Paul Smit ZHVILLIMI I INSTRUMENTEVE TE MONITORIMIT PER INSTITUCIONET E GJYGJSORIT DHE TE ZBATIMIT TE LIGJIT NE BALLKANIN PERENDIMOR FAZA 3 – TRAINIM PER STATISTIKAT Kosova.

Download Report

Transcript Paul Smit ZHVILLIMI I INSTRUMENTEVE TE MONITORIMIT PER INSTITUCIONET E GJYGJSORIT DHE TE ZBATIMIT TE LIGJIT NE BALLKANIN PERENDIMOR FAZA 3 – TRAINIM PER STATISTIKAT Kosova.

Paul Smit
ZHVILLIMI I INSTRUMENTEVE TE
MONITORIMIT PER INSTITUCIONET E
GJYGJSORIT DHE TE ZBATIMIT TE LIGJIT
NE BALLKANIN PERENDIMOR
FAZA 3 – TRAINIM PER STATISTIKAT
Kosova (nën UNSCR 1244), 6 – 8 Tetor 2010
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS FOR
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
THE WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
SEANCA 1
• Prezantimet
• Ku përshtatet ky trajnim në
Projektin CARDS
• Si janë organizuar seancat
Paul Smit
• Hewlett Packard – projektim i Softwarëve
• Statistikat në Hollandë – Statistikat e Drejtësisë
Kriminale (Statistikat e Gjykatës dhe Prokurorisë)
• Ministria e Drejtësisë, Hollandë
– Statistikat e Policisë, Prokurorisë dhe Gjykatës
– Kërkim ne Drejtësine Kriminale(Vrasjet)
• Mësimdhënie në Universitet në shkencën e
kompjuterit
• Punë krahasimore ndërkombëtare në Evropë.
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
Paul Smit – se fundmi
• Ndjekja penale, studim në Universitetin e Goettingenit mbi modelet
e ndryshme të ndjekjes penale (2006-2008)
• Krahasim ndërkombëtar i raporteve të zbulimit (2005)
• Burimet Evropiane për Statistikat mbi Krimin dhe Drejtësinë,
1997-2010
• Konsulent (vlerësues) të dhenat e UNODC për Afriken (2009 – 2010)
•
ICVS test i shumëllojshëm (2008 – 2010)
•
Burimet e Kërkimit Evropian për Vrasjet
•
Përfaqësues Kombëtar për Eurostat
QELLIMET E MIA për KETE JAVE
1. Të kuptoj nevojat e pjesëmarrësve
2. Të ndaj me ta eksperiencën time prej më shumë se
20 vjet në statistikat e krimit dhe drejtësisë
3. Kushdo që dëshëron të mbetet në kontakt mund të
përdorë ([email protected] [email protected] )
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
PREZANTIM NGA PJESEMARRESIT
• Ju lutem jepni emrin, organizatën, pozicionin
dhe çfarë dëshëroni të përfitoni nga ky
trajnim këtë javë.
• Shtoni çdo lloj informacion tjetër që mendoni
se është i dobishëm për të pranishmit.
• Ju lutemi komentoni për axhendën e
propozuar nëse dëshironi.
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
MESIME TE NXJERRA NGA PUNA E
MEPARSHME
• Thelbësore për çdo vend të ketë të dhëna bazike të
mira bazë për policinë, ndjekjen penale,
korrektimin, gjykatat, migracionin, viktimat
• Thelbësore për koordinimin e mirë të të dhënave
– Në fushat e ndryshme të zbatimit të ligjit
– Në të gjithë vendin si i tërë
• Përfshirja e agjensive statistike qëndrore
• Njohuri të mira për përpunimin e të dhënave,
statistikave dhe kuptim i thellë i fushës së CJ (DK)
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
MESIME TE NXJERRA NGA PUNA E
MEPARSHME (vazhdon)
• Nevojiten udhëzime të mira qëndrore
• Nevojiten botime statistikore rregullisht
• Nevojiten të përdoren statistikat për politikat dhe
opëracionet, por ka ndryshim midis statistikave dhe
llogaritjeve (accounting)
• Te bëhen kërkime për të marrë informacion se ç’kuptim kane
statistikat (si të lexohen statistikat)
• E rëndësishme pavaresia nga politikanët
• Që të arrihen të gjitha këto duhet kohë dhe ju duhet të
mendoni për një plan 5 – 10 vjeçar
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
FUQIZIMI I STATISTIKAVE PER DREJTESINE DHE ÇESHTJET E
BRENDSHME NE BALLKANIN PERENDIMOR 2009-2011
•
Objektivi: të forcohet reagimi ndaj krimit dhe korrupsionit duke i
cuar statistikat kombëtare për drejtësine dhe çështjet e
brendshme (JHA) drejt standarteve ndërkombëtare dhe të acquis
EU
•
Projekt i financuar nga EU nën programin CARDS me fonde shtesë
nga Gjermania
•
Tre Fazat
•
Shumë tipare të ngjashme me UNODC, puna statistikore e Bankës
Boterore ne Afrikë dhe Lindjen e Mesme
7 vende/ territore
Shqipëria, Bosnia & Herzegovina, Croacia, FYROM, Kosova (nen
UNSCR 1244), Mali i Zi, Serbia
TRE FAZA: FAZA 1 (KERKIMI)
• Përcaktimi i standarteve relevante ndërkombëtare dhe
te EU acquis
