A román, a gót és a reneszánsz művészet

Download Report

Transcript A román, a gót és a reneszánsz művészet

A román, a gót és a
reneszánsz művészet
Román művészet
• XI-XIII. sz. közepe
• Román = rómaias, Rómát utánzó
• Kialakulása: Franciaország,
Németország, Itália
• Később Európa-szerte elterjed
Filozófia, oktatás
• Skolasztika: kérdéseket az ellenük és
mellettük szóló érvekkel vizsgálják 
MEGOLDÁS
• Oktatás tárgya: 7 szabad művészet:
–
–
–
–
–
–
–
Nyelvtan
Dialektika
Logika
Számtan
Geometria
Zene
Csillagászat
Trivium
Quadrivium
Építészet
•
•
•
•
•
•
Vaskos falak
Félköríves boltívek
Dongaboltozatok
Bordás keresztboltozatok
Oszlopok, pillérek
Félköríves záródású
ablakok, ikerablakok
• Rózsaablakok
• Bélletes kapuk
• Homlokzat: függőleges
falsávok
Jáki templom
Építészet
Pisai székesegyház
Szobrászat
•
•
•
•
•
•
Épületek tartozékai
Egyszerűsített, elnagyolt formák
Zömök, nagy test
Érzelmeket nem fejeznek ki
Ó- és újszövetségi jelenetek ábrázolása
Szimbolikus értelműek
Festészet
• Falfestmények,
kódexillusztrációk,
miniatúrák
• A valóságos tér,
háttér, fény-árnyék
hiányzik
• Biblia pauperum:
templomi festészet
 bibliai történetek
Irodalom, zene
• Himnuszok, imádságok
• Kialakul a világi irodalom:
– lovagi eszményt dicsőít  lovagénekek (pl.
Roland-ének)
– első magyar írásos emlékek: Halotti Beszéd
és Könyörgés, Ómagyar Máriasiralom
• Zene: megjelenik a többszólamúság
Gótikus művészet
• XII-XV. sz.
• Franciaországban alakult, majd elterjedt
Németországban, Angliában és
Magyarországon (Itáliában egyáltalán
nem)
• Csökken az építészet kiemelt szerepe 
önálló szobrok
Filozófia
• Emberi gondolkodás határainak
kiszélesítése
• Assisi Ferenc: Naphimnusz
– emberi sors elfogadása
– természet szeretete
Építészet
• Vázszerkezet: támív, támpillér,
fiatorony
• Csúcsíves keresztboltozatok
• Rózsaablakok, kör- és csúcsíves
idomok
• Bélletes kapuk
• Vízköpők (csapadék elvezetésére
szolgáló kőszobrok)
Építészet
Reimsi katedrális
Kölni dóm
Építészet
Notre-Dame
Mátyás templom
Szobrászat
• Érzelmeket fejeznek
ki az arcok
• Mozgásuk kifinomult,
de erőteljes
• Szárnyasoltárok
faragványai,
domborművei
Festészet
•
•
•
•
•
•
•
Emberi érzelmek kifejezése
Finom vonaltervezés
Pontosságra törekvő, természethű
Üvegfestészet
Freskók
Olajfestmények
Miniatúrák:
– arany háttér kiszorul
– gyakori hónap ábrázolás
• Sokszorosító grafika: fa- és rézmetszetek
Festészet
rózsaablak
M. S. mester: Mária és
Erzsébet találkozása
Irodalom, zene
• Trubadúrkültészet  minnesänger
(szerelmi dalnok)
• Dante: Isteni színjáték
• Vásári komédiások
• Drámák  3 műfaj:
– misztérium (bibliai történetek),
– mirákulum (szentek élete),
– moralitás (erkölcsi tanítási célzatú)
Reneszánsz művészet
• XIV-XVI. sz.
• Újjászületést jelent  alapja az antik
művészet
• Új korszak kezdete
• Tudományos és földrajzi kutatások,
felfedezések
Eszmei háttér
• Humanizmus = emberközpontúság
• „Legfőbb érték a tudás”
• Reformáció
– Az egyház elvilágiasodásának
következménye
– Cél: visszatérés a Bibliához
Építészet
• A világi építészet
jelentősége nő
• Boltozatok, kupolák
• Homlokzat: nyers kő
vagy faragott kő
• Pilaszter: falból kiugró
pillér
• Várfalakon óolasz és
újolasz bástyák
Firenzei dóm
San Lorenzo
templom
Szobrászat
• Aktábrázolás
• Fő téma: ember és a természet
• Tudós alapossággal dolgoznak a
művészek (anatómia, arányok)
• Portrék  egyéni vonások
• Lovas szobrok
Szobrászat
Donatello: Gattamelata lovas szobra
Michelangelo: Dávid
Festészet
• Perspektíva (=távlati ábrázolás)
• Természethű ábrázolás
• Tértagolás: előtér, középtér, háttér
elkülönítése
• Fény-árnyék hatás
• Réz- és fametszetek
Festészet
Leonardo da Vinci:
Mona Lisa
Michelangelo:
Ádám teremtése
Irodalom, zene
• Dallamtól független lírai költemények
• Ókori műfajok felelevenítése (epigramma,
óda)
• Modern prózai műfajok: novella, regény
• MO.: Janus Pannonius, Balassi Bálint
• Zene: szabadabb ritmika, szólóének nagy
szerepe
Források
• http://hu.wikipedia.org
• Szabó Attila: Művészettörténet
vázlatokban
• google