Retorikk_Inger Skottene Møllerløkken

Download Report

Transcript Retorikk_Inger Skottene Møllerløkken

RETORIKK
Muntlig og skriftlig
Hvorfor skal vi lære dette?
• Retorikken – kanskje det enklest område å
svare på dette
• Jonas Bakken: Retorikk dreier seg både om å
overtale og å overbevise
• All kommunikasjon avhenger av retorikk
Retorikk i dagliglivet
«Når du står i klasserommet, bør du snakke like
mye om retorikken i selfies og på Facebook som
retorikken hos Cicero. Fordi retorikk er handling
gjennom kommunikasjon»
Jens E. Kjeldsen, Professor i retorikk og visuell
kommunikasjon, UIB
Hvilke retoriske begreper mener
dere eleven bør kunne?
•
•
•
•
•
•
Retorikk
Kairos
Etos
Logos
Patos
Aptum
•
•
•
•
•
Inventio
Dispositio
Elocutio
Actio
Memoria
Betydningen av etos
Harald Stanghelle i
en kommentar i
Aftenposten lørdag
1.mars:
«Politi eller røver?»
Alt han har gjort før,
nytolkes i lys av
siktelsen!
Eirik Jensen
• Innledende etos
Anerkjent politimann
• Avledet etos
Siktelse: Korrupt?
Kriminell?
• Endelig etos????
Ambjørnsens kommentar til
mediedekningen av Jensen
• http://ambjornsen.kjentfolk.no/2014/03/03/p
olitiskandalen/#more-990
Læreplanen om retorikk:
Muntlig kommunikasjon
Vg1
• lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige
argumenter i diskusjoner
• bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
• mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
Vg2
bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
Vg3
• lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling
til innhold og formål
• drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig
argumentasjon
• bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte
tekster
Læreplanen om retorikk i
skriftlig kommunikasjon
Vg1
gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne
argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
Vg2
skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære
tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål
Vg3
bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å
planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur
og saklig argumentasjon
skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og
retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige
tekster
Læreplanen om retorikk
Språk, litteratur og kultur
Vg2
forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved
å bruke kunnskap om retorikk
Vg3
bruke begrepsapparat fra retorikken for å
analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster
Muntlige foredrag: Begrunn
karakteren med retorikken!
• Etos: Klarer elevene å
etablere et sterkt etos som
sender?
• Logos: Kan de fagstoffet til
et høy nivå?
• Patos: Viser de
engasjement? Klarer de å
engasjere tilhørerne, altså
klassen? Spiller de på
følelser som skaper
interesse?
• I rollespill: Setter de
kairos med en gang?
• Er de bevisst i bruk av
aptum: Språk og
stiltone som passer til
rollen og til kairos?
Rollespill om den norske
nasjonens kultur og språk
• Fiktivt møte i Christiania
studentersamfund 1840
• Wergeland, Welhaven
Henrik Steffens,
Asbjørnsen, Munch m.fl
• Instruer og vurder ved
hjelp av retorikk
• Retorikk i praksis
Talkshow med emner fra
middelalderen s.51
1 Programledere
2 Munker
3 Innsamlere av eddadikt (Codex
Regius)
4 Snorre Sturlasson & co
5 Frans av Assisi
6 Riddere
7 Francesco Petrarca,
Giovanni Boccaccio og Geoffrey
Chaucer
8 Arkitekter; den gotiske vs den
gamle romanske stilen
Rollespill om
kulturkampen 1930-tallet
• En måte for å forstå
litteraturen og
tidsånden i
mellomkrigstiden
• Jobb en dobbeltime
med forberedelse:
Gjennomfør på en
dobbeltime
Rolleliste:
Arnulf Øverland
Sigurd Hoel
Eivind Berggrav
Fredrik Ramm
Sigrid Undset
Aksel Sandemose
Rudolf Nilsen
Sigmund Freud
Lær om retorikk gjennom taler
• Ta utgangspunkt i politiske taler i arbeidet
med retorikk
• http://www.youtube.com/watch?v=V57lotnK
GF8 Martin Luther King: I have a dream
• http://www.youtube.com/watch?v=OiskE1Jsr
6A&feature=fvst Barack Obama: Yes we can
• http://www.youtube.com/watch?v=0hmCKUu
M_bM Torbjørn Røe Isaksen
La eleven holde en politisk appell!
Grunnoppskrift:
• Innledning (exórdium): Opprett god kontakt med publikum og
sørg for at de får lyst til å lytte (presenter deg, fortell en
morsom historie, e.l.).
• Saksframstilling (narrátio): Skal være kort og klar, hendelser
eller historikk bør presenteres i kronologisk rekkefølge.
• Argumentasjon, bevisførsel (argumentátio): Overbevisning
gjennom det du sier (logos). Del argumentasjonen i to: Legg
først fram argumentene som støtter opp under synet ditt, ta
deretter for deg motargumenter og tilbakevis dem.
• Avslutning (perorátio): Talen eller innlegget avsluttes oftest
med en oppfordring til tilhørerne. Husk at det er denne delen
publikum husker best.
Lag en appell
Lag en kort appell på ett minutt.
Du skal følge grunnoppskriften til punkt og prikke. Emnet
ditt kan være humoristisk eller seriøst. Her er noen
forslag til saker:
• Krav om tidligere vår i Norge (eller lengre sommer, eller
mer snø osv.)
• Forbud mot bruk av Facebook på skolen
• Flytting av nasjonaldagen til 17. juni slik at russen kan
bli ferdig med eksamen før russefeiringen tar til
• Lånesykler til alle som vil sykle til skolen
Saktekster i Grip teksten Vg2
• Morten Lorentzen: Radio Yalla: Bli nordmann
på en, to, tre
• Are Kalvø: Korleis bli kvitt bokmålet
• Christine Koht: Siste ord
• Karl Ove Knausgård: Norge, mitt Norge
• Uri utfordrer: Nice, fælt eller scary
Kommunikasjon – en utfordring
Retorikk i klasserommet
• Læreren en retoriker
• Gå veien om muntlig, deretter skriftlig
• Retorikken viktig alle tre årene – og senere for
å kommunisere det man ønsker!
Reis deg opp
og gjør din mening hørt
• «Som fag gir studiet av retorisk
kommunikasjon oss altså forståelse for
hvordan mennesker overbeviser og
overbevises[…]
• Retorikk er et dannelsesfag som skal bidra til
at elever og studenter blir gode medborgere
og hjelper dem til å ta ansvar for eget liv»
Jens E.Kjeldsen, Professor i retorikk ved UiB,
Norsklæreren 1/2014