Upravna stvar

download report

Transcript Upravna stvar

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
NN 47/09
Dr. sc. Krešimir Severin
Ovim se Zakonom uređuju pravila na temelju kojih
,
javnopravna
tijela
,
,
u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim
stvarima.
Upravnom stvari smatra se svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom
postupku rješava o
pravima,
obvezama ili
pravnim interesima
fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka (stranka) neposredno primjenjujući
zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno
područje.
Upravnom stvari smatra se i svaka stvar koja je zakonom određena kao upravna
stvar.
Stranka u upravnom postupku je
na zahtjev koje je pokrenut postupak,
protiv koje se vodi postupak ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih
interesa ima pravo sudjelovati u postupku.
Stranka može biti i
koje
nema pravnu osobnost te njihova područna jedinica, odnosno podružnica ili
skupina osoba povezanih zajedničkim interesom, ako može biti nositelj prava,
odnosno obveza o kojima se rješava.
Javnopravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona i drugih propisa te općih
akata donesenih na temelju zakonom utvrđenih javnih ovlasti.
-materijalno-pravna zakonitost u rješavanju upravne stvari
(pravilno primijenjeni materijalni propisi na temelju kojih se rješava upravna stvar)
-formalno-pravna zakonitost u rješavanju upravne stvari
( u svemu poštivati pravila upravnog postupka)
U upravnim stvarima u kojima je javnopravno tijelo zakonom ovlašteno rješavati po
slobodnoj ocjeni, odluka mora biti donesena u granicama dane ovlasti i sukladno
svrsi radi koje je ovlast dana.
Pravo stranke može se ograničiti postupanjem javnopravnih tijela samo
• kad je to propisano zakonom te
• ako je takvo postupanje nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe
• i razmjerno cilju koji treba postići.
Kad se na temelju propisa stranci nalaže kakva obveza, prema njoj će se
primjenjivati one mjere za ispunjenje obveze koje su za nju povoljnije, ako se
takvim mjerama postiže svrha propisa.
Pri vođenju postupka javnopravna tijela dužna su strankama omogućiti da što
lakše zaštite i ostvare svoja prava, vodeći pri tome računa da ostvarivanje njihovih
prava ne bude na štetu prava trećih osoba niti u protivnosti s javnim interesom.
Kad ovlaštena službena osoba tijekom postupka sazna ili ocijeni da stranka ima
osnovu za ostvarenje nekog prava,
, kao i na posljedice njezinih
radnji ili propuštanja u postupku, a brinut će se i da neznanje odnosno neukost
stranke i drugih osoba koje sudjeluju u postupku ne budu na štetu prava koja im po
zakonu pripadaju.
U postupku treba utvrditi pravo stanje stvari i u tu se svrhu moraju utvrditi sve
činjenice i okolnosti koje su bitne za zakonito i pravilno rješavanje upravne stvari.
Službena osoba u javnopravnome tijelu samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u
postupku te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti rješava upravnu stvar.
Koje će činjenice i okolnosti uzeti za dokazane, utvrđuje službena osoba
slobodnom ocjenom, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno
i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka.
U upravnim stvarima postupa se što je moguće jednostavnije, bez odgode i uz što
manje troškova, ali tako da se utvrde sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje o
upravnoj stvari.
Javnopravna tijela dužna su strankama omogućiti pristup potrebnim podacima,
propisanim obrascima, internetskoj stranici javnopravnog tijela i pružiti im druge
obavijesti, savjete i stručnu pomoć.
U postupku se moraju zaštititi osobni i tajni podaci, sukladno propisima o zaštiti
osobnih podataka, odnosno tajnosti podataka.
Protiv prvostupanjske odluke, odnosno ako javnopravno tijelo nije o upravnoj stvari
riješilo u propisanom roku, stranka ima pravo žalbe, ako zakonom nije drukčije
propisano.
Protiv drugostupanjske odluke, odnosno protiv prvostupanjske odluke protiv koje
nije dopuštena žalba može se pokrenuti upravni spor.
Protiv upravnog ugovora ili drugog postupanja javnopravnog tijela ili pružatelja
javnih usluga stranka ima pravo na prigovor.
