Paul Smit ZHVILLIMI I INSTRUMENTEVE TE MONITORIMIT PER INSTITUCIONET E GJYGJSORIT DHE TE ZBATIMIT TE LIGJIT NE BALLKANIN PERENDIMOR FAZA 3 – TRAJNIM PER STATISTIKAT Shqipëri,

Download Report

Transcript Paul Smit ZHVILLIMI I INSTRUMENTEVE TE MONITORIMIT PER INSTITUCIONET E GJYGJSORIT DHE TE ZBATIMIT TE LIGJIT NE BALLKANIN PERENDIMOR FAZA 3 – TRAJNIM PER STATISTIKAT Shqipëri,

Paul Smit
ZHVILLIMI I INSTRUMENTEVE TE
MONITORIMIT PER INSTITUCIONET E
GJYGJSORIT DHE TE ZBATIMIT TE LIGJIT
NE BALLKANIN PERENDIMOR
FAZA 3 – TRAJNIM PER STATISTIKAT
Shqipëri, 31 Janar – 1 Shkurt 2011
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS FOR
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
THE WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
SEANCA 1
• Prezantimet
• Ku përshtatet ky trajnim në
Projektin CARDS
• Si janë organizuar seancat
Paul Smit
• Hewlett Packard – projektim i Softwarëve
• Statistikat në Hollandë – Statistikat e Drejtësisë
Kriminale (Statistikat e Gjykatës dhe Prokurorisë)
• Ministria e Drejtësisë, Hollandë
– Statistikat e Policisë, Prokurorisë dhe Gjykatës
– Kërkim ne Drejtësine Kriminale (Vrasjet)
• Mësimdhënie në Universitet për shkencat
kompjuterike
• Punë krahasimore ndërkombëtare në Evropë.
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
Paul Smit – se fundmi
• Ndjekja penale, studim në Universitetin e Goettingenit mbi modelet
e ndryshme të ndjekjes penale (2006-2008)
• Krahasim ndërkombëtar i raporteve të zbulimit (2005)
• Burimet Evropiane për Statistikat mbi Krimin dhe Drejtësinë,
1997-2010
• Konsulent (vlerësues) të dhenat e UNODC për Afriken (2009 – 2010)
•
ICVS test i shumëllojshëm (2008 – 2010)
•
Burimet e Kërkimit Evropian për Vrasjet
•
Përfaqësues Kombëtar për Eurostat
QELLIMET E MIA për KETE JAVE
1. Të kuptoj nevojat e pjesëmarrësve
2. Të ndaj me ta eksperiencën time prej më shumë se
20 vjet në statistikat e krimit dhe drejtësisë
3. Kushdo që dëshiron të mbetet në kontakt mund të
përdorë ([email protected] [email protected] )
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
PREZANTIM NGA PJESEMARRESIT
• Ju lutem jepni emrin, organizatën, pozicionin
dhe çfarë dëshironi të përfitoni nga ky
trajnim këtë javë.
• Shtoni çdo lloj informacion tjetër që mendoni
se është i dobishëm për të pranishmit.
• Ju lutemi komentoni për axhendën e
propozuar nëse dëshironi.
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
MESIME TE NXJERRA NGA PUNA E
MEPARSHME
• Thelbësore për çdo vend të ketë të dhëna bazike të
mira bazë për policinë, ndjekjen penale,
korrektimin, gjykatat, migracionin, viktimat
• Thelbësore për koordinimin e mirë të të dhënave
– Në fushat e ndryshme të zbatimit të ligjit
– Në të gjithë vendin si i tërë
• Përfshirja e agjensive statistike qëndrore
• Njohuri të mira për përpunimin e të dhënave,
statistikave dhe kuptim i thellë i fushës së DP
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
MESIME TE NXJERRA NGA PUNA E
MEPARSHME (vazhdon)
• Nevojiten udhëzime të mira qëndrore
• Nevojiten botime statistikore rregullisht
• Nevojiten të përdoren statistikat për politikat dhe
operacionet, por ka ndryshim midis statistikave dhe
llogaritjeve (accounting)
• Te bëhen kërkime për të marrë informacion se ç’kuptim kane
statistikat (si të lexohen statistikat)
• E rëndësishme pavaresia nga politikanët
• Që të arrihen të gjitha këto duhet kohë dhe ju duhet të
mendoni për një plan 5 – 10 vjeçar
With funding from the
European Union
DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS
JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN
WESTERN BALKANS 2009-2011
Phase three – Training
FOR
THE
FUQIZIMI I STATISTIKAVE PER DREJTESINE DHE ÇESHTJET E
BRENDSHME NE BALLKANIN PERENDIMOR 2009-2011
•
Objektivi: të forcohet reagimi ndaj krimit dhe korrupsionit duke i
çuar statistikat kombëtare për drejtësine dhe çështjet e
brendshme (JHA) drejt standarteve ndërkombëtare dhe të acquis
EU
•
Projekt i financuar nga EU nën programin CARDS me fonde shtesë
nga Gjermania
•
Tre Fazat
•
