3 prezentacja ze spotkania

download report

Transcript 3 prezentacja ze spotkania

Erasmus+
1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej
ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy
młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Łączy w jedną całość 7
dotychczasowych programów:
•„Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius,
Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci,
•„Młodzież w działaniu”,
• Erasmus Mundus,
• Jean Monnet,
• Tempus,
• Alfa,
• Edulink.
Cele programu Erasmus+
Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:
• spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym
zwłaszcza strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020),
• rozwoju krajów partnerskich w obszarze edukacji na poziomie
wyższym,
• spełnienia celów współpracy europejskiej w obszarze młodzieży,
• spełnienia celów związanych z rozwojem europejskiego wymiaru
sportu,
• promowania wartości europejskich takich jak godność ludzka,
wolność, demokracja, równość, respektowanie prawa i praw
obywatelskich.
Ważne cechy programu Erasmus+
Program zwraca szczególną uwagę na:
• uznawanie nabytych umiejętności i kwalifikacji,
• upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektów,
• otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i
mediów wyprodukowanych w programie,
• międzynarodowy wymiar,
• wielojęzyczność,
• równe szanse i włączenie (dostęp do programu wszelkich grup z
mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia)
• ochronę i bezpieczeństwo uczestników programu
„Edukacja i szkolenia 2020” - cele
Cztery strategiczne cele dla zakresu ramowego:
• realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności,
• poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia,
• promowanie równości, spójności społecznej i aktywności
obywatelskiej,
• zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym
przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.
„Edukacja i szkolenia 2020” - wskaźniki
odniesienia
Edukacja dorosłych: Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się
przez całe życie - średnio w Europie co najmniej 15% dorosłych
(obecnie 9%).
• Dla Polski cel - co najmniej 10%, obecnie 4,5%.
• Wykształcenie wyższe - odsetek osób w przedziale wiekowym 30–
34 posiadających wyższe wykształcenie powinien wynosić co
najmniej 40%.
• Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie
kończących naukę powinien wynosić poniżej 10%.
• Edukacja przedszkolna – co najmniej 95% dzieci w przedziale
wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego
powinno być objętych edukacją przedszkolną.
Efektywność i skuteczność programu
• Bardzo ważny jest wpływ działań na osoby uczestniczące,
organizacje, grupy docelowe oraz rozwój europejskich i krajowych
strategii i polityk w obszarze edukacji;
• Wartość dodana UE: projekty/inwestycje na poziomie europejskim
przynoszące efekty dla wszystkich państw uczestniczących;
• Większy nacisk położony na mobilność i jej wpływ na osoby,
instytucje, systemy oraz wspieranie zatrudnienia;
Uczestnicy programu Erasmus+
A. Kraje programu (programme countries)
• a. 28 państw członkowskich UE
• b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia
• c. Turcja
• d. Była jugosłowiańska republika Macedonii
B. Kraje partnerskie (partner countries)
• a. Szwajcaria
• b. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo
Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja
• c. Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)
2014–2020 ERASMUS+
• Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo
wyższe, edukacja dorosłych, młodzież
• AKCJA 1
• AKCJA 2
„Wyjazdy w celach edukacyjnych”
„Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk”
• AKCJA 3
„Wsparcie dla reform w obszarze edukacji”
oraz zarządzanych centralnie:
• Jean Monnet
• Sport
Edukacja dorosłych
Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych cele akcji programu:
• Podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności, zwłaszcza
tych niezbędnych do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa i na
rynku pracy
• Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości, innowacji i
nadawania wymiaru międzynarodowego w organizacjach
edukacyjnych
• Promowanie idei uczenia się przez całe życie w kontekście
wspierania strategii krajowych, w tym uznawania efektów uczenia
się
• Działania na rzecz poprawy nauczania i uczenia się języków obcych
oraz promowania wielojęzyczności i świadomości międzykulturowej
Edukacja dorosłych
Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych priorytety strategiczne
programu:
• rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, takich jak
kompetencje językowe, informatyczne, przedsiębiorczość
• rozszerzanie wykorzystania TIK w nauczaniu i uczeniu się
• promowanie narzędzi uznawania kwalifikacji
• przystosowanie zasad finansowania i inwestowania w edukację do
nowych potrzeb i rozwijanie nowych podejść w tym zakresie
Edukacja dorosłych
Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji dorosłych. Cele akcji:
Wspieranie mobilności kadry edukacji dorosłych
• Wspieranie profesjonalnego rozwoju kadry edukacji dorosłych
• Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacji dorosłych
• Podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy
międzynarodowej
• Zwiększanie możliwości, atrakcyjności i wymiaru międzynarodowego
organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych – lepsze
dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji
dorosłych
• Wzmacnianie synergii i wymiany między edukacją formalną, pozaformalną
i nieformalną, edukacją w kierunku zatrudnienia i przedsiębiorczości
• Zapewnianie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas
wyjazdu
Edukacja dorosłych
Działania wspierane w ramach akcji:
• Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych / szkoleń w
obszarze edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej
• Wyjazdy w celu udziału w kursach i innego typu formach
szkoleniowych oraz pobytach typu job shadowing/obserwacja pracy
w organizacji zajmującej się edukacją dorosłych
Organizacje uczestniczące w projekcie (min. 2):
• Organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników
projektu i ich wysłanie
• Organizacja/e goszcząca – odpowiada za goszczenie uczestników i
zapewnienie im programu szkolenia
• (opcjonalnie) Koordynator konsorcjum – kieruje krajowym
konsorcjum min. 3 partnerskich organizacji wysyłających
Edukacja dorosłych
• Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata (określany na etapie wnioskowania)
• Czas trwania działania: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu
podróży)
• Kraje uprawnione: tylko kraje programu
• Grupy docelowe: kadra edukacji dorosłych – pracownicy/członkowie
organizacji wspierający uczenie się dorosłych
• Partnerzy projektu: organizacje prywatne lub publiczne aktywne w
obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje
kultury, władze lokalne (organizacje prowadzące działania edukacyjne na
rzecz dorosłych słuchaczy)
• Procedura wnioskowania: do Narodowej Agencji w kraju, w którym
organizacja wysyłająca ma siedzibę
• Liczba możliwych wniosków: jedna organizacja może złożyć tylko jeden
wniosek w danej rundzie selekcyjnej (można natomiast uczestniczyć w
różnych konsorcjach)
• Język projektu: język jednego z krajów programu
Edukacja dorosłych
Europejski Plan Rozwoju (European Development Plan) organizacji
wnioskującej
• musi być opracowany przed złożeniem wniosku i w nim opisany
• bardzo ważny jest opis potrzeb organizacji - jej kadry i słuchaczy
oraz obszarów do poprawy
• z nim muszą być zintegrowane mobilności zaplanowane w ramach
projektu
• jego ocena stanowi jeden z najistotniejszych elementów oceny
wniosku.
