Õppekavaarenduse juhtimine ja nõustamine.

Download Report

Transcript Õppekavaarenduse juhtimine ja nõustamine.

Õppekavaarenduse juhtimine ja
nõustamine
Erkki Piisang
Sissejuhatus
Õppekava arendusprotsess
Mis eesmärgil midagi
õpetatakse?
Kuidas kontrollida seda, kas
eesmärgid on saavutatud?
Milline on õppe sisu (teooria
ja praktika) osa, et saavutada
soovitud eesmärke?
Kuidas on otstarbekas valitud
õppesisu organiseerida
(millisel kursusel, mida ja
kuidas õppida/õpetada)?
Õppimine toimub õppija aktiivse tegevuse abil: ta õpib sellest, mida ta teeb, mitte
sellest mida teeb õpetaja. (Ralph W Tyler 1949)
Õppiv organisatsioon
JUHI
IDENTITEET JA
TEGUTSEMISE
PÕHIMÕTTED
STRATEEGIAD
TOIMIMINE
TULEMUSED
SOORITAMINE
ARENEMINE
UUENEMINE
ORGANISATSIOONI
EESMÄRKIDE
SAAVUTAMISEKS
TOIMUV TÖÖTAJATE
ÕPPIMINE
ORGANISATSIOON ARENEB,
KUI TÖÖTAJA ÕPIB TUNDMA
ORGANISATSIOONI
TOIMIMISE PÕHIMÕTTEID JA
TEMAL TEKIB SOOV OLLA
NENDES PROTSESSIDES
MÕJUTAJA
ORGANUISATSIOON
ARENEB, KUI
TÖÖTAJAD
RAKENDAVAD OMA
ÕPITUD OSKUSI
Kasutatud Argyris&Schön, Bearisto& Ruohotie .Õppimissimused
Õppekavaarenduse juhtimine ja
nõustamine.
Erkki Piisang
Natuke seadusandlusest
Õppekavaarendus
• Õppekavaarendus on kahes vaates – loomine
ja arendamine
– Uute esmaõppekavade loomine.
– Uute jätkuõppekavade loomine
– Uute täiskasvanute tööalase koolituse õppekavade
loomine.
– Õppekavade ülevaatamine ja arendamine
Mõisted
1. Tasemeõpe on käesoleva seaduse tähenduses kutseõpe,
mille käigus omandatakse kindlale kutsetasemele vastav
kvalifikatsioon, mis võimaldab juurdepääsu järgmise
kutsetaseme õppele;
2. Täiendusõpe on käesoleva seaduse tähenduses kutseõpe,
mille käigus omandatakse üksikkompetentse.
3. Tasemeõpe toimub teisel kuni viiendal kutsetasemel.
4. Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul
õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste
kompetentside olemasolu;
5. jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul
õppima asumise eeldus on eelnevale või samale
kutsetasemele vastava kvalifikatsiooni olemasolu.
Kooli strateegia õppekavatööks.
• Akrediteerimine
– Seadus – 5 taseme õppekavasid, tohivad teha
ainult need õppeasutused, kes on saanud
täisakrediteeringu.
– Hindamisvaldkonnad
• Kutsestandardid
• Nn „Rätsepatöö“
• Kus selline tegevus peaks olema kajastatud?
Õppekavatöö õppeasutuses
• Õppekavatöö eesmärgistamine:
– Uute õppekavade loomine
– Olemasolevate õppekavade ülevaatamine
– Õppekorraldus toetus õppekava eesmärkidele
saavutamisele.
– Õppeprotsessi vastavus õppija ootustele.
– Õppeprotsess tulemuslikkus.
– Jne
Kooli õppekava koostamise protsess
STRATEEGIA,
PROTSESSID
ARENGUKAVA
ÕPPEKAVA
RAKENDAMINE
ÕPPEKAVA
"KIRJUTAMINE”
ÜHISTE ALUSTE
LOOMINE
ÕPPEKAVA
LOOMISPROTSESS
KOOLI ÕPPEKAVA STRUKTUUR
• Kooli õppekava koosneb kolmest osast:
– Tiitelleht
– Õppekava üldosa, mis kantakse EHIS’esse
– Moodulite rakenduskava, mis koosneb mooduli
