ฝ่ายซ่อมบำรุง

Download Report

Transcript ฝ่ายซ่อมบำรุง

ลูกค้ า
•สินค้ า
•แสดงรายละเอียดการ
จ่ ายเงิน
•Invoice
• รายละเอียดคาสั่งซือ้
• รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
• โปรโมชั่น
Business use
Process
•ความน่ าเชื่อถือ
•เงินหมุนเวียน
•
เงินทุน
•แสดงบัญชีรายรับรายจ่ าย
ธนาคาร
•
•
•
vendor
คาสั่งซือ้ สินค้ า
ปริมาณการสั่งซือ้
Invoice
1. แผนกบริหาร
•บริหารจัดการงานในรี สอร์ ท
•วางแผนการปฏิบัตงิ าน
6. แผนกอาหาร
ให้ บริการอาหารและเครื่ องดื่มต่ าง ๆ แก่ ลูกค้ า
2. แผนกการบัญชี
•ทาบันทึกรายรับ/รายจ่ าย
•สรุ ปและทารายงานให้ แผนกบริหารรับทราบ
7. แผนกการขายและการตลาด
•วางแผนประชาสัมพันธ์ และโปรโมทรีสอร์ ทของเรา
•จัดหาโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้ าให้ มาใช้ บริการ
3.แผนกต้ อนรั บ , แคชเชียร์
•ต้ อนรั บลูกค้ า
•จัดห้ องพัก/เก็บค่ าบริการ
4. แผนกแม่ บ้าน , ดูแลความปลอดภัย
•ทาความสะอาดห้ องและบริเวณทัง้ หมดภายในรี สอร์ ท
•รั กษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ รี สอร์ ท
8. ฝ่ ายจัดซือ้
รั บคาสั่งซือ้ จากฝ่ ายต่ างๆ
5. แผนกซ่ อมบารุ ง
ซ่ อมแซมสิ่งต่ าง ๆ ที่ชารุ ดภายในรี สอร์ ท เช็คorder
Process 1….
งบการเงิน
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายบริหาร
ตรวจสอบ,วางแผน
แผนการเงิน
ฐานข้ อมูลแผน
Process 1….ฝ่ ายบริหาร
•Inputงบการเงินไปทีฝ่ ่ ายบริหาร
•Read งบการเงิน
•Update งบการเงิน
•Read แผนการเงิน
•Update ฐานข้ อมูลแผน
Process 2…..
ฝ่ ายต้ อนรับ
และแคชเชียร์
ยอดขาย
งบการเงิน
คานวณ,จัดเก็บงบ
การเงิน
แผนการเงิน
Process 2…. ฝ่ ายบัญชี
•Input ยอดขาย
•Sum ยอดขาย
•Input ค่ าใช้ จ่าย
•Sum ค่ าใช้ จ่าย
•Read sum ยอดขาย , ค่ าใช้ จ่าย
•Update แผนการเงิน
Process 3…..
Order
ประวัติลกู ค้ า
ลูกค้ า
ต้ อนรับและแคชเชียร์
ต้ อนรับลูกค้ า,จัดออร์ เดอร์ ,
ออกใบเสร็จ
ใบเสร็จ
งบการเงิน
ฝ่ ายบัญชี
Update
ยอดขาย
ฝ่ ายการขาย
และการตลาด
Process 3…. ต้ อนรับและแคชเชียร์
•Input order
•Input ประวัติลูกค้ า
•เช็ค order
•เช็ค ห้ องพัก
•ออกใบเสร็จ
•Update ยอดขาย
Process 4…..
ข้ อมูลห้ องพัก
ฝ่ ายต้ อนรับและ
แคชเชียร์
แจ้ งข้ อมูลห้ องพัก
ข้ อมูลการชารุด
ฝ่ ายซ่อมบารุง
แจ้ งว่าซ่อมเสร็จแล้ ว
Process 4…. แม่บ้านทาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
•Input ข้ อมูลห้ องพัก
•Read ข้ อมูลห้ องพัก
•Input ข้ อมูลการชารุด
•Update การซ่ อมบารุง
•Update ข้ อมูลห้ องพัก
Process 5…..
ข้ อมูลการชารุดเสียหาย
ฝ่ ายแม่บ้าน,ฝ่ าย
แคชเชียร์
ฝ่ ายซ่อมบารุง
