Prezentace k přípravě OP VVV

Download Report

Transcript Prezentace k přípravě OP VVV

Příprava OP VVV
(věda, výzkum, vzdělávání)
PRVŠ, 18.4.2013
Identifikace potřeb a problémů ČR v oblastech
výzkumu a vzdělávání – analytická část (1)
A. POTŘEBY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE:
• lidské zdroje ve VaV - nízké mzdové ohodnocení, kariérní růst, chybí
zahraniční odborníci, odliv mozků
• infrastruktura VaV -
konkurenceschopnost, upgrading, řídký výskyt
infrastruktur VaV s open access, podfinancování
infrastruktury VaV v Praze
• internacionalizace VaV - chybějící strategie, uzavřenost pracovišť,
malá koordinace mezinárodních týmových projektů
• institucionální rámec pro VaV - nedostatečná odborná kapacita
managementu, vysoká administrativní zátěž,
nevhodná metodika přidělování prostředků,
nedostatečná institucionální kapacita veřejné
správy pro řízení VaV
Identifikace potřeb a problémů ČR v oblastech
výzkumu a vzdělávání – analytická část (2)
A. POTŘEBY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE:
• využití výzkumu jako zdroje znalostí pro aplikační sféru - nízké využití
národohospodářského potenciálu veřejné výzkumné
sféry, prostředí nedostatečně podporuje využití výzkumu
jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, nedostatečná
problémová orientovanost výzkumu, nízká intenzita
spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou,
nedostatečně rozvinutý proces inteligentní specializace
v regionech
Identifikace potřeb a problémů ČR v oblastech
výzkumu a vzdělávání – analytická část (3)
B. POTŘEBY V OBLASTI VYSOKÝCH ŠKOL:
• kvalita VŠ vzdělávání a jeho relevance pro trh práce – absolventi Bc. studia
jsou vnímáni jako nedostatečně připraveni pro výkon
vystudované profese, příliš mnoho „drahých“ magistrů,
nutnost zvýšení kvality VŠ studia na vysokých školách, chybí
transparentní a jasně vymezený systému hodnocení kvality
• zvýšení účasti na VŠ vzdělání a posílení jeho inkluzivního charakteru –
vysoká celková účast na VŠ vzdělávání, ale malý podíl
absolventů s VŠ titulem, vysoká studijní neúspěšnost, malá
podpora studujících se specifickými potřebami
Identifikace potřeb a problémů ČR v oblastech
výzkumu a vzdělávání – analytická část (4)
B. POTŘEBY V OBLASTI VYSOKÝCH ŠKOL:
• excelentní vzdělávání ve vazbě na výzkum – podprůměrný podíl
absolventů doktorského studia v mladé populaci, nízká
motivace doktorandů věnovat se naplno studiu, nabídka DSP
absolventů výrazně zaostává za potřebou kvalifikovaných
lidských zdrojů pro VaV v technických a přírodních vědách,
stav infrastruktur českých VŠ stále nesplňuje standardy
moderních výzkumných a vzdělávacích trendů, poptávka
nových VaVpI center po DSP absolventech převyšuje
možnosti VŠ
• otevřenost vůči potřebám dospělé populace v oblasti CŽV vzdělávání –
zájem veliký, ale nabídka kurzů neodpovídá potřebám
cílových skupin, neexistence uceleného systému podpory
a služeb pro studenty CŽV se specifickými potřebami,
nedostatečná relevance vzhledem k požadavkům trhu práce
Organizace přípravy OP VVV
Řídicí výbor OP VVV (zástupce RVŠ T. Opatrný)
Pracovní skupiny OP VVV
• Pracovní skupina Vzdělávání - regionální školství a další
vzdělávání (zástupce RVŠ J. Coufalová)
• Pracovní skupina VaV a vysoké školy (zástupce RVŠ M. Pospíšil)
• Pracovní skupina Implementace
• Projektový tým MŠMT (interní platforma – slaďování výstupů
jednotlivých pracovních skupin před jejich předložením ŘV)
PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum
INVESTIČNÍ PRIORITA (ERDF): posilování infrastruktury a kapacit pro rozvoj
vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek,
především evropského významu, včetně území Prahy. Cílem je zajistit
produkci absolventů výzkumně orientovaných studijních programů.
