Transcript Document

HGK – Centar za EU
Mogućnosti financiranja za
poduzetnike iz fondova EU
Ružica Gelo
Direktorica, Centar za EU
[email protected]
Rovinj, 28. ožujak 2013.
Sadržaj prezentacije
•
•
•
-
Strukturni fondovi i kohezijski fond
Primjeri projekata i mogućnosti
Hrvatska
operativni programi  OP za reg. konkurentnost
programiranje - priprema za financijsku
perspektivu 2014.-2020.
- financijske omotnice
Fondovi kohezijske politike
KOHEZIJSKA
POLITIKA
Strukturni fondovi
1. KOHEZIJSKI
FOND COHESION FUND
(CF)
2. FOND ZA
REGIONALNI
RAZVOJ (EFRR) –
EUROPEAN
REGIONAL
DEVELOPMENT
FUND (ERDF)
FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO –
EUROPEAN MARITIME AND FISHERIES
FUND (EMFF)
3. SOCIJALNI FOND
(ESF) –
EUROPEAN SOCIAL
FUND (ESF)
POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI
RAZVOJ –
EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR
RURAL DEVELOPMENT (EAFRD)
EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENTS FUNDS (ESI)
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
European Regional Development Fund (ERDF)
Svrha: „Jačanje ekonomske i socijalne kohezije i smanjivanje razlika u
razvoju između regija unutar EU”
ERDF podupire regionalni i lokalni razvoj radi njihova doprinosa svim
tematskim ciljevima postavljanjem podrobnih prioriteta kojima se fokus
usmjerava na sljedeće:
• istraživanje i razvoj te inovacije;
• poboljšani pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te
veću kvalitetu tih tehnologija;
• klimatske promjene i prijelaz na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika;
• poslovnu podršku malim i srednjim poduzećima;
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
European Regional Development Fund (ERDF)
• usluge od općeg gospodarskog interesa;
• telekomunikacijsku, energetsku i prijevoznu infrastrukturu;
• povećavanje kapaciteta institucija i učinkovitu javnu administraciju;
• zdravstvenu, obrazovnu i socijalnu infrastrukturu te;
• održivi urbani razvoj.
U manje razvijenim regijama prioriteti ulaganja bit će širi, što odražava
veće potrebe za razvojem. No, morat će najmanje 50 % sredstava ERDF-a
odvojiti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, inovaciju
te podršku malim i srednjim poduzećima.
STOPA SUFINANCIRANJA EFRR-a: do 75% za manje razvijene regije EU.
„Enterprises” – što se financira 20142020?
EFRR – primjer projekta - Poljska
Predstavnici sektora proizvođača hrane iz istočne Poljske sudjelovali su na Summer
Fancy Food sajmu u Washingtonu 17-19.06.2012.
(2.400 izlagača, 80 država i regija), a istočnu Poljsku
predstavljalo je 20 poduzeća na jedinstvenom
140-metarskom šandu gdje su izložili svoju ponudu.
Poduzeća su proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda,
tjestenine, meda i proizvoda od meda, voća, povrća,
mesa i mesnih prerađevina te smrznute hrane.
Sudjelovanje na sajmu financirano je iz Operativnog
programa za istočnu Poljsku (Measure I.4 Promotion
and Co-operation).
EFRR – primjer projekta - Mađarska
Hankook Tyres širi proizvodne pogone u Mađarskoj putem projekta vrijednog
preko HUF 2,4 mlrd. (EUR 8,7 m), sufinanciranog putem European Regional
Development Fund-a (ERDF).
•Nova proizvodna hala za stroj za miješanje smjesa (new production hall for a
new compound mixing unit) s ciljem povećanja efikasnosti. Dodatna proizvodna
jedinica stvorit će i dodatna radna mjesta.
•Početkom listopada 2012.g. svečani početak radova na pogonu čija izgradnja
treba završiti do sredine 2013.g.
•Projekt je sufinanciran iz
ERDF-a u iznosu od oko 2,03 mil.
EUR. Projekt je prijavljen u okviru
„Economic Development
Operational Program” mađarske
vlade.
Europski socijalni fond
European Social Fund (ESF)
SVRHA:
Promocija zapošljavanja
Investicije u obrazovanje, vještine & cjeloživotno učenje
Promocija socijalne uključivosti & borba protiv siromaštva
Jačanje institucionalnih kapaciteta & učinkovitosti javne administracije
Pojačana socijalna dimenzija
• 20 % ESF alokacije mora biti uloženo u socijalnu uključivost
• Jači naglasak na aktivnosti usmjerene protiv nezaposlenosti mladih
• Posebna potpora za rodnu jednakost & nediskriminaciju
STOPA SUFINANCIRANJA ESF-a: do 75% za manje razvijene regije EU.
ESF – primjeri korisnika iz Slovenije
Vrsta natječaja
Korisnik
Iznos potpore
Opis projekta
Mladi istraživači iz gospodarstva – Droga Kolinska d.d.
generacija 2009
111.646,36 EUR Program rada mladog istraživača
iz gospodarstva
Mladi raziskovalci iz gospodarstva Fructal d.d.
– generacija 2009
201.372,80 EUR Program rada mladog istraživača
iz gospodarstva
Javni natječaj za sufinanciranje
zapošljavanja istraživača kod
prelaska u poduzeća
Perutnina Ptuj, d.d.
54.975,43 EUR Poticanje prelaska istraživača iz
znanstvenih institucija u
gospodarstvo
Što je na raspolaganju RH?