Odluka javnopravnog tijela protiv koje se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti
upravni spor (pravomoćna odluka), a kojom je stranka stekla određeno pravo
odnosno kojom su stranci određene neke obveze, može se poništiti, ukinuti ili
izmijeniti samo u slučajevima propisanim zakonom.
Postupak se vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Postupak se može voditi i na drugom jeziku ili pismu koji su u službenoj uporabi pri
javnopravnom tijelu kod kojeg se vodi postupak, sukladno uvjetima utvrđenim
propisima donesenim na temelju zakona o službenoj uporabi jezika i pisma.
U provedbi stručnih poslova i ovlaštenja te službenoga veterinarskog nadzora
službeni veterinar ima sljedeća prava i obveze:
1. nadzirati rad ovlaštenih veterinara,
2. provoditi veterinarske preglede i službeni veterinarski nadzor prema ovom
Zakonu,
3. izdavati certifikate i druge javne isprave određene ovim Zakonom,
4. naređivati propisane mjere u vezi s bolestima i zaštitom životinja,
5. naređivati propisane mjere u vezi sa životinjama, proizvodima životinjskog
podrijetla, hranom za životinje, vodom za napajanje životinja i lijekovima,
6. zabraniti klanje životinja i proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla ako postoji
sumnja da su životinje zaražene, odnosno da su životinjski proizvodi ili aditivi za
proizvode onečišćeni i zdravstveno neispravni,
7. naređivati propisane mjere subjektima u poslovanju s hranom, hranom za
životinje te drugim subjektima, koji su pod veterinarskim nadzorom,
8. uzimati službene uzorke, potrebne za laboratorijske pretrage i dijagnostiku,
9. naređivati uklanjanje utvrđenih nepravilnosti, odnosno nedostataka i
zabranjivanje kretanja,
10. službeno zadržati proizvode životinjskog podrijetla i hranu za životinje, kad je to
potrebno iz razloga zaštite zdravlja ljudi i životinja,
11. oduzeti, odnosno narediti uništenje proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za
životinje, ako su prilikom veterinarskog pregleda proglašeni neupotrebljivim za
ljudsku prehranu, odnosno ishranu životinja,
12. službeno zabraniti uporabu, zadržati, oduzeti odnosno narediti uništenje
lijekova, odnosno pripravaka, koji sadrže zabranjene supstancije,
13. nadležnom tijelu predlagati nadzor prometa lijekova, odgovarajuće postupanje u
vezi s lijekovima koji su u prometu ili u uporabi protivno propisima,
14. zabraniti korištenje, odnosno zapečatiti prostorije, uređaje, opremu i sredstva
kod subjekata pod veterinarskim nadzorom, ako nisu usklađeni s veterinarskim
propisima,
15. nadzirati obračunavanje i plaćanje pristojbi,
16. dozvoliti stavljanje pošiljaka u promet nakon obavljenoga propisanoga
veterinarskog pregleda,
17. narediti karantenu za životinje zatečene u prometu bez obvezne i ispravne
dokumentacije, odnosno za životinje koje nisu označene na propisani način, a ako
iste životinje ne pokazuju znakove oboljenja i u slučaju da ne postoje uvjeti
stavljanja u karantenu ili je takvo rješenje jeftinije, uputiti ih na klanje pod posebnim
uvjetima u najbližu klaonicu,
18. voditi propisane evidencije.
Odredbe koje se odnose na postupak i donošenje upravnih rješenja veterinarskih
inspektora odgovarajuće se primjenjuju i na službene veterinare.
O usmenoj raspravi, očevidu ili drugoj važnijoj radnji u postupku te o važnijim
usmenim izjavama stranaka ili trećih osoba u postupku sastavlja se zapisnik.
U zapisnik se upisuje
naziv javnopravnog tijela koje obavlja radnju,
mjesto gdje se obavlja,
datum i sat kad se obavlja,
upravna stvar o kojoj se vodi postupak,
osobna imena službenih osoba,
nazočnih stranaka i osoba ovlaštenih za njihovo zastupanje,
opis tijeka i sadržaja u postupku provedenih radnji i danih izjava te isprava koje
su korištene.
Prije zaključenja zapisnik će se pročitati nazočnim osobama koje su sudjelovale u
upravnoj radnji.
Na kraju zapisnika navest će se da je zapisnik pročitan i da nisu stavljene primjedbe
ili će se, ako su primjedbe stavljene, ukratko navesti njihov sadržaj.
