การจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

download report

Transcript การจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ี่ งด้าน
การจ ัดการเชงิ เครือข่ายเพือ
่ ลดปัจจ ัยเสย
สุขภาพ : บทเรียนจากเครือข่ายหมออนาม ัย
บุญเรือง ขาวนวล
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาล ัยท ักษิณ วิทยาเขตพ ัทลุง
หมออนามัย .. คือ
ความจริงเกีย่ วกับหมออนามัย ความจริงประเทศไทย
หมออนามัย = ทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดิน
30,000 คน
กระจายอยู่ทกุ ตาบลทัว่ ประเทศ
มีความรูเ้ กี่ยวกับคนข้างล่าง
มีความรูเ้ กี่ยวกับแผ่นดินททย
หมออนามัยมีความรูเ้ กี่ยวกับแผ่นดินททย
ประเวศ วะส ี
หมออนาม ัย 2 ยุค
ยุคแรก
หมออนาม ัยดูแลร ักษาป้องก ันโรค
ด้วยห ัวใจความเป็นมนุษย์
ยุคใหม่
ประเทศไทยเปิ ดประตูสย
ู่ ค
ุ ใหม่
หมออนาม ัยปฏิรป
ู ประเทศไทย
ประเวศ วะส ี
ความเป็ นธรรม
หมออนามัยหัวใจพระโพธิสตั ว์
ระบบต่างๆ
หมออนามัยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์
ท้องถิ่น
ชุมชน
ประเวศ วะส ี
หล ักการทางาน
การสร้างความรูห
้ รือการทางานทางวิชาการ
ั
การเคลือ
่ นไหวของสงคม
ื่ มโยงก ับการเมือง
การเชอ
้ นภูเขา
แนวคิดสามเหลีย
่ มเขยือ
ประเวศ วะส ี
ชุมชนจัดการตนเอง
ท้องถิ่นจัดการตนเอง
จังหวัดจัดการตนเอง
สร้างสัมพันธภาพใหม่บนแผ่นดินททย
ม ร ศึก ธ ศาส
ประเวศ วะส ี
ผูส
้ น ับสนุนการดาเนินการ เริม่ ปี 2546
ี่ งร่วมก ับ สสส…
ลดปัจจ ัยเสย
 ปี 2546 : งดเหล้าเข้าพรรษา
ี่ งร่วมก ับ สสส…
ลดปัจจ ัยเสย
 ปี 2547 : ลดอุบ ัติเหตุจราจร
ี่ งร่วมก ับ สสส…
ลดปัจจ ัยเสย
 ปี 2548 : บุหรี่
มุมมองต่อหมออนาม ัย
หมออนามัย .. คือ
เครือข่ายนักรณรงค์สขุ ภาวะชุมชน
โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สิ่ งทีก
่ ระทรวงสาธารณสุขตองการจาก..
้
เครือขายหมออนามั
ย
่
1. เป็นน ักสาธารณสุขชุมชน หรือน ักรณรงค์สข
ุ ภาวะชุมชน
ทีม
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และมีจต
ิ อุดมการณ์ตอ
่ การสร้า งสุข
ภาวะในชุมชน
2. เป็นเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ทีม
่ ค
ี วามเข้มแข็ง
มีความร ัก ความสาม ัคคี และสามารถดูแลสุขภาพ
ิ ธิภาพ
ประชาชนได้อย่างมีประสท
3. เป็นแบบอย่างทีด
่ ด
ี า้ นสุขภาพ
4. เป็นน ักประสานงานทีด
่ ี จนสามารถสร้างความเข้มแข็งของ
ี
งานสุขภาพภาคประชาชน ร่วมก ับชุมชน ท้องถิน
่ และวิชาชพ
อืน
่ ๆได้
5. เป็นกลไกสาค ัญในการพ ัฒนา .. นว ัตกรรมชุมชนลดปัจจ ัย
ี่ งได้อย่างยง่ ั ยืน
เสย
ั
บทบาทหมออนาม ัย เมือ
่ สงคมเปลี
ย
่ นไป
• ผูใ้ ห้บริการสาธารณสุข
• น ักวิชาการสาธารณสุขชุมชน
• ผูส
้ น ับสนุนการพ ัฒนาสุขภาพชุมชน
• ผูส
้ น ับสนุนการพ ัฒนาชุนชนท้องถิน
่
• น ักรณรงค์ดา้ นสุขภาพ
• น ักพ ัฒนานโยบายสาธารณะเพือ
่ สุขภาพ
• เป็นผูน
้ าด้านสุขภาพ
อาพล จินดาว ัฒนะ
โจทย์การดาเนินการ




