PRESENTATION NAME

download report

Transcript PRESENTATION NAME

Дитина і книга…
Бентежний дивосвіт
яскравих образів і
щирих почуттів,
цікавих відкриттів
і казкових мрій,
захоплююча праця
розуму і серця.
“Читання – це особливе віконце, через яке
діти бачать світ і самих себе.”
“Читання – це найважливіший інструмент
навчання і джерело багатого духовного
життя.”
“Навчіть усіх дітей читати так , щоб вони
вміли читаючи думати і думаючи читати…”
В. Сухомлинський
Читання
навчальний предмет
засіб навчання
отримання знань
вироблення
повноцінної навички читання
розвиток здібностей
виховання особистості
правильність
виразність
свідомість
темп
“ Швидкість читання – це найважливіший
фактор, що впливає на успішність школяра ”
В.Сухомлинський
Відповідно до вимог Програми 1-4 класів
норма швидкості читання становить :
1- й клас - 30-35 сл./хв
2 - й клас - 50-60 сл./хв
3 - й клас - 75-80 сл./хв
4 - й клас - 90-95 сл./хв
Оптимальний темп розмовної мови120сл./хв
Моніторинг
формування навички читання
учнів початкових класів
1 етап.Підготовчий
Мета моніторингу
-Відстежувати динаміку розвитку читацьких умінь і
навичок учнів протягом навчання у початкових класах.
-Порівнювати тенденції змін у розвитку навички читання
учнів на певних етапах.
-На підставі даних моніторингу здійснювати аналіз
ефективності використання вчителем методів і прийомів
навчання .
Термін проведення
2007/08 – 2010/11 н.р.
Вивчення нормативних документів
- Програма для середньої загальноосвітньої школи (1-4
класи).
- Державний стандарт початкової освіти.
- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
початкових класів.
Об’єкт
-кількість прочитаних учнями слів (темп)
-дотримання орфоепічних норм (правильність)
-використання засобів виразності (інтонаційність)
-відтворення змісту прочитаного (свідомість)
Інструментарій:
- анкети
- тексти для перевірки техніки читання
- тестові завдання
- читацькі формуляри
- матеріали ДПА (читання)
2 етап. Практичний.
- Збір інформації
Адміністрація школи узагальнює результати
перевірки рівня сформованості навички читання учнів,
які проводяться тричі впродовж навчального року.
- Обробка результатів
Заступник директора на основі отриманих даних будує
графік моніторингу і діаграми якості читання учнів
кожного класу.
Моніторинг
рівня сформованості читацьких навичок
першокласників
2007/08 н. р.
мета:визначення рівня читацьких умінь
першокласників на кінець навчального року.
1-А
1-Б
4%
11%
14%
14%
66,5%
20%
18,5%
високий
достатній
середній
початковий
53%
високий
достатній
середній
початковий
1.Читають текст виразно цілими словами ,дотримуючись відповідної
інтонації у темпі 30 і більше слів за хвилину, виявляючи розуміння
фактичного змісту та висловлюючи оцінні судження.
66,5% (1-А)
53% (1-Б)
2.Читають текст складами і цілими словами , припускаючись
незначних відхилень від норми у темпі 25-29 сл./хв та виявляють розуміння
фактичного змісту тексту.
18,5% (1-А)
20% (1-Б)
3.Читають текст плавно складами , зливаючи у слова при повторному
прочитанні ,припускаючись окремих помилок та виявляючи розуміння
окремих речень. Швидкість читання - 20-24 сл./хв.
11% (1-А)
14% (1-Б)
4.Читають складами,не зливаючи їх у слова ,припускаючись багатьох
помилок. Виявляють розуміння окремих слів. Швидкість читання до 20 сл./хв.
4% (1-А)
14% (1-Б)
Моніторинг
стартового рівня читацьких навичок учнів 2-их класів
2008/09 н.р.
Мета:
- визначення рівня читацьких умінь учнів 2-их класів перед початком нового
циклу навчання;
- вибір адекватної методики навчання;
- формування мотивації учнів;
- визначення напрямів та змісту індивідуально-групових корекційних занять.