Zapisnik će potpisati službena osoba koja je vodila upravnu radnju i zapisničar ako
ga je bilo.
Osobe koje su dale izjave potpisuju zapisnik neposredno iza svoje izjave te na kraju
svake stranice na kojima se njihova izjava nalazi.
U potpisanom i zaključenom zapisniku ne smije se ništa dodavati niti mijenjati.
Dopuna u već zaključeni zapisnik unosi se kao dodatak zapisniku koji potpisuje
službena osoba i osoba na prijedlog koje je dopuna unesena.
Ako neka od nazočnih osoba odbije potpisati zapisnik ili napusti mjesto radnje prije
zaključenja zapisnika, to će se navesti u zapisniku, kao i razlozi zbog kojih je potpis
uskraćen.
Zapisnik sastavljen na način propisan
zakonom javna je isprava.
Zapisnik je dokaz o tijeku i sadržaju radnje
postupka i danih izjava, osim onih
dijelova zapisnika na koje je stavljena
primjedba da nisu pravilno sastavljeni.
Rješenje se donosi u pisanom obliku.
Rješenje se može izdati na propisanom obrascu.
Iznimno, rješenje se može donijeti i u usmenom obliku kad je potrebno poduzeti
hitne mjere radi osiguranja javnog reda i sigurnosti, radi otklanjanja neposredne
opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti.
Rješenje u usmenom obliku dostavlja se stranci i u pisanom obliku, kad je to
propisano zakonom, ili ako stranka to zahtijeva, ili ako za to postoje drugi
opravdani razlozi.
Rješenje u pisanom obliku dostavlja se bez odgode, a najkasnije u roku od osam
dana od dana donošenja usmenog rješenja.
Službena osoba dužna je upozoriti stranku da ima pravo tražiti pisani otpravak
usmenog rješenja.
Rješenje se sastoji od
zaglavlja,
uvoda,
izreke (RJEŠENJE),
obrazloženja,
upute o pravnom lijeku,
potpisa službene osobe
i otiska službenog pečata javnopravnog tijela.
sadržava naziv
javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo,
propis o nadležnosti,
osobno ime, odnosno naziv stranke i osoba ovlaštenih za zastupanje, kratku
oznaku predmeta postupka te naznaku je li postupak pokrenut po službenoj
dužnosti ili na zahtjev stranke.
Uvod sadržava i naznaku da su rješenje donijela dva javnopravna tijela ili više njih ili
da je rješenje doneseno u ponovljenom postupku ili po presudi suda nadležnog za
upravne sporove ili uz suglasnost, potvrdu ili po pribavljenom mišljenju drugog
tijela. Kad je upravnu stvar riješilo kolegijalno tijelo, navodi se dan sjednice na
kojoj je stvar riješena.
sadržava odluku o upravnoj stvari. Izreka mora biti kratka i određena. Kad
odluka sadržava rok, uvjet, namet, pridržaj opoziva ili obvezu sklapanja upravnog
ugovora, to treba biti sadržano u izreci.
Izreka se može podijeliti u više točaka.
Troškovi postupka utvrđuju se u posebnoj točki izreke, kao i to da žalba ne odgađa
izvršenje rješenja.
sadržava
kratko izlaganje zahtjeva stranke,
utvrđeno činjenično stanje,
razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni pojedinih dokaza,
razloge zbog kojih nije usvojen koji od zahtjeva stranaka,
razloge donošenja zaključaka u tijeku postupka te
propisi na temelju kojih je riješena upravna stvar.
Kad žalba ne odgađa izvršenje rješenja, obrazloženje sadržava i pozivanje na zakon
koji to propisuje.
stranka se obavješćuje može li protiv rješenja izjaviti
žalbu ili pokrenuti upravni spor, kojem tijelu, u kojem roku i na koji način.
