Sociální podnikání v Moravskoslezském kraji

Download Report

Transcript Sociální podnikání v Moravskoslezském kraji

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V
MORAVSKOSLEZSKÉM
KRAJI
Ostrava, 9. 12. 2014

Sociální ekonomika je určitou
alternativou pro řešení
problematiky, kterou tradiční
ekonomika nedokáže vždy řešit
(dlouhodobá nezaměstnanost,
sociální vyloučení některých skupin
obyvatel)

Sociální ekonomika hraje důležitou
roli v místním rozvoji a v sociální
soudržnosti (zvýšení zaměstnanosti,
boj proti chudobě)
SOCIÁLNÍ EKONOMIKA

„Je specifický druh podnikání, ve
kterém je ekonomická činnost v
rovnováze s uspokojováním veřejně
prospěšných zájmů komunit, a tím i
společnosti jako celku. Řeší otázky
zaměstnanosti, sociální soudržnosti a
místního rozvoje a svou činností
podporuje solidární chování,
sociální začleňování a růst
sociálního kapitálu zejména na
místní úrovni s maximálním
respektováním trvale udržitelného
rozvoje.“
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Státem podporované regiony

Ústecký kraj
13 regionů – 711 063 obyvatel

Moravskoslezský kraj
13 regionů – 773 159 obyvatel
STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 - 2020

Sociální podnikání jsou
podnikatelské aktivity prospívající
společnosti a životnímu prostředí.
Hraje důležitou roli v místním rozvoji
a často vytváří pracovní příležitosti
pro osoby se zdravotním nebo
sociálním znevýhodněním. Zisk je z
větší části použit pro další rozvoj
sociálního podniku. Pro sociální
podnik je stejně důležité
dosahování zisku i zvýšení veřejného
prospěchu.
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
A SOCIÁLNÍ PODNIK

Sociálním podnikem se rozumí
„subjekt sociálního podnikání“, tj.
právnická osoba založená dle
soukromého práva nebo její součást
nebo fyzická osoba, které splňují
principy sociálního podniku. Sociální
podnik naplňuje veřejně prospěšný
cíl, který je formulován v
zakládacích dokumentech. Vzniká
a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího
prospěchu – ekonomického,
sociálního a environmentálního.
Sociální podnik
Běžný podnik

Schopnost vytvářet zisk není
prvořadým cílem

Podnik je založen za účelem tvorby
zisku

Téměř nemožnost získání úvěrů,
půjček

Možnost získání úvěrů, půjček

Vyšší procentuální spoluúčast při
realizaci projektů EU fondů

Nutnost ekonomického základu,
finančního plánování, přípravy
strategií, vhodný výrobní program

Zaměstnanec je lidským zdrojem



Nižší procentuální spoluúčast při
realizaci projektu EU fondů
Nutnost ekonomického základu,
finančního plánování, přípravy
strategií, vhodný výrobní program
Zaměstnanec je zaměstnancem
MALÉ SROVNÁNÍ PODNIKŮ

Zájem zlepšit něco, co ve společnosti
nefunguje – prospěšnost pro společnost

Nová řešení – nové sociální inovace

Trojí prospěšnost

Rostoucí globalizace – vyšší potřeba
podpory místního komunitního rozměru
života

Šetrný přístup k životnímu prostředí

Zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech
PROČ PODNIKAT SOCIÁLNĚ?

Obecný charakter sociálního
podniku

Integrační sociální podnik
TYPY SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

Adresář sociálních podniků: 208
zaevidovaných podniků
(z toho z MSK: 18)
www.ceske-socialni.podnikani.cz
INFORMACE O SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ V ČR

Založen v listopadu 2013

Začleňuje sociální podniky a aktéry
sociálního podnikání
Moravskoslezského kraje

34 členů klastru

Počet zaměstnanců členů
přesahuje 1500 osob

počet zaměstnanců z cílových
skupin přesahuje 700 osob
KLASTR SOCIÁLNÍCH INOVACÍ A PODNIKŮ SINEC