2-а клас
2-б клас
4%
5%
22%
високий
21%
47%
достатній
15%
59%
достатній
середній
початковий
високий
середній
26%
початковий
Порівняльна діаграма
підсумкового та вхідного діагностування
рівня читацьких навичок учнів
у 1-му та 2-му класах
70
60
високий
50
достатній
40
середній
30
початковий
20
10
0
1а
1б
2а
2б
Порівняльна діаграма
підсумкового та вхідного діагностування
рівня читацьких навичок учнів
у 1-му та 2-му класах
60
70
60
50
50
40
40
1а
2а
30
1б
30
2б
20
20
10
10
0
високий
достатній
середній
початковий
високий
достатній
середній
початковий
Висновок.
Зниження рівня техніки читання учнів
на початку навчального року.
Імовірні причини:
- несформованість самостійності
у навчально - пізнавальній діяльності дітей
і,зокрема, читанні;
- недостатня увага батьків
до розвитку читацького інтересу дитини
Моніторинг
рівня участі батьків у процесі формування
читацького інтересу дитини
• Мета:допомогти батькам усвідомити значення своєї
ролі у формуванні читацьких якостей дитини.
• Інструментарій: анкети.
високий
15%
52%
33%
середній
низький
Висновки
- систематично практикують читання і обговорення книг з
дитиною;
- спілкуванню дитини з книгою приділяють недостатньо уваги
- рідко заохочують дитину до книги.
Рекомендації
щодо розвитку читацького інтересу у дітей
1.Прищеплюйте дитині інтерес до читання з раннього
дитинства
2.Купуйте книги,обирайте серед них яскраві за
оформленням і цікаві за змістом.
3.Систематично влаштовуйте спільні читання книг з
дитиною - це сформує у неї звичку щоденного
спілкування з книгою.
4.Обговорюйте прочитану книгу з дитиною,спонукайте її
висловлювати власну думку,ділитися враженнями від
прочитаного.
5.Оформляйте особисту бібліотеку дитини,виховуйте
дбайливе ставлення до книги.
Моніторинг
рівня сформованості читацьких навичок
учнів 2-их класів ( контр. замір )
Мета:
- оцінювання змін у навчальних досягненнях учнів з читання;
- аналіз ефективності обраних методів і прийомів навчання;
- формування рейтингової оцінки учнів.
0%
0%
18%
18%
15.50%
високий
високий
15.50%
66.50%
66.50%
достатній
середній
середній
початковий
початковий
2-А
достатній
2-Б
Моніторинг
рівня сформованості читацьких навичок
учнів 2-их класів за 2008/09 н.р.
(підсумковий замір)
Мета:
- оцінити динаміку процесу формування читацьких навичок учнів від
початкового діагностування до контрольного і далі до підсумкового;
- здійснити підсумкову рейтингову оцінку виконання учнями навчальної
програми з читання.
0%
0
10%
11%
15%
високий
26%
високий
достатній
достатній
середній
74%
2-а клас
64%
початковий
середній
початковий
2-б клас
ДИНАМІКА
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК
УЧНІВ 2-ИХ КЛАСІВ У 2008/09 Н.Р.
ВИСНОВОК ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ЗБЕРЕГЛАСЬ ТЕНДЕНЦІЯ ДО
ЗРОСТАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК УЧНІВ
70
80
70
60
60
50
50
високий
40
достатній
середній
високий
40
достатній
середній
30
початковий
30
початковий20
20
10
10
-
вхідне
контрольне
2-А клас
підсумкове
вхідне
контрольне
підсумкове
2-Б клас
ДИНАМІКА
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК
УЧНІВ 3-ІХ КЛАСІВ У 2009/10 Н.Р.
80
80
70
70
60
60
50
високий
достатній
40
30
50
початковий
середній
30
початковий
початковий
20
10
10
0
контрольне
підсумкове
достатній
40
20
вхідне
високий
3-А клас
0
вхідне
контрольне
3-Бклас
підсумкове
ДИНАМІКА
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК
УЧНІВ 4-ИХ КЛАСІВ У 2010/11 Н.Р.
4-А клас
4-Б клас
90
90
80
80
70
70
60
60
високий
50
достатній
40
високий
50
достатній
середній
40
початковий
30
середній
початковий
30
20
20
10
10
0
вхідне
контрольне
підсумкове
0
вхідне
контрольне
підсумкове
ДИНАМІКА
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК УЧНІВ
ІНДИВІДУЛЬНИЙ ГРАФІК
Середній і достатній рівень
12
10
9
8
8
7
6
6
7
6
6
5
7
6
5
4
2
0
1-й клас
вхідне
контр.
