ارزیابی مشاغل Job Evaluation

Download Report

Transcript ارزیابی مشاغل Job Evaluation

‫مروری اجمالی بر روشهای مهم ارزیابی مشاغل‬
‫رایان راهبرد‬
‫چابک‬
‫ارائه دهنده راهکارها و آموزش‬
‫مدیریت منابع انسانی‬
‫بر اساس متدهای جهانی‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫‪Web:‬‬
‫ارزیابی مشاغل ‪Job Evaluation‬‬
‫ارزیابی مشاغل فرآیند تجزیه و تحلیل سیستماتیک مشاغل به‬
‫منظور تعیین ارزش نسبی مشاغل در داخل سازمان است‪ .‬این‬
‫ارزیابی مبنای سلسله مراتب شغل و نیز سطوح پرداخت قرار می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫این ارزیابی نبایستی با ارزیابی عملکرد اشخاص اشتباه گرفته شود‬
‫با ارزیابی مشاغل مدیریت می تواند دیدگاههای افراد در مورد‬
‫عدالت در پرداخت را با پرداخت مناسب به هر سمت در مقایسه‬
‫با سمتهای دیگر سازمان در سطح خوبی نگهدارد‪.‬‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫روش ارزیابی شغل ِهی ‪:Hay‬‬
‫‪3‬‬
‫این روش در سال ‪ 1943‬توسط ادوارد ِند ِهی پایه گذاری شد و‬
‫به طور مستمر توسعه و بهبود پیدا نمود‪ .‬متد هی روش ی‬
‫است که در گستره زیادی در کل دنیا استفاده می شود؛ به‬
‫طوری که بیش از نیمی از شرکتهای موجود در لیست فورچون‬
‫‪ 500‬در بیش از ‪ 90‬کشور دنیا از آن استفاده می کنند‪ .‬این‬
‫روش هم توسط سازمانهای دولتی و هم خصوص ی و برای‬
‫ارزیابی میلیونها شغل در سطوح و صنایع مختلف در کل دنیا‬
‫استفاده شده است‪.‬‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫اصول انتخاب سه عامل اصلی در روش ‪:Hay‬‬
‫سپس شاغل باید از‬
‫سطحی از دانش و‬
‫تجربه متناسب با‬
‫مقیاس و پیچیدگی‬
‫کار محوله برخوردار‬
‫باشد‬
‫‪3‬‬
‫به منظور نائل شدن‬
‫به این اهداف‪،‬‬
‫شاغل باید مسائل را‬
‫شناخته‪ ،‬و ضمن‬
‫خلق نظر و تجزیه‬
‫تحلیل‪ ،‬به قضاوت‬
‫بپردازد‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫مشاغل موجود برای رسیدن‬
‫به هدف پایانی‬
‫دانش چگونگی انجام‬
‫حل مسأله‬
‫حل مسأله‬
‫مسئولیت‬
‫مسئولیت‬
‫مسئولیت‬
‫مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک – آنالیز و ارزیابی مشاغل ‪WWW.ISURVEY.IR‬‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬
‫اجزای روش ارزیابی مشاغل ِهی ‪:Hay‬‬
‫روش ارزیابی ِهی بر اساس دانش چگونگی انجام کار‪ ،‬حل مسأله و مسئولیت‬
‫(پاسخگویی) را ارزیابی می کند‪ .‬این سه عامل خود به هشت زیرمعیار به ترتیب‬
‫ذیل تقسیم بندی می شوند‪:‬‬
‫دانش چگونگی انجام کار شامل‪:‬‬
‫‪ ‬دانش فنی و تکنیکی؛ دانش مدیریتی و برنامه ریزی و سازماندهی؛ دانش ارتباطی‬
‫حل مسأله شامل‪:‬‬
‫‪ ‬بازه تفکر و چالشهای ذهنی‬
‫مسئولیت و پاسخ گویی شامل‪:‬‬
‫‪ ‬آزادی عمل؛ ماهیت اثر؛ محدوده اثرگذاری‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫مرسر‬
‫پنج عامل اساس ی ارزیابی در روش ِ‬
‫‪ Mercer‬یا ****‪IPE‬‬
‫اندازه سازمان که توسط مقیاسهای پولی نظیر فروش‪ ،‬داراییها‪ ،‬حیطه فعالیت و تعداد‬
‫کارکنان تعیین می شود‪.‬‬
‫ماهیت اثر یک سمت را در داخل سازمان اندازه می گیرد‬
‫اثر‬
‫مشارکت مرتبطی که دارنده یک سمت در زمینه اثر انجام می دهد را اندازه می گیرد‬
‫مشارکت‬
‫چگونگی و میزان توانایی ارتباطات ضروری که یک سمت الزم دارد را اندازه می گیرد‬
‫ارتباطات‬
‫چارچوب سازمانی و ماهیت نیاز به ارتباط افراد مورد ارتباط را تعیین می کند‬
‫چارچوب‬
‫میزان نیاز به تعریف ‪ ،‬توصیف‪ ،‬ایجاد بهبود و یا توسعه رویه ها‪ ،‬خدمات و‬
‫محصوالت را اندازه گیری می کند‬
‫نوآوری‬
‫میزان پیچیدگی که دارنده یک شغل بایستی با آن سر کند را اندازه می گیرد‬
‫ماهیت دانش مورد نیاز در شغل برای نیل به اهداف و ایجاد ارزش را اندازه می گیرد‬
‫راهی که دانش مورد استفاده قرار می گیرد را اندازه گیری می کند‬
‫گستردگی (زمینه جغرافیایی) که دانش در آن به کار گرفته می شود را می سنجد‬
