Medeni Hukuk 5

download report

Transcript Medeni Hukuk 5

DERNEKLER
1)DERNEKLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
DERNEKLER,MEDENİ
KANUNUN
56-100’ÜNCÜ
MADDELERİNDE DÜZENLENMİŞTİR.BUNUN YANINDA,
DERNEKLER HAKKINDA ÖZEL DÜZENLEMELER DE
MEVCUTTUR.BUNLAR ARASINDA ÖZEL YASA OLARAK,
5253
SAYILI
DERNEKLER
KANUNU
YANINDA,DERNEKLERİN
ÖZEL
ÇEŞİTLERİ
OLAN
SENDİKALAR VE SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ OLARAK
DA,SENDİKLAR
KANUNU
VE
SİYASİ
PARTİLER
KANUNUNDA DA BU ÇEŞİT DERNEKLERE İLİŞKİN
DÜZENLEMELER BULUNMAKTADIR.
A)DERNEKLERİN TANIMI
DERNEKLER,KİŞİ TOPLULUĞU BİÇİMİNDE OLUP
İDEAL AMAÇ GÜDEN TÜZEL KİŞİLERDİR.GERÇEK
VEYA TÜZEL EN AZ YEDİ KİŞİNİN KAZANÇ
PAYLAŞMA DIŞINDA BELİRLİ VE ORTAK BİR AMACI
GERÇEKLEŞTİRMEK
ÜZERE,
BİLGİ
VE
ÇALIŞMALARINI SÜREKLİ OLARAK BİRLEŞTİRMEK
SURETİYLE
OLUŞTURDUKLARI,TÜZEL
KİŞİLİĞE
SAHİP KİŞİ TOPLULUKLARIDIR.
B)DERNEK KAVRAM
DERNEK BİR ÜST KAVRAMDIR.BU KAVRAM İÇİNE
KURAL OLARAK İDEAL AMAÇ GÜDEN KİŞİ
TOPLULUĞU BİÇİMİNDEKİ TÜM TÜZEL KİŞİLER
GİRER.
C)DERNEKLERİN ÖGELERİ
DERNEKLER, EN AZ YEDİ GERÇEK VEYA TÜZEL
KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞAN KİŞİ
TOPLULUĞU BİÇİMİNDEKİ ÖZEL HUKUK TÜZEL
KİŞİLERİDİR.ÜYELERİNİN ÇEVRESİNDE YOPLANDIĞI
ORTAK BİR AMACA
SAHİPLERDİR.AMAÇLARI,İDEAL(KAZANÇ PAYLAŞMA
DIŞINDA) BİR AMAÇTIR.ORTAK AMACA ULAŞMAK İÇİN
ÜYELERİNİN BİLGİ VE ÇALIŞMALARINI SÜREKLİ
OLARAK BİRLEŞTİRMELERİYLE KURULUR.
D)DERNEKLERİN TÜRLERİ
1)ALELADE DERNEKLER-KAMUYA YARARLI DERNEKLER
KAMU YARARINA DERNEK NİTELİĞİ
TAŞIMAZLAR.ÖTEKİ DERNEKLERDEN AYIRAN
ÖZELLİKLERİ, BUNLARIN KAMU YARARINA ÇALIŞIR
DERNEK NİTELİĞİNİ KAZANMIŞ OLMALARIDIR.
2)TİCARİ İŞLETME İŞLETEN-TİCARİ İŞLETME
İŞLETMEYEN DERNEKLER
TİCARİ İŞLETME İŞLETEN DERNEKLERDE DERNEĞİN
AMACI YİNE İDEAL AMAÇ OLARAK
KALMAKTADIR.TİCARİ FAALİYET SADECE BU AMACA
ULAŞMAK İÇİN BİR ARAÇ NİTELİĞİNDEDİR.
TİCARİ İŞLETME İŞLETMEYEN DERNEKLER İSE,
AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GELİRLERİNİ
ÜYELERİN AİDATINDAN, PİYANGO, KONSER, BAĞIŞ
GİBİ KAYNAKLARDAN TEMİN ETMEKTEDİRLER.
3)ÖZEL KANUNLA KURULAN DERNEKLER-MEDENİ
KANUN VE DERNEKLER KANUNUNA TABİ DERNEKLER
ÖZEL NİTELİKTE BAZI DERNEKLERİN AYRI ÖZEL BİR
KURULUŞ KANUNLARI OLUP, BU KANUNLARA GÖRE
KURULUR, GÖREV VE YETKİLERİ BU KANUNA GÖRE
BELİRLENİR.KIZILAY VE THY BÖYLEDİR.
DERNEKLERİN KURULUŞU
A)KURULUŞ SİSTEMİ
MEDENİ KANUNUN 59. MADDESİNDE DERNEKLERİN
KURULUL BİLDİRİMİNİ, DERNEK TÜZÜĞÜNÜ, VE
GEREKLİ BELGELERİ YERLEŞİM YERİNİN
BULUNDUĞU YERİN EN BÜYÜK MÜLKİ AMİRİNE
VERDİKLERİ ANDA TÜZEL KİŞİLİK KAZANACAKLARI
BELİRTİLMİŞTİR.BU NEDENLE, HUKUKUMUZDA,
DERNEKLERİN KURULUŞUNDA NORMATİF SİSTEM
KABUL EDİLMİŞTİR.
B)KURUCULAR
1)KURUCU NİTELİĞİ
EYLEM EHLİYETİNE SAHİP GERÇEK VE TÜZEL
KİŞİLER, ÖNCEDEN İZİN ALMAKSIZIN DERNEK
KURMA HAKKINA SAHİPTİR.