Mobility Agreement – porozumienie między organizacją wysyłającą,
goszczącą i uczestnikami mobilności, zawierane przed rozpoczęciem
mobilności (nieobowiązkowe, ale zalecane)
W przypadku konsorcjum krajowego – podpisanie tzw. mandate:
porozumienia o współpracy
Edukacja dorosłych
Kryteria oceny jakościowej
• (30 pkt.) Zgodność projektu z celami i priorytetami akcji Mobilność
kadry edukacji dorosłych i obszaru edukacji dorosłych, potrzebami
uczestników i Europejskim Planem Rozwoju
• (40 pkt.) Jakość projektu - jego założeń, planu działania i
praktycznych rozwiązań zastosowanych na każdym etapie realizacji
• (30 pkt.) Wpływ projektu (na organizację, jej ofertę, pracowników i
słuchaczy) i upowszechnianie rezultatów
Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na 100) oraz
minimum 50% w każdym z ocenianych obszarów
Edukacja dorosłych
Ogólne zasady dofinansowania
• Dofinansowanie głównie w postaci stawek kosztów jednostkowych
(unit costs)
• Brak określonego maksymalnego możliwego do uzyskania
dofinansowania – uzależnione głównie od liczby uczestników,
długości trwania wyjazdów i krajów docelowych
• W przypadku projektów powyżej 60 000 EUR badane zdolności
finansowej organizacji wnioskującej (możliwe ustanowienie
dodatkowego zabezpieczenia realizacji umowy)
Edukacja dorosłych
Zasady dofinansowania :
• Koszty podróży wg stawek kosztów jednostkowych (unit costs),
uzależnione od odległości między krajem wyjazdu a krajem
przyjazdu (przysługuje od 100 km) 180 – 1100 EUR
• Wsparcie organizacyjne (związane m.in. z działaniami
przygotowawczymi, monitoringiem i oceną wyników uczenia się) wg
stawek kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od liczby
uczestników do 100 osób – 350 EUR powyżej 100 osób – 200 EUR
Edukacja dorosłych
Zasady dofinansowania :
• Wsparcie indywidualne (koszty utrzymania) wg stawek kosztów
jednostkowych (unit costs), uzależnione od długości trwania
wyjazdu i kraju docelowego
• Opłata za kurs (tylko w przypadku udziału w kursie) wg stawek
kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od długości
trwania wyjazdu (przysługuje od 1 do 10 dni, wymaga uzasadnienia
we wniosku) 70 – 700 EUR
• Specjalne potrzeby (dotyczy uczestników niepełnosprawnych) wg
kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku) 100%
uprawnionych kosztów
Edukacja dorosłych
Etapy projektu
1. PRZED WYJAZDEM - selekcja uczestników wyjazdów (jeśli dotyczy);
ustalenia organizacyjne z instytucjami partnerskimi (szczególnie
dotyczy wyjazdów na job shadowing i w celu prowadzenia zajęć);
zawarcie tzw. Mobility Agreement; przygotowanie
pedagogiczne/językowe/kulturowe uczestników wyjazdów;
wsparcie merytoryczne i logistyczne przed wyjazdem.
2. WYJAZD
3. PO POWROCIE Z WYJAZDU - potwierdzenie zdobytych umiejętności
(Europass - Mobilność); złożenie raportu końcowego; wykorzystanie
zdobytych umiejętności na rzecz organizacji; działania
upowszechniające.
Edukacja dorosłych
Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych. Cele akcji:
• Poprawa jakości oferty edukacyjnej i jej właściwe odniesienie do potrzeb
sektora edukacji dorosłych,
• Zwiększenie oferty dot. umiejętności kluczowych, w szczególności
językowych, informatycznych i przedsiębiorczości,
• Promowanie innowacyjnych praktyk w edukacji dorosłych (TIK,
Otwartych Zasobów Edukacyjnych, uczenie i mobilność tradycyjna i z
użyciem TIK),
• Wspieranie współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych
a władzami lokalnymi i regionalnymi,
• Rozwój profesjonalistów i organizacji działających w obszarze edukacji
dorosłych,
• Zapewnianie równości i włączania w edukację dorosłych w odniesieniu do
każdej grupy osób z mniejszymi możliwościami i wymagających
szczególnego wsparcia,
Edukacja dorosłych
Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych. Cele akcji:
• Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych i w konsekwencji do
zatrudnienia, w tym poprzez właściwe doradztwo,
• Promowanie edukacji na rzecz aktywnego obywatelstwa i zatrudnienia (w
tym przedsiębiorczości społecznej)
• Zwiększenia udziału w uczeniu się osób dorosłych i zatrudnienia przez
rozwój usług doradczych i konsultacyjnych
• Rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą pozaformalną i
nieformalną.
Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez odniesienie się do strategicznych
wyzwań, potrzeb i celów sektora edukacji dorosłych i innych sektorów
Edukacja dorosłych
• Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata (określany na etapie wnioskowania)
• Kraje uprawnione: kraje programu (kraje UE, FYROM, Islandia,
Liechtenstein, Norwegia, Turcja) oraz kraje partnerskie (w szczególnie
uzasadnionych przypadkach)
• Skład partnerski: organizacje z minimum 3 krajów programu
• Uczestnicy: organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze
edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury,
władze lokalne
• Kto składa wniosek: organizacja wnioskująca (koordynator) w imieniu
całego partnerstwa, należy załączyć upoważnienia, tzw. „mandates” do
wniosku
• Liczba możliwych wniosków: jedno konsorcjum może złożyć jeden
wniosek, jedna organizacja może być w różnych projektach (te same
działania mogą być dofinansowane tylko raz)
Edukacja dorosłych
• Język projektu: język jednego z krajów programu
• Procedura wnioskowania: do Narodowej Agencji w kraju, w którym
organizacja wnioskująca ma siedzibę
• Grupy docelowe: kadra edukacji dorosłych, dorośli słuchacze
• Kto podpisuje umowę finansową: organizacja wnioskująca
(koordynator)
• Miejsce realizacji działań: kraje uczestniczące w projekcie
Edukacja dorosłych
Przykładowe działania wspierane w ramach akcji
• Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z
sektora edukacji dorosłych,
• Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania,
metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania,
• Rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą
pozaformalną i nieformalną.
• Rozwijanie współpracy między instytucjami z sektora edukacji
dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi
• Międzynarodowe działania wspierające rozwój przedsiębiorczości jako
cechy umysłu oraz rozwój umiejętności w celu pobudzania aktywnego
obywatelstwa i przedsiębiorczości, w tym społecznej
• Spotkania międzynarodowe partnerów dotyczące koordynacji i
wdrażania projektu.
Edukacja dorosłych
Ogólne zasady dofinansowania
• Umowa finansowa podpisywana tylko z organizacją wnioskującą (koordynator
projektu)
• Całość dofinansowania wypłacana organizacji wnioskującej, natomiast budżet
we wniosku określa kwoty dofinansowania odrębnie dla każdego partnera
• Dofinansowanie w większości w postaci stawek kosztów jednostkowych (unit
costs)
• Wypłata dofinansowania w 2 lub 3 ratach, zależnie od długości trwania
projektu (2 lub 3 lata)
• Dla projektów powyżej 60 000 EUR badana zdolność finansowa organizacji
wnioskującej (możliwe ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia realizacji
umowy)
• Maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie: 450 000 EUR / projekt
(150 000 EUR / rok)
Edukacja dorosłych
• Project management and implementation (zarządzanie projektem,
aktywności lokalne, upowszechnianie, materiały szkoleniowe) wg
stawek kosztów jednostkowych, dla organizacji uczestniczących w
projekcie 500 EUR / miesiąc - organizacja koordynująca; 250 EUR /
miesiąc - pozostałe organizacje. Maksymalnie 2750 EUR / miesiąc
• Transnational project meetings (spotkania robocze dot. koordynacji
i wdrażania projektu) wg stawek kosztów jednostkowych, na
uczestnika (stawka obejmuje koszty podróży i utrzymania) 575 EUR
– odległość podróży od 100 km do 1999 km; 760 EUR – odległość
podróży powyżej 2000 km. Maksymalnie 23000 EUR / rok
• Special needs support (dotyczy uczestników niepełnosprawnych)
wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku)
100% uprawnionych kosztów
Edukacja dorosłych
• Intellectual outputs (rezultaty i trwałe produkty intelektualne –
materiały pedagogiczne, narzędzia, analizy, badania) wg stawek
kosztów jednostkowych, na pracownika uzależnione od kategorii
pracownika, kraju oraz czasu pracy 39-294 EUR / dzień pracy
• Multiplier events (wydarzenia dot. upowszechniania i wdrażania
rezultatów i produktów intelektualnych) wg stawek kosztów
jednostkowych, na uczestnika 100 EUR - uczestnik lokalny, 200 EUR
- uczestnik zagraniczny. Maksymalnie 30 000 EUR / projekt
• Exceptional costs (m. in. podwykonawstwo) wg kosztów
rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku). Maksymalnie 50
000 EUR / projekt
Edukacja dorosłych
Kryteria oceny jakościowej
• (30 pkt.) Zgodność projektu ze strategicznymi europejskimi celami i
priorytetami w obszarze edukacji i w sektorze edukacji dorosłych.
