ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language)

download report

Transcript ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language)

ภาษาคอมพิวเตอร์ (COMPUTER PROGRAMMING
LANGUAGE)
ภาษาคอมพิวเตอร์
 มนุษย์ใช้ภาษาในการสือ่ สารมาตัง้ แต่สมัยโบราณ
การใช้ภาษาเป็ นเรือ่ งทีม่ นุษย์
พยายามถ่ายทอดความคิดและความรู้สกึ ต่าง ๆ เพือ่ การโต้ตอบและสือ่
ความหมาย ภาษาทีม่ นุษย์ใช้ตดิ ต่อสือ่ สารในชีวติ ประจาวัน เช่น ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ต่างเรียกว่า “ภาษาธรรมชาติ” เพราะมีการศึกษา
ได้ยนิ ได้ฟังกันมาตัง้ แต่เกิด การใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทางานตามทีต่ ้องการ จาเป็ นต้องมีการกาหนดภาษา สาหรับใช้
ติดต่อสัง่ งานกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็ น ”ภาษาประดิษฐ์” ที่
มนุษย์คดิ สร้างมาเอง เป็ นภาษาทีม่ จี ุดมุ่งหมายเฉพาะ มีกฎเกณฑ์ ทตี่ ายตัวและ
จากัด
ภาษาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ
(Machine Language)
 ภาษาระดับต่ า (Low Level Language)
 ภาษาระดับสู ง (High Level Language)
 ภาษาเครือ่ ง
ภาษาเครื่อง (MACHINE LANGUAGE)
 การเขียนโปรแกรมเพือ่ สัง่ ให้คอมพิวเตอร์ ทางานในยุคแรก
ๆ จะต้อง
เขียนด้วยภาษาซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทเี่ รียกว่า
“ภาษาเครือ่ ง” ภาษานีป้ ระกอบด้วยตัวเลขล้วนๆ ทาให้เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์สามารถทางานได้ทนั ที ผู ท้ จี่ ะเขียนโปรแกรมภาษาเครือ่ งได้
ต้องสามารถจารหัสแทนคาสัง่ ต่าง ๆ ได้
ภาษาระดับต่า (LOW LEVEL LANGUAGE)
 เนือ่ งจากภาษาเครือ่ งเป็ นภาษาทีม่ ค
ี วามยุ่งยากในการเขียนดังได้กล่าว
มาแล้ว จึงไม่มผี ู น้ ยิ มและมีการใช้นอ้ ย ดังนัน้ ได้มกี ารพัฒนา
ภาษาคอมพิวเตอร์ขน้ ึ อีกระดับหนึง่ โดยการใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ
เป็ นรหัสแทนการทางาน การใช้และการตัง้ ชือ่ ตัวแปรแทนตาแหน่งทีใ่ ช้เก็บ
จานวนต่าง ๆ ซึง่ เป็ นค่าของตัวแปรนัน้ ๆ การใช้สญั ลักษณ์ช่วยให้การ
เขียนโปรแกรมนีเ้ รียกว่า “ภาษาระดับต่า”
ภาษาระดับสูง (HIGH LEVEL LANGUAGE)
 ภาษาระดับสู งเป็ นภาษาทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ช่วยอานวยความสะดวกในการ
เขียนโปรแกรมกล่าวคือลักษณะของคาสัง่ จะประกอบด้วยคาต่าง ๆ ใน
ภาษาอังกฤษ ซึง่ ผู อ้ ่านสามารถเข้าใจความหมายได้ทนั ที ผู เ้ ขียน
โปรแกรมจึงเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงได้ง่ายกว่าเขียนด้วย
ภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครือ่ ง ภาษาระดับสูงมีมากมายหลายภาษา
เช่น ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และภาษาจาวา
แบบฝึ กหัดใบงานที่ 7
ภาษาระดับสูงมีภาษาอะไรบ้าง
พร้อมทัง้ อธิบายแต่ละข้อมา
ยกตัวอย่างมา 5 ข้อ

http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=97&
Itemid=114