підсумк.
вхідне
контр.
підсумк.
вхідне
контр.
підсумк.
ДПА
Високий рівень
14
12
10
Купчик А.
8
Михайлюк Ю.
6
Королькова В.
4
Бацман І.
2
0
1-й клас
вхідне
контр.
підсумк.
вхідне
контр.
підсумк.
вхідне
контр.
підсумк.
ДПА
МОНІТОРИНГ
ЧИТАЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ
(ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА)
4-б клас
4-а клас
25
28%
44%
56
19
високий
високий
середній
середній
низький
28%
низький
МОНІТОРИНГ
РІВНЯ СФОМОВАНОСТІ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК
УЧНІВ 4-ИХ КЛАСІВ
4-А клас
4-Б клас
0%
5%
7.50%
5%
10%
15%
80%
77.50%
високи
високи
дост
дост
середній
середній
початк.
початк.
Високий рівень
сформованості навички читання
учнів 4 -их класів
90-110
сл/хв
31%
48%
52%
110-150
сл/хв
69%
90-110 сл/хв
110-150 сл/хв
4-А клас
4-Б клас
Висновки
Читають правильно,виразно,свідомо з використанням мовленнєвих
і позамовних засобів виразності у темпі 95 і більше слів за хвилину.
Самостійно визначають тему і основну думку твору.
77,5%(4-А)
80%(4-Б)
Читають свідомо,правильно у темпі 75-90 сл./ хв ,припускаючись
окремих орфоепічних помилок . Розуміють фактичний зміст твору,
при визначенні головної думки користуються незначн . допом .
вчителя.
7,5%( 4-А)
10%(4-Б)
Читають переважно плавно,цілими словами у темпі 50-60 сл./хв
,припускаючись помилок у вимові та наголошенні слів,інтонуванні
речень . Усвідомлюють фактичний зміст твору з допомогою
вчителя.
15%(4-А)
5%(14-Б)
Читають,припускаючись багатьох помилок, у темпі, нижчому
від нормативного . Недостатньо усвідомлюють зміст твору.
5%(4-Б)
Моніторинг
рівня сформованості навички читання мовчки
(державна підсумкова атестація)
Мета.
Виявити рівень сформованості в учнів умінь
- знаходити інформацію в тексті;
- інтерпретувати прочитане(розуміти значення окремих слів чи
словосполучень,узагальнювати інформацію,складати план,
визначати головну думку тексту);
- оцінювати інформацію відповідно до власного життєвого досвіду
(висловлювати своє ставлення до прочитаного,оцінювати зміст
твору в цілому).
Інструментарій.
- тексти для самостійного читання;
- запитання та завдання до текстів;
- інструктивний лист щодо проведення та оцінювання робіт.
-
Моніторинг
сформованості навички читання мовчки
державна підсумкова атестація
4-А клас
4-Б клас
0%
0%
17%
25%
10%
58%
35%
високий
високий
достатній
достатній
середній
середній
початковий
початковий
55%
3 етап.Підсумковий.
Висновки
Четвертокласники добре впорались із завданнями
- на знаходження в тексті частин,у яких міститься відповідь на
запитання ,що стосується фактичного розуміння змісту
прочитаного;
- знаходження інформації в тексті;
- встановлення правильної послідовності подій;
- визначення характеру персонажів.
Недостатньо сформованими виявились вміння:
- послідовно і логічно викладати власну думку;
- встановлювати причинно - наслідкові зв’язки між подіями та
вчинками героїв;
- визначати в тексті головну думку;
- розуміти і пояснювати лексичні значення слів відповідно до
контексту.
4 етап.Технологічний.
Прийняття управлінських рішень
Заступнику директора школи (прізвище,ініціали)
1.1.Надавати конкретну допомогу вчителям у вивченні та
впровадженні передового педагогічного досвіду ,виробленні навичок
самоаналізу та самооцінки своєї праці,її результативності.
1.2.Здійснювати систематичний контроль за роботою вчителів з
формування в учнів навички швидкого ,виразного,свідомого читання
з виданням наказу по школі.