Zgodność projektu z celami i priorytetami akcji Partnerstwa
strategiczne.
• (20 pkt.) Jakość projektu - jego planu działania, spójności celów z
działaniami, działań z proponowanym budżetem, itd.
• (20 pkt.) Jakość partnerstwa i założeń dotyczących współpracy
• (30 pkt.) Wpływ projektu i upowszechnianie rezultatów, w tym
wykorzystania rezultatów i produktów po zakończeniu projektu.
Edukacja dorosłych
Kryteria oceny jakościowej
• Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na
100) oraz minimum 50% w każdym z ocenianych obszarów. W
ocenia obowiązuje zasada proporcjonalności: maksymalna
liczbę punków może otrzymać zarówno niskobudżetowy
projekt współpracy pomiędzy mniejszymi organizacjami jak i
skomplikowany wysokobudżetowy projekt tworzący
innowacyjne rezultaty.
Młodzież
Edukacja pozaformalna w Erasmus+ Młodzież?
•
•
•
•
•
•
nauka poprzez praktykę;
zaplanowane i zorganizowane działanie;
towarzyszy i uzupełnia naukę w szkole;
opiera się na dobrowolnym udziale;
odbywa się poza szkołą, uczelnią;
dzieje się w czasie wolnym od nauki.
Młodzież
Akcja 1.
• „Mobilność młodzieży”
• „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”
Akcja 2.
• „Partnerstwa Strategiczne”
• „Współpraca międzyagencyjna i szkolenia”
Akcja 3.
• „Rozwój polityki młodzieżowej”
Młodzież
Uczestnicy Erasmus+ Młodzież:
•
•
•
•
•
organizacje i instytucje non profit
przedsiębiorstwa społeczne
instytucje publiczne
nieformalne grupy młodzieży
instytucje/organizacje/inne podmioty działające w obszarze
edukacji, szkoleń i rynku pracy
Młodzież
Kraje uczestniczące w programie:
• 28 państw członkowskich UE
• Islandia, Liechtenstein, Norwegia
• Turcja
• Była republika Jugosławii Macedonia
• Kraje partnerskie
• Kraje sąsiadujące z UE: Partnerstwo Wschodnie, Rosja, Basen Morza
Śródziemnego, Bałkany Zachodnie
• Pozostałe kraje (akcje centralne)
Młodzież
Akcja 1 „Mobilność młodzieży” Wymiany młodzieży
• Wspólne zaplanowane spotkanie młodzieży z rożnych krajów w celu
poznania swoich kultur, przedyskutowania interesujących tematów,
zrealizowania ciekawych przedsięwzięć, oparte na założeniach
edukacji pozaformalnej.
Czym nie jest wymiana młodzieży?