‫میزان در معرض خطر آسیبهای فیزیکی و یا روانی را در شغل اندازه می گیرد‪ .‬در صورتی‬
‫که شغل بر اساس استانداردهای بین املللی تعریف شده باشد‪ ،‬نمره ای اختصاص‬
‫داده نخواهد شد‪.‬‬
‫میزان مواجهه با شرایط محیطی را اندازه می گیرد‬
‫سازمان‬
‫پیچیدگی‬
‫‪ -1‬اثر‬
‫‪ -2‬ارتباطات‬
‫‪ -3‬نوآوری‬
‫دانش‬
‫تیم‬
‫‪ -4‬دانش‬
‫گستردگی‬
‫ریسک‬
‫محیط‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬
‫‪ – 5‬ریسک و‬
‫خطر‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫سمت‬
‫روش تاورز واتسون ‪GGS‬‬
‫این روش برای سازمانها در اندازه های مختلف مناسب است و از‬
‫اندازه سازمان‪ ،‬میزان پیچیدگی و گستردگی جغرافیایی آن‬
‫استفاده می کند تا تعداد سطوح را در چارچوب گروه بندی اش‬
‫مشخص کند‪ .‬سپس مشاغل را به عنوان بخش ی از یک فرآیند دو‬
‫مرحله ای (دسته بندی و گروه بندی) ارزیابی می کند‪ .‬دسته‬
‫بندی مشاغل را در چارچوبی بر اساس اینکه چگونه در فعالیتهای‬
‫سازمان مشارکت می کنند (با توجه به کارراهه دو گانه) انجام‬
‫داده و گروه بندی هم شغلها را در برابر عوامل استاندارد ارزیابی‬
‫می کند‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫سطح بندی مشاغل در تاورز واتسون‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫روشهایی که کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند‪:‬‬
‫َ‬
‫‪ ‬روش پترسون‪:‬‬
‫بر اساس تصمیم گیری بنیان نهاده شده است‪.‬‬
‫‪ ‬روش ‪( *TASK‬مخفف عبارت ارزیابی تنظیم شده مهارتها و‬
‫دانش) به اندازه گیری تغییرات دانش و‪ /‬یا مهارت مورد نیاز‬
‫‪ ‬پرومنز )‪ (Peromnes‬بر اساس هشت شاخص حل مسأله‪،‬‬
‫پیامدهای قضاوت‪ ،‬فشار کاری‪ ،‬دانش مورد نیاز‪ ،‬اثر شغل‪،‬‬
‫تحصیالت دانشگاهی‪ ،‬آموزش و تجربه است‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫روشهایی که کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند‬
‫‪ ‬روش ”سیستم درک ارزش شغل“ )‪ **(JAS‬پیچیدگی کار‪ ،‬سطح مهارت و‬
‫دانش مورد نیاز برای انجام کار به همراه ارزش استراتژیکی که شاغل برای‬
‫رسیدن به اهداف شرکت به اشتراک می گذارد را اندازه گیری می کند‪.‬‬
‫این سیستم ‪ 7‬سطح پایه در سازمان تعریف می کند‪ .‬این سطوح‪ ،‬طبقات‬
‫وسیعی هستند که تغییرات واقعی در پیچیدگی و سطح و نوع مشارکت مورد‬
‫نیاز برای انجام نقش شغلی را محدود می کنند‬
‫‪ ‬روش جیکوب توسط کارشناسان بریتانیایی در صنعت نفت ایران برای‬
‫سطوح شغلی پایین و کارگری از این روش استفاده شد و پس از مدتی کنار‬
‫گذاشته شد‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫لینک آموزشهای تخصص ی و حرفه ای منابع انسانی‬
‫(برخی از دوره ها به صورت غیرحضوری نیز برگزار می گردند)‬
‫برای مشاهده محتوای هر دوره روی عنوان کلیک کنید‪:‬‬
‫دوره کاربردی آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی با روش ِهی‬
‫دوره کاربردی ارزیابی مشاغل با تأکید بر روش ِهی‬
‫دوره جبران خدمت و مزایای عادالنه و رقابتی‬
‫دوره مدیریت عملکرد بر مبنای توافقنامه های عملکردی‬
‫دوره مدیریت استعدادها و کارراهه شغلی‬
‫دوره سازماندهی و طراحی ساختار واحد منابع انسانی پیشرو‬
‫دوره سازماندهی و طراحی ساختار‬
‫دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی‬
‫مشاوره و آموزش حرفه ای منابع انسانی‬
‫رایان راهبرد چابک‬
‫‪02144667408‬‬
‫‪www.isurvey.ir‬‬
‫و دوره های مهارتهای کار تیمی‪ ،‬آئین نگارش و گزارش نویس ی حرفه ای‪ ،‬تصمیم گیری منطقی و حل مسأله و سایر دوره های‬
‫تخصص ی مدیریت و منابع انسانی بنا به نیاز سازمانها‬
‫اختصارات و توضیحات‬
*TASK = Tuned Assessment of Skills and Knowledge
** JAS = Job Appreciation System
*** GGS = Global Grading System
**** IPE = International Position Evaluation
www.isurvey.ir
‫مشاوره و آموزش حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک‬