Analyser en sakprosatekst

Download Report

Transcript Analyser en sakprosatekst

Analyser en sakprosatekst
Kompetansemål
• gjere greie for eit breitt register av språklege verkemiddel og forklare kva
funksjon dei har
• lese eit representativt utval samtidstekstar, skjønnlitteratur og sakprosa,
på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samisk, og reflektere over
innhald, form og formål
• gjøre rede for argumentasjonen i andre sine tekstar og skrive eigne
argumenterande tekstar
• bruke fagkunnskap og fagterminologi frå eige utdanningsprogram i
samtalar, diskusjonar og presentasjonar av skule, samfunn og arbeidsliv
• bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjonar
• meistre ulike roller i samtalar, diskusjonar, dramatiseringar og
presentasjonar
Les teksten «Oslo…the capital of
…Oslo» og skriv en retorisk analyse
av den.
I dette opplegget brukes tekstkapittelet (2),
lesekapittelet (3) virkemiddelkapittelet (kap 6),
analysekapittelet (kap 7) og skrivekapittelet (kap
4) i Intertekst.
Lesestrategier:
• Hva skal du oppnå ved å
lese teksten?
• Hvilke forventninger får
du til teksten ved å lese
tittelen? Hva tror du
teksten vil handle om?
• Les hele teksten ved å
bruke BISON-metoden,
beskrevet på side 64.
• Mens du leser: strek
under eller notér deg
ord som er vanskelige,
eller som du ikke
forstår. Diskutér i
klassen.
• Gjenfortell teksten til
sidemannen. Hvis du
ikke klarer det må du
kanskje lese en gang til?
Jobb to og to:
• Hva er retorikk? Slå opp
i stikkordsregisteret bak
i boka og finn ut hva
begrepet innebærer.
• Hvordan skal du
analysere språkbruken i
denne teksten? Les om
retorisk analyse på side
178-179 i Intertekst.
• Bruk skrivekapittelet på
side 87-90. Her finner
du skrivestrategier.
• Planlegg skrivingen
deres, hvordan skal
dere jobbe for å få til
denne analysen?
Tenkepause:
• Vurdering av presentasjonsskrivinga.
• Hvilke vurderingskriterier er hensiktsmessige for å
evaluere teksten?
• Diskuter vurdering med lærer og medelever, bruk
gjerne Utdanningsdirektoratets kjennetegn på
måloppnåelse for karakterer under middels, middels
og over middels.
(http://www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Vurderingsveiledninger_201
2/Norsk_Vg3_og_pabygging_2012_BM.pdf)
Hva, hvordan og hvorfor? Diskutér
og notér.
• Hva handler teksten om? Budskap?
• Hvem er avsender og mottager?
• Hva er konteksten rundt teksten; hvor er den
publisert, for eksempel?
• Hvilke av de tre appellformene etos, patos og logos
brukes mest?
• Hvordan og hvorfor er teksten bygget opp som den
er; hva ønsker forfatteren å oppnå?
La aldri et godt eksempel gå fra
deg!
• Finn eksempler på etos i teksten. Øv deg på
riktig sitatteknikk (hjelp til dette finner du på
side 102-104).
• Finn eksempler på patos i teksten – begrunn
hvorfor dette er patos.
• Finn eksempler på logos i teksten.
Eksemplifiser og drøft hvorfor dette er logos.
Finn språklige virkemidler!
• Bruk virkemiddelkapittelet og lista på side
127-128 i muntligkapittelet, samt
analysekapittelet til å finne språklige
virkemidler i teksten, og rydd dem inn under
etos, patos og logos. Finnes det
skjønnlitterære virkemidler også?
• Nå burde du og sidemannen ha flere gode
eksempler på de tre appellformene OG
konkrete eksempler på virkemidler.
Planlegg presentasjonsskrivingen –
individuelt.
• Hva vil du ha med i teksten? Bruk side 189 –
huskeliste for sakprosaanalyse.
• Hvordan vil du rydde elementene inn i
innledning, hoveddel og konklusjon?
• SKRIV i to timer.
• Neste gang – kameratvurdering av
førsteutkast.
Sitt sammen 4 og 4
• Send den retoriske analysen din ett hakk til
venstre.
• Les og finn tre positive ting og tre ting som
kan forbedres eller tydeliggjøres med den
andres tekst.
• Send rundt til alle har lest og kommentert tre
tekster.
• Ta med deg kommentarene og skriv et ferdig
utkast til vurdering.
Og nå begynner lærerens
vurderingsjobb.
Returner til vurderingskriteriene og kravene til
teksten. Når eleven får teksten tilbake kan man
diskutere karakterene igjen for at sjanger og
tekstforståelse virkelig blir repetert og
gjennomgått.