• wycieczką, wyjazdem akademickim
• wydarzeniem o charakterze rekreacyjnym
• festiwalem, działaniem nastawionym na zysk
Młodzież
Liczba i profil uczestników
• Działania realizowane pomiędzy krajami programu i przy udziale
partnerów z krajów partnerskich sąsiadujących z UE
• Min. 2 grupy młodzieży z różnych krajów
• Wymiana 5-21 dni (nie licząc dni podróży)
• 13-30 lat
• 16-60 uczestników (nie licząc liderów)
• min. 4 osoby w grupie
• wiek liderów – bez ograniczeń
Młodzież
• Koszty podróży - stawka jednostkowa - linii prostej A-B
• Koszty organizacyjne - stawka jednostkowa 34 EUR/os/dzień (PL)
• Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami - koszty rzeczywiste
100% (koszty związane ze specjalnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych )
• Dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki projektu - koszty
rzeczywiste 100% (wizy, udział młodzieży z mniejszymi szansami,
wizyta przygotowawcza )
Młodzież
Akcja 1 „Mobilność młodzieży” Wolontariat Europejski
• Młodzi ludzie wyjeżdżają do pracy przy rożnych projektach
zagranicznych jako wolontariusze. Wolontariusze pomagają w
społecznościach lokalnych a jednocześnie zdobywają nowe
umiejętności i doświadczenie.
Czym nie jest Wolontariat Europejski?
• okazjonalnym, nieustrukturyzowanym, dorywczym wolontariatem
• zastępstwem pracy etatowej
• stażem zawodowym
• praktyką studencką
• wyjazdem turystycznym, wypoczynkowym
Młodzież
Liczba i profil uczestników
• Wiek 17-30 lat
• Do 30 wolontariuszy w projekcie
• 2-12 miesięcy, indywidualnie lub grupowe
• 2 tygodnie-2 miesiące; indywidualne dla młodzieży z mniejszymi
szansami lub grupowy pow. 10 wolontariuszy
• organizacja goszcząca, wysyłająca, koordynująca musi posiadać
akredytację
Młodzież
• Koszty podróży - stawka jednostkowa, w linii prostej A-B
• Koszty organizacyjne - stawka jednostkowa < 2 m-ce 18
EUR/dzień/wolontariusz; >2 m-ce 540 EUR/mc/wolontariusz
• Wsparcie indywidualne - stawka jednostkowa < 2 m-ce 3
EUR/dzień/wolontariusz ; >2 m-ce 85 EUR/mc/wolontariusz
• Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami - koszty rzeczywiste
100% (koszty związane ze specjalnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych)
• Dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki projektu - koszty
rzeczywiste 100% (wizy, ubezpieczenie, udział młodzieży z
mniejszymi szansami, wizyta przygotowawcza)
• Wsparcie językowe - stawka jednostkowa - wsparcie w zakresie
nauki języka kraju goszczącego przed wyjazdem lub w trakcie
pobytu > 2 m-ce
Młodzież
Akcja 1 „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”. CELE:
• Rozwój osób pracujących z młodzieżą
• wymiana doświadczeń
• nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy instytucjami
MOŻLIWE DZIAŁANIA:
• Seminaria (ang. Seminars)
• Kursy szkoleniowe (ang. Training Courses)
• Wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów (ang: Contact Making
Activities)
• Wizyty studyjne (ang. Study Visitis)
• Staże typu podpatrywanie pracy (ang. job shadowing).
Młodzież
Czas trwania:
• 2 dni do 2 miesięcy (nie licząc dni podróży).
Uczestnicy:
• 50 osób (w tym ewentualni eksperci, facylitatorzy, trenerzy etc. )
Nie ma ograniczeń wiekowych
Partnerzy:
• Instytucje pracujące z młodzieżą, z Krajów Programu i Krajów
Partnerskich
Młodzież
• Koszty podróży - stawka jednostkowa, w linii prostej A-B
• Koszty organizacyjne - stawka jednostkowa 59 EUR/os/dzień (PL)
• Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami - koszty rzeczywiste
100% (koszty związane ze specjalnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych)
• Dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki projektu - koszty
rzeczywiste 100% (wizy, szczepienia, formalności związane z
pobytem w danym kraju)
Młodzież
Akcja 2. „Partnerstwa Strategiczne”
• Dla kogo?
Przez młodzież, dla młodzieży, z młodzieżą
• Organizacje, instytucje pracujące z młodzieżą
• osoby działające i pracujące w obszarze edukacji i szkoleń
• osoby pracujące z młodzieżą
• eksperci, specjaliści
• młodzi ludzie, studenci, uczniowie, wolontariusze (13-30 lat)
• młodzi ludzie, będący poza systemem edukacji, szkoleń i rynkiem
pracy
• młodzież z mniejszymi szansami
Młodzież
Czas:
• Od 6 do 24 miesięcy
Ile krajów:
• Wystarczą dwa kraje
Ilu uczestników:
• Brak ograniczeń
Kluczowe słowa
• Strategia, czyli plan działania
• Partnerstwo, czyli równe traktowanie się stron
• Innowacje, czyli nowatorstwo
Młodzież
• Wymiana metod pracy, dobrych praktyk.
• Współpraca międzysektorowa = szansa na nowe rozwiązania.
• Wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskich
podejść, metod i sposobów pracy w sektorze młodzieżowym.
• Wymierne efekty.
• Aktualizacja, odświeżenie, modernizacja.
• Zmiany systemowe.
Cel:
• Odpowiedź na wyzwania współczesnego świata (bezrobocie
młodzieży, dążenie do stabilności i wzrostu ekonomicznego, dążenie
do zwiększenia uczestnictwa młodych w życiu publicznym)
Młodzież
• Długofalowe oddziaływanie, konkretne efekty.
• Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów.
• Szansa dla młodzieży 13-30 lat na wypróbowanie swoich pomysłów,
zaangażowanie obywatelskie i rozwijanie przedsiębiorczości.
• Działania podnoszące rozpoznawalność i uznawalność kompetencji i
kwalifikacji zdobywanych w ramach edukacji pozaformalnej.
• Rozwijanie tzw. kluczowych kompetencji młodzieży
(przedsiębiorczości = umiejętność skutecznego działania,
umiejętności językowych i kompetencji związanych z technologiami
informacyjnymi ICT ang. Information and Communication
Technologies)
• wypracowanie metod, narzędzi i materiałów, które będą
udostępniane na zasadach OER ang. Open Education Resources
Młodzież
tworzenie sieci współpracy i wspólnych projektów przez:
• organizacje młodzieżowe
• instytucje/organizacje/inne podmioty działające w obszarze
edukacji i szkoleń
• instytucje/organizacje/inne podmioty działające w obszarze rynku
pracy
Grant na:
• Spotkania międzynarodowe
• Prowadzenie projektu
• Tzw. ”produkty intelektualne”
• Działania upowszechniające rezultaty
• Szkolenia
Młodzież
Akcja 2. „Partnerstwa Strategiczne” Międzynarodowe Inicjatywy
Młodzieżowe
Działania służące przede wszystkim zwiększaniu i rozwijaniu:
• zaangażowania obywatelskiego młodzieży
• postawy przedsiębiorczej i umiejętności skutecznego działania
młodzieży
• to projekt, który samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje
młodzież
• to możliwość sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów
• to networking lokalnych inicjatyw realizowanych równolegle przez
minimum 2 grupy młodzieży z minimum 2 różnych krajów
Młodzież
Czemu może służyć projekt?
• zwiększeniu aktywności obywatelskiej(m.in. organizowanie
konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dot. tematyki europejskiej)
• działania podejmowane dla pożytku społeczności lokalnych (m.in.
wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób
starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych)
• założeniu klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa
społecznego
• przygotowaniu i przeprowadzeniu kursów i szkoleń dot. np. edukacji
młodzieży w zakresie przedsiębiorczości
• organizowaniu wydarzeń kulturalnych i artystycznych
Młodzież
TERMINY
• 30 kwietnia 2014
• (01.08.2014 – 28.02.2015 - dla Akcji 1 i 3)
• (01.09.2014 – 28.02.2015 - dla Akcji 2)
• 1 października 2014
• (01.01.2015 – 30.09.2015 - dla Akcji 1 i 3)
• (01.02.2015 – 30.09.2015 - dla Akcji 2)