TOPLUMSAL, RUHSAL, AHLAKİ, BEDENSEL VE
ZİHİNSEL YETENKLERİ İLE SPOR, EĞİTİM VE
ÖĞRETİM HAKLARINI, SOSYAL VE KÜLTÜREL
VARLIKLARINI, AİLE YAPISINI VE ÖZEL
YAŞANTILARINI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
AMACIYLA VE YASAL TEMSİLCİLERİNİN YAZILI İZNİ
İLE 15 YAŞINI BİTİREN VE AYIRT ETME GÜCÜNE
SAHİP KÜÇÜKLER DE ÇOCUK DERNEKLERİ
KURABİLİRLER.
211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET
KANUNUN 43.MADDESİNE GÖRE,’SİLAHLI
KUVVETLER MENSUPLARININ SİYASİ PARTİ VEYA
DERNEKLERE GİRMELERİ BUNLARIN SİYASİ
FAALİYETLERİ İLE MÜNASEBETTE
BULUNMALARI,HER TÜRLÜ SİYASİ
GÖSTERİ,TOPLANTI İŞLERİNE KARIŞMALARI VE
BU MAKSATLA NUTUK VE BEYANAT VERMELERİ
VE YAZI YAZMALARI YASAKTIR.
TÜRKİYE’DE YERLEŞME HAKKINA SAHİP OLAN
YABANCI GERÇEK KİŞİLER DE, TÜRKİYE’DE
DERNEK KURABİLİRLER, BU BAKIMDAN
KARŞILIKLI OLMA KOŞULU ARANMAZ.
2)KURUCU SAYISI
BİR DERNEĞİ KURABİLMEK İÇİN EN AZ YEDİ
GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN BİR ARAYA
GELMESİ GEREKİR.KURUCU SAYISI YEDİDEN ÇOK
OLABİLİR, FAKAT YEDİDEN AZ OLAMAZ.
C)DERNEK TÜZÜĞÜ
1)GENEL OLARAK
DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANABİLMESİ,
KURUCULARIN KURULUŞ BİLDİRİMİNİ, DERNEK
TÜZÜĞÜNÜ VE GEREKLİ BELGELERİ YERLEŞİM
YERİNİN BULUNDUĞU YERİN EN BÜYÜK MÜLKİ
AMİRİNE VERMELERİ GEREKİR.
DERNEĞİN TÜZÜĞÜ; DERNEĞİN ADI, AMACI, GELİR
KAYNAKLARI, ÜYELİK KOŞULLARI, ORGANLARI VE
ÖRGÜTÜ İLE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU GİBİ
BİLGİLERİ İÇEREN YAZILI BELGEDİR.HER DERNEĞİN
MUTLAKA BİR TÜZÜĞÜNÜN BULUNMASI GEREKİR.
2)TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ
MEDENİ KANUNUN 58. MADDESİNE GÖRE, DERNEK
TÜZÜĞÜNDE
DERNEĞİN
ADI,
AMACI,
GELİR
KAYNAKLARI, ÜYELİK KOŞULLARI, ORGANLARI VE
ÖRGÜTÜ
İLE
GEÇİCİ
YÖNETİM
KURULUNUN
GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR.
3)DERNEK TÜZÜĞÜNÜN YETKİLİ MAKAMA VERİLMESİ
MEDENİ KANUNUN 59. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI
GEREĞİNCE, HER DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİNİ,
DERNEK TÜZÜĞÜNDEN İKİ ÖRNEĞİ VE GEREKLİ
BELGELERİ BULUNDUĞU YERİN EN BÜYÜK MÜLKİ
AMİRLİĞİNE
VERMEK
ZORUNDADIR.DERNEĞİN
TÜZÜĞÜNÜN EN BÜYÜK YEREL MÜLKİ AMİRLİĞE
VERİLMESİ DERNEĞİN KURULMUŞ SAYILABİLMESİ
İÇİN ZORUNLU BİR KOŞULDUR.ÇÜNKÜ BU KOŞULLA
DERNEK TÜZEL KİŞİLİK KAZANIR.
4)TÜZÜĞÜN İNCELENMESİ
KURULUŞ BİLDİRİMİ VE BELGELERİN DOĞRULUĞU
İLE, DERNEK TÜZÜĞÜ, EN BÜYÜK MÜLKİ AMİR
TARAFINDAN 60 GÜN İÇİNDE DOSYA ÜZERİNDEN
İNCELENİR.
D)DERNEK KÜTÜĞÜNE KAYIT
KURULUŞ BİLDİRİMİNDE, TÜZÜKTE VE BELGELERDE
KANUNA AYKIRILIK VE NOKSANLIK BULUNMAZ YA
DA BU AYKIRILIK VE NOKSANLIK BELİRLİ SÜREDE
GİDERİLMİŞ BULUNURSA, DURUM DERNEĞE YAZILI
OLARAK
DERHAL
BİLDİRİLİR
VE
DERNEK,
DERNEKLER KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLİR.DERNEĞİN
KÜTÜĞE YAZILMASI İŞLEMİ KURUCU DEĞİL,
BİLDİRİCİ NİTELİK TAŞIR.
DERNEKLERDE AMAÇ VE DERNEĞİN FAALİYETLERİ
A)DERNEKLERDE AMAÇ
1)GENEL OLARAK AMAÇ VE ÖZELLİĞİ
a)ANA KURAL
AMAÇ, DERNEKLERİN ÖNEMLİ BİR ÖGESİDİR.DERNEK
ÜYELERİNİN
BENİMSEDİĞİ
VE
KENDİSİNE
ULAŞABİLMEK İÇİN ORTAK ÇABA HARCADIKLARI
HEDEFTİR(ÇIKARDIR).DERNEK
ÜYELERİNİN
ÇEVRESİNDE TOPLANDIKLARI AMAÇ, İDEAL(MANEVİ)
NİTELİKLİDİR.BU AMAÇ, TÜZÜKTE BELİRTİLİR.İDEAL
AMAÇLAR
DIŞINDAKİ
AMAÇLARLA
DERNEK
KURULAMAZ.
b)YASAKLANMIŞ AMAÇLAR
BİR DERNEĞİN AMACININ YALNIZCA İDEAL OLMASI
YETERLİ DEĞİLDİR.
BUNUN YANINDA TÜZÜKTE YER ALAN AMACIN
YASAKLANMIŞ BİR AMAÇ OLMAMASI DA
ZORUNLUDUR.HANGİ AMAÇLARIN YASAK OLDUĞU
YASALARLA BELİRTİLİR.AMACI HUKUKA VE AHLAKA
AYKIRI OLAN DERNEK TÜZEL KİŞİLİK KAZANAMAZ.
2)AMAÇTA TEKLİK
DERNEKLERİN, BİR TEK AMACI BULUNABİLİR VE
BİRDEN ÇOK AMAÇLI DERNEK KURULAMAZ.GÜNLÜK
YAŞAMDA, ÇOĞU ZAMAN DERNEKLERİN UĞRAŞI
KONULARI AMAÇ BAŞLIĞI ALTINDA TÜZÜKLERİNDE
YAZILIR.AMAÇLA KONUYU BİRBİRİNDEN ÖZENLE
AYIRMAK GEREKİR.KONU, DERNEĞİN AMACINA
ULAŞMAK İÇİN İZLEDİĞİ YOLU, UĞRAŞI ALANINI
BELİRTİR.
3)AMACIN DEĞİŞTİRİLMESİ
DERNEKLER,TÜZÜKLERİNDE YAZILI OLAN AMACI
DEĞİŞTİREBİLİRLER.DERNEĞİN
AMACININ
DEĞİŞTİRİLMESİ,TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLE OLUR.
B)DERNEĞİN FAALİYETLERİ
1)FAALİYET SERBESTİSİ VE SINIRLARI
DERNEKLER AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK
ÜZERE,TÜZÜKLERİNDE BELİRTİLEN
ÇALIŞMA
KONULARI VE BİÇİMLERİ DOĞRULTUSUNDA
FAALİYETTE BULUNURLAR.MEDENİ KANUNDA,
YASAKLANAN VEYA İZNE BAĞLI FAALİYETLERLE
İLGİLİ KAMU HUKUKU NİTELİKLİ ÖZEL KANUN
HÜKÜMLERİ DE SAKLI TUTULMUŞTUR.
2)DERNEĞİN FAALİYETİNİN DENETLENMESİ(DIŞ
DENETİM)
a)BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
DERNEKLER,BAZI FAALİYETLERİ BAKIMINDAN İZİN
ALMAK ZORUNDA OLMASALAR DA MÜLKİ İDARE
AMİRLİĞİNE
BİRTAKIM
BİLDİRİMLERDE
BULUNMALARI GEREKEBİLİR.BU BİLDİRİMLER
DERNEKLERİN DIŞ DENETİMİ İÇİN ZORUNLUDUR.
b)GENEL OLARAK DERNEK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
DIŞ DENETİM
DERNEĞİN
FAALİYETLERİ,İŞLEM
DEFTER
VE
HESAPLARI İÇ İŞLERİ BAKANLIĞINCA YA DA EN
BÜYÜK YEREL MÜLKİ AMİRCE DENETLENİR.
c)LOKAL VE SANDIKLARA İLİŞKİN DIŞ DENETİM
DERNEKLER, ÜYELERİNİN SOSYAL İHTİYAÇLARINI
KARŞILAMAK ÜZERE, MÜLKİ İDARE AMİRİNİN
İZNİYLE
LOKAL
DENİLEN
TESİSLER
AÇABİLİRLER.ANCAK LOKALLERİN AÇILMASI VE
İŞLETİLMESİYLE İLGİLİ BİRTAKIM KURALLARA
UYULMASI
GEREKİR.BU
KURALLARA
UYULUP
UYULMADIĞINI DENETLEME BAKIMINDAN KOLLUK
KUVVETLERİNİN DE YETKİSİ MEVCUTTUR.
DERNEKLER, TÜZÜKLERİNDE YAZILI OLMAK VE
SAĞLANAN KARI ÜYELERİNE PAYLAŞTIRMAMAK,
GELİR, FAİZ VEYA BAŞKA ADLARLA ÜYELERİNE
AKTARMAMAK ŞARTIYLA ÜYELERİNİN YİYECEK,
GİYECEK GİBİ ZARURİ İHTİYAÇ MADDELERİNİ VE
DİĞER MAL VE HİZMETLERLE KISA VADELİ KREDİ
İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA SANDIK
KURABİLİRLER.
DERNEĞİN ORGANLARI
ORGAN OLMAKSIZIN, BİR DERNEĞİN İŞLERİNİ
YÜRÜTMESİ VE AMACINA ULAŞMAK ÜZERE
FAALİYETTE
BULUNMASI
OLANAĞI
YOKTUR.DERNEKLERİN İRADELERİNİ AÇIĞA VURAN
ORGANLARIDIR.ZORUNLU
ORGANLARA
SAHİP
OLMAYAN DERNEĞİN, EYLEM EHLİYETİ DE
YOKTUR.DERNEKLERİN, ZORUNLU VE SEÇİMLİK
ORGANLAR OLMAK ÜZERE İKİ ÇEŞİT ORGANI
BULUNABİLİR.
A)YASAL ZORUNLU ORGANLAR
BİR DERNEKTE BULUNMASI GEREKEN VE YASAYLA
ÖNGÖRÜLEN ORGANLARDIR.DERNEĞİN ZORUNLU
ORGANLARI; GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU VE
DENETİM KURULUDUR.
1)GENEL KURUL
DERNEĞİN EN YETKİLİ KARAR ORGANI OLUP,
DERNEĞE KAYITLI ÜYELERDEN OLUŞUR.
a)GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ
-ÜYELİĞE KABUL, ÜYELİKTEN ÇIKARMA HAKKINDA
SON KARARI VERMEK,
-DERNEK ORGANLARINI SEÇMEKVE DERNEĞİN DİĞER
BİR ORGANINA VERİLMEMİŞ İŞLERİ GÖRMEK,
-DERNEĞİN DİĞER ORGANLARINI DENETLEMEK VE
ONLARI HAKLI SEBEPLERLE HER ZAMAN GÖREVDEN
ALABİLMEK,
-DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRMEK VE DERNEĞİN
FESHİNE KARAR VERMEK
-DERNEK İÇİN GEREKLİ TAŞINMAZ MALLARIN SATIN
ALINMASI VEYA MEVCUT TAŞINMAZ MALLARIN
SATILMASI KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNA YETKİ
VERİLMESİ.
b)GENEL KURULUN TOPLANMASI
DERNEKLER MEDENİ KANUNUN 60. MADDESİNİN
SON FIKRASI GEREĞİNCE YAPILAN YAZILI
BİLDİRİMİ İZLEYEN 6 AY İÇİNDE İLK GENEL KURUL
TOPLANTILARINI YAPMAK VE ZORUNLU
ORGANLARINI OLUŞTURMAKLA
YÜKÜMLÜDÜRLER.DERNEĞİN OLAĞAN VE
OLAĞANÜSTÜ OLMAK ÜZERE İKİ ÇEŞİT GENEL
KURUL TOPLANTISI VARDIR.
-OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
-TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI,
TOPLANTI USULÜ, TOPLANTI YERİ, TOPLANTI
YETER SAYISI
GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU TARAFINDAN EN
AZ 15 GÜN ÖNCEDEN TOPLANTIYA
ÇAĞIRILIR.TOPLANTININ GÜNÜ, YERİ, SAATİ VE
GÜNDEMİ BİLDİRİLİR.TOPLANTI TÜZÜKTE AKSİNE
HÜKÜM OLMADIKÇA, DERNEK MERKEZİNİN
BULUNDUĞU YERDE YAPILIR.KATILMA HAKKI
BULUNAN ÜYELERİN SALT ÇOĞUNLUĞUNUN,
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN FESHİ
HALLERİNDE ÜÇTE İKİSİNİN KATILIMIYLA
TOPLANIR, ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI
NEDENİYLE TOPLANTININ ERTELENMESİ HALİNDE
İKİNCİ TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK ARANMAZ.
2)YÖNETİM KURULU
DERNEĞİ İÇTE YÖNETEN VE DIŞA KARŞI DA TEMSİL
EDEN ORGANDIR.TEMSİL İŞLEVİ OLAN BİR
ORGANDIR.DERNEK GENEL KURULU TARAFINDAN
SEÇİLEN ÜYELERDEN OLUŞUR.EN AZ 5 ASIL VE 5
YEDEK ÜYEDEN OLUŞUR.
3)DENETLEME KURULU
DERNEĞİN YASAL ZORUNLU ORGANLARINDANDIR.3
ASIL VE 3 YEDEK ÜYEDEN AZ OLMAMAK ÜZERE
DERNEK TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLENB SAYIDA ÜYEDEN
OLUŞUR VE GENEL KURULCA SEÇİLİR.DENETLEME
GÖREVİNİ DERNEK TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN ESAS
VE USULLERE GÖRE YAPAR.
B)SEÇİMLİK ORGANLAR
ZORUNLU ORGANLAR DIŞINDA, DERNEKLER,
AMAÇLARI VE UĞRAŞI ALANININ ÇEŞİDİ VE
KAPSAMINA GÖRE KENDİ İSTEKLERİYLE BAŞKA BİR
TAKIM ORGANLAR DA OLUŞTURABİLİRLER.BU
ORGANLARIN BULUNMASI DERNEĞİN İSTEĞİNE
BAĞLI OLDUĞUNDAN, SEÇİMLİK ORGANLAR(İRADİ
ORGANLAR) DENİLİR.
ÜYELİK VE ÜYELİK HAKLARI
A)ÜYELİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ
ÜYE OLAN KİŞİ,ÜYELİK DEDİĞİMİZ HUKUKSAL
DURUM İÇİNE GİRER.BU HUKUKSAL DURUMDAN
ÜYE LEHİNE BİR TAKIM HAKLAR VE ALEYHİNE BİR
TAKIM BORÇLAR DOĞMAKTADIR.
B)ÜYELİK ÇEŞİTLERİ
-OLAĞAN(GERÇEK) ÜYELİK
-OLAĞAN OLMAYAN ÜYELİK(ONUR ÜYELERİ-FAHRİ
ÜYE)
C)ÜYELİK KOŞULLARI
1)GENEL OLARAK ÜYELİK HAKKI
DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI, ANAYASA TARAFINDAN
TANINARAK GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ BULUNAN
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİNDE YER
ALIR.KİŞİLER HUKUKU ANLAMINDA KİŞİYE SIKI
BİÇİMDE BAĞLI BİR HAKKIN KULLANILMASI
NİTELİĞİNDEDİR.
2)ÜYELİĞE GİRİŞ KOŞULLARI
a)YASAL KOŞULLAR
TEMEL KOŞUL, ÜYELİK EHLİYETİNE SAHİP
OLMAKTIR.BELİRLİ KİŞİLER YÖNÜNDEN İSE EK
KOŞULLAR ÖN GÖRÜLMÜŞTÜR.
TEMEL KOŞUL(EHLİYET)
-FİİL EHLİYETİNE SAHİP OLMA
ÖTEKİ YASAL KOŞULLAR
-TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE KOLLUK
KUVVETLERİ MENSUPLARI(DERNEKLER KANUNU
m.3)
TÜZÜĞE BAĞLI KOŞULLAR
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
ÜYELİK, KENDİLİĞİNDEN SONA EREBİLECEĞİ GİBİ,
ÜYENİN DERNEKTEN ÇIKMASI YA DA ÇIKARILMASI
NEDENLERİYLE BİR İŞLEM SONUCU DA SONA
EREBİLİR.
1)KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
2)ÇIKMA(İSTİFA)
3)ÇIKARILMA(İHRAÇ)
ÜYELİK HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1)ÜYELİK HAKLARI
a)GENEL OLARAK
ÜYELİK DENİLEN HUKUKSAL STATÜDEN ÜYE LEHİNE
DOĞAN TÜM HAKLAR ÜYENİN KENDİSİNE AİTTİR VE
BAŞKALARINA DEVREDİLEMEZ.
b)AZINLIK HAKLARI
2)ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ÜYELİK DENİLEN HUKUKSAL DURUMDAN ÜYE
LEHİNE BİR TAKIM HAKLAR DOĞDUĞU GİBİ, ONUN
ALEYHİNA BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER DE DOĞAR.
-DERNEĞE ÖDENTİ(AİDAT)ÖDEMEK,
-DERNEĞE KARŞI SADAKAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ,
-DERNEĞİN AMACINA UYGUN DAVRANMA.
DERNEKLERİN SONA ERMESİ
DERNEKLER YA KENDİLİĞİNDEN DAĞILARAK
(İNFİSAH), YA DA BİR ORGAN YA DA MAKAM
KARARIYLA DAĞITILARAK (FESİH SONA ERERLER).
1)GENEL KURUL KARARIYLA DAĞILMA (KENDİ
KENDİNİ FESİH)
2)MAHKEME KARARIYLA DAĞITILMA
SONA ERMENİN SONUÇLARI
-DERNEK MALLARININ ARITILMASI(TASFİYE)
-ARTA KALAN MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ(TAHSİS)
DERNEKLERİN ÖRGÜTLENMESİ
A)DERNEKLERİN ŞUBE AÇMALARI
GEREKLİ GÖRÜLEN YERLERDE GENEL KURUL
KARARIYLA ŞUBE AÇABİLİRLER.HER ŞUBEDE GENEL
KURUL VE YÖNETİM KURULU İLE DENETİM KURULU VE
DENETÇİ BULUNMASI ZORUNLUDUR.
B)DERNEKLERİN ÜST KURULUŞLAR KURMALARI
DERNEKLER,FEDERASYON
VE
KONFEDERASYONLAR ŞEKLİNDE ÜST KURULUŞLAR
KURABİLİRLER.
FEDERASYON:KURULUŞ AMAÇLARI AYNI OLAN EN
AZ 5 DERNEĞİN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK
İÇİN ÜYE SIFATIYLA BİR ARAYA GELMELERİYLE
KURULUR.
KONFEDERASYON:KURULUŞ AMAÇLARI AYNI OLAN
EN
AZ
3
FEDERASYONUN
AMAÇLARINI
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÜYE SIFATIYLA BİR ARAYA
GELMELERİYLE KURULUR.
VAKIFLAR
VAKIF KAVRAMI
BELİRLİ BİR AMACA ÖZGÜLENEN VE TÜZEL
KİŞİLİĞE SAHİP OLAN MAL TOPLULUĞUDUR.MAL
TOPLULUĞU(MÜESSESE-KURUM) NİTELİĞİNDEKİ
TÜZEL KİŞİ ÇEŞİDİNİ OLUŞTURUR.
VAKFIN ÖGELERİ
A)MALVARLIĞI
BİR VAKFIN KURULABİLMESİ İÇİN HER ŞEYDEN
ÖNCE ORTADA, VAKFIN VARLIĞINI OLUŞTURACAK
BİR MALVARLIĞININ BULUNMASI GEREKİR.
MALVARLIĞI KAVRAMINA BİR MALVARLIĞININ
BÜTÜNÜ VEYA GERÇEKLEŞMİŞ YA DA
GERÇEKLEŞECEĞİ ANLAŞILAN HER TÜRLÜ GELİRİ
VEYA EKONOMİK DEĞERİ OLAN HAKLAR GİRER.
B)MALVARLIĞININ BELİRLİ BİR AMACA
ÖZGÜLENMESİ
1)AMAÇ
a)ANLAMI VE ÖZELLİĞİ
AMAÇ VAKFIN FAALİYETLERİNİN YÖNELDİĞİ VE
KENDİSİNE ULAŞILMAK ÜZERE VAKFIN
MALLARININ HARCANDIĞI HEDEFTİR.AMACI
BELİRLEME YETKİSİ,VAKFI KURAN KİŞİYE
AİTTİR.VAKIF KURAN, İDEAL(MANEVİ) BİR
AMAÇ SEÇEBİLECEĞİ GİBİ, EKONOMİK BİR
AMAÇ DA SEÇEBİLİR.VAKIF KURAN KİŞİ,
AMACI CUMHURİYETİN ANAYASA İLE
BELİRLENEN İLKELERİNE, HUKUKA, AHLAKA,
MİLLİ BİRLİĞE VE MİLLİ MENFAATLERE AYKIRI
OLMAMASI, BELLİ IRK YA DA CEMAAT
MENSUPLARINI DESTEKLEME AMACI
GÜDÜLMEMESİ GEREKİR.
b)AMACIN ÇEŞİDİNE GÖRE VAKIF TÜRLERİ
-AİLE VAKIFLARI
-DİNİ VAKIFLAR
-ÇALIŞTIRILANLARA VE İŞÇİLERE YARDIM VAKIFLARI
-KAMUYA YARARLI VAKIFLAR
-KARMA VAKIFLAR
2)MALVARLIĞININ AMACA ÖZGÜLENMESİ(TAHSİS)
TAHSİS DENİLDİĞİ ZAMAN, VAKIF KURMAK ÜZERE
VERİLMESİ DÜŞÜNÜLEN MAL VARLIĞININ, VAKIF
KURANIN MALLARINDAN AYIRT EDİLEREK, BAĞIMSIZ
Bİ VARLIĞA SAHİP OLACAK ŞEKİLDE VE VAKFIN
AMACINA HARCANMAK ÜZERE HİZMET VE
TASARRUFA SUNULMASI ANLAŞILIR.ÖZGÜLEME
TASARRUFİ BİR HUKUKİ İŞLEMDİR.
VAKFIN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI
A)VAKFIN KURULUŞU
VAKIF KURULABİLMESİ İÇİN VAKIF KURMA İRADESİNE
SAHİP BİR KİŞİNİN BU İRADESİNİ AÇIĞA VURMASI
GEREKİR.
1)KURUCU
VAKIF KURABİLME YÖNÜNDEN GERÇEK KİŞİLERLE
TÜZEL KİŞİLER ARASINDA BİR FARK YOKTUR VE
TÜZEL KİŞİLER DE VAKIF KURABİLİR.
2)VAKIF KURMA İRADESİ
a)HUKUKİ MAHİYETİ
VAKIF KURMA TEK TARAFLI BİR HUKUKİ İŞLEMDİR.
b)VAKIF KURMA İRADESİNİN AÇIKLANMA
BİÇİMİ(VAKIF SENEDİ)
VAKIF KURMA YÖNÜNDEKİ İRADE YAZILI BİR METİN
OLAN VAKIF SENEDİ ŞEKLİNDE AÇIKLANMALIDIR.
VAKIF SENEDİNİN BİÇİMİ:RESMİ SENET YA DA
VASİYETNAME BİÇİMİNDE OLABİLİR.
VAKIF SENEDİNİN İÇERİĞİ:VAKIF SENEDİNDE YASA
GEREĞİ YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
VARDIR.VAKFIN AMACI, ORGANLARI, AMACA
ÖZGÜLENEN MALLARIN VE HAKLARIN NELER
OLDUĞU, VAKFIN TEŞKİLATI, YERLEŞİM YERİ VE ADI
YER ALMALIDIR.
VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI
YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİ NEZDİNDE TUTULAN
SİCİLE TESCİLLE TÜZEL KİŞİLİK KAZANIR.
VAKFIN ORGANLARI
VAKFIN BİR YÖNETİM ORGANININ BULUNMASI
ZORUNLUDUR.VAKIFLARDA ZORUNLU VE İHTİYARİ
ORGAN OLMAK ÜZERE İKİ ÇEŞİT ORGAN BULUNUR.
A)VAKFIN ZORUNLU ORGANI:YÖNETİM ORGANI
VAKFIN
YÖNETİM
ORGANI
BİR
KİŞİDEN
OLUŞABİLECEĞİ GİBİ, BİR KURUL DA OLABİLİR.
YÖNETİM ORGANINI OLUŞTURAN KİŞİLER GEREÇEK
YA DA TÜZEL KİŞİ OLABİLİR.
B)VAKFIN SEÇİMLİK(İRADİ) ORGANLARI
VAKIF KURAN, SENEDİNDE, YÖNETİM ORGANI
DIŞINDA
DA
GEREKLİ
GÖRDÜĞÜ
BAŞKA
ORGANLARA YER VEREBİLİR.
VAKIFLARIN DENETLENMESİ
VAKFIN İÇ DENETİMİNİ YAPMAK ÜZERE BİR
DENETİM ORGANI BULUNSA BİLE, İSTİSNASIZ TÜM
VAKIFLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN VE
ÜST KURULUŞLARININ DENETİMİNE BAĞLIDIR.
-VAKFIN YÖNETİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
-VAKFIN AMACININ DEĞİŞTİRLMESİ
-VAKFIN MALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
VAKFIN SONA ERMESİ
SONA ERME NEDENLERİ
1)KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
a)AMACIN GERÇEKLEŞMESİ
VAKFIN AMACININ GERÇEKLEŞMESİ VAKFIN
KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİNİN NEDENLERİNDENDİR.
b)AMACIN GERÇEKLEŞMESİNİN İMKANSIZ HALE
GELMESİ
AMACININ GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZ HALE GELEN BİR
VAKIF,HERHANGİ BİR KARARA GEREK OLMADAN
KENDİLİĞİNDEN SONA ERER.
c)SÜRENİN SONA ERMESİ
VAKIF KURAN, VAKIF SENEDİNDE VAKFIN BELİRLİ BİR
SÜRE İÇİNDE FAALİYETTE BULUNACAĞINI
KARARLAŞTIRABİLİR.BU DURUMDA, SÜRE
DOLDUĞUNDA VAKFIN SONA ERMESİ GEREKİR.
d)VAKFIN ACİZ HALİNE DÜŞMESİ
VAKFIN MAL VE ALACAKLARININ BORÇLARINI
KARŞILAYAMAYACAK HALE GELMESİNİ İFADE EDER.
BU DURUM SONA ERME SEBEBİDİR.
2)MAHKEME KARARIYLA SONA ERME
YASAK AMAÇ GÜTTÜĞÜ VEYA YASAK FAALİYETLERDE
BULUNDUĞU SONRADAN ANLAŞILAN VEYA AMACI
SONRADAN YASAKLANAN VAKFIN AMACININ
DEĞİŞTİRİLMESİNE OLANAK BULUNMAZSA, VAKFIN
DENETİM MAKAMININ VE YA CUMHURİYET SAVCISININ
BAŞVURUSU ÜZERİNE MAHKEME TARAFINDAN
DAĞITILACAĞI BELİRTİLMEKTEDİR.
SONA ERMENİN SONUÇLARI
VAKIF KENDİLİĞİNDEN VEYA MAHKEME
KARARIYLA SONA ERDİĞİNDE VAKFIN MALLARININ
TASFİYESİ VE TASFİYE SONUNDA ÖZGÜLENMESİ
GEREKİR.
SONA ERMENİN MAHKEME SİCİLİNE VE VAKIFLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE TUTULAN MERKEZİ SİCİLE
KAYDEDİLMESİDİR.
AİLE HUKUKU
AİLE KAVRAMI
A)GENEL OLARAK
AİLENİN İÇERİK VE KAPSAMI YERE VE ZAMANA GÖRE
DEĞİŞKNLİK GÖSTERİR.AİLENİN ANLAMI DA BUNA
BAĞLI OLARAK YERE VE ZAMANA GÖRE
DEĞİŞMEKTEDİR.BU NEDENLE AİLENİN HER YERDE VE
HER ZAMAN GEÇERLİ OLAN BİR TANIMINI VERMEK
MÜMKÜN DEĞİLDİR.
B)MEDENİ HUKUK AÇISINDAN
MEDENİ KANUNDA AİLE KAVRAMI 3 DEĞİŞİK
ANLAMDA KULLANILMAKTADIR.
1)DAR ANLAMDA AİLE
2)GENİŞ ANLAMDA AİLE
3)EN GENİŞ ANLAMDA AİLE
AİLE HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
A)AİLE HUKUKUNUN YERİ VE ÖNEMİ
MEDENİ KANUNDA AİLENİN VE AİLE HUKUKUNUN ÇOK
ÖNEMLİ BİR YERİ VARDIR.MEDENİ KANUNDA EN
KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER AİLE HUKUNDA YAPILMIŞTIR.
B)TÜRK AİLE HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER
1)BİRLİK İLKESİ
2)SÜREKLİLİK İLKESİ
3)ZAYIFLARIN KORUNMASI İLKESİ
4)DÜZENLEME SERBESTİSİNİN BULUNMAMASI
5)DEVLETİN(KAMU GÜCÜNÜN) MÜDAHALECİLİĞİ İLKESİ
6)EŞİTLİK İLKESİ
NİŞANLANMA
NİŞANLANMA TERİMİ VE NİŞANLILIK KAVRAMI
NİŞANLANMA, KADIN İLE ERKEĞİN İLERİDE
BİRBİRLERİ İLE EVLENECEKLERİNİ KARŞILIKLI
OLARAK VAAT ETMELERİDİR.NİŞANLILIK,
NİŞANLANMA İLE NİŞANLILAR ARASINDA DOĞAN VE
ONLAR AÇISINDAN ÇEŞİTLİLAR VE BORÇLAR
DOĞURAN BİR HUKUKİ DURUMDUR.
NİŞANLANMANIN ÖNEMİ
NİŞANLANMA, HEM MANEVİ VE AHLAKİ YÖNÜ OLAN
TOPLUMSAL BİR OLAY HEM DE HUKUKİ BİR
KURUMDUR.NİŞANLANMA EVLİLİK VAADİYLE
GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN EVLİLİĞİN KURULMASINDAN
ÖNCE YAPILAN VE EVLİLİKTEN ÖNCEKİ AŞAMAYI
OLUŞTURAN BİR İŞLEMDİR.
NİŞANLANMANIN AMACI
EŞ ADAYLARININ BİRBİRİNİ YETERİNCE TANIMALARINI
SAĞLAR VE EŞ ADAYLARINA EVLİLİĞE HAZIRLANMA,
EKSİKLERİNİ TAMAMLAMA FIRSATI TANIMAKTIR.
NİŞANLANMANIN HUKUKİ MAHİYETİ
NİŞANLANMANIN HUKUKİ MAHİYETİ OLDUKÇA
TARTIŞMALIDIR.NİŞANLANMAYI BAĞIMSIZ VE AİLE
HUKUKU NİTELİKLİ BİR SÖZLEŞME OLARAK
DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜNDÜR.
NİŞANLANMA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ KOŞULLARI
A)BİÇİMSEL KOŞUL
B)MADDİ ESASA İLİŞKİN KOŞULLAR
1)NİŞANLANMA EHLİYETİ
2)NİŞANLANMA ENGELİNİN BULUNMAMASI
3)NİŞANLANMA İRADESİ
NİŞANŞLANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
A)NİŞANLANMA İLE DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER
1)SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
2)EVLENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
3)YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
B)NİŞANLANMADAN DOĞAN HAK VE YETKİLER
NİŞANLILARDAN HER BİRİNİN, DİĞER NİŞANLIDAN
NİŞANLANMANIN DOĞURDUĞU YÜKÜMLÜLÜKLERE
UYGUN DAVRANMASINI BEKLEME KONUSUNDA BİR
HAKKI VARDIR.NİŞANLILARIN EVLENDİKTEN SONRA
MALLARININ NASIL YÖNETİLECEĞİ KONUSUNDA
EVLENMEDEN ÖNCE BİR MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ
YAPMA HAKKI DA BULUNMAKTADIR.NİŞANLILARDAN
HER BİRİ DİĞER NİŞANLININ ÖLÜMÜNE SEBEBİYET
VEREN KİŞİDEN KOŞULLARI VARSA DESTEKTEN
YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT
İSTEYEBİLİR.
YARGIÇ OLAN NİŞANLI, NİŞANLISI HAKKINDA
AÇILMIŞ OLAN BİR DAVAYA BAKMAKTAN KAÇINMA
HAKKINA SAHİPTİR.NİŞANLILARDAN HER BİRİNİN
DİĞER NİŞANLI İLE İLGİLİ GÖRÜLMEKTE OLAN BİR
DAVADA TANIKLIK YAPMAKTAN KAÇINMA HAKKI DA
VARDIR.
NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ
A)SONA ERME HALLERİ
1)KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
2)KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERME
3)NİŞANLANMADAN TEK YANLI DÖNME
B)SONA ERMENİN SONUÇLARI
1)HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ
2)TAZMİNAT
a)MADDİ TAZMİNAT
b)MANEVİ TAZMİNAT
3)HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ VE TAZMİNAT
İSTEMLERİNDE ZAMANAŞIMI
GEREK HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ, GEREKSE
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİ,
NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİNDEN BAŞLAYARAK
BİR YILDA ZAMANAŞIMINA UĞRAR.
EVLENME
EVLENMENİN TANIMI VE ÖGELERİ
KARŞIT CİNSTEN İKİ KİŞİNİN İRADELERİNİN TAM VE
SÜREKLİ BİR YAŞAM ORTAKLIĞI KURMAK ÜZERE,
HUKUKUN ARADIĞI KOŞULLARA UYGUN OLARAK
BİRLEŞMESİDİR.
