Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular

Download Report

Transcript Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular

Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi? Bağış/Yardım Yapabilir mi?
Derneğimiz Bağış/Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır?
Derneğimiz Faiz Geliri Elde Edebilir mi?
Dz.K.K.lığı Derneğimize Bağış Yapabilir mi?
Derneğimize Gayrimenkul (Taşınmaz Mal) Bağışlanabilir mi?
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi ? Bağış/Yardım Yapabilir mi?
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
G. Dernek gelirleri
MADDE 99 - Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri
sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış
ve yardımlardan oluşur.
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
MADDE 10 - Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları
gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi
partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan
maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda
bulunabilirler.
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi ? Bağış/Yardım Yapabilir mi?
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
Yardım Toplayabilecek Olanlar
Madde 3 - Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek,
muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya
bir kaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler,
dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler
yardım toplayabilirler.
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi ? Bağış/Yardım Yapabilir mi?
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
Yardım Toplama Şekilleri
Madde 5 - Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak,
bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu
düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor
gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya
da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle
yardım toplanabilir.
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi ? Bağış/Yardım Yapabilir mi?
Deniz Subay ve Astsubay Eşleri Yardım Derneği Tüzüğü
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 20- Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.
Üye aidatı : Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı, yönetim kurulu
tarafından belirlenir.
Şube ödentisi : Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere, şubeler
tahsil ettikleri üye aidatlarının ve senelik gelirlerinin % 50 sini,
senede bir merkeze gönderirler.
Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve
yardımlar.
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır?
Derneklerin gelirleri arasında sayılan yardımların, yurt içi ve yurt
dışından alınmasına göre, mevzuatımızda farklı düzenlemeler
mevcuttur.
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır?
Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler Harcama
Belgesi ile yapılır.
Yurtiçinden Bağış/Yardım Alınması
“Alındı Belgesi” ile gelir tahsili, derneklerin kendi üyelerinden ya da
üye olmayan üçüncü kişilerden, olağan bir şekilde, herhangi bir
çağrı ya da etkinlik (*) olmaksızın topladıkları yardımlar ve bağışlar
için söz konusudur. Yurt dışından alınan yardımlar hariç olmak üzere,
bu şekildeki yardım ve bağış toplamak için önceden bir bildirim ya
da izin zorunluluğu yoktur.
(*) Belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu
düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır?
Dernekler; olağan yollardan yardım alınması ve gelir toplanması
hâlinde, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine;
Bunların dışında (*) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
hükümlerine tabi olmaktadır.
(*) Belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu
düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır?
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
Yurtdışından Yardım Alınması
MADDE 21 Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak
şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî
yardım alabilirler.
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Faiz Geliri Elde Edebilir mi?
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Faiz Geliri Elde Edebilir mi?
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Faiz Geliri Elde Edebilir mi?
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Dz.K.K.lığı Derneğimize Bağış Yapabilir mi?
5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanun
Temel İlkeler
MADDE 2 g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun
kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir
kaynak aktarılamaz.
Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimize Gayrimenkul (Taşınmaz Mal) Bağışlanabilir mi?
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
Taşınmaz Mal Edinme
MADDE 22 - Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim
kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını
satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren
bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
Kanun koyucu, taşınmaz mal satın alınması ve satılması konularını düzenlemiş,
bağış konusunda ise herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Satın Alma/Satma
işlemleri yükümlülük getiren bu durumlarda derneklerin en yetkili organı olan
genel kurullarının iradesini aramıştır. Bağış durumunda ise, bunun koşulsuz
yapılması hâlinde, dernek tek taraflı bir kazanım içinde olmaktadır. Dolayısıyla da,
Yönetim Kurulu, derneğe yapılacak bağışı kabul etme yetkisine sahiptir. Ancak
herhangi bir tereddüt oluşmaması için, bağışın kabulü için aciliyet yoksa, Genel
Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi daha uygun olur. Acil durumlarda
ilgili dernekler masasına başvurarak, Yönetim Kurulu kararıyla gayrimenkul bağışı
kabul edilebilir ve tapuda söz konusu gayrimenkul dernek üzerine kaydettirilir.