2.Вчителям початкових класів( прізвища, ініціали вчителів)
2.1.З метою підвищення ефективності формування та розвитку
читацьких якостей учнів впроваджувати у навчальний процес
ефективні методи і прийоми роботи.
2.2.Щоуроку застосовувати систему вправ для розвитку у дітей
техніки читання(зорового сприйняття,процесів
пам’яті,уваги,формування правильної артикуляції та дихання).
2.3. Для кращого усвідомлення учнями змісту твору
використовувати різні види читання та роботи над словом.
2.4.З метою активізації навчальної діяльності учнів
пропонувати на уроках дидактичні ігри та вправи,застосовувати
індивідуальні та групові форми роботи.
2.5.Диференційовано підходити до вибору домашнього
завдання,враховуючи рівень досягнень та здібностей дитини.
2.6.Організувати індивідуально - групові корекційні заняття,
враховуючи особливості техніки учнів.
3.Методичному об’єднанню вчителів початкових класів
3.1.Розробити систему вправ для формування читацьких навичок
учнів.
3.2.Підготувати рекомендації батькам щодо розвитку читацького
інтересу дітей .
ПРОПОЗИЦІЇ
ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ
Вчителям
1.Заохочувати дітей до читання художньої літератури,
використовуючи нестандартні форми роботи
(уроки –театралізації,проекти,бібліотечні уроки,пошукову діяльність)
2.В рамках “Тижня дитячої книги” провести тематичну лінійку “Мій
друг-книга” (3кл.),урок-проект”Поезія рідного краю”
(4 кл.), урок-презентацію “Моя улюблена книга”(2 кл.),
“Свято казки”(1 кл.).Підготувати виставку дитячих малюнків –
ілюстрацій до творів письменників.
3.З метою стимулювання читацької активності учнів обладнати в
кожному класі куточок дитячої книги та періодики.На уроках
читання практикувати проведення учнями “реклами” книги.
4.Рекомендувати учням вести читацький щоденник із зазначенням
назви прочитаного твору та його теми.
5.Систематично вести контроль за читаністю учнів у шкільній та
районній бібліотеках,відзначати кращих читачів.
Методичному об’єднанню вчителів
1.Провести педагогічні читання “ Уроки читання з родзинкою ”
(газета “ Початкова освіта ”)
2.Організувати серед учнів 4-их класів конкурс “ Найкращий відгук на
сучасну дитячу прозу ”.
Бібліотекарю школи
1.З метою залучення дітей до систематичного читання організувати
захист дитячих формулярів,
провести конкурс “ Найкращий читач року ”.
2.Підготувати виставку дитячої літератури,
взяти участь у проведенні лінійки
“ Мій друг – книга ”.
лінійка «Мій друг – книга»
урок театралізація
У шкільній бібліотеці
конкурс ілюстрацій до книг
урок - презентація
лінійка «Мій друг – книга»
урок - театралізація
літературна вікторина
Пропозиції
щодо розвитку творчих умінь учнів
1.Учителям забезпечувати формування в учнів практичних умінь під
час роботи над текстом.Зцією метою:
-систематично працювати над розвитком мовлення та образного
мислення учнів ,вміння знаходити у тексті художні засоби та
використовувати їх увласному мовленні;
- практикувати різні види переказу,навчати учнів послідовно
викладати власну думку;
- здійснювати поглиблену роботу над текстом,розвивати вміння
аналізувати ,встановлювати смислові зв’язки, визначати головну
думку.
2.Методичному об*єднанню вчителів розробити систему творчих
вправ і прийомів роботи над текстом.
Бацман Ірина – переможниця
конкурсу «Найкращий відгук
на сучасну дитячу прозу» з
вчителькою Шкільною В.М.
Купчик Аліна і Бахур Вікторія
- кращі читачі шкільної бібліотеки
.
У шкільній бібліотеці
Бібліотечний урок
«Сторінками улюблених книг»
Висновки
Моніторингове дослідження процесу становлення
читацьких навичок молодших школярів протягом
чотирьох років навчання дало можливість
- отримувати об’єктивну і точну інформацію
на певному етапі формування цієї навички;
- своєчасно ухвалювати управлінські рішення;
- забезпечувати корекцію діяльності вчителя та
навчання учнів;
- здійснювати прогнозування подальшого розвитку
на основі правильно підібраних методів організації
навчального процесу.