SPECIFICKÉ CÍLE:
SC 1: Posílit excelenci ve výzkumu
SC 2: Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ
a výuku spojenou s výzkumem
PROGRAMY:
• Excelentní výzkum (k naplnění SC 1)
• Kapacity pro kvalitní výzkum a výzkumně orientované programy na VŠ (k
naplnění SC 2)
• Systémové podmínky pro kvalitní výzkum (k naplnění SC 1, SC 2)
PO 2: Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako
zdroje dlouhodobé konkurenční výhody
INVESTIČNÍ PRIORITA (ERDF): rozvoj propojení a synergií mezi podniky a
inovačními a výzkumnými centry a VŠ. Podpora vyšší orientovanosti
výzkumu na zásadní společenské výzvy definovanými dlouhodobými
prioritami.
SPECIFICKÉ CÍLE:
SC 1: Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně
průřezových technologií
SC 2: Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k
efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi
SC 3: Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech
PO 3: Rozvoj vysokých škol
MULTIFONDOVÁ PRIORITA = jeden tematický cíl + dvě investiční priority
1. INVESTIČNÍ PRIORITA (ESF): zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti
terciárního a rovnocenného vzdělávání pro zvýšení účasti a úrovně
dosaženého vzdělání.
SPECIFICKÉ CÍLE:
SC 1: Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro potřeby trhu práce
SC 2: Zvýšení účasti na VŠ vzdělávání prostřednictvím snížení studijní
neúspěšnosti a podpory studentů se specifickými potřebami
SC 3: Zatraktivnit CŽV na VŠ a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace
SC 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení VŠ
2. INVESTIČNÍ PRIORITA (ERDF): investice do vzdělávání, dovedností a
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury.
SPECIFICKÝ CÍL:
SC 1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem
profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a
zvýšení otevřenosti VŠ pro potřeby CŽV
PO 4: Rozvoj celoživotního učení a rovného
přístupu ke kvalitnímu vzdělání
1. INVESTIČNÍ PRIORITA (ESF): předcházení předčasnému ukončování školní
docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
SPECIFICKÉ CÍLE:
SC 1: Rozvoj inkluzívního vzdělávání
SC 2: Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ
SC3: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC4: Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání
SC5: Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků
SPECIFICKÁ CÍLOVÁ ÚZEMÍ:
• sociálně vyloučené lokality
• zvýšená podpora předškolního vzdělávání v obcích s rozšířenou působností
PO 4: Rozvoj celoživotního učení a rovného
přístupu ke kvalitnímu vzdělání
2. INVESTIČNÍ PRIORITA (ESF): zlepšování přístupu k celoživotnímu učení,
zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu
systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování
kvality odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů
učení založeného na pracovní činnosti a učňovských programů, jako jsou
duální výukové systémy
SPECIFICKÉ CÍLE:
SC1: Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance
pro trh práce
SC2: Propojení počátečního a dalšího vzdělávání
SC3: Zvyšování obecných a základních gramotností v dalším vzdělávání
SPECIFICKÁ CÍLOVÁ ÚZEMÍ:
• kraje
Harmonogram přípravy OP VVV
• Do konce dubna 2013: zapracování připomínek MMR a partnerů,
finální verze první fáze na MMR
• Do konce května 2013:
 První návrhy programů předloženy vládě ČR pro informaci
 Spolu s programy vládě předložen návrh Dohody o partnerství
• Květen – srpen 2013: Dopracovávání OP (2. fáze)
• Podzim 2013 (možná dříve):
 Předložení programů ke schválení vládě ČR
 Spolu s programy předložení Dohody o partnerství
• Následně: Předložení EK, formální vyjednávání (neformální
vyjednávání již od jara 2013)