Základné makroekonomické ukazovatele na SVK

Download Report

Transcript Základné makroekonomické ukazovatele na SVK

Národohospodárstvo
Michal Hamar
Základné makroekonomické
ukazovatele na SVK
 Vyspelosť alebo zaostalosť národného hospodárstva
určitej krajiny sa posudzuje na základe ukazovateľov,
ktoré sa nazývajú makroekonomické ukazovatele.
 Výkonnosť ekonomiky možno merať a vyjadriť
niekoľkými spôsobmi a niekoľkými
makroekonomickými ukazovateľmi.
HDP - HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT
 je súhrn vyrobených tovarov a poskytnutých služieb, ktoré
vytvorili výrobné faktory na území Slovenska (všeobecne
určitého štátu) na jeden rok, a to bez ohľadu na to, kto je
majiteľom výrobných faktorov a tiež bez ohľadu na štátnu
príslušnosť majiteľov výrobných faktorov.
 Ako ho vypočítame?
 Produkčná metóda – (všetky finálne statky a služby ktoré boli
ocenené za určité obdobie svojimi cenami)
 Dôchodková metóda – ide o spočítané dôchodky (hrubé mzdy,
amortizácia, renta...)
 Výdavková metóda – HDP=C+I+G+NX
 2,4 % za 1. štvrťrok
HNP - HRUBÝ NÁRODNÝ PRODUKT
 predstavuje celkové množstvo vyrobených
konečných výrobkov a poskytnutých služieb,
ktoré vytvorili výrobné faktory občanov
Slovenskej republiky (všeobecne určitého
štátu) za jeden rok. (zahraničie aj doma)
HNP = HDP + čistý príjem z majetku v zahraničí
INFLÁCIA
 Chápe sa ako proces všeobecného vzostupu cien alebo
zvyšovania agregátnej cenovej hladiny, čo znamená
znižovanie kúpnej sily peňazí.
 Inflácia na SVK ku Septembru 2014 cca 2%
•
•
•
•
•
Miera inflácie:
2011 – 3,9%
2012 – 3,6%
2013 – 1,4%
2014 – cca 2%
NEZAMESTNANOSŤ
 je stav, pri ktorom sa časť pracovných síl nachádza
mimo pracovný proces.
 Ukazovatele zamestnanosti odrážajú celkové zdravie
ekonomiky, alebo obchodných cyklov. Pre pochopenie
fungovania ekonomiky je dôležité vedieť, koľko
pracovných miest sa vytvára a koľko ruší, aké percento
práceschopného obyvateľstva aktívne pracuje a koľko
nových ľudí žiada o podporu v nezamestnanosti.
 Miera nezamestnanosti cca 12,5 %
ČDP - ČISTÝ DOMÁCI PRODUKT
ČNP - ČISTÝ NÁRODNÝ PRODUKT
 predstavuje vlastne HDP / HNP zmenšený
o amortizáciu.
 Amortizácia predstavuje hodnotu spotrebovaných
a opotrebovaných kapitálových (investičných)
statkov (stroje, zariadenia....) Amortizácia sa
prenáša do hodnoty – ceny výrobku.
 ČDP = HDP – A
 ČNP = HNP – A
NÁRODNÝ DOCHODOK
 predstavuje celkový dôchodok, ktorý získali vlastníci
výrobných faktorov. Národný dôchodok je súhrn
všetkých dôchodkov, ktoré plynú z využívania
výrobných faktorov za jeden rok.
ČISTÝ EKONOMICKÝ BLAHOBYT
 Pri výpočte ukazovateľa Čistý ekonomický blahobyt vychádzame z HDP,
ku ktorému treba pripočítať položky zvyšujúce blahobyt a odpočítať
položky, ktoré blahobyt znižujú.
 Pripočítateľné položky k HDP:
 statky a služby produkované v domácnosti – statky a služby, ktoré produkujeme pre seba,
svoju domácnosť, príbuzných. Tie sa nerealizujú prostredníctvom trhu, nie sú obsiahnuté
v HDP, ale zvyšujú ekonomický blahobyt.
 Produkcia tieňovej ekonomiky – ilegálne príjmy (čierny trh, pašovaný tovar, obchod
s drogami, obchod so zbraňami, obchod s bielym mäsom...), legálne príjmy (fušky, predaj
domácich produktov...), daňové úniky, neplatenie sociálnych dávok,
 Rast kvality úžitkových vlastností statkov a služieb – rast kvality zvyšuje ekonomický
blahobyt,
 Hodnota voľného času – napr. vzdelávanie, oddych, starostlivosť o deti, vlastná v domácnosti
vykonávaná práca – napr. varenie, zaváranie, domáce majstrovanie ...
 Položky, ktoré znižujú ekonomický blahobyt
 znečistenie životného prostredia – choroby, ktoré vznikajú v dôsledku znečistenia a následky
v súvislosti so znečisteným životným prostredím – náklady na odstraňovanie škôd na
životnom prostredí,
 iné negatívne aktivity – napríklad zločinnosť
INDEX ROZVOJA ČLOVEKA
 Tento ukazovateľ sa používa na porovnávanie
ekonomickej vyspelosti jednotlivých krajín a berie do
úvahy nasledujúce faktory:
 HDP na 1 obyvateľa – tzn. že celková suma HDP sa
vydelí počtom obyvateľov v krajine,
 percentuálna gramotnosť dospelého obyvateľstva,
 priemerná dĺžka života obyvateľstva,
 dosiahnuté vzdelanie.
Ďakujem
Michal Hamar