Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen

download report

Transcript Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen

Leikin ja leikillisten
oppimisympäristöjen kehittäminen
pääkaupunkiseudun
varhaiskasvatuksessa
VKK-Metro
Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö
2014-2016
Helsingin kaupungin aineistopankki /
Comma Image Oy
Lapsi- ja oppimiskäsitys
• Leikki lapselle ominaisena tapana toimia ja oppia tulee olla
varhaiskasvatuksen toiminnan keskiössä.
• Leikissä mahdollistuu lapsen toimijuus ja leikki ilmentää lapsen
omaa ajattelua ja tunteita.
• Lapset oppivat parhaiten toimiessaan sopivan haasteellisten
tehtävien parissa lähikehityksen vyöhykkeellä, joka toteutuu
luontaisesti leikissä.
• Kasvattajan tehtävänä on edellytysten turvaaminen, osallistuminen
tarvittaessa ja lasten suunnitelmallinen havainnointi
• Parhaimmillaan leikki lapsen oppimisympäristönä tuottaa
onnistumisen kokemuksia ja leikin ja oppimisen iloa.
Helsingin kaupungin aineistopankki /Comma Image Oy
Tulevaisuuden haasteet
• Varhaiskasvatuksen hallinto- ja lainsäädäntö on
murroksessa.
• Varhaiskasvatuksen erityislaadun säilyminen on tärkeää.
• Vaatimus joustavista hoitoajoista asettaa haasteita eheälle
päivähoitopäivälle.
• Aikuisten kiireinen arki ja hektinen ympäristö lisää myös
lasten stressiä
• Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisen painopisteitä
ovat mm. monikulttuurisuus, eriarvoisuuden lisääntyminen,
teknologia ja kestävä kehitys.
• Pääkaupunkiseudun haasteena on pätevän ja koulutetun
henkilökunnan saanti
Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen
osaaminen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet luonnoksessa:
•
•
•
•
•
•
Ajattelu ja oppiminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus
Monilukutaito
Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
Työskentely, opiskelu ja työelämässä tarvittava
osaaminen
• Osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus
Leikki lapsen kehitystä edistävänä
oppimis- ja kasvuympäristönä
• Pääosa lasten tulevaisuudessa tarvittavista
taidoista ja niiden valmiuksista harjaantuvat
monipuolisen leikin avulla.
• Miten turvataan pitkäkestoinen ja laadukas
leikki?
• Hyvä leikkiympäristö innostaa ja motivoi
lapsia työskentelemään, harjoittelemaan ja
kokeilemaan.
• Ympäristön tulee tarjota haasteita lapsen
taidoille, ajattelulle ja mielikuvitukselle.
• Hyvä leikkiympäristö vastaa erilaisten lasten
ja eri oppimistyylien tarpeisiin
• Leikillinen oppimisympäristö rakentuu
yhteisöllisyydelle, mielikuvitukselle,
tarinallisuudelle, tunteille, fyysiselle
aktiivisuudelle ja se alleviivaa
mahdollisuuksia.
Kuva: Mari Thorin, Rhinoceros
Aikuisen rooli
• Aikuiselta edellytetään läsnäoloa ja
lapselle ominaiseen toimintaan
sitoutumista.
• Aikuisen ammattitaitoa ovat hyvät
vuorovaikutustaidot, pedagoginen
sensitiivisyys ja ymmärrys, joka
tarkoittaa tilanneherkkyyttä ja kykyä
sopivasti aktivoida tai antaa
autonomiaa lapsille.
• Aikuisen on kyettävä osallistumaan
luovaan leikkiin, mutta hänen on
myös osattava hyödyntää leikkiä
pedagogisena menetelmänä
ohjatuissa tilanteissa.
• Aikuisen vastuulla on myönteisen ja
innostavan ilmapiirin luominen.
Kuva: Mari Thorin, Rhinoceros
Leikkiin liittyviä
kehittämishaasteita
Kuva: Mari Thorin, Rhinoceros
• Leikkiperustaisen pedagogiikan pitää lähteä
lasten kuuntelusta ja havainnoinnista.
• Haasteena on siirtää laadukkaan leikin piirteet;
positiivinen toiminta, aktiivinen osallistuminen,
intensiivinen keskittyminen ja
päämääräsuuntautuneisuus oppimiseen.
• Leikin ja sen ohjauksen taso on yhteydessä
päivähoidon laatuun.
• Aivotutkimus tukee leikin tärkeyttä lapsen
oppimiselle ja suotuisalle kehitykselle.
Kehittämiskauden 2014-2016
tavoitteet
• Tarkastella leikkiä lasten kasvu- ja oppimisympäristönä, joka
vastaa heidän kehitys- ja oppimistarpeisiin
• Vahvistaa varhaiskasvattajien osaamista leikin
hyödyntämisessä lasten oppimisvalmiuksien kehittämisessä
• Kehittää varhaiskasvatuksen leikkilisiä oppimisympäristöjä
niin, että ne vastaavat lasten tarpeisiin ja kiinnostuksen
kohteisiin
• Kehittää toiminnan laatua varhaiskasvatuksessa
• Kehittää aikuisen aktiivista ja sensitiivistä roolia
leikkiperustaisessa, lapsilähtöisessä pedagogiikassa
• Tuottaa havaintomateriaalia leikkitilanteista työn
kehittämisen tueksi
• Vahvistaa päiväkotien henkilökunnan kehittämisosaamista
• Lisätä leikin arvostusta lapsiperheissä
Kehittämiskauden kesto ja
toimintarakenne
• 1/2014 -7/2014 tarjotaan
koulutusta ja työpajoja
kehittämiskauden teemasta ja
kehittämisosaamisesta
• 8/2014 – 5/2016 varsinainen
kehittämistyö 21
päivähoitoyksikössä
• VKK-Metron
kehittämisrakenteeseen liittyy
tutkimuspäiväkodit, ohjaajat,
yhdyshenkilöt,
vertaisryhmätyöskentely,
kirjoittajapajat ja tutkimus
Kuva: Mari Thorin, Rhinoceros