Hlavní cíle:
Posílení konkurenceschopnosti
zapojených subjektů
Budování partnerských vztahů s jinými
klastry
Usnadnění v přístupu k informacím
Vzdělávání a zvyšování kvalifikace v
oblasti sociální ekonomiky
Prosazování zájmů a významu
sociálního podnikání
KLASTR SOCIÁLNÍCH INOVACÍ A PODNIKŮ SINEC

Spolupráce s dalšími subjekty:
Memorandum o spolupráci s
Moravskoslezským krajem
Agentura regionálního rozvoje
Národní síť Místních akčních skupin
Národní klastrová asociace
KLASTR SOCIÁLNÍCH INOVACÍ A PODNIKŮ SINEC

Etický kodex klastru – Sociální podnik:
-
Provozuje činnosti prospívající společnosti
či specifické skupině znevýhodněných
osob, podniká na vlastní jméno, vědom si
své vlastní zodpovědnosti
-
Vykonává soustavnou ekonomickou
aktivitu, nese ekonomická rizika, využívá
zisk pro vlastní rozvoj nebo naplňování
společensky prospěšných cílů
-
Má jasně a transparentně nastaveny
principy řízení a kontroly podniku
-
Zohledňuje environmentální aspekty svých
činností, vzniká a rozvíjí se na konceptu
trojího prospěchu
KLASTR SOCIÁLNÍCH INOVACÍ A PODNIKŮ SINEC

Etický kodex klastru – Sociální podnik:
-
Uplatňuje princip demokratického
rozhodování, rovné příležitosti a optimální
pracovní podmínky pro všechny
-
Podporuje inovativní přístupy a inovace v
řešení
-
Důrazně dbá na kvalitu svých produktů s
cílem zvyšování ochrany zájmů zákazníků
a spotřebitelů
-
Odmítá korupční jednání, jedná čestně a
důvěryhodně
-
Odmítá spekulativní chování spočívající
ve zneužívání náhradního plnění dle
zákona o zaměstnanosti
-
Při propagaci a marketingu uvádí o sobě
pravdivé informace bez prvků klamavé
reklamy
KLASTR SOCIÁLNÍCH INOVACÍ A PODNIKŮ SINEC

Ergon – chráněná dílna
Montážní a kompletační práce
Montáž zahradnického nářadí
Montáž kotvící techniky
Úklidové práce
Skladovací prostory - pronájem
SOCIÁLNÍ PODNIKY
V KLASTRU

Zelená dílna s. r. o.
Ekologická recyklace odpadního
elektrického a elektronického zařízení
Nákladní autodoprava kontejnerovým
vozidlem nad 3,5 t
Kompletační a montážní práce
SOCIÁLNÍ PODNIKY
V KLASTRU

Chrpa Krnov
Zahradnictví
Gravírování předmětů
Výroba dárkových předmětů a
bytových doplňků
SOCIÁLNÍ PODNIKY
V KLASTRU

AC Aero s. r. o.
Projektování zahradně
architektonických děl
Činnosti s použitím rostlin
Instalace závlahových systémů
Montáže dětských hřišť
Údržba zeleně
SOCIÁLNÍ PODNIKY
V KLASTRU

Gerlich Odry s. r. o.
Výroba dřevěných hraček a
stavebnic, loutky, loutková divadla
Hrací prvky pro dětská hřiště
Instalace dětských hřišť
Výroba nábytku
SOCIÁLNÍ PODNIKY
V KLASTRU

Čáp – stěhovací servis
Stěhovací služby
Služby vyklízení nemovitostí
Bazarový prodej nábytku a doplňků
Likvidace nepotřebných věcí včetně
nebezpečného elektroodpadu
Opravy silničních vozidel
SOCIÁLNÍ PODNIKY
V KLASTRU

Jumbohand s. r. o.
Výroba textilií a oděvů
Oprava oděvů
Prodej textilií a oděvů
Čalounictví
Největší on-line second hand v ČR
SOCIÁLNÍ PODNIKY
V KLASTRU
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST