Förväntat resultat

Download Report

Transcript Förväntat resultat

Hur kan en plan för ett
arbetsområde/tema se ut?
Lärarnas planering
Elevernas planering
Planens delar
•
•
•
•
Förankring i kursplanen (läraren)
Förväntat resultat (eleverna)
Aktiviteter/uppgifter för bedömning (eleverna)
Bedömning/Rättning av prestationer/resultat
(eleverna)
• Tänkbara kunskapsomdömen (läraren)
• (Undervisningen)
Ämne ”Naturkunskap” – Kurs 2
Rubrik: Evolution
Förankring i ämnesplanen (läraren)
Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:
• Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra
ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
• Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt
och användas för kritisk granskning.
• Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt
och för människans världsbild.
Centralt innehåll:
• Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor
och ekologi kan studeras på olika nivåer.
• Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion,
evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen
• Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt
förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade
påståenden.
Förväntat resultat:
Efter arbetsområdets slut förväntas eleven:
• förstå livets uppkomst och dess utveckling
• ha förståelse för hur teorierna och kunskapen har vuxit fram
• kunna grunderna i Linnés, Lamarcks och Darwins teorier om evolution och
dess drivkraft
• ha kännedom om vad artbildning är och hur det går till
• hur jordens utveckling har påverkat livet, till exempel kontinentaldriften
• grunderna i människans utveckling
Examinationsuppgifter
• Arbetsområdet examineras med ett skriftligt prov som består
av 6-8 uppgifter
• I några uppgifter ska du förklara de teorier om livets
uppkomst som vi behandlat
• I andra uppgifter ska du jämföra teorierna och deras
konsekvenser.
• I någon uppgift ska du diskutera vad som menas med en art
• I någon uppgift ska du argumentera för och emot de olika
teorierna och ge naturvetenskapliga argument för och emot.
Bedömning/Rättning av prestationer/resultat
E-svar:
• Det framgår att Du förstår fakta och teorier och Du kan förklara dem med
egna ord.
C-svar:
• Det framgår att du kan jämföra teorier
• Du framgår att du kan förklara mer detaljerat och korrekt och du kan
använda rätt ord för rätt sak.
A-svar:
• Det framgår att du kan argumentera för den av forskarna mest
accepterade teorin och förstå varför just denna har starkare ställning
medan andra har förkastats eller kritiserats
• Det framgår att du inser vilka praktiska konsekvenser som olika teorier kan
ge upphov till om vi människor tror på teorin och handlar som om den
vore sann
Så här såg provet ut i sin helhet
1. Det finns olika teorier för hur livet uppstått. Kan du förklara 2 av de tre vi
har gått igenom? E
2. Förklara skillnaderna mellan hur Carl von Linné, Jean-Baptiste Pierre
Antoine de Monet, riddare av Lamarck och Charles Darwin såg på livets
utveckling? (Till exempel: Likheter och skillnader.) E-C
3. På en av våra laborationer gick vi igenom tre olika artbegrepp och hur
begreppen har utvecklats från varandra. Kan du beskriva dem? Ge gärna
exempel. E-C
4.
A) Varför är det troligt att människan härstammar från Afrika? E
B) Vad finns det egentligen för bevis för människans utveckling?
Problematisera, är dessa bevis tillräckligt bra? Vad talar för och vad är
osäkert eller talar emot? E-A
Tänkbara kunskapsomdömen (läraren)
E-nivå:
• NN vet något om livets uppkomst och dess utveckling
• NN kan redogöra för Linnés, Lamarcks och Darwins teorier om evolution
och dess drivkraft
• NN vet vad artbildning är och hur det går till
C-nivå
• NN kan jämföra teorier
• NN kan förklara mer detaljerat och korrekt och kan använda rätt ord för
rätt sak.
A-nivå:
• NN kan argumentera för den av forskarna mest accepterade teorin och vet
varför just denna har starkare ställning medan andra har förkastats eller
kritiserats
• NN vet vilka praktiska konsekvenser som olika teorier kan ge upphov till
om vi människor tror på teorin och handlar som om den vore sann
I kursplanen står
E-nivå:
• Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll
som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder
eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor
samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge
några exempel på tänkbara ställningstaganden eller
handlingsalternativsamt ger enkla argument för dessa.
• /---/ eleven diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en
naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt och för
människans världsbild
I kursplanen står
C-nivå:
• Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som
har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven
kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att
ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på
tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger
välgrundade argument för dessa.
• /---/ eleven diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt en
naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt och för
människans världsbild.
I kursplanen står
A-nivå:
• Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med
naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I
diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa
utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden
eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument
för dessa.
• /---/ eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på
vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets
framväxt och för människans världsbild.