PowerPoint Presentation - Fond dalšího vzdělávání

download report

Transcript PowerPoint Presentation - Fond dalšího vzdělávání

Představení Fondu dalšího vzdělávání
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Představení FDV
Příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí
Poslání FDV
Přispět k růstu zaměstnanosti prostřednictvím systémových
opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Hlavní úkoly FDV
• Rozvoj, podpora a implementace dalšího vzdělávání
• Servis pro rezort MPSV v oblasti rozvoje lidských zdrojů
pracovníků resortu a v oblasti projektového řízení a administrace
projektů
• Spolupráce na přípravě kohezní politiky pro období 2014+
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
Představení projektu
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Základní informace o projektu
•
Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001
•
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní
osa 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání
•
Období realizace: červen 2012 – říjen 2014 (29 měsíců)
•
Rozpočet projektu: 800 mil. Kč
•
Délka stáží: 1 – 6 měsíců
•
Počet podpořených osob: 5 000
•
Webové stránky www.stazevefirmach.cz
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Cíle projektu
•
•
zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží ve firmách
vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní
ověření
Cílové skupiny
Občané ČR s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Praha, mimo OSVČ
•
•
•
•
absolventi s dokončeným stupněm vzdělání dle požadavků daných šablonou stáže
nezaměstnaní
osoby vracející se na trh práce (např. na rodičovské dovolené)
osoby mající zájem o kariérní vzdělávání
Výstupy projektu
•
•
Národní katalog stáží – obsahuje šablony pro jednotlivé pozice
Databáze poskytovatelů stáží
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Poskytovatel stáže
•
musí být ekonomický nebo jiný subjekt (např. stavební firma, výrobní
společnost, příspěvková organizace, OSVČ)
•
musí být právoplatně registrován v České republice
•
musí být schopen vystavit fakturu za fixní náklady na stáž jako fakturu
na vzdělávání (tj. musí mít zřízenu volnou živnost v oboru č. 72, týkající se
mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti, případně musí mít zakotvenu vzdělávací činnost ve zřizovací listině,
stanovách, statutu, ŽL, apod.)
•
musí být schopen zajistit mentora a vytvořit podmínky pro realizaci
stáže
•
splňovat podmínky podpory malého rozsahu = de minimis
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Poskytovatel stáže
Výhody plynoucí z účasti na projektu pro poskytovatele stáže:
•
možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které
podnikají - náklady na průběh stáže jsou hrazeny z rozpočtu projektu ve
výši stanovené šablonou pro každou pozici
•
po skončení stáže možnost stážistu zaměstnat - nejedná se o závazek
stážistu zaměstnat
•
zdokonalit interních vzdělávacích mechanismů dané společnosti
•
zvýšit šance stážisty na uplatnění na pracovním trhu
•
prezentace firmy v databázi poskytovatelů stáží
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Stáže pro mladé zájemce
o zaměstnání
Představení projektu
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Základní informace o projektu
• Registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/99.00001
• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osa Aktivní
politika trhu práce
• Období realizace: 9/2012 – 8/2015 (36 měsíců)
• Rozpočet projektu: 71 189 857 Kč
• Délka stáží: 1 – 3 měsíce
• Počet podpořených osob: 840 žáků a studentů
• Webové stránky projektu www.stazepromlade.cz budou spuštěny v průběhu prosince
2012
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Cíle projektu
Hlavním cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti
budoucích absolventů na trhu práce a podpoření jejich individuálního rozvoje,
usnadnit navázání kontaktů a získat pracovní návyky a praktické zkušenosti
ze svého oboru.
Cílová skupina
•
žáci posledního ročníku středních škol
•
studenti posledních dvou semestrů vyšších odborných škol a
vysokých škol
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Poskytovatel stáže
Firmy, které realizující svojí podnikatelskou činnost na území České
republiky a jsou zapsány:
– v obchodním rejstříku (s.r.o., a.s., k. s., v.o.s.) nebo
– podnikají na základně živnostenského oprávnění
– podnikají na základně jiného než živnostenského oprávnění
podle zvláštních předpisů
Musí zajistit kvalitního mentora z řad zkušených zaměstnanců a
vytvořit odpovídajících podmínek průběhu stáže
Musí mít možnost fakturovat náklady za poskytnutou stáž (volná
živnost obor č. 72, týkající se mimoškolní výchovy)
Musí splňovat podmínky podpory malého rozsahu = de minimis
Poskytovatelem nemůže být subjekt veřejného sektoru.
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Finanční podpora poskytovatelům stáží
FDV uhradí poskytovateli:
• mzdu stážisty (60 Kč/hod, formou DPP – mezi
poskytovatelem a stážistou)
• částečnou refundaci mzdy mentora
(vychází z průměrné mzdy dle oborů/odvětví v jednotlivých krajích,
procentuální podíl k počtu odpracovaných hodin stážisty)
• náklady na mzdu mentora a proplacení mzdy stážisty
budou poskytovateli stáže uhrazeny ex post (po ukončení
stáže)
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz
Děkuji za pozornost.
Ing. Pavel Kryštof
Email: [email protected]
Fond dalšího vzdělávání,
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
http://fdv.mpsv.cz