Јована Крстић, презентација

download report

Transcript Јована Крстић, презентација

Jovana Krstić IV/2
HVALA NA PAŽNJI!
 komunikacioni
kanali – oni
omogućavaju žični i bežični
prenos
 komunikaconi hardver –
omogućava povezivanje računara
 komunikacioni softver – on
podržava rad računara u mreži
 Služi
za prenos podataka između
računara. To su fizički kanali koji
se koriste za povezivanje dva
uređaja. Od njega zavisi brzina i
kvalitet prenosa podataka,
brzina prenosa podataka meri se
brojem bitova u sekundi. Postoje
dva tipa:
 Kablovski i
 Bežični


Mikrotalasi služe za prenos signala visoke
frekvencije kroz atmosferu, koriste se kod
telekomunikacija velikog obima i neophodne
su prenosne stranice na svakih 40-50 km.
Setelitski prenos, oni se koriste za velike
udaljenosti i imaju ugrađene transportere
koji imaju funkciju releja za komunikacione
signale sa zemlje ih pojačavaju, pa ih ponovo
vraćaju na zemlju.




Propusni opseg: brzina prenosa podataka u
bitovima po sekundi
Odnos signal/šum: određena proporcija
signala i šuma
Greška prenosa: odnos pogrešno primljenih
bitova prema ukupnom broju prenetih bitova
u specifičnom vremenskom periodu
Slabljenje signala sa rastojanjem


Postoje dva pristupa: statički (FDM-frekvencijiski
multipleks, TDM-vremenski multipleks) i
dinamički (Aloha, CSMA, mreže sa žetonom).
Metoda za pristupu medijumu se sastoji od
skupa pravila koja određuju kako izvorišni
računar može da dobije pravo emitovanja, kako
se prenos obavlja i kako se prekida.Zbog toga što
postoji samo jedan kanal zajednički za sve
stanice u mreži, ako dve ili više stanica
istovremeno emituju doći će do oštećenja ramova
prouzrokovanog njihovim delimičnim illi
potpunim preklapanjem. Ova pojava se naziva
kolizija.

Postoje dve vrste komunikacijskih kanala:
-Lični komunikacioni kanali uključuju dve ili više
osoba koje međusobno komuniciraju.
-Posredni kanali komuniciranja prenose poruke
bez ličnog kontakta ili interakcije. Oni uključuju
medije, atmosferu i događaje.
Komunikacioni kanali imaju različite
karakteristike koje se moraju uzeti u obzir
kada se pravi izbor za određenu situaciju.







smer komunikacije,
broj podatkovih puteva,
broj veza,
vrsta signala,
brzina transmisije,
režim prenosa,
vrsta usluge.