Pobierz: Prezentacja - Uniwersytet Opolski

Download Report

Transcript Pobierz: Prezentacja - Uniwersytet Opolski

POTENCJAŁ INTELEKTUALNY
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
DLA ROZWOJU
REGIONU OPOLSKIEGO
Rozwój gospodarki opartej
na wiedzy
Zapewnienie wysokiej
jakości kształcenia w
powiązaniu z rynkiem pracy
Współpraca z sektorem
gospodarki
Współpraca
międzynarodowa, mobilność
studentów i kadry naukowej
jako promocja intelektualna
regionu
1) Kluczowe obszary
rozwoju z
uwzględnieniem
technologii i wiedzy
regionalnej
• Wydział Chemii
• Wydział Przyrodniczo-Techniczny
2) Potencjalne
kluczowe obszary
rozwoju
• Wydział Ekonomii
• Wydział Matematyki, Informatyki i Fizyki
3) Obszary o dużym
znaczeniu dla
rozwoju regionu:
• Wydział Historyczno-Pedagogiczny
• Wydział Filologiczny
• Wydział Prawa i Administracji
• Wydział Teologiczny

Kategoria A

Prowadzi badania we
współpracy z licznymi
krajowymi i zagranicznymi
ośrodkami naukowymi m.in.:
Austrii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii,
Rosji, Japonii, Ukrainy, Białorusi,
Czech, Słowacji, Chin, Niemiec.
4

wszechstronna analityka chemiczna w zakresie
spektrofotometrii dostosowanie istniejących procedur
analitycznych do indywidualnych potrzeb klienta

badanie aktywności fotochemicznej oraz fotostabilności

kompleksy ftalocyjaniny
komercyjnych,

projektowanie i badanie fotoaktywowanych systemów
katalitycznych

badanie czystości związków organicznych oraz
opracowanie metody i synteza wybranych grup związków
organicznych,

badanie
zanieczyszczeń
w
produktach
farmaceutycznych, żywnościowych i przemysłowych
do
celów
badawczych
5
i

opracowania i syntezy nowych katalizatorów do polimeryzacji
olefin, procesów modyfikacji tworzyw sztucznych, a także
stabilizacji oraz termo-, foto- i biodegradacji materiałów
polimerowych. W tym - opracowanie ekspertyz analitycznotechnicznych, dotyczących materiałów polimerowych
,

oznaczania pestycydów, leków w tym antybiotyków w
próbkach
środowiskowych,
żywności
i
płynach
fizjologicznych

analiza jakości miodów
miodów odmianowych

oznaczanie składu olejków eterycznych

badanie możliwości wykorzystania grzybów strzępkowych i
sinic
do
oczyszczania
zbiorników
wodnych
z
zanieczyszczeń organicznych,
oraz
identyfikacja
markerów
6
Aktualna siedziba Wydziału,
przebudowana i wyposażona w ramach
RPO WO 2007-2013 to nowoczesny,
funkcjonalny budynek, wyposażony w nowy
sprzęt i aparaturę dydaktyczno-badawczą,
oferujący komfort studiowania na
światowym poziomie.
W strukturze Wydziału funkcjonują
specjalistyczne pracownie:
 Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej
w Podczerwieni,
 Pracownia Analizy Termicznej,
 Opolskie Laboratorium Badań
Strukturalnych,
 Pracownia Reprograficzna i Obsługi
Aparaturowej
WYDZIAŁ PRZYRODNICZOTECHNICZNY
Biotechnologia, biologia, ochrona powierzchni ziemi, inżynieria
środowiska
WYDZIAŁ PRZYRODNICZOTECHNICZNY
 Opracowanie
kompozytu bakteryjnego do usuwania w oczyszczalniach ścieków - metali ciężkich ze ścieków
 Biosensor zanieczyszczenia wód powierzchniowych
metalami ciężkimi
 Biomonitoring
zanieczyszczenia
powietrza
atmosferycznego
 Próby
biodegradacji zanieczyszczeń w Jeziorze
Turawskim
 Opracowanie
metody
zagospodarowania
i
wykorzystania odpadów gospodarczych przy użyciu
kompozytu bakteryjnego metodą bioutylizacji, w celu
wytworzenia nawozów organicznych
9
WYDZIAŁ PRZYRODNICZOTECHNICZNY

Bioutylizacja
odpadów
przemysłu
tłuszczowego
wykorzystaniem metod mikrobiologicznych

Badanie możliwości redukcji
ściekach z Elektrowni Op.

