Samhällsplanering

download report

Transcript Samhällsplanering

GYMNASIEARBETET
”NATUR-SAMHÄLLE”
EXAMENSMÅLEN (NAS)
”Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom
naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.”
”Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för
högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men
även inom andra områden”
…
”Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt
förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska
resonemang, problemlösning…”
…
”Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och
samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och
särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling.
Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om
naturvetenskapens roll i samhället.”
Källa: Skolverket.se
SAMHÄLLSKUNSKAP;
TVÄRVETENSKAPLIGT ÄMNE MED GRUND I…
STATSVETENSKAP; NATIONALEKONOMI;
KULTURGEOGRAFI; SOCIOLOGI
PERSPEKTIVEN KAN VARA:
• HISTORISKA
• NATIONALEKONOMISKA
• SOCIOLOGISKA
• GEOGRAFISKA
DITT GYMNASIEARBETE!
• KAN/SKULLE KUNNA (UTIFRÅN EXAMENSMÅLEN OCH ATT DU
ÄR NATUR- OCH SAMHÄLLSVETARE) KOPPLAS TILL (T.EX.)
SAMHÄLLET OCH…
• TEKNIK, RESURSER
• HÅLLBAR UTVECKLING (MILJÖMÄSSIGT, EKONOMISKT,
SOCIALT)
• MÄNNISKOR OCH PLATSER; LOKALT TILL GLOBALT
TÄNKBARA
ÄMNESOMRÅDEN/ÄMNEN:
•
•
•
•
•
•
•
VATTEN
ENERGI
LIVSMEDEL
INFRASTRUKTUR
EKONOMI
DEMOGRAFI
…
IDÉ TILL RUBRIKER…
BNP OCH/ELLER ANDRA MÅTT PÅ ”VÄLFÄRD”
KONFLIKTER & NATURRESURSER
EKOLOGISKA FOTAVTRYCK; ATT MÄTA DIN PLATS PÅ JORDEN
ATTITYDER TILL ”GMO”
VÅRDEN; KÖER & PRIORITERINGAR
TRANSPORTER OCH TRANSPORTMEDEL
VÄGAR, JÄRNVÄGAR, ”LUFTVÄGAR”
…
…
PRODUKTION OCH RESURSER
MEATING DEMAND
URBAN FARMING
CITY CENTRE DEATH
STADEN, TÄT ELLER UTBREDD
STADSPLANERING
LANDSKAPSPLANERING
UTFISKNING
EKOLOGISKT - EKONOMISKT
…
…
NÄRINGSLIV; LOKALISERING, KLUSTER, AGGLOMERATION
GENUSASPEKTER; ”POSITIV SÄRBEHANDLING”
BRAIN DRAIN
RASISM – INOM EN OCH SAMMA RAS
ETNICITET OCH SEGREGERING
APATISK OCH FLYKTING
ORGAN PÅ LIV OCH DÖD - ORGANHANDEL KONTRA
TRANSPLANTATION
KÄRNKRAFT? RENT? CO2? URAN FRÅN ”HÄR” ELLER ”DÄR”?
…
M.M…
SOL FRÅN SAHARA
LIFESTRAW
BIOGAS
AVFALL OCH AVFALL SOM HANDELSVARA
ODLINGSMETODER
SHOPPING, KONSUMTION
JAKT, RESURSER, POLITIK
ETC...
ETC…