สินค้า พ รี เมี่ ยม - NEC Organizer

Download Report

Transcript สินค้า พ รี เมี่ ยม - NEC Organizer

Premium &
Gift agency
“บริการ...ไม่มีลิมิต”
www.pvcandpp.wordpress.com
Contact


ประเภทธุรกิจ
Premium & Gift agency
ชื่อผูป้ ระกอบการ
นายพนมพร ยงยุทธ์กลุ สิริ
สถานทีป่ ระกอบการ 233 ซ.เอกชัย 76 บางบอน กทม 10150
โทร 089-4521-134 Fax 02-894-4980

Website

E-mail Address [email protected],

http://pvcandpp.wordpress.com/
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย 3 ปี
บ.สหไทยควอลิตี ้พลัส
ผู้จดั การฝ่ ายขาย 2 ปี
บ.อุตสาหกรรมอีโค่พลาส(ไทย)
หัวหน้ าฝ่ ายขาย ตจว. 2 ปี
ผู้จดั การฝ่ ายขาย 3 ปี
บ.อมรินทร์ บ๊ คุ เซ็นเตอร์
สนพ.สุขภาพใจ
หัวหน้ าฝ่ ายเร่งรัดหนี ้สิน 2 ปี นสพ.วัฎจักร(มหาชน)


เราคือผูส้ ร้างสรรค์ รูปแบบ และรับผลิตสินค้าพรีเมีย่ ม ตามความต้องการของ
ลูกค้า อย่างครบวงจร
คุณสมบัตพิ เิ ศษของ Gift Agency คือมีความยืดหยุ่นในการนาเสนอ
สินค้าได้มากกว่า และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านการผลิตจาก
โรงงานต่างๆ รวมทัง้ เข้าใจขัน้ ตอน และข้อจากัดของการผลิตสินค้าแต่ละชนิด
ได้เป็ นอย่างดี
•
•
•
•
•
หาผูผ้ ลิต ไม่ตรงกับสินค้าทีต่ อ้ งการ
ราคาสินค้า ไม่ตรงกับงบประมาณทีต่ งั้ ไว้
คุณภาพงาน ไม่ได้มาตรฐาน
ระยะเวลาส่งมอบ ไม่เป็ นไปตามกาหนด
ความสามารถด้านในคาปรึกษาข้อดี/ด้อย
ของสินค้า

จาหน่าย วัตถุดบิ pp อุปกรณ์แฟ้ ม pvc / pp งานสาเร็จรูป เช่น แฟ้ มโชว์
เอกสาร แฟ้ มสไลด์คลิป กระเป๋ าเอกสาร กระเป๋ าหูห้วิ แฟ้ มหูห้วิ แฟ้ มซิปรอบ
แฟ้ มสอด แฟ้ มซอง แฟ้ มเปิ ดข้าง งานบรรจุภณั ฑ์ แฟ้ มซิป ปกประกาศนียบัตร






อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต ซึง่ เป็ น ต้นทางของวัตถุดบิ ธุรกิจมาเป็ นเวลานาน
มีความชานาญในด้านการตลาด จากหลายธุรกิจ หลายประเภทสินค้า
ทราบ ถึง ต้นทุน และกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ตน้ จนถึงปลายทาง
มี ความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ในการผลิต เช่น โรงงาน โรงพิมพ์ โรงขาย
ส่งวัสดุอปุ กรณ์ เป็ นต้น
มีฐานลูกค้า ทีใ่ ห้ความเชื่อถือ อาทิ เช่น บ.กันตนา บ.GTH เป็ นต้น
มีแผนการทาการตลาด ในช่องทางกลุม่ ลูกค้า
เป้ าหมายต่าง ๆ ชัดเจน
ตัวอย่างผลงาน
ที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจใช้บริ การจากเรา
ทาไมต้ องเลือกใช้ เรา ?




ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มีการควบคุมคุณภาพทุกขัน้ ตอนการผลิต โดยเฉพาะ
วัตถุดบิ หลัก เช่น พลาสติก การพิมพ์ ประกอบ เป็ นต้น
มีการกาหนดคุณสมบัตดิ า้ นความแข็งแรง ของวัตถุดบิ ทาให้งานทีไ่ ด้มคี ุณภาพ
มาตรฐาน
มีประสบการณ์ และการบริหารทีด่ ี
มีความสามารถในการจัดหาวัตถุดบิ และแหล่งผลิตทีม่ คี ุณภาพ เช่น
โรงงานผลิต พัด แฟ้ ม pvc ถุง การพิมพ์ คุณภาพกระดาษ เป็ นต้น
กลุม่ เป้าหมาย


หน่วยงานราชการ บริษทั ชัน้ นา ห้างร้าน องค์กร มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน
มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา และหน่วยงานต่างๆ ทีม่ กี ารทาสินค้าพรีเมีย่ ม
สาหรับ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า ลด/แลก/แจก/แถม
บริการเริ่มต้นผลิตของพรีเมีย่ ม ได้ในปริมาณทีล่ ูกค้าพอใจ