Opracowanie przez Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań
Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIOGEN w Opolu,
przy współudziale i w oparciu o wyniki badań katedry serii probiotyków, wykorzystywanych w hodowli zwierząt
gospodarskich

Opracowanie przez w/w przedsiębiorstwo i katedrę serii
ekologicznych preparatów BIOSAN, wykorzystywanych do
poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w
obiektach inwentarskich i ich otoczeniu.
związków
azotowych
10
z
w
Obecnie jedno z liczących się w świecie naukowym
wykopalisk i ośrodek, popularyzujący wiedzę
paleontologiczną w Polsce.
Ogromne zaangażowanie pracowników
Katedry Biosystematyki:
 W opracowanie naukowe materiałów kopalnych
 W organizowanie i prowadzenie
studenckich obozów wykopaliskowych
 Prelekcje dla szkół, promujące wykopaliska
 Przygotowywanie ekspozycji
1) Kluczowe obszary
rozwoju z
uwzględnieniem
technologii i wiedzy
regionalnej
• Wydział Chemii
• Wydział Przyrodniczo-Techniczny
2) Potencjalne
kluczowe obszary
rozwoju
• Wydział Ekonomii
• Wydział Matematyki, Informatyki i Fizyki
3) Obszary o dużym
znaczeniu dla
rozwoju regionu:
• Wydział Historyczno-Pedagogiczny
• Wydział Filologiczny
• Wydział Prawa i Administracji
• Wydział Teologiczny
Analizy ekonomiczne , finanse i bankowość,
analizy regionalne /gospodarka i demografia/, systemy
zarządzania, rozwój zrównoważony

Badania konsumpcji gospodarstw domowych

Diagnozy i planowanie rozwoju miast i regionów –
aglomeracja opolska

Agrobiznes- przeobrażenia w rolnictwie

Analizy z zakresu logistyki i marketingu

Plany rewitalizacji terenów poprzemysłowych
14
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I
INFORMATYKI
aparatura badawcza z możliwością badań usługowych dla biznesu,
realizacja prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych na rzecz
firm i instytucji regionu,
 realizacja prac dyplomowych, dotyczących problemów zgłaszanych
przez podmioty gospodarcze i instytucje regionu,