ซ่อมแซมการชารุด
เสียหาย,บารุงรักษา
ทรัพยากรต่างๆ
แสดงยอดค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมบารุง
ฝ่ ายจัดซื ้อ
เช็คสต็อกของ
วัตถุดิบ
Process 5…. ซ่อมบารุง
Input ข้ อมูลการชารุดเสียหาย
Read ข้ อมูลการชารุดเสียหาย
เช็คสต็อกวัตถุดิบ
ซ่อมแซม
Update วัตถุดิบ
Input ค่าใช้ จ่าย
Sum ค่าใช้ จ่าย
Process 6…..
Order อาหาร
ฝ่ ายต้ อนรับและ
แคชเชียร์
ผลิตอาหารแล้ ว,
ยอดการชาระค่าอาหาร
ฝ่ ายอาหาร
ให้ บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มแก่ลกู ค้ า
Process 6…. ฝ่ ายอาหาร
•Input order อาหาร
•Read order อาหาร
•ผลิตอาหาร
•Input ยอดการชาระค่ าอาหาร
•Sum ยอดการชาระค่ าอาหาร
•ออกใบเสร็จ
Process 7…..
แนวทางการดาเนินงาน
ของรี สอร์ ท
ฐานข้ อมูลแผน
Updateแผนการขายและ
การตลาด ,โปรโมชัน่
ฝ่ ายขายและ
การตลาด
วางแผนประชาสัมพันธ์และ
โปรโมทรี สอร์ ท
จัดการวางแผนโปรโมชัน่
ฝ่ ายต้ อนรับและ
แคชเชียร์
Process 7…. ฝ่ ายขายและการตลาด
•Input แนวทางการดาเนินงาน
•Read แนวทางการดาเนินงาน
•เปรียบเทียบโปรโมชั่นกับปี ที่ผ่านมา
•เปรียบเทียบยอดขาย
•Update แผนโปรโมชั่น
•Update แผนการตลาดและการขาย
Process 8…..
วัตถุดิบที่ขาด
ฝ่ ายซ่ อมบารุ ง
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อวัตถุดิบ
ฝ่ ายจัดซื ้อ
จัดซื ้อวัตถุดิบตาม
คาสัง่ ซื ้อ
ค่าใช้ จ่าย
ฝ่ ายบัญชี
จัดซื ้อวัตถุดิบตามคาสัง่ ซื ้อ
supplier
Process 8…. ฝ่ ายจัดซื ้อ
•Input วัตถุดิบทีข่ าด
•ตรวจสอบข้ อมูลวัตถุดิบจากฐานข้ อมูล
•ติดต่ อ supplier
•จัดซื้อวัตถุดิบกับ supplier
•Sum ค่ าใช้ จ่าย
•Input ค่ าใช้ จ่าย
•Update ค่ าใช้ จ่ายกับฝ่ ายบัญชี
•
•
•
•
•
•
1.Purchase ---- รายการสินค้ าสังซื
้ ้อ Supplier
2.Supplier – ใบเสนอราคา Purchase
3.Purchase --- ใบเสนอราคา Manager (เพื่อ comfirm)
4.Manager – ยืนยันสัง่ ซื ้อ Purchase
5. Purchase – ยืนยันสัง่ ซื ้อ Supplier
- ยืนยันสัง่ ซื ้อ Accounting
6. Supplier
– ใบส่งสินค้ า Purchase
• 7. Purchase – ใบรับสินค้ า Supplier
•
– ใบรับสินค้ า Accounting
• 8. Supplier – ใบแจ้ งหนี ้ Accounting
ฝ่ ายขายและ
การตลาด
ลูกค้ า
Order
ประวัติ
ลูกค้ า
ฝ่ ายต้ อนรั บ/
แคชเชียร์
Order
อาหาร
ยอด
ชาระ
ค่ าอา
หาร
ฝ่ ายอาหาร
งบการเงิน
ยอดขาย
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายแม่ บ้านและ
รั กษาความ
ปลอดภัย
Job
order
ฝ่ าย
บริหาร
งบการเงิน
ฝ่ ายซ่ อม
บารุ ง
แผนการเงิน
ฐานข้ อมูลแผน
แผนการเงิน
จัดซื ้อวัตถุดบิ
supplier
วัตถุดบิ ที่ขาด
แสดงยอดค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมบารุ ง
วัตถุดิบ