rakenduskavadest.
9 sammu mooduli rakenduskava
koostamiseks
1.
2.
Samm – eesmärgi täpsustamine või sõnastamine
Samm - õpiväljundite ja lävendikri-teeriumite täpsustamine või
sõnastamine
3. Samm - õppetöö vormide ja mahtude kokkuleppimine
4. Samm - hindamismeetodite valimine
5. Samm - õppemeetodite valimine, sh iseseisva töö määratlemine
6. Samm - Õppesisu sõnastamine
7. Samm- Mooduli hinde kujunemise kirjeldamine
8. Samm- Hindamiskriteeriumite koostamine hindamismeetodite
juurde
9. Samm - Õppematerjali kavandamine
E.Pilli (Käsiraamatu käsikiri – Lisad)
Kooli õppekavade nomenklatuur
• Millised on kooli õppekavad ja millised on
nende vahel seosed?
Õppekavad uues KÕS-is
ÕPPEKAVATÖÖ
KOOLIS
ESMAÕPPE
ÕPPEKAVAD
JÄTKUÕPPE
ÕPPEKAVAD
ÕPPEKAVADE
ARENDAMINE
ESMAÕPPE ÕPPEKAVAD
ON RÕK
EI OLE RÕKKI JA
KUTSESTANDARDIT
EI OLE RÕKKI ON
KUTSESTANDARD
KHST
KST
KOOLI ÕPPEKAVA
KOOLI ÕPPEKAVA
KOOSTAMINE
KOOLI ÕPPEKAVA
KOOSTAMINE
REGISTREERIMINE
EHISES
KOOLI ÕPPEKAVA
KOOLI ÕPPEKAVA
REGISTREERIMINE
EHISES
KOOSKÕLASTAMINE
REGISTREERIMINE
EHISES
Jätkuõppekavade koostamine
JÄTKUÕPPE
ÕPPEKAVAD
ON RÕK
EI OLE RÕKKI
KUTSESTANDARD (5 tase)
EI OLE RÕKKI
EGA KST
KOOLI ÕPPEKAVA
KOOSTAMINE
KOOLI
ÕPPEKAVA
KOOLI ÕPPEKAVA
KOOSTAMINE
KOOLI
ÕPPEKAVA
REGISTREERIMINE EHIS'es
KOOLI
ÕPPEKAVA
KOOSKÕLASTAMINE
REGISTREERIMINE EHIS'es
REGISTREERIMINE EHIS'es
Kooli õppekavade süsteem lähtub
kutsestandarditest ja RÕK’ist
5 tase
TISLER 5
PEHME MÖÖBLI
VALMISTAJA 5
4 tase
TISLER 4
PEHME MÖÖBLI
VALMISTAJA 4
3 tase
TISLER 3
PUIDUPINGI
OPERAATOR
PUIDUPINGI
TÖÖLINE
Täienõppe õppekavad
KOOLI ÕPPEKAVAD
TÄIENDÕPPE ÕPPEKAVAD
KUTSESTANDARD
MOODULID
1. kompetents
2. kompetents
3. kompetents
UUS KVALIFIKATSIOON
TEEMAD
Näide moodulite struktuurist
JUHI
ARENGU
PROGRAMM
TÖÖJUHTIMINE
Õppekavade arendamine
Alice: kuhu ma peaksin suunduma?
Jänes: kuhu sa minna tahad?
Alice: ma ei tea?
Jänes: siis on ka ükskõik, kuhu suundud?
Kooli õppekava arendus
ÕPPEKAVADE
ARENDUS
KESKKOND
KOOLI
ÕPPEKAVA
ÕPPEPROTSESS
ÕPPEKAVA
ÜLEVAATAMINE
EHIS
TAGASISIDE
- õppija rahulolu
- praktika aruanded
- kutseeksamid
-sisehindamine
jne
PARENDUSED
- õppe sisu
- õppekeskkond
- õppekorraldus
jne
Õppekava protsess
JUHTIMINE
MEETODID
TÄITJAD
PROTSESS
RESSURSID
SISENDID
VÄLJUND
ÕPPESISU
PLANEERIMINE
OLUKORRA
KAARDISTUS
EESMÄRKIDE
MÄÄRATLEMINE
KOOLITUSVAJADUSE
HINDAMINE
ÕPPEMEE
TODITE
PLANEERIMINE
ÕPPE
RESSURSSIDE
PLANEERIMINE
RAKENDA
MINE
HINDAMINE
Kutseõppeasutuse õppekava arenduse
mudel.
• Milline võiks olla vastav mudel meie koolis?
• Kuhu me peaksime suunduma?
• Kuidas pöörleb meie õppekavatöö Demingi
ratas?
• Milline on selle töö mõju ja kuidas selle
positsineerub nõunik?
Poolte rollid õppekava arenduses
TIPPJUHID
ROLL
Strateegia loomine
õppekavade arenguks
Õppekavade loomine
Õppekavade
arendamine
OSAKONNA JA
STRUKTUURI
ÜKSISE JUHID
SPETSIALISTID
KUTSEÕPETAJAD
JÕUDU TÖÖLE!
Milline on meie õppekavatöö mudel ?
TÄNAN!