KOMISIJSKI ZAPISNIK I REKLAMACIJA

Download Report

Transcript KOMISIJSKI ZAPISNIK I REKLAMACIJA

KOMISIJSKI ZAPISNIK
I REKLAMACIJA
Srednja trgovačka škola Sarajevo
LOGO
Komisijski zapisnik
Reklamacija
Komisijski zapisnik
Uobičajena je poslovna praksa da se
roba preuzima komisijski i da se
sastavlja zapisnik.
Komisijski zapisnik
Definicija ....
Add Your Title
Komisijski zapisnik je dokument u kojemu se
utvrđuju određena stanja i činjenice pristigle pošiljke.
Služi kao dokument za knjiženje i sastavljanje
reklamacije, a i kao dokazni materijal u sporu.
Komisijski zapisnik...
Sastavlja se u 3 primjerka..
Orginal
Dostavlja se
dobavljaču uz
reklamaciju...
Copy 1
Knjigovodstvu..
Copy 2
Skladištaru..
Komisijski zapisnik sadrži:
1
2
3
Uvod
Razradu
Završetak
Sadrži podatke
tko,kada i gdje
preuzima robu i
sastavlja zapisnik.
Obuhvata vrstu,
količinu i kvalitetu
robe koja se
preuzima, popratnu
dokumentaciju,
Nedostatke-mišljenje
komisije
Vrijeme završetka
pregleda, članovi
komisije...
1.
2
.
3.
Obrazac zapisnika
Reklamacija
Reklamacija
U
poslovanju između preduzeća i pored posebne
pažnje dolazi do nesporazuma jer se pojavljuju
greške u količini, kvalitetu, rokovima isporuke isl..
U takvim okolnostima kupac piše reklamaciju.
Reklamacija
Reklamacija ili prigovor je dokument kojom kupac
prodavača obavještava o nedostacima njegove pošiljke.
Predmet reklamacije je najčešće
Cijena
Količina
Kvalitet
Rokovi isporuke
Pakovanje
Vrste reklamacija
JEDNOSTAVNE
Sastavljaju se kad
je riječ o manjim
nedostacima
isporučene robe..
SLOŽENE
Sastavljaju se
kad je riječ o
pogrešno
isporučenoj robi,
lošem kvalitetu
isl..
Reklamaciju obilježavaju 3 načela.
Određenost
Tačno se definiraju
nedostaci...
Objektivnost
Objektivno se
utvrđuje količina,
kvaliteta...
Suzdržljivost
Ton reklamacije
treba biti suzdržljiv
jer se reške
Dešavaju...
Kupac obično robu ne šalje natrag
prodavaču iako ona ne odgovara narudžbi
(ugovoru), nego je čuva i čeka odgovor na
reklamaciju.
Rok u kojemu kupac ima pravo na
reklamaciju jest osam dana od primitka robe i
dokumenata, ako nije drukčije ugovoreno.