WTO - Webnode

download report

Transcript WTO - Webnode

WTO
World Trade Organization
Kristína Víteková
POCR 10
WTO
•
•
•
•
•
Vznik: 1995 (1947- ako GATT)
Členovia: 159
Centrála: Švajčiarsko- Ženeva
Generálny riaditeľ: Roberto Azavedo
Podstata:
vytvára pravidlá pre medzinárodný obchod
rieši problémy medzi členskými štátmi
World Take over Organization
• obchod medzi členskými štátmi WTO predstavuje
približne 95% svetového obchodu
• neustála snaha o zväčšovanie objemu
medzinárodného obchodu
Ciele WTO
• Hlavný cieľ: zvyšovanie výroby a obchodu s tovarom a službami
v súvislosti s optimálnym využitím svetových zdrojov a podporovať
hladko prebiehajúci, slobodný a transparentný medzinárodný
obchod.
• Ďalšie ciele:
• Rast životnej úrovne v clenských krajinách
• Plná zamestnanost
• Rast úrovne reálneho dôchodku
• Trvale udržatelný rozvoj
• Ochrana životného prostredia
• Rast objemu svetového obchodu
Princípy WTO
Na dosiahnutie hlavného cieľa WTO využíva nasledovné princípy:
1. Princíp nediskriminácie rozhodnutia
a) doložka najvyšších výhod- všetky výhody, prednosti, výsady alebo
oslobodenia poskytnuté ktorýmkoľvek členom akémukoľvek výrobku
pochádzajúcemu z ktorejkoľvek krajiny, alebo tam určenému, budú ihneď
a bezpodmienečne priznané rovnakému výrobku pochádzajúcemu z
územia všetkých ostatných členov alebo tam určenému
b) doložka národného režimu - povinnosť krajiny poskytnúť tovaru, službám
a duševnému vlastníctvu pochádzajúcemu z iných zmluvných krajín nie
menej výhodné zaobchádzanie, aké požíva tovar, služby a duševné
vlastníctvo pochádzajúce z domácej ekonomiky
Princípy WTO
2. Princíp transparentnosti, predvídateľnosti, notifikácie - povinnosť
krajiny oznamovať ostatným členským krajinám všetky platné a
plánované právne a legislatívne úpravy, ktoré súvisia s obchodom
3. Princíp zlepšenia zapojenia rozvojových a najmenej rozvinutých
krajín do medzinárodnej deľby práce formou dlhších prechodných
období, zvýhodneného colného režimu, ...
4. Systém preskúmavania obchodných politík v pravidelných intervaloch
5. Systém riešenia sporov podľa presne stanoveného časového
harmonogramu
6. Spolupráca s ďalšími medzinárodnými organizáciami (OECD, WIPO,
UNCTAD, ITC, WIPO, IMF, IBRD, FAO, ILO, ...)
Stratégie WTO
• Obchodné rokovania- záväzky individuálnych krajín na zníženie
colných sadzieb a iných prekážok obchodu a otvoriť a udržať
otvorené trhy služieb
• Implementácia a jej sledovanie- požiadavky WTO na členské
krajiny pre dodržiavanie prehľadnosti ich obchodnej politiky a
kontrola dodržiavania požiadavok
Stratégie WTO
• Dohoda o konfliktoch- riešenie obchodných sporov právnymi
predpismi
• Budovanie obchodnej kapacity- cieľom je pomôcť rozvojovým
krajinám rozvíjať zručnosti potrebné k rozšíreniu a infraštruktúre
ich obchodu
Postavenie WTO na Slovensku
• SR sa stala zmluvnou stranou GATT-u 1. januára 1993
teda WTO 1. január 1995
• SR má povinnosť dodržiavať princípy, postupy a záväzky uvedené
v dohodách a dohovoroch platných v rámci WTO
• Spoluprácu s WTO zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR
• Stálym predstaviteľom SR pri WTO je Stanislav Kubinec
• Členstvom vo WTO nás ovplyvňuje Dohoda WTO ktorá obsahuje
ďalšie dohody (napr. Dohoda o obchode s tovarom, o ochranných
opatreniach, o poľnohospodárstve, o clách a obchode...)
Použitá literatúra:
http://www.wto.org/
http://www.euroinfo.gov.sk/wto/
Slovník medzinárodných organizácií (1978- Servátka, Štefanko)
Ďakujem za pozornosť
