Створення умов для розвитку й реалізації творчого потенціалу

download report

Transcript Створення умов для розвитку й реалізації творчого потенціалу

Педагогічна рада на тему:
“Створення умов для
розвитку й реалізації творчого
потенціалу учасників
навчально-виховного процесу”
Через творчість учителя до розвитку особистості кожного школяра і
підвищення творчої активності обдарованих дітей у процесі
впровадження компетентнісно зорієнтованого навчання
2010-2011
навчальний
рік
• 1. Формування професійних
компетенцій педагогічних кадрів для
запровадження освітніх інновацій .
• 2. Створення умов для розвитку й
реалізації творчого потенціалу учасників
навчально-виховного процесу
Створення умов для розвитку й реалізації творчого потенціалу
учасників навчально-виховного процесу базується на засадах
високої професійної компетентності
педагогів;
толерантної комунікації суб'єктів
освітнього процесу;
сприятливого для саморозвитку та самовдосконалення
психологічного мікроклімату;
пріоритетів морально-етичного та духовного
виховання;
соціально свідомої активності;
Мета • створення умов для формування та розвитку
обдарованої особистості, реалізації її потенціалу.
Завдання
:
• виявлення та сприяння розвитку інтелектуально обдарованих
школярів;
• формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії,
стимулювання школярів до навчання у вищих навчальних закладах;
• сприяння самовираженню учнів у різних видах діяльності,
задоволенню їх потреб, інтересів та стимулювання творчого
самовдосконалення;
• формування покоління майбутніх науковців та практиків, творчих,
ініціативних, підприємливих, для різних галузей суспільного життя;
• підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін,
виявлення рівня сформованості вмінь дослідницької роботи через
гуртки, факультативи, олімпіади, МАН
• виховання компетентної особистості, здатної здійснювати
самостійний вибір та приймати відповідальні рішення;
1. Зорієнтованість на позитивні дії
(цілеспрямованість розвитку на соціальні очікування
учнів, формування позитивного іміджу компетентної
особистості, потреби вчитися впродовж усього
життя);
2. Демократичність (передбачення суб’єктносуб’єктних відносин між учасниками навчальновиховного процесу);
3.Гуманізму, що означає пріоритетність прав, свободи, творчий
розвиток особистості, співвідношення освітніх вимог з можливостями
та здібностями школярів;
4.Міждисциплінарність, що передбачає розвиток особистості в умовах
узгодження змісту всіх видів роботи, спрямованої на розвиток творчо
обдарованої дитини;
5. Зв’язок з практичною діяльністю, що
передбачає формування вмінь самостійно
аналізувати, приймати відповідальні рішення і
діяти відповідно до вимог сьогодення.
сприяння
виробленню
власної філософії
життєдіяльності
становлення
світоглядних
орієнтацій
виявлення,
підтримка
обдарованої
дитини
узагальнення,
поширення
кращого досвіду
педагогічних
працівників
Створення умов для розвитку й реалізації творчого потенціалу
учасників навчально-виховного процесу
На рівні сім’ї:
•створення стимулюючої духовної та морально-психологічної
атмосфери;
•інтеграція зусиль зі школою;
•оволодіння необхідним обсягом психолого-педагогічних знань, умінь
і навичок щодо вивчення та підтримки школяра.
На рівні діяльності педагога:
• стимулювання інтелектуального і творчого пошуку, вміння
бачити проблеми та шляхи їх розв’язання;
• пріоритет відносин співробітництва, співтворчості;
• модернізація форм, методів навчання та виховання;
На рівні діяльності адміністрації навчальних закладів:
•підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти
творчій праці учнів, вивчення їх педагогічної майстерності;
•забезпечення умов для самостійної діяльності педагогів, підвищення їх
загальнокультурного та професійного рівня;
Обдаровані учні:
виявлення
навчання
розвиток
Типи обдарованих учнів
Найкращий учень:
Бунтівник:
Підпільник:
•усі його люблять, робить те, що йому кажуть і як; любить подобатися.
•сперечається, з ним важко спілкуватися, часто в нього виникає стан
емоційно вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його
мети.
•знає, що за обдарованість не платять, а навпаки вимагають, тому
прагне не вистрибувати, а бути як усі.
Втікач:
•випадає з шкільної системи, не може підлаштуватися до вимог
викладачів.
Двобічний:
•відстає або має вади фізичні; його розглядають як слабкого, не
помічають обдарованості.
Цілеспрямований:
•незалежний, автономний, знає собі ціну, знає, чого хоче. Найкращий
тип для розробки індивідуальної програми.
Освітні проекти
покликані узгодити зміст
освітньої діяльності школи,
педагогічні технології з кожною
віковою категорією учнів, з
їхніми природніми потребами та
інтересами.
Освітні проекти
«Перспектива»
9-11 кл
«Поклик»
5-8 кл
«Творча
обдарованість»
1-4 кл
«Творча обдарованість» 1-4 кл
МЕТА :
• виявлення, підтримка та розвиток індивідуальних здібностей та
нахилів учнів молодшого шкільного віку.
• забезпечити процес визначення нахилів і здібностей молодших
школярів діагностичним інструментарієм;
• налагодити систематичну організацію роботи з вивчення
індивідуальних нахилів та здібностей учнів молодших класів;
ЗАВДАННЯ :
• забезпечити умови для роботи учнів у різних видах творчої
діяльності;
• створити сприятливий психологічний мікроклімат для реалізації
суб'єкт-суб'єктних відносин у навчально-виховному процесі.
«Поклик» 5-8 кл
мета
• організація роботи педагогічного колективу з розвитку
творчої особистості молодшого підлітка відповідно до його
природніх здібностей і нахилів.
• розвиток мотивації інтелектуально-творчої діяльності;
завдання
• формування стійкого інтересу до окремих галузей знання
та інтелектуально-творчої рефлексії;
• розвиток умінь та навичок колективної творчої діяльності.
«Перспектива» 9-11 кл
мета
• забезпечення свідомого, у тому числі й професійного,
самовизначення учнів.
• організація умов для накопичення учнями досвіду
інтелектуально-творчої рефлексії та навичок
комунікації;
завдання
• забезпечення старшокласників механізмами пошуководослідницької діяльності;
• забезпечення умов для отримання учнями високого
рівня академічних знань та поглиблених знань з
профільних предметів.
Організація
різноманітного
середовища
Середовище для
самореалізації
особистості учня,
прояву
пізнавальної
активності
Реалізація
індивідуальних
пізнавальних
можливостей
учня
Комплексна
консультація
психолога,
медика,
визначення рівня
інтелекту учня
Пізнавальний
портрет учня
Накопичення
своєрідного
банку даних про
учня
Фіксація
викладачем
індивідуальної
поведінки учня
Створення
оптимального
інформаційного
середовища
Діти тим талановитіші та
розумніші, чим більше
можливостей бути талановитими
й розумними ми їм надамо
Якщо ви ставитесь до дитини як
до ідеальної особистості - ви
підносите її на ту висоту, на якій
ви хотіли б її побачити. (І. Гете.)