• Anët e forta dhe të dobëta të sistemeve për mbledhjen e
të dhënave
• Identifikimi i boshllëqeve dhe nevojave për sistemet
statistikore
Përfshiu:
 Kërkime ne Desktop
 7 misionet kërkimore
Rezultati:
 Raportet e vlerësimit teknik për 7 vende/ territore
FAZA 2: UDHEZIMET
• Të identifikojë sfidat e njëjta për mbledhjen e të
dhënave
• Të diskutojë dhe aprovojë projektin specifik të
udhëzimeve të programit
• Të pranojë një paketë të indikatorëve rajonalë
• Të rendisë nevojat për trajnim dhe të aprovojë
përmbajtjen e programeve të trajnimit
• përfshiu:
o përgatitjen e projektit të Udhëzimeve të Programit
o përgjigje nga vendet/territoret në projekt
o Diskutime dhe aprovime në Seminarin e Parë Rajonal
Rezultati:
o Aprovimi I Udhëzimeve të Programit
FAZA 3: TRAJNIMI
• Hartimi dhe kryerja e trajnimeve te planifikuara
• Përmiresimi i kapaciteteve kombëtare për të regjistruar dhe
raportuar statistikat e JHA sipas standarteve ndërkombëtare dhe EU
• Identifikimi i fushave ku duhet punuar e përmirësuar më tej
përfshin:
o Trajnimi te kryhet nga ekspertë ndërkombëtarë në bashkëpunim
me kontaktin vendor dhe partnerët kombëtarë
o Trajnimi të përqëndrohet tek policia, prokuroria, gjykatata, dhe
institucionet për migracionin/azilin/vizat
SEMINARI I PARE RAJONAL (SHKUP, MAJ 2010)
Qëllimet:
• Të paraqesë raportet e vlerësimit teknik
• Të identifikojë sfidat e njëjta për mbledhjen e të
dhënave
• Të aprovojë draftet specifike te udhëzimeve
• Të rendisë nevojat e trajnimit sipas prioriteteve
• Të aprovojë përmbajtjen e programeve të trajnimit
• Të arrihet marrëveshje për një sërë treguesish
Rajonalë
SFIDAT PER SISTEMIN STATISTIKORE TE CCJ NE
BALLKANIN PERENDIMOR
•
Zhvillimi i sistemeve me bazë individin
•
Zhvillimi i sistemeve kompjuterike më të mirë për regjistrimin e të
dhënave
•
Caktimi i Numrit Integral të Dosjes (Integrated File Number - IFN), një
numër i vetëm për të dhënat e çdo personi me qëllim që personat të
gjenden në të gjithë sistemin CCJ .
•
Përcaktimi i rregullave të qartë, të shkruar se si të regjistrohen e si të
numërohen aktet kriminale.
•
Koordinimi më i mire i statistikave në të gjithë vendin dhe në të gjitha
agjensitë e zbatimit të ligjit
•
Trajnim për gjithë stafin përgjegjës në lidhje me zbatimin
•
Përmirësimi i analizave statistikore dhe i përdorimit të të dhënave të
mbledhura
•
Përmirësimi i shpërndarjes publike të të dhënave te mbledhura
UNË DO TË MERREM ME DISA POR JO ME TË GJITHA KËTO ÇËSHTJE
REKOMANDIMET NGA UDHEZIMET E PROGRAMIT
# 4,13,
21,22
Një grup pune tripalësh me ekspërtë nga policia, prokuroria, gjyqësori mund
të konsiderojë nëse dhe si mund të prezantohet një sistem i Numrit Integral të
Dosjes (IFN) dhe të shtrihet në të gjitha institucionet e drejtësisë kriminale.
Prezantimi i IFN për të ndjekur përsonat dhe çështjet në të gjithë sistemin e
drejtësisë kriminale duhet konsideruar sipas praktikave të mira që
përshkruhen nga Manuali i Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Sistemit të
Statistikave të Drejtësisë Penale. Përkatësisht diskutimet e grupit të punës
duhet të fillojnë me konsiderimin e sistemeve ekzistues të numrave të dosjeve
që përdoren nga KPIS, prokuroria dhe gjykatat.
Seanca 2-5
# 17
Për të lehtësuar shpërndarjen, Zyra e Statistikave për Prokurorinë duhet të
konsiderojë botimin e Raportit Vjetor në faqen e vet në internet në Shqip,
Serbisht dhe Anglisht.
Seanca 6
# 18,29
Duhet konsideruar përdorimi i plotë i të dhënave të bodhshme të mbledhura
nga zyrat e prokurorisë së Kosovës nën UNSCR 1244. Më konkretisht, Zyra e
Statistikave të Prokurorisë dhe SOK mund të konsiderojnë lidhjen e
partneriteteve me kërkues akademike me qëllim që të nxisin analiza të thella
të të dhënave të disponueshme që përmirësojnë njohuritë bazë për hartuesit
e politikave dhe me zbatuesit e drejtësisë kriminale.
Seanca 6
# 28
Statistikat që raportohen mbi përsonat e akuzuar në gjykata duhet të japin të
dhëna edhe për moshën; marrëdhëniet viktimë-autor i veprës penale; dhe për
zonën gjeografike të rezidencës.
Seanca 3
# 39
Duhet konsideruar të përcaktohet një pikë kontakti e vetme për raportimin e
të gjitha të dhënave mbi krimin dhe drejtësinë kriminalemnë nivele rajonale,
qëndrore dhe ndërkombëtare.
Seanca 7