KONTROLNA LISTA – IZVJEŠTAJ O SUKLADNOSTI
Županija brodsko – posavska,
Općina / grad: ________________________
Naziv objekta Objekt za _____________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________________ 
Vlasnik/predstavnik __________________________________________________________
Veterinarska organizacija: _________________________________________________________
Službeni veterinar ___________________________________________________________
Br. zaposlenika: ____________ Br. veterinara ____________ godina izgradnje __________
Nova
usmjerenja:
Posjeduje građevinsku dozvolu:  da  ne; Klasa br. i datum ____________________________
Posjeduje uporabnu dozvolu:
Odobrenje br. UP/I-322-
/
 da  ne; Klasa br. i datum ____________________________
-
/
od ________ Odobreni broj: __»______«___
The general authorisation (released by County/other authority) is available
 yes  no
OPIS AKTIVNOSTI
 Meso domaćih papkara i kopitara
 klaonica: Goveda
 ovce i koze
 konji
 Svinje
 rasijecanje:
 Goveda
 ovce i koze
 konji
 Svinje
 skladištenje
 Goveda
 ovce i koze
 konji
 Svinje
 Meso peradi i kunića
 klaonica: peradi
 kunića
 rasijecanje
 peradi
 kunića
 skladištenje
 peradi
 kunića
 Meso uzgojene divljači
 Meso divljači
 Mesni proizvodi
 mljeveno meso, mesni pripravci i SOM
 živi školjkaši
 Otpremni centri
 Centri za pročišćavanje
 Riblji proizvodi
 Objekti na kopnu
 Brodovi hladnjače
 Proizvodi od jaja
 Žablji krakovi
 Puževi
Problem je raznorodnost područja odnosno
ova lista je predviđena za sve vrste objekata
– od žabljih krakova ili mljekara do klaonica!
Ovdje je bitnije forma nego sadržaj!
 Brodovi tvornice
 Mlijeko i mliječni proizvodi
 Objekti za preradu sirovog mlijeka u toplinski obrađeno mlijeko i mliječne proizvode
 Objekti za proizvodnju mliječnih proizvoda iz prerađenog mlijeka i mliječnih proizvoda
 Sabirni centri za mlijeko
 Pakirni centri za jaja
Ovo je europska check - lista koja se sada
udomaćila na ovim poslovima.
 Topljena životinjska mast I čvarci  Obrada želudaca, mjehura i crijeva
 Prepakiravanje gore navedenih proizvoda
 Veleprodaja
 Dodatne aktivnosti na istom mjestu/području_________________________________________
Nedostaju neki propisani sadržaji zapisnika
te se po njemu nije moglo pravno
postupati!
OPĆI HIGIJENSKI ZAHTJEVI – UREDBA 852/04
REFERENCE
DIO A
Br.
2
3
4
Objekt se nalazi na području na kojemu nema
očigledne opasnosti od kontaminicije
Vanjski prostor se održava u dobrom stanju
Područja u neposrednoj blizini dobro su održavana
te nemaju otpada, prerasle vegetacije, opasnosti od
poplava itd.
Vanjski dio zgrade održava se u dobrom stanju
DIO B
UNUTRAŠNJOST OBJEKTA - INFRASTRUKTURA
Annex II,
Poglavlje I, 1
5
Annex II,
Poglavlje I, 2a
Annex II,
Poglavlje I, 2b,
2c
Annex II,
Poglavlje I, 2d
Annex II,
Poglavlje IX, 4
B1
Annex II,
Poglavlje I, 8
B2
Annex II,
Poglavlje I, 1;
Poglavlje II, 1a
Da
VANJSKI IZGLED OBJEKTA
1
Annex II,
Poglavlje I, 1
Poglavlje I, 2
ZAHTJEV
Prostorije za hranu su čiste i održavane u dobrom
stanju
Dizajn, raspored i veličina prostorija za rukovanje
hranom:
 Omogućuju odgovarajuće održavanje, čišćenje
6
i/ili dezinfekciju
 Sprečavaju ili svode na minimum kontaminaciju
7
zrakom
 Osiguravaju prikladan radni prostor za higijensko
8
obavljanje svih operacija
Konstrukcija, položaj i veličina prostora za
rukovanje hranom izvedeni su tako da:
 se spriječi nakupljanje prljavštine, kontakt s
toksičnim materijalom, otpadanje čestica u
9
hranu, te stvaranje kondenzata ili nepoželjne
plijesni na površinama
 omogućuju dobru higijensku praksu pri rukovanju
10
hranom, uključujući zaštitu od onečišćenja, te
suzbijanje štetočina
Konstrukcija, položaj i veličina prostora za
rukovanje hranom su izvedeni tako, da, prema
potrebi, osiguravaju prikladne prostorije za
rukovanje hranom i njeno skladištenje u uvjetima
11
kontrolirane temperature, čiji je kapacitet toliki da
omogućuje održavanje prehrambenih proizvoda na
odgovarajućoj temperaturi koja se može pratiti i,
prema potrebi, bilježiti
Svi otvori u zidovima, stropovima, podovima,
12
prozorima propisno su izvedeni, tako da spriječe
kontaminaciju (štetočine!)
