Dyslexia - cpppapbytca.sk

Download Report

Transcript Dyslexia - cpppapbytca.sk

Dyslexia
•Je špecifická porucha čítania, ktorá spočíva v
neschopnosti dieťaťa naučiť sa čítať bežnými
výučbovými metódami napriek tomu, že má prijateľné
rozumové schopnosti potrebné na osvojenie si čítania a
nechýba mu ani primeraná výchovná a vzdelávacia
starostlivosť.
•Dyslexia je celoživotný hendikep. Včasným odhalení,
kvalitnou tímovou spoluprácou odborníkov (pedagóg,
psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, rodič) je
možnosť úspešného zaradenia dieťaťa so ŠPU do
spoločnosti.
•Neschopnosť osvojiť si čítanie – nepriaznivo
ovplyvňuje osvojovanie poznatkov vo všetkých
vyučovacích predmetoch a často sa objavuje v spojení
s osvojovaním pravopisu (dysortografiou).
Identifikovanie dyslxie
• V praxi sa stretávame s diagnostikovaním dyslexie
v rôznom veku dieťaťa. U niektorých detí je
identifikovaná na začiatku školskej dochádzky, u iných
v 3-5 ročníku.
• Prečo sa odhalia ťažkosti s čítaním u dieťaťa až vo
vyššom ročníku? Dieťa vďaka dobrej inteligencii si vie
pomerne rýchlo vybudovať kompenzačné mechanizmy,
tie mu vystačia na určité obdobie. Maskovanie ťažkostí
pri čítaní sa vo väčšine u dieťaťa odhalia pri zmene
podmienok (kvantum učiva, zmena pedagóga,
náročnosť učebnej látky a iné).
Schopnosti zúčastňujúce sa na čítaní
• Zrakové vnímanie – dieťa je schopné vnímať odlišnosti tvarov,
tvarov grafém.
• Sluchové vnímanie - schopnosť dieťaťa rozlišovať zvuky,
zvukovo podobné grafémy.
• Orientácia v rovine a v čase – dieťa vie správne dodržať
postup pri čítaní zľava doprava, zachovať postupnosť deja...
• Intelektové predpoklady
• Kognitívne predpoklady – motivácia, chcenie sa učiť,
pozornosť, sústredenie sa na grafémy, kódovanie,
dekódovanie, spracovanie informácií v mozgu, fonologické
procesy, pamäť.
• Jazykové predpoklady - slovná zásoba, citlivosť pre jazyk.
• Jemná motorika rečových orgánov
Kedy možno označiť slabé čítanie za
dyslektické?
•
•
•
•
•
Ak dieťa nemá poruchy zraku a sluchu.
Nemá podpriemernú inteligenčnú schopnosť.
Nevyskytujú sa primárne citové problémy.
Nemá závažné ťažkosti v procese zaškolenia.
Nevyskytujú sa somatické problémy, ktoré môžu zabrániť
osvojeniu čítania a písania.
• Nevyskytuje sa hrubé poškodenie mozgu.
• Nie je sociálne a kultúrne deprimované.
• Nemá negatívne skúsenosti pri osvojovaní trívia a aj
napriek tomu je neschopné osvojiť si čítanie, môžeme
hovoriť o možnej dyslexii (Mikulajová, Rafajdusová,
1993).
Prejavy ťažkostí dieťaťa s dyslexiou
v školskom prostredí:
• Problémy s intonáciou a melódiou vety (čítajú
monotónne, neklesajú hlasom), pri čítaní nesprávne
hospodária s dychom (nedýchajú správne, na jeden
nádych chcú prečítať čo najviac, dych mu nestačí,
prehĺta slabiky, počas čítania sa musí nadýchnuť a tým
preruší čítanie...).
• Niekedy opakujú slová, neudržia pozornosť na jednom
riadku a horšie sa orientujú v texte.
• Neschopnosť dieťaťa zapamätať si názvy jednotlivých
písmen, osvojenie jednotlivých grafém mu trvá oveľa
dlhšie ako spolužiakom.
• Ak si grafémy osvojí vznikajú problémy so
zamieňaním tvarovo podobných grafém(b/d, m/n, e/a
...), zvukovo podobných grafém (č/c, š/s, s/z).
• Ťažkosti so spájaním slabík do slov.
• Zámena poradia slabík (kolotoč – lokotoč), poradie
grafém.
• Sémantické zámeny (napríklad stôl prečíta ako
stolička).
• Vynechávanie grafém, slabík, slov ale aj celých viet.
• Pridávanie, vkladanie grafém, slabík slov .
• Vynechávanie diakritiky, kedy dieťaťa pri čítaní
nedodržiava dĺžne, mäkčene.
• Dieťa si domýšľa koncovky slov, kedy si nepozrie celé
slovo len jeho začiatok a odhadne ho podľa seba
s nádejou, že vyslovil slovo, ktoré je napísané správne.
• Objavuje sa dvojité čítanie.
• Pomalé tempo čítania.
• Veku neprimeraná technika čítania.
• Neporozumenie prečítaného textu.
Typy dyslexie
• Dyslexia na podklade percepčných deficitov –
oslabenie v oblasti sluchového a zrakového vnímania
• Dyslexia s prevahou problémov v motorickej oblasti –
dieťa má ťažkosti a mierne nedostatky v schopnosti
dokonale a bez problémov pohybovať ústami, jazykom
tak, aby slová vyslovil bezchybne.
• Dyslexia na podklade integračných ťažkostí alebo s
prevahou ideognostických ťažkostí – prevaha
integračných ťažkostí sa zhromažďuje v procesoch
syntézy (spájanie častí do celkov) a ideognostické
ťažkosti sú, ak pri čítaní chýba plynulosť, čítanie je
pomalé.
• Dyslexia s poruchami dynamiky základných
psychických procesov - dyslexia u hyperaktívneho,
hypoaktívneho dieťaťa
• Dyslexia z hľadiska vzťahu verbálnej a názorovej
zložky – typ s prevahou názorovej zložky – primeraná
úroveň čítania, avšak porozumenie textu je slabé. Typ
s prevahou verbálnej zložky – primerane pochopí
čítaný text aj napriek nedostatkov v technike čítania.
• Dyslexia z hľadiska lateralizácie mozgových hemisfér
(L typ, P typ). Typ s prevahou ľavej hemisféry L typ –
u týchto detí je charakteristické veľmi rýchle čítanie
s množstvom chýb. Počiatočná etapa čítania vo väčšine
nie je dostatočne zvládnutá. Korekcia by sa mala
zamerať na posilňovanie pravej hemisféry, na rozvoj
priestorovej orientácie a pravo – ľavej orientácie. Typ s
prevahou pravej hemisféry P typ – tieto deti čítajú
pomerne presne, ale plynulosť a rýchlosť je narušená.
Korekcia by mala byť zameraná na posilňovanie ľavej
hemisféry (počúvanie čítaného textu, čítania slabík,
nácvik melódie hovorenej reči, dočítavanie neúplných
viet).
Vypracovala:
Mgr. Katarína Tomanová
špeciálny pedagóg CPPPaP Bytča