Transcript Eklem

EKLEM BİYOMEKANİĞİ
2903040055 Emrullah SEZGİN
[email protected]
3003040003 Oğuzhan AKYÜREK
[email protected]
EKLEM NEDİR?
Eklem vücudun hareket eden herhangi bir bölgesinde iki
kemik arasında bulunan; çeşitli bağlarla veya içindeki sıvıyla
vücuda hareket kabiliyetini veren yapıdır. Eklemler, iskelet
sistemi ve kemiklerle beraber işlev kazanırlar. Eklemlerde
meydana gelecek herhangi bir hasar, ilgili bölgenin hareket
kabiliyetini kısıtlayacak; bu da canlıya ciddi fiziksel zarar
verecektir.
EKLEM ÇEŞİTLERİ
 Oynar (Sinoviyal) Eklemler
 Yarı Oynar (Kartilaginöz) Eklemler
 Oynamaz (Fibröz) Eklemler
Oynar(Sinoviyal) Eklemler
Tam hareket kabiliyetine sahip eklemlerdir. Kollar,
bacaklar, bilekler, omuzlar, vs. vücudun an çok hareket
ettirilen kısımlarında bulunur.
Anatomik Yapılarına Göre Sinoviyal Eklem
Çeşitleri
a) Menteşe Tipi Eklemler: Bu tür eklemler menteşe şeklinde hareket eder, yani bir düzlemde
fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapmaya olanak tanır. Örnek: Dirsek eklemi
b) Pivot Eklemler: Kemiklerin, bir eksen çevresinde birbirleri etrafında rotasyon yapabilmesine izin
veren eklemlerdir. Boyunda atlanto-aksiyel eklem ve ön kol kemikleri arasındaki eklemler örnektir.
c) Eyer Tipi eklemler: Bir eyere benzeyen bu eklemlere, kondiloid eklemler de denir. Bu eklem tipi,
fleksiyon, ekstensiyon ve abduksiyon, adduksiyon hareketlerine, ayrıca sirkümdiksiyon hareketine izin
verir. Rotasyona izin vermez. Ör: Başparmağın, birinci karpometakarpal eklemi ve sternoklavikular
eklem.
d) Top ve Yuva tipi eklemler: Bu eklem hemen hemen her yönde- fleksiyon, ekstensiyon,
abduksiyon, adduksiyon, rotasyon - geniş hareket olanağı sunar. Omuz ve kalça eklemleri bu tipe
örnektir.
e) Kayar Eklemler: Bu tipte, yalnız kayma hareketlerine izin veren küçük eklemler bulunur. El
bileğindeki karpal kemikler arasındaki eklemler böyledir.
f ) Elipsoid Eklemler: Top ve yuva tipi eklemlerin bir varyasyonudur. Fleksiyon-ekstensiyon,
abduksiyon-adduksiyon hareketlerine izin verir. Minimal rotasyon olanağı da veren elipsoit eklemlere
örnek el bileği (radiokarpal)eklem eklemleridir.
Yarı Oynar (Kartilaginöz) Eklemler
Hareket kabiliyetine sahip, fakat kapasitesi oynar
eklemlerden biraz daha sınırlı eklemlerdir. Omurlarda ve
göğüs kemiklerinde bulunan eklemler örnek olarak
gösterilebilir. Yarı oynar eklemlerin amacı vücudu hareket
ettirmekten çok; hareket esnasında ilgili bölgeye esneklik
kazandırmaktır.
Oynamaz (Fibröz) Eklemler
Hareket yeteneği olmayan, görevi birbirine bağladığı iki
kemik arasındaki bağları sıkılaştırıp dayanıklılık kazandırmak
olan eklemlerdir. Eklemleşen kemikler çok sıkı bir şekilde
birbirlerine testere dişi gibi girinti ve çıkıntılarla
bağlanmışlardır. Kafatası, kalça kemiği gibi kemiklerde
bulunur.
Eklem Sıvısı
 Eklemler içinde bulunan sıvıdır. Eklemin büyüklüğüne
göre 0,5–3,5 ml’dir. Soluk sarı renkte bir sıvıdır. Kıvamı
yağ gibidir. Sert olan kıkırdak ve kemik yapıların
birbiri üzerinden sürtünmeden kaymasını sağlar. Bu
sayede eklemlerdeki iki kemik birbiri üzerinde rahat
ve hasarsız kayar.
Eklem Sıvısı Görevi
Eklem sıvısının iki temel görevi vardır:
 Eklemlerdeki sıvının ilk görevi sürekli hareket içinde
olan ve birbirine temas eden kıkırdaklarda,
sürtünmeden kaynaklanabilecek hasarı engellemektir
(örneğin; araba motoruna koyduğunuz motor yağı).
 Eklem arasındaki sıvı ayrıca besleyici maddeler içerir
ve bununla kan dolaşımından yoksun kıkırdaklar
beslenilir.
Bilek Kırılması
Diz Eklem Kompleksinin Temel Biyomekanik
Rolleri
Farklı yerler için uygun
olan denge için kastan minimum
enerji gereksinimleri ile harekete
izin verir.
Günlük yaşam faaliyetleri
sırasında
kuvvetlerin
iletilmesine, emilmesine ve
yeniden dağıtımına neden olur.
Uzama ve Eğilme Boyunca Femur Hareket İçin
Dönme Merkezi
Yuvarlanma
Kayma
Dönme
Tibiofemoral Eklem Aktiviteleri:
Bükülme & Baskı Yükü
BW = Body weight
100 , 200 , 500 ve 900 İçin 55 kg 3 Düzlemsel Kuvvet İçin
Diz Ekleminin Sonlu Elemanlar Analizi.
100 için FE analizi
200 için FE analizi
500 için FE analizi
900 için FE analizi
Diz Eklemi İçin Farklı Koşullarda Gerilmelerin
Karşılaştırılması
Tek Ayak Basma Fazında Kalça Eklemindeki
Yüklenmeler
VA, vücut ağırlığı; b, vücut ağırlığı moment kolu; Abd, abduktor
adeleler tarafından uygulanan moment; a, abduktor moment kolu; ERK, eklem
reaksiyon kuvveti
Kalça Eklemine Etkiyen Kuvvet Şeması
a. Statik denge konumu
b. Dinamik denge konumu
Femur başı rotasyon merkezi olacağı için, femur başı merkezini etkileyen
bileşke kuvvet (R)’in büyüklüğü, abdüktör kas gücü (M) ve vücut ağırlığı (K)
kuvvetlerinin vektörel toplamına eşittir . Yapılan çalışmalar sonucunda, vücut ağırlık
çizgisinin femur başı rotasyon merkezine olan uzaklığının (OC) abdüktör kasların
femur başı merkezine olan dikey uzaklığının (OB) üç katı olduğu tespit edilmiştir.
Pelvis’in dengede kalabilmesi için kaldıraç kanunu prensiplerine göre;
Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu olmalıdır. Bu durumda;
M x OB = K x OC ve M = K x OC / OB’dir. OC = 3 x OB
ve M = K x 3 OB / OB ise M =3 K R = M + K olduğuna göre,
M = 3K ise R = 4 K’dır.
Görüldüğü gibi tek kalçaya etki eden yüklerin toplamı vücut ağırlığının 3
katından fazladır. Bununla beraber tırmanma, koşma, atlama gibi hareketlerde vücut
ağırlığının yaklaşık 10 katı kadar yük kalça eklemi üzerine binmektedir.
Proksimal Femoral Çivi
TEŞEKKÜRLER..