Діяльнісний підхід

download report

Transcript Діяльнісний підхід

Реалізація діяльнісного
підходу до викладання
математики
Якість освіти – це співвідношення
поставленої мети та здобутого
результату
Стандарт освіти – нормативний
державний документ, який містить
визначені питання про
гарантоване досягнення кожним
учнем певного рівня базової
підготовки.
Основні завдання сучасної
освіти
• Інтелектуальний і моральний розвиток
особистості, формування критичного і
творчого мислення, уміння працювати
з інформацією, здатність до
самоосвіти, уміння використовувати
здобуті знання для творчого
розв‘язування проблем.
Навчання - це рівень реально засвоєних знань,
умінь і навичок
• Існує п'ять рівнів навченості
• Перший рівень навченості - розрізнення.
• Він характеризується тим, що учень може відрізнити
об'єкт, процес у найбільш істотним ознаками від їх
аналогів (порівняй, вибери, зістав, знайди зайве ... )
• Другий рівень навченості - запам'ятовування.
• При цьому ступені навченості учень може переказати
зміст тексту, правила, положення, теоретичні
твердження, але це не є доказом його розуміння,
тобто це лише відтворення (відтвори, намалюй, напиши,
перекажи товаришу ...).
• Третій рівень навченості - розуміння.
•
Учень може знаходити суттєві ознаки і зв'язки предметів і
явищ, виокремлювати їх з несуттєвих на основі аналізу та
синтезу; застосовувати правила логічного висновку,
встановлювати схожість і відмінність (чому, навіщо, у зв'язку
з чим, встанови причинно-наслідкові зв'язки, що може бути
спільного, виділи одиничне, узагальни ...).
• Четвертий рівень навченості - умінь і навичок.
• Уміння - закріплені на практиці способи застосування
знань.
• Навичка - уміння, доведене до автоматизму.
• Цей рівень навченості характеризується умінням
застосовувати на практиці отримані теоретичні знання,
вирішувати задачі з використанням засвоєних законів і
правил (виконай за зразком, за правилом, за формулою,
перекажи, зіставляючи щось з чимось, яка закономірність, які
властивості ...)
• П'ятий рівень навченості – здатності
перенесення знань, умінь і навичок у
нову ситуацію.
• Учні,що мають такий ступінь навченості
вміють узагальнювати, застосовувати
отримані знання у новій ситуації (склади,
придумай, спроектуй, змоделюй, доведи, розіграй,
виведи ...)
• .
Діяльнісний підхід • Спрямованість навчально – виховного
процесу на розвиток умінь і навичок
особистості;
• Застосування на практиці здобутих
знань з різних навчальних предметів;
• Успішна адаптація людини в соціумі;
• Професійна самореалізація;
• Формування здібностей до колективної
діяльності та самоосвіти.
Проблемне навчання
Розвивальне навчання
Особистісно-орієнтоване навчання
Інтерактивні технології
Метод проектів
Діяльнісний підхід до навчання математики
• Проблемне навчання - це навчання, при якому
викладач, систематично створюючи проблемні
ситуації і організовуючи діяльність учнів за рішенням
навчальних проблем, забезпечує оптимальне
поєднання їх самостійної пошукової діяльності з
засвоєнням готових висновків науки.
• Проблемна ситуація - це стан розумового
утруднення, викликаного в певній навчальній ситуації
об'єктивної недостатністю раніше засвоєних учнями
знань і способів розумової чи практичної діяльності
для вирішення виниклої пізнавальної задачі.
• Можна виділити практичні етапи діяльності учнів при
використанні технології проблемного навчання.
• На першому етапі відбувається усвідомлення
проблеми, учні розкривають протиріччя, закладене в
питанні. Це протиріччя може бути виражене за
допомогою гіпотези.
• Формулювання гіпотези складає другий етап.
• Третій етап рішення проблеми доказ гіпотези.
• Закінчується рішення проблеми загальним
висновком, в якому вивчаються причинно-наслідкові
зв'язки поглиблюються і розкриваються нові сторони
пізнаваного об'єкта або явища - четвертий етап
рішення проблеми
Розвивальне навчання
• Насамперед — це розвиток інтелекту.
Не сума знань з різних предметів, а
вдумливий погляд на явища і предмети,
встановлення причинно-наслідкових
зв'язків, проникнення в суть проблеми, її
дослідження, визначення особистої ролі
у тих змінах, що відбуваються в
навколишньому середовищі й
суспільстві.
В системі розвивального навчання є своя типологія і
структура уроків.
•
•
•
•
•
•
•
•
Створення ситуації успіху – оцінка попереднього способу дії і того, чи вміємо
ним користуватися .
Створення ситуації розриву – пропонується завдання , зовні схоже на
попереднє, але в корені – ні.
Аналіз умов – аналіз того, що було в попередньому способі , що дозволяло нам
виконувати завдання, а зараз – ні.
Постановка навчальної задачі. Учитель підводить дітей до моменту, що вони
самі формулюють навчальну задачу: « Треба знайти такий спосіб, щоб можна
було…». Цю задачу фіксують коротко і стисло у модельній формі ( знаковій чи
графічній). Це є міст до наступного уроку або етапу уроку.