15
Instytut Fizyki
• Wykrywanie wolnych rodników w ciele stałym i cieczach dot.
przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego jak
również pyłów technologicznych z elektrowni i cementowni.
• Pomiary aktywności i składu izotopowego próbek zawierających
skażenia promieniotwórcze. Mogą to być próbki zarówno
naturalne jak i próbki odpadów przemysłowych oraz próbki
aktywowane neutronami wykazujące śladowe ilości izotopów
promieniotwórczych
• Pomiary rozmiarów i koncentracji tzw. wolnych objętości (porów)
w zakresie od l nm do kilkudziesięciu nanometrów występujących
powszechnie w materiałach krzemionkowych, polimerach,
elastomerach, szkłach, zeolitach, różnego typu sorbentach itp.
• Badania rodzaju, koncentracji i kinetyki defektów wytworzonych
m.in. poprzez różnego rodzaju odkształcenia, deformacje i
procesy korozyjne w próbkach metali i stopów.
Instytut Matematyki i Informatyki
Modelowanie i prototypowanie trójwymiarowe dzięki
skanerowi 3D (ZScanner® 700CX) oraz drukarce 3D
(Zprinter® 450)
Usługi m.inn w zakresie:
•
•
•
wsparcie w zakresie przetwarzania grafiki
wsparcie w zakresie modelowania 2D i 3D,
usługi prototypowania 3D (wydruki 3D).
komputerowej,
Instytut Matematyki i Informatyki
Stanowisko laboratoryjne do badań w zakresie;
technik wirtualizacji oraz optymalizacji struktur sieciowych i
optymalizacji rozmieszczenia zasobów informatycznych
takich jak bazy danych, kontrolery Active Directory itp.
Prace ukierunkowane są także na takie aspekty jak:
• spadek kosztów związanych z nabywaniem sprzętu,
• możliwość dynamicznej alokacji zasobów i wydajniejsze
równoważenie obciążeń,
• szybkie dostosowania infrastruktury do oczekiwań
biznesu,
• szybkie wdrażanie i przywracanie środowisk testowych.
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I
INFORMATYKI
Dostosowanie kształcenia do wyzwań rynku pracy oraz budowania
społeczeństwa informacyjnego i innowacyjnej gospodarki, poprzez
utworzenie
 na kierunku matematyka specjalności 'matematyka z zastosowaniami',
 na kierunku fizyka specjalności inżynierskiej ‘diagnostyka i analityka
medyczna’,
 na kierunku informatyka specjalności takich, jak ‘programowanie
systemów mobilnych’, ‘techniki multimedialne’ i ‘grafika komputerowa,
wirtualizacja sieci i systemów komputerowych’ (wpisując się w Plan
Działań na lata 2014-2016 dla Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Opolskiego do 2020 roku),
19
•Wydział HistorycznoPedagogiczny
•Wydział Filologiczny
•Wydział Prawa i Administracji
•Wydział Teologiczny
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
• Specjalności szczególnie „mocne” w zakresie regionu:
anglistyka (translatorska, nauczycielska),
angielski w komunikacji publicznej
germanistyka (translatorska, nauczycielska)
język businessu
języki obce w turystyce
•
Bardzo szeroka współpraca z biurami podróży
•
Patronaty i współpraca ze szkołami średnimi w Opolu i regionie opolskim (doradztwo metodyczne,
krzewienie wiedzy o kulturze, nauczanie języka, olimpiady językowe); uczestnictwo w
wolontariatach.
WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY
Instytut Psychologii,
Badania naukowe to m. in. :
stres katastrof naturalnych,
 stres ekonomiczny,
 psychologia religii,
 wizerunek ciała,
 wpływ wieku na zaburzenia pamięci,
 bezdomność,
 psychologia
transportu, percepcja
nieśmiałość i dojrzałość twórcza.

interpersonalna,
22
WYDZIAŁ HISTORYCZNOPEDAGOGICZNY
 Instytut
Socjologii,
Badania z zakresu:
Socjologii zmian społecznych,
socjologii społeczności lokalnych i regionalnych,
socjologii kultury, religii, sztuki czy wielokulturowości
multietniczności a nawet socjolingwistyki.
i
Instytut Socjologii realizuje na zlecenie Samorządu Województwa
Opolskiego projekt: Więzi społeczne osób migrujących zarobkowo z
Opolszczyzny. Świat tkanych i prutych więzi
współczesnych Odyseuszów, Penelop, Telemachów
społecznych
23
WYDZIAŁ HISTORYCZNOPEDAGOGICZNY
Instytut Studiów Edukacyjnych,


kształcenie
i
wychowanie
dzieci
w
wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Badania z zakresu: kształcenia nauczycieli, oceny
efektywności procesu edukacyjnego w szkołach i
przedszkolach
oraz
innowacyjnych
sposobów
realizowania edukacji medialnej i kreatywnej (teatr,
muzyka, plastyka).
24
WYDZIAŁ HISTORYCZNOPEDAGOGICZNY
Instytut Nauk Pedagogicznych,
problemy pracy opiekuńczej i socjalnej,
 historii kultury i oświaty na Śląsku,
 zagadnienia edukacji wielokulturowej,
 problemy resocjalizacji, kultury organizacyjnej w zakładzie pracy



nowa specjalność: animacja społeczno – kulturalna, przygotowująca
do pracy w środowisku seniorów.
Instytut realizuje projekty dydaktyczne z zakresu doskonalenia kadr
kierowniczych służb socjalnych i służby więziennej.
25
Instytut Sztuki
realizacja projektów i prac studyjnych w zakresie praktyki
artystycznej.
 pracownie
artystyczne gdzie podejmuje się kluczowe
zagadnienia sztuki współczesnej i jej relacji z rzeczywistością.
 Instytut
Sztuki
jest
organizatorem
wielu
wystaw
artystycznych krajowych i międzynarodowych

26
WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY
Instytut Politologii,
• powojenna emigracja polityczna
• badania wschodnie,
• badania stosunków polsko - czeskich, polsko niemieckich,
• historycznych
i
współczesnych
implikacji
procesów politycznych w Europie
Instytut Historii,
• Badania Kresów wschodnich
• Dzieje Śląska-
Inne kierunki badań:
•
•
•
•
•
•
•
kultura hellenistyczna,
średniowieczny monastycyzm,
parlamentaryzm w Polsce,
historia wojskowości,
biografistyka,
historia medycyny,
dydaktyka historii oraz popularyzacja
wiedzy historycznej.
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
• Przygotowanie oprzyrządowania prawnego, pozwalającego przełożyć założenia
polityczne, ekonomiczne, jak i czysto teoretyczne na język przepisów,
regulaminów czy też umów ramowych dla działalności podmiotów
uczestniczących w konkretnych przedsięwzięciach,
• Pomoc prawna podmiotom w zakresie: umowy w administracji, partnerstwo
publiczno – prywatne, prawo finansowe, prawo własności intelektualnej i na
dobrach kultury, nauki penalne, ochrona informacji niejawnych, prawo
wyznaniowe, prawo samorządu terytorialnego, prawo gospodarcze, upadłościowe
i handlowe, postępowanie cywilne, prawo wspólnotowe i międzynarodowe, nauki o
bezpieczeństwie.
WYDZIAŁ PRAWA I
ADMINISTRACJI
• Przygotowywanie (i prowadzenie) szkoleń, studiów i
ekspertyz (white papers, green papers), dotyczących
aspektów prawnych istotnych dla regionu, w tym
szczególnie:
 szkoleń dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa,
administracji i nauk o bezpieczeństwie,
 studiów podyplomowych dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu
prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie
• opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby podmiotów z otoczenia
zewnętrznego, w tym przygotowanie założeń projektów aktów
prawnych i ocen możliwych skutków regulacji,
• przygotowanie i realizacja na zlecenie lub w ramach konsorcjum
projektów naukowo – badawczych, badawczo – rozwojowych,
uwzględniających potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego.
30
WYDZIAŁ
TEOLOGICZNY
• Badania z zakresu:
• pomocy i profilaktyki rodziny.
Działania prowadzone są przez Instytut Nauk o Rodzinie -oraz Diecezjalną Poradnię
Rodzinną, ściśle współpracującą z wydziałem i instytucjami Urzędu Miasta i Województwa Opolskiego.
Obejmują one szeroko rozumianą pomoc rodzinie w zakresie działań profilaktycznych, interwencyjnych,
adopcyjnych oraz edukacyjnych.
• kultury muzycznej Śląska Opolskiego /aktywnie prowadzona jest
współpraca ze szkołami muzycznymi naszego regionu/
• Współpraca Wydziału Teologicznego i Wydziału Katechetycznego Kurii
Opolskiej z Kuratorium Oświaty i szkołami Województwa Opolskiego w
zakresie
przygotowania
katechetów,
organizowania
konferencji
szkoleniowych, olimpiad wiedzy religijnej oraz promocji kultury religijnej.