Shumë tipare të ngjashme me UNODC, puna statistikore e Bankës
Boterore ne Afrikë dhe Lindjen e Mesme
7 vende/ territore
Shqipëria, Bosnia & Herzegovina, Croacia, FYROM, Kosova (nen
UNSCR 1244), Mali i Zi, Serbia
TRE FAZA: FAZA 1 (KERKIMI)
• Përcaktimi i standarteve relevante ndërkombëtare dhe
te EU acquis
• Anët e forta dhe të dobëta të sistemeve për mbledhjen e
të dhënave
• Identifikimi i boshllëqeve dhe nevojave për sistemet
statistikore
Përfshiu:
 Kërkime ne Desktop
 7 misionet kërkimore
Rezultati:
 Raportet e vlerësimit teknik për 7 vende/ territore
FAZA 2: UDHEZIMET
• Të identifikojë sfidat e njëjta për mbledhjen e të
dhënave
• Të diskutojë dhe aprovojë projektin specifik të
udhëzimeve të programit
• Të pranojë një paketë të indikatorëve rajonalë
• Të rendisë nevojat për trajnim dhe të aprovojë
përmbajtjen e programeve të trajnimit
• përfshiu:
o përgatitjen e projektit të Udhëzimeve të Programit
o përgjigje nga vendet/territoret në projekt
o Diskutime dhe aprovime në Seminarin e Parë Rajonal
Rezultati:
o Aprovimi I Udhëzimeve të Programit
FAZA 3: TRAJNIMI
• Hartimi dhe kryerja e trajnimeve te planifikuara
• Përmiresimi i kapaciteteve kombëtare për të regjistruar dhe
raportuar statistikat e JHA sipas standarteve ndërkombëtare dhe EU
• Identifikimi i fushave ku duhet punuar e përmirësuar më tej
përfshin:
o Trajnimi te kryhet nga ekspertë ndërkombëtarë në bashkëpunim
me kontaktin vendor dhe partnerët kombëtarë
o Trajnimi të përqëndrohet tek policia, prokuroria, gjykatata, dhe
institucionet për migracionin/azilin/vizat
SEMINARI I PARE RAJONAL (SHKUP, MAJ 2010)
Qëllimet:
• Të paraqesë raportet e vlerësimit teknik
• Të identifikojë sfidat e njëjta për mbledhjen e të
dhënave
• Të aprovojë draftet specifike te udhëzimeve
• Të rendisë nevojat e trajnimit sipas prioriteteve
• Të aprovojë përmbajtjen e programeve të trajnimit
• Të arrihet marrëveshje për një sërë treguesish
Rajonalë
SFIDAT PER SISTEMIN STATISTIKORE TE KDP NE
BALLKANIN PERENDIMOR
•
Zhvillimi i sistemeve me bazë individin
•
Zhvillimi i sistemeve kompjuterike më të mirë për regjistrimin e të
dhënave
•
Caktimi i Numrit Integral të Dosjes (Integrated File Number - IFN), një
numër i vetëm për të dhënat e çdo personi me qëllim që personat të
gjenden në të gjithë sistemin KDP (CCJ).
•
Përcaktimi i rregullave të qartë, të shkruar se si të regjistrohen e si të
numërohen aktet kriminale.
•
Koordinimi më i mire i statistikave në të gjithë vendin dhe në të gjitha
agjensitë e zbatimit të ligjit
•
Trajnim për gjithë stafin përgjegjës në lidhje me zbatimin
•
Përmirësimi i analizave statistikore dhe i përdorimit të të dhënave të
mbledhura
•
Përmirësimi i shpërndarjes publike të të dhënave te mbledhura
UNË DO TË MERREM ME DISA POR JO ME TË GJITHA KËTO ÇËSHTJE
REKOMANDIMET NGA UDHEZIMET E PROGRAMIT
# 19,33
Të shikohet ideja e kryerjes së një studimi fisibiliteti për të kaluar nga Seanca 5
një sistem regjistrimi i mbështetur te çështjet tek një sistem i
mbështetur tek personat (një kartelë për çdo person të ndjekur
penalisht). Studimi të shikoj mundësinë e vendosjes së një numri të
integruar unik dosjeje për kartelat personale që të jetë i përbashkët
për policinë, prokurorinë dhe gjykatat për çëshjtet penale. Të ngrihet
një grup pune trepalësh me specialistë nga policia, prokuroria dhe
gjykatat, me mandatin për të parë nëse dhe si mund të futet një
numër i integruar dosjeje për t’i gjurmuar personat dhe çështjet në
të gjithë sistemin e drejtësisë penale, i cili të përfshijë të gjithë
institucionet e drejtësisë penale.
# 30,31
Të ngrihet një grup pune për të përcaktuar një liste me të dhëna Seanca 7
minimale që duhen mbledhur në sistemet manuale dhe elektronike
të regjistrimit të çështjeve në gjykata, me qëllimin për të zvogëluar
diversitetin e praktikave aktuale të mbledhjes së të dhënave në
gjykata. Grupi i punës të shikojë edhe mundësinë e mbajtjes së të
dhënave personale të harmonizuara në të gjithë sistemet elektronike
të menaxhimit të çështjeve të ndërtuara aktualisht nëpër gjykata.