Аналіз умов рішення задач, щоб знайти, відкрити новий спосіб дії.
Моделювання і перетворення моделі.
Контроль способу – перевірка на практиці відкритого способу.
Оцінка способу – як я та інші вміють користуватися відкритим способом.
Особистісно-орієнтовані технології
навчання:
• технологія диференційованого
навчання,
• технологія модульного навчання,
• технологія колективного способу
навчання,
• технологія інтегрованого уроку.
модульне навчання
• Сутність модульного навчання полягає в тому, що навчається
більш самостійно або повністю самостійно може працювати із
запропонованою йому програмою, що включає в себе:
• • цільовий план дій;
• • банк інформації;
• • методичне керівництво щодо досягнення поставлених
дидактичних цілей.
• Функції педагога можуть варіюватися від інформаційноконтролюючої до консультативно-координуючої.
• Основний засіб модульного навчання - модульна програма.
це цілеспрямована взаємодія викладача та учнів, у
ході якої вирішуються задачі навчання учнів
(Ю.К. Бабанський )
Активна, послідовна, прогресивна
та незворотна зміна психологічного
статусу особистості на основі потреб
у самовдосконаленні
Цілеспрямована, усвідомлена
активна діяльність учня, що
полягає у сприйнятті та оволодінні
науковими знаннями, в узагальненні
та використанні отриманих
знань у практичній діяльності
Цілеспрямована діяльність учителя щодо
формування у учнів позитивних мотивів
навчання, організації сприйняття, осмислення
висловлюваних фактів та явищ, забезпечення
вміння користуватися отриманими знаннями
та вміннями отримувати знання самостійно
Основою є категорія діяльності людини, групи людей, соціуму в цілому
(М. Басов, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв та інші)
Передбачає розвиток особистості (всіх її компонентів)
через діяльність самого учня.
Діяльність - форма активності, що характеризує здатність
людини чи пов'язаних із нею систем бути причиною змін у
навколишньому середовищі, бутті.
Саме у процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності
Принцип творчості
Принцип психологічної
комфортності
Принцип цілісного
уявлення про світ
Принцип діяльності
Діяльнісний підхід до навчання математики
Принцип варіативності
Принцип мінімакса
Принцип безперервності
Г. С. Паньків
Діяльнісний підхід до організації навчання математики:
Учень здійснює повний цикл пізнавальних дій, а саме:
•
•
•
•
Д
І
Я
Л
Ь
Н
І
С
Т
ь
сприйняття навчального матеріалу;
його усвідомлення;
запам’ятовування;
застосування на практиці:
повторення
поглиблення
міцніше засвоєння
розвиток
пізнавального інтересу
удосконалення методів та прийомів
навчального процесу
перехід до більш високого рівня активності та
самостійності учнів у процесі навчання
Активізація
пізнавальної діяльності
учнів
не одного методу чи прийому, а
логічного поєднання кількох
модернізація уроку
удосконалення методів навчання
комп'ютеризація навчального процесу
оновлення змісту і зміцнення міжпредметних зв'язків
запровадження особистісно-орієнтованого навчання
розробки та впровадження методів проблемно-розвиваючого навчання
розширення набору форм самостійної роботи та активізація самостійної роботи на уроці
Діяльнісний підхід до навчання при розв'язуванні задач
Задачі - це джерело, мета і засіб навчання математики
При зростанні значення величини косинуса від -1 до 1
величина кута зменшується від 1800 до 00
При зростанні значення величини синуса від 0 до 1 величина
кута може зменшуватися від 1800 до 900 або зростати від 00 до
900 , бо кожному значенню відповідає два кути, крім прямого
АОВ=1800
1 D
L
N
900
S
Дослідіть зміну кута при зростанні значення
величини синуса та косинуса цього кута
К
0,6
1430
1130
770
А
-1
-0,4
0
В
370
0,2
Діяльнісний підхід до навчання математики
1
Г. С. Паньків
Позакласна та індивідуальна робота з обдарованими дітьми
Декади математики, фізики та інформатики;

Тижні науки філії МАН;

Написання та захист робіт наукового товариства “Думка” та
секції інформатики МАН;

Участь в міжнародному конкурсі “Кенгуру”;

Підготовка та участь в предметних олімпіадах , конкурсах
програмістів та користувачів ПК

Діяльнісний підхід до навчання математики
Г. С. Паньків
Результати реалізації діяльнісного підходу
при навчанні математики
Вчитель
Співпраця
Учні
Підвищення професійної майстерності
Зацікавлення учнів своїм предметом
Посилення інтересу до навчання
Залучення учнів до пошуку, дослідження
Відчутність реальних результатів своєї праці
Задоволення в інтелектуальному розвитку
Творча самореалізація
Задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні
Заміна авторитарного стилю спілкування демократичним
Поглиблення змісту навчального матеріалу
Розвиток навичок мислення високого рівня
Розвиток креативних здібностей
Творче застосування знань
Уміння працювати в команді і самостійно
Підготовка до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницької
діяльності
Формування навчально-пізнавальної компетентності