• Do 1. srpnja 2013.: IPA pretpristupni fond (oko 150 mil. EUR
godišnje).
• Od 1. srpnja 2013. do konca 2013.: strukturni fondovi (prioriteti
iz IPA sa značajno povećanim sredstvima, preko 449 mil. EUR).
• Od 2014.: Strukturni fondovi i Kohezijski fond iz nove financijske
perspektive (preko 1 mlrd. EUR godišnje).
HR - operativni programi 2007.-2013.
Operativni program „Promet”
Operativni program
„Regionalna konkurentnost”
Za promet, okoliš i regionalnu
konkurentnost 2007.-2013.:
345,9 m EUR IPA sredstava
Operativni program
„Okoliš”
Operativni program
„Razvoj ljudskih potencijala”
Za razvoj ljudskih potencijala
2007.-2013.:
95.0 m EUR IPA sredstava
Područja ulaganja iz EU fondova, 2013.
Operativni
program
EU sufinanciranje
(do 85% ukupnog
iznosa)
Izvor EU
financiranja
Prihvatljiva područja ulaganja
OP promet
120 mEUR
EFRR
- Unapređenje željezničkog sustava u Hrvatskoj
- Upravljanje i provedba operativnog programa (tehnička pomoć) i
priprema zalihe projekata
OP okoliš
149,8 mEUR
KF
15 mEUR
EFRR
- Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj
- Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te
integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama
- Upravljanje i provedba operativnog programa (tehnička pomoć) i
priprema zalihe projekata
OP regionalna
konkurentnost
93,7 mEUR
EFRR
- Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti
regija kroz izgradnju poslovne i turističke infrastrukture te pripremu
regionalnih strateških projekata za razdoblje 2014-2020
- Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz shemu dodjele
bespovratne pomoći za poduzetnike, shemu dodjele bespovratne pomoći u
području znanosti i istraživanju u javnom sektoru, ulaganja u opremanje
istraživačkih centara i laboratorija te priprema zalihe projekata u području
znanosti
OP razvoj
ljudskih
potencijala
60 mEUR
ESF
- Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada
- Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju
- Unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti
- Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
OP za regionalnu konkurentnost - 2013
RCOP prioritetne osi:
RCOP – Regional competitiveness
operational programme
RCOP 2013 – aktivnosti za PA2
Aktivnosti koje bi se financirale u sklopu PA2, a za korisnike SME-ove:
- Improving SMEs’ competitiveness
...direct support to SMEs from both industry and services sectors, as
well as companies that are growing and increasing their employment
either by co-financing investments into innovative technologies, new
product development, higher quality production with high added
value and production which is less demanding on the consumption of
energy and raw materials...
RCOP 2013 – ciljevi PA2
Aktivnosti koje bi se financirale u sklopu PA2, a za korisnike SME-ove:
Support to development of technology transfer capacities
... development and investment activities in economy directed
towards research and technological development and
commercialisation of innovation. The interventions shall be focused
on strengthening capacities of public higher education institutions
and public research organisations for technology transfer activities,
commercialization of research results and enhanced science-industry
collaboration (especially collaboration with SMEs) ...
RCOP 2007-2013 – financijski plan
Priprema za fin. perspektivu 2014-2020.
• Usvajanje Uredbi (Brisel) - do kraja 2013.
• Definiranje upravljačke strukture (Zagreb) - do kraja 2013.
• Izrada Operativnih programa (Zagreb) - do kraja 2013. slanje u EK.
• Implementacija – od 2014.-2023.
Tematski ciljevi (thematic objectives )–
usmjeravanje investicija iz SF 2014-2020
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih
tehnologija
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te
sektora ribarstva i akvakulture
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u
svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
10.Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
11.Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava
Tematski ciljevi (thematic objectives )–
usmjeravanje investicija iz SF 2014-2020
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
Unaprjeđenje R&D&I infrastrukture
(modernizacija, objekti, oprema).
Jačanje suradnje između javnog i privatnog
sektora kroz potporu R&D&I aktivnostima
orijentiranim za potrebe ekonomije.
Podrška svim R&D aktivnostima u javnom
sektoru.
Razvoj financijskih instrumenata i tržišta
rizičnog kapitala za financiranje R&D aplikacija
od strane tvrtki temeljenih na znanju,
visokotehnoloških poduzetnika u MSP-a.
Podrška osnivanju i funkcioniranju klastera
konkurentnosti.
Jačanje kapaciteta u javnim i privatnim R&D&I
institucijama kroz cjeloživotno učenje.
Multiannual financial framework (MFF)
Zaključenje pregovora o VFO-u (Višegodišnjem financijskom okviru) nije
donijelo značajnije izmjene nacionalnih alokacija HR u odnosu na stanje iz
studenog 2012.
Suma nacionalnih omotnica prema preliminarnoj procjeni iznosi 11.723
milijuna eura i sadržana je u najvećem dijelu u glavama 1b (Kohezija) i
glavi 2 (Poljoprivreda).
Faktor koji u najvećoj mjeri određuje ukupnu alokaciju RH je plafon
(capping). Na razini od 2,35% BDP-a predstavlja novu pravnu stečevinu
koja alokaciju za RH postavlja ispod razine predviđene prethodnom
pravnom stečevinom.
Alokacije iz fondova EU, mil. EUR
Hrvatska
PHARE,ISPA,SAPARD
IPA
Strukturni fondovi i kohezijski fond
Hvala na pozornosti.