Vybavenosť učební - Stredná priemyselná škola, Komenského 1

download report

Transcript Vybavenosť učební - Stredná priemyselná škola, Komenského 1

Sídlo Stredná priemyselná škola Trnava,
Komenského 1
Laboratórne priestory boli zariadené v roku 2004 . Sú
v nich inštalované zariadenia, ktoré zastupujú
najnovšiu techniku: automatizované, pneumatické,
hydraulické a elektrické systémy.
V laboratóriách sa nachádzajú cvičné celky, na ktorých sa
dá simulovať činnosť prevádzkových celkov spoločných pre
rozličné druhy výroby: strojársku, elektrotechnickú,
chemickú, potravinársku aj poľnohospodársku. Využitie je
všade tam, kde je automatizovaná výroba.
Vzdelávanie je realizované formou
individualizovaného prístupu, založeného
na praktických cvičeniach.
Každý študent pracuje samostatne.
Pracuje s technickými výkresmi, dokumentáciou
zariadení, odbornou literatúrou, využíva internet.
Jedným z cieľov individualizovaného štúdia je
naučiť samostatnosti pri štúdiu a práci.
V našich nových laboratóriách sú
cvičenia zamerané na:
• priemyselnú údržbu
• automatizované systémy
• elektrotechnické systémy
1. Funkcie technických
mechanizmov
2. Hydraulika
3. Pneumatická údržba
4. Mazanie
1. Funkcie technických
mechanizmov
-čítanie výkresov a dokumentácie
-používanie správneho náradia
-montáž a demontáž
-merania funkčných parametrov
elektromotor
prevodovka
2.Hydraulika
teória
hydraulických
obvodov
hydraulické prvky
simulácie obvodov
na počítači a na
cvičnom paneli
identifikácia hydraulického
obvodu na konkrétnom zariadení
3. Pneumatická údržba
Identifikácia
pneumatických obvodov
v zariadeniach podľa
schém
montáž a demontáž
Prvkov, vyhľadávanie
porúch
4. Mazanie
teória mazania
druhy mazania
preventívna systematická
údržba
prediktívna a
proaktívna údržba
Automatická
plniaca linka
Stohovače paliet
-pneumatický
-hydraulický
-elektrický
Čerpadlá
Hydraulický panel
Valčekový dopravník
Závitovkový dopravník
Programovateľné automaty
Pneumatika
Úvod:
•Pneumatika:
•Rozoznanie pneumatických prvkov
•Čítanie pneumatických schém
•Simulácia pneumatických zapojení
•Navrhovanie pneumatických zapojení
•Praktické zapájanie pneumatických
obvodov
•Riadenie pneumatických zariadení
pomocou programovateľného
logického automatu
Program:
•Poznávanie pneumatických prvkov a
schematických značiek
•Princípy činnosti jednotlivých prvkov
•Logické členy a operácie
•Simulačné programy
•Návrh pneumatických obvodov
•Realizácia zapojenia pneumatických
obvodov
•Riadenie pneumatických obvodov s
použitím programovateľných
logických automatov (PLC) Schneider
a Siemens
Automatizácia
• Analýza činnosti automatu
• Programovanie automatov
GRAFCET, LADDER
• Synchronizácia činností
podcelkov automatu
• Zásady bezpečného fungovania
automatov
Ukážky programovania
automatov pomocou:
LADDER
%M400
I1
GRAFCET
%M100
M100
%M410
I1
%M101
M101
%M100
R%M400
%M101
S%M400
M102
%S0
%M101
R%M410
%M100
S%M410
M104
M103
%M410
vystup
plnička
UČEBŇA AUTOMATIZOVANÝCH
SYSTÉMOV
skrutkovačka
otočná platňa
Pneumatický panel
Celá výrobná linka
PRACOVISKO
SPŠ
TRNAVA
LABORATÓRIUM
• Panel zapojenia siete TT, TN
• Overovanie vlastností siete TT a
TN
• Vplyv druhu siete na ochranu
pred nebezpečným dotykovým
napätím
• Výpočet napätia pri dotyku počas
poruchy a porovnanie s
nameranými hodnotami
• Meranie poruchových prúdov
ELEKTRO
LABORATÓRIUM
• Panel zapojenia siete IT
• Overovanie vlastností siete IT
• Potvrdiť výhodu siete IT v
nepretržitej prevádzke
• Meranie elektrických veličín pri
vzniku prvej a druhej poruchy
ELEKTRO
LABORATÓRIUM ELEKTRO
• Panel spúšťania elektromotorov
I.
• Nácvik zapájania rozličných
schém elektrických motorov:
• Priamy rozbeh
• Rozbeh hviezda-trojuholník
• Zapojenie pre reverzáciu chodu
• Aplikácia softštartéra
LABORATÓRIUM ELEKTRO
• Panel spúšťania elektromotorov
II.
• Nácvik zapájania ovládacej časti
schémy zapojenia elektromotorov
• Meranie prevádzkových veličín
elektromotorov
• Porovnanie prevádzkových veličín
v rôznych režimoch práce
elektromotorov
• Meranie prechodových stavov pri
rozbehu a dobehu
LABORATÓRIUM
• Rozvádzač pre ventilátor
• Aplikácia poznatkov z
predchádzajúcich cvičení
• Dodržiavanie pravidiel
bezpečnosti pri práci
• Nácvik správnych zásad pre
zapájanie rozvádzačov
• Overovanie ovládacej a silovej
časti schémy pre rozbeh hviezdatrojuholník
• Hľadanie a odstraňovanie závad
ELEKTRO
LABORATÓRIUM
• Montáž rozvádzačov
• Čítanie elektrotechnických
výkresov
• Dodržiavanie pravidiel
bezpečnosti pri práci
• Nácvik zapájania rozvádzačov
podľa výrobnej dokumentácie
• Uvedenie rozvádzača do
prevádzky
• Vyhľadanie a odstránenie závad
ELEKTRO
LABORATÓRIUM
• Maketa vodárne
• Dodržiavanie pravidiel
bezpečnosti pri práci
• Nácvik montáže podľa zásad
elektro
• Uvedenie rozvádzača do
prevádzky
• Nastavovanie ovládacích prvkov
• Meranie dôležitých parametrov
• Vyhľadanie a odstránenie závad
ELEKTRO
LABORATÓRIUM
ELEKTRO
Pohľad 1
Pohľad 2
Pohľad 3
Montáž 3
Sieť IT
Motor 2
Vodáreň
Detail merania
Motor 1
Rozvádzač
Ventilátor
Závora
V škole sa nachádzajú aj iné učebne s
najmodernejšou technikou , ako napríklad
učebňa CNC obrábania
*Tvorba technologickej dokumentácie
*Tvorba výkresovej dokumentácie
*Programovanie CNC sústruha a frézy