ของดีความดีของหมออนาม ัย
เครือข่ายหมออนาม ัย...เข้มแข็ง
ี่ งต่อสุขภาพในชุมชนลดลง
ปัจจ ัยเสย
หมออนาม ัย น ักจ ัดการสุขภาพ
ว ัตถุประสงค์
 พ ัฒนาเครือข่ายหมออนาม ัยเป็นองค์กรหล ัก
ี่ งต่อสุขภาพ
ในการข ับเคลือ
่ นเพือ
่ ลดปัจจ ัยเสย
 เพือ
่ พ ัฒนาความเข้มแข็งของภาคประชา
ั
ั
สงคม/สานต่
อพล ังในชุมชน/สงคมเพื
อ
่ ลด
ี่ ง
ปัจจ ัยเสย
 เพือ
่ ข ับเคลือ
่ น/สร้างนโยบายสาธารณะเพือ
่
้ ที่
สุขภาพในระด ับพืน
ยุทธศาสตร์
 ข ับเคลือ
่ นด้วยงานวิชาการ
และการจ ัดการความรู ้
 ข ับเคลือ
่ นด้วยการสานพล ัง
เครือข่าย “INN”
ื่ สาร
 ข ับเคลือ
่ นด้วยการสอ
ั
ทางสงคม
ผลการดาเนินการ
การบริหารจ ัดการโครงการ
สมาคมหมออนามัย
บริหารโครงการ
วิชาการและประเมินผล
ภายใน
การจัดการการเงิน
ตรวจสอบภายใน
ระด ับภาคเหนือ
ระด ับภาคกลาง
ระด ับภาคอีสาน
ระด ับใต้
เราได้อะไรจากเวที
ระด ับประเทศ ระด ับภาค....
 เครือข่ายหมออนามัยได ้พบกัน (เก่า กลาง
ใหม่)
 สานฝั นเครือข่ายหมออนามัย
 ทาเนียบเครือข่ายหมออนามัย
 จิตวิญญาณเครือข่ายหมออนามัย
่ งทาง/เครือข่ายในการสอ
ื่ สาร
 เกิดชอ
ช่ องทางติดต่ อสื่ อสาร (Social media)
www.mohanamai.com
หน้ าหลัก Facebook สมาคมหมออนามัย
• www.facebook.com/mohanamai.moph
หน้ า Facebook แบบกลุ่ม
“เครือข่ ายหมออนามัยลดปัจจัยเสี่ ยง เพือ่ สั งคมไทยสุ ขภาพดี ”
• www.facebook.com/groups/mohanamai.moph/
้ ทีด
การค ัดเลือกพืน
่ ด
ี …
ี
 พืน
้ ทีช
่ ุมชนตนแบบ
18 เขต ๆ
้
 ลปรร. ถอดบทเรียน ขยายผล
 ความดีตอความดี
่
โดมมัสยิด
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตาบลห้วยนา้ ขาว
อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
บทเรียนการจ ัดการปัจจ ัย
ี่ งต่อสุขภาพ ....
เสย
ั ยภาพ
 บริบทเปลีย
่ น บทบาทเปลีย
่ น ศก
หมออนามัยเปลีย
่ น
 ผู ้เอือ
้ ผู ้อานวย ผู ้ประสาน ผู ้สนับสนุน
 เครือ
่ งมือ : วิชาการ วิจัย และจัดการความรู ้
การคืนข ้อมูล
สุขภาพดีถว้ นหน้า
( Health
For All )
1. สัมมาชีพเต็มพื้นที่
5. ดูแลผูส้ ูงอายุ
2. สังคมที่คนททยทม่ทอดทิ้งกัน
6 . ดูแลปั ญหาฉุกเฉิ น
3. ดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย
7 . ป้องกันโรค
4. ควบคุมเบาหวาน ความดันสูง
8. สร้างเสริมสุขภาพ
บริการใกล้บา้ นใกล้ใจ
คนททยทุกคนมีหมออนามัยประจาครอบครัว
เครือข่ายหมออนามัยปฏิรปู ประเทศททย
เครือข่ายหมออนามัยจังหวัด - ประชุมทุกเดือน
เครือข่ายหมออนามัยภาค – ประชุมปี ละ ๓ ครัง้
เครือข่ายหมออนามัยระดับชาติ – ปี ละ ๑ ครัง้
ระบบการสื่อสาร  หมออนามัยออนทลน์, นักข่าวหมออนามัย
 วารสารหมออนามัย
 ร่วมมือกับสถานี โทรทัศน์
สวัสดี