hodnotenie

download report

Transcript hodnotenie

Hodnotenie v CLILe

Hodnotenie

• • 2 fázy: diagnostika (diagnostickými metódami) hodnotenie (prisúdenie hodnotenia, známkovanie) podľa vopred danej stupnice

Diagnostika v CLILe

zisťovanie úrovne a kvality vedomostí žiakov v oblastiach: A) vedomosti z nejazykového predmetu (podľa didaktiky a metodických pokynov k danému predmetu) B) cudzojazyčná komunikačná kompetencia

Pri CLILe diagnostikujeme integrovanie, ale jednotlivé zložky hodnotíme osobitne!

• •

Hodnotenie vedomostí z nejazykového predmetu

vykonáva výlučne predmetár!

podľa didaktiky a metodických pokynov k danému predmetu

Hodnotenie cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie

• • • • • • - Vykonáva výlučne jazykár!

akademická slovná zásoba počúvanie s porozumením ústny prejav čítanie s porozumením písomný prejav gramatika (???)

• • • • •

Priebežná diagnostika

integrálna súčasť vyučovacieho procesu počas celého školského roka, prostriedok monitorovania úspešnosti žiakov, súčasť spätnej väzby pre žiaka aj pre učiteľa, motivačný efekt, predpoklad pre plánovanie ďalšej V-V činnosti.

3 aspekty diagnostikovania

A. Objektívnosť B. Reliabilita C. Validita

A. Objektívnosť

Žiaci musia byť hodnotení za rovnakých podmienok a podľa rovnakých kritérií

• • •

B. Validita

Učiteľ hodnotí, čo sa má hodnotiť.

Najvýznamnejší problém pri CLILe.

Hlavným predpokladom je jednoznačne postavená úloha/otázka.

Nasledujú príklady úloh s nízkou validitou:

Úloha z geológie

Úloha z geometrie

Problém pri hodnotení

Create a question from the sentence: „I live in Bratislava.“ Do you live in a Bratislava?

– Do I live in Bratislava? – Do you live in Bratislava. – Do you live in Bratislava?

C. Reliabilita

Zabezpečuje opakovateľnosť a konzistenciu výsledkov; • Kvalitná a reliabilná diagnostika je taká, pri ktorej ten istý žiak pri opakovanom hodnotení dosiahne rovnaké výsledky.

• • • • • •

Reliabilita závisí od:

dĺžky hodnotenia (čím dlhšie, tým reliabilnejšie) počtu úloh (čím viac, tým lepšie) kvality textov (musia byť na úrovni žiaka), typu úoh predvídateľnosti úloh, type jazyka (všeobecný, akademický, odborný)

• • • • • • • •

Metódy diagnostikovania

pozorovanie; interview; ústne/písomné skúšanie; testy; dotazníky; projekty; sebahodnotiace nástroje (portfoliá); denníky (journals), etc.

• • • •

Diagnostikovanie slovnej zásoby v CLILe

Vizálny kontext (napr. obrázkové slovníky) Lexikálny kontext (slovné rodiny) Syntaktický kontext (definície) Interlingvistický kontext (preklad)

• • • • • •

Diagnostikovanie počúvania s porozumením

obrázkové diktáty, TPR aktivity, porozumenie hlavnej myšlienky, vyhľadanie špecifickej informácie, porozumenie účelu textu (napr. propagácia a manipulácia), rozoznanie štruktúry textu, ...

• • •

Diagnostikovanie rečového prejavu

presnosť (výslovnosť) plynulosť vhodnosť (appropriacy) + navyše: - pragmatická kompetencia - strategická kompetencia

• • • • • •

Diagnostikovanie čítania s porozumením

dopĺňanie slov do viet tvorba osnovy T/F odpovedanie na otázky tvorba pojmovej mapy vyhľadávanie kľúčových slov, ...

• • • •

Diagnostikovanie písomného prejavu

cloze testy, projekty eseje, testy...

Pravidlá

Učiteľ sa musí rozhodnúť

VOPRED

a

INFORMOVAŤ ŽIAKOV VOPRED

, čo presne sa bude hodnotiť (napr. spelling, gramatika, myšlienky, grafická úprava...).

• Ak sa má hodnotiť používanie členov alebo gramatické pravidlo, nehodnotí sa spelling a pod.

• •

Typy testových úloh

otvorené zatvorené • • Úlohy s jednou správnou možnosťou (prediktabilné) Úlohy s viacerými správnymi možnosťami

Chyby a chyby

 mistakes and errors

Mistake

Náhodná chyba – žiak daný prvok ovláda, ale v rýchlosti alebo stratou koncentrácie sa pomýli (bežné aj u rodených hovoriach) - intervencia zo strany učiteľa nie je potrebná

• •

Error

Chyba spôsobená tým, že žiak vôbec niečo nevie alebo to nevie dostatočne Učiteľ by mal zistiť príčinu chyby a následne intervenovať

Možné príčiny chýb

Vplyv materinského jazyka

• pre slovenských žiakov je typická: - nesprávna syntax, - vynechávanie členov, - regresívne spodobovanie, - nesprávna výslovnosť niektorých zvukov „w“ - progresívne slovesné časy a pod.

Intervencia: ???

Možné príčiny chýb

Nemiestne zovšeobecňovanie pravidiel (overgeneralization)

She goed to home.

I saw three childs in the park.

Intervencia: ???

Možné príčiny chýb

• Žiak sa daný prvok nenaučil, lebo: - strata motivácie, - strata pozornosti, - zabúdanie, - nedostatok intelektových schopností a pod.

Intervencia: podľa všeobecných zásad didaktiky