Odvodnja
13
14
Sustav odvodnje izveden je tako da se spriječi
opasnost od onečišćenja radnog prostora
Otvoreni kanali izvedeni su tako da onemogućuju
otjecanje vode iz onečišćenog u čisto područje
Podovi (prostorije gdje se hrana priprama, prerađuje, obrađuje)
Površine podova su neoštećene, lako se čiste, i po
15
potrebi, dezinficiraju
Podovi su izrađeni od perivih, nepropropusnih,
16
neupijajućih i netoksičnih materijala
Konstrukcija omogućava odgovarajuću površinsku
17
odvodnju, gdje je potrebno
18
Podovi se održavaju u čistom stanju
Ne
NP
KOMENTAR
Nova
usmjerenja:
Osnovni problem je u tome što se
pristupa kao da su odgovori uglavnom
DA ili NE.
Objetivni nalaz nikada na
terenu nije takav.
Veoma je teško odlučiti se jer su
često nalazi na granici.
Primjer!
I ovakva lista kojoj je bila namjera
jednoobraznost opet nije jamac jer
inspektori nemaju iste kriterije.
Temelj je bio Uredba EU koja tada još
kod nas nije bila na snazi!
REPUBLIKA HRVATSKA
K lasa:
UP/I- 322-07/05-01/_____
ur.br: 525-06-05/______
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
UPRAVA ZA VETERINARSTVO
VETERINARSKI URED SLAVONSKI BROD
VETERINARSKA INSPEKCIJA
Z A P I S N I K
O inspekcijskom nadzoru u ______________________________________________________________
izvršenom od strane VETERINARSKE INSPEKCIJE dana ________________ 2005.
u predmetu nadzora: nadzor nakon utvrđivanja pozitivnog nalaza rezudua: ___________________
Nadzor vrši:
___________________________________________________________________________
Nadzoru prisutan: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A temelj je bio
ovakav:
Nadzor se vrši temeljem ovlaštenja iz člana 116. stav 2. Zakona o veterinarstvu (NN RH 70/97, 105/01, 172/03)
Stranka je u smislu člana 143. Zakona o opcem upravnom postupku (NN 53/91) upozorena na pravo da može učestvovati u svim fazama ovog postupka, kao i na pravo da se može
izjasniti o svim činjenicama i okolnostima utvrđenim po ovom tijelu.
Započeto u__________ sati.
N A L A Z
Inspekcijskim nadzorom utvrdeno je slijedeće:
Postupajući po nalazu _______________________________ od dana ___________ 2005. utvrđeno je
postojanje rezidua: _________________________________________________________ životinja
_______________________________________________________________________________________
vlasnika _______________________________________________________________________________
Farma registrirana DA / NE, _____________________, Na farmi se uzgaja: _____________________
_______________________________________________________________________________________
Utvrđivanje uzroka kontaminacije i mogućeg puta ulaska rezidua (temeljem članka 13. Pravilnika o mjerama za
monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla NN RH 118/04): ___________
Opis držanja životinja: ekstenzivno / intenzivno / pašno ________________________________________
Način pripreme hrane: __________________________________________________________________
Porijeklo hrane ili komponenti: ___________________________________________________________
Zatečeno prilikom nadzora: ______________________________________________________________
ostale činjenice: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Uzeti uzorci, rezultati analiza: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Zapisnik je stranka pročitala i na njega ima / nema primjedbi __________________________
Zapisnik je pisan u 2 primjerka od kojih je jedan uručen stranci, a drugi je zadržan za
službene potrebe.
Dovršeno u __________sati.
Stranka:
Ovlašteni veterinar
Nadzor izvršio:
Još prije desetak godina, pokazala se potreba
izrade određenih predložaka zapisnika za
pojedina područja nadzora.
Osnovni iskustveni pristup je da se
ne prave odveć specifični zapisnici jer
situacija nikada nije crna ili bijela.
I na kraju...