EVLENMENİN HUKUKİ MAHİYETİ
EVLENMENİN HUKUKİ MAHİYETİ TARTIŞMALIDIR.BU
KONUDA 3 DEĞİŞİK GÖRÜŞ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜR.
-SÖZLEŞME(AKİT) GÖRÜŞÜ
-KURUM(MÜESSESE) GÖRÜŞÜ
-ŞART-TASARRUF GÖRÜŞÜ
EVLENMENİN KOŞULLARI
A)EVLENMENİN MADDİ KOŞULLARI
1)EVLENME EHLİYETİ(OLUMLU KOŞUL)
a)AYIRTIM GÜCÜ(TEMYİZ KUDRETİ-SEZGİNLİK)
b)EVLENME YAŞI(ERGİNLİĞİ)
aa)OLAĞAN EVLENME YAŞI
bb)OLAĞANÜSTÜ EVLENME YAŞI
aaa)OLAĞANÜSTÜ Bİ DURUM VE PEK ÖNEMLİ BİR
NEDEN
bbb)ON ALTI YAŞIN TAMAMLANMASI
ccc)ANA BABA YA DA VASİNİN DİNLENMESİ
ddd)YARGICIN KARAR VERMESİ
C)YASAL TEMSİLCİNİN İZNİ
2)EVLENME ENGELLERİ(OLUMSUZ KOŞUL)
a)KESİN EVLENME ENGELLERİ
aa)YASAK DERECEDE HISIMLIK
aaa)KAN HISIMLIĞI
bbb)KAYIN HISIMLIĞI
ccc)EVLATLIK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HISIMLIK
bb)MEVCUT EVLİLİK
cc)EVLENMEYE ENGEL OLACAK DERECEDE AKIL
HASTALIĞI
b)KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ
aa)KADIN İÇİN EVLİLİĞİN SONA ERMESİYLE DOĞAN
BEKLEME SÜRELERİNE UYMAMA
bb)GELECEK KUŞAKLAR İÇİN TEHLİKELİ HASTALIKLAR
cc)ASKERİ ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ
B)EVLENMENİN BİÇİMSEL (ŞEKLİ) KOŞULLARI
EVLENME SIKI BİÇİMDE ŞEKLE BAĞLIDIR.BİÇİM
KOŞULLARINDAN BAZILARINA UYULMAMASI DURUMUNDA,
YAPILAN EVLİLİK GEÇERSİZ OLUR, YOKTUR.
1)EVLENME BAŞVURUSUYLA İLGİLİ BİÇİMSEL KOŞULLAR
a)EVLENME BAŞVURUSU(BEYANI) VE YAPILACAĞI MAKAM,
ŞEKLİ
KADININ VEYA ERKEĞİN OTURDUĞU YERİN EVLENDİRME
MEMURLUĞUNA BİRLİKTE BAŞVURURLAR.YURT DIŞINDA
YAPILACAK EVLENMELERDE, EVLENECEK KADIN VE ERKEK
TÜRK UYRUKLUĞUNDA İSE, BULUNDUKLAI YERDEKİ TÜRK
KONSOLOSLUĞU YETKİLİDİR.FAKAT TARAFLARDAN BİRİ
YABANCI İSE,BULUNDUKLARI ÜLKENİN EVLENDİRMEYE
YETKİLİ MEMURUNA BAŞVURMALARI GEREKİR.BAŞVURU
EVLENECEKLER TARAFINDAN YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK
YAPILIR.
b)EVLENME BAŞVURUSUNA EKLENMESİ GEREKEN
BELGELER
EVLENMEK ÜZERE BAŞVURAN KADIN VE ERKEK,
BAŞVURULARINA NÜFUS CÜZDANI VE NÜFUS KAYIT
ÖRNEĞİNİ; ÖNCEKİ EVLİLİK SONA ERMİŞSE BUNA
İLİŞKİN BELGEYİ; KÜÇÜK VEYA KISITLI İSE AYRICA
YASAL TEMSİLCİSİNİN İMZASI ONAYLANMIŞ YAZILI
İZİN BELGESİNİ VE EVLENMEYE ENGEL HASTALIĞININ
BULUNMADIĞINI GÖSTEREN SAĞLIK RAPORUNU
EKLEMEK ZORUNDADIR.
2)EVLENMENİN AKDİ(NİKAH TÖRENİ) SIRASINDA
UYULMASI GEREKEN BİÇİMSEL KOŞULLAR
a)UYULMAMASI DURUMUNDA EVLENMENİN YOKLUĞU
SONUCUNU DOĞURAN BİÇİMSEL KOŞULLAR
aa)EVLENECEK KİŞİLERİN EVLENMEK ÜZERE
KARŞILIKLI İRADELERİNİ AÇIKLAMALARI
bb)EVLENDİRMENİN YETKİLİ EVLENDİRME MEMURU
ÖNÜNDE YAPILMASI
b)UYULMAMASI DURUMUNDA EVLİLİĞİN GEÇERSİZLİĞİ
SONUCUNU DOĞURMAYAN BİÇİMSEL KOŞULLAR
aa)EVLENMENİN YASADA BELİRTİLEN YERDE
YAPILMASI KOŞULU
bb)EVLENMENİN AÇIK(ALENİ) YAPILMASI KOŞULU
cc)EVLENMENİN SÖZLÜ YAPILMASI KOŞULU
3)EVLENME AKDİNDEN SONRAKİ BİÇİMSEL KOŞULLAR
EVLENMENİN KÜTÜĞE YAZIMLANMASI, EVLENENLER
VE TANIKLARIN BEYAN VE İMZALARININ EVLENDİRME
MEMURU TARAFINDAN EVLENME KÜTÜĞÜNE
KAYDEDİLMESİ VE SONRA DA EVLENMENİN
AKDEDİLMNİŞ OLDUĞUNUN MEMUR TARAFINDAN
AÇIKLANARAK KÜTÜĞÜN ONUN TARAFINDAN DA
İMZALANMASI KOŞULLARIDIR.