MORFOLÓGIA

download report

Transcript MORFOLÓGIA

MORFOLÓGIA
Tvorenie slov
Odvodené slová
Morfematická stavba slova
Morfológia v systéme jazyka
Štylistická rovina jazyka
• štyléma (syntax, morféma, lexéma, fonéma, graféma)
Syntaktická rovina jazyka
• syntax
Morfologická rovina jazyka
• morféma
Lexikálna rovina jazyka
• lexéma
Zvuková a grafická rovina jazyka
• fonéma
• graféma
Morfológia v systéme jazyka
je tradičné označenie pre opis (vedu o) tvarových
prostriedkov jazykovej stavby.
 Morfológia slovenského jazyka (1966) :
"...jazykovedná náuka o gramatických tvaroch slov,
ako aj o slovách, ktoré majú funkciu tvarov.
Morfológia je teda náuka o tvarovej rovine v
systéme jazyka."
 tvaroslovie sa v rámci gramatiky zaoberá slovnými
druhmi, ich ohýbaním (skloňovaním, časovaním a
stupňovaním) a pravidelným odvodzovaním slov
pomocou predpôn, prípon a vpôn.
 Slová určitého jazyka morfológ chápe jako celky
zostavené z jednej, či viacerých morfém.

Tvorenie slov






Tvorenie slov je jedným z prostriedkov obohacovania slovnej
zásoby.
Poznáme tri základné spôsoby (zásady) tvorenia slov:
odvodzovanie, skladanie, skracovanie.
Odvodzovaním
(predponami) nadčas, nadstavba, pračlovek,
(príponami) zverinec, vysťahovalec, nehodovosť, ministerka
Skladaním slov
(samoobsluha, spoluzodpovednosť, A-vitamín, tukotvorný)
Skracovaním slov
(MHD, PKO,VÚB)
Rozširovaním a zužovaním významu slova (univerbizácia,
multiverbizácia)
(názov malinovka z jedného druhu nápoja sa preniesol na všetky
nápoje )
Odvodzovanie

Z hľadiska formy rozčleňujeme odvodené slová na 2 slovotvorné
časti:
◦ slovotvorný základ (SZ) a slovotvorný formant (SF)

tá časť odvodeného slova, ktorá je totožná so základovým slovom
(tvar - útvar) alebo s časťou základového slova (slovenčina –
slovenský, doba - obdobie).
Slovotvornými základmi môžu byť:
 neodvodené slová – dom, deň, písať, malý …
 odvodené slová – pracovník, sprievodkyňa, dokončiť,
pracovníčka …
 zložené slová alebo slovné spojenia – veľkomesto, Banská
Bystrica ….
 predložkové spojenia – na brehu, pod zemou, pred domom …
Odvodzovanie
◦ slovotvorný formant (SF)
Do slovotvorného formantu patrí:
 slovotvorná prípona (sufix) – učiteľ-ka
 slovotvorná predpona (prefix) – vy-robiť
Morfematická stavba slova
Morféma je najmenšia videliteľná čast
slova alebo slovného tvaru, ktorá je
nositeľom významu alebo funkcie.
Nositeľom významu je napr. koreňová
morféma, príponová morféma, nositeľom
funkcie je napr. spájacia morféma (cest-opis).
Zjednodušene možno povedať, že ide o
súhrnné označenie pre koreň, predponu,
príponu a koncovku slova.

Koreňová morféma
je tá časť slovného tvaru, ktorá je
nositeľom významu a je rovnaká vo
všetkých slovách patriacich do jednej
slovnej čeľade (napr. , učiť, učiteľ, učiteľka,
učiteľkin, učí, učia, učiteľský…)
Ak nejde o zložené slovo, koreňová morféma môže byť iba jedna!
ÚLOHA:
Vymysli 3 podobné rady (pozostávajúce aspoň z piatich odvodených slov) a
urč v nich koreňovú morfému!
Gramatická morféma
je tá časť slovného tvaru, pomocou ktorej
sa vyjadrujú vzťahy medzi slovami; je buď
vyjadrená hláskou alebo skupinou hlások,
alebo je nulová; zaraďujeme sem aj
prípony neurčitých slovesných tvarov
(napr. , učiť, učiteľǾ, učiteľka, učiteľkinǾ,
učíǾ, učia, učiteľský…)
Gramatická morféma môže byť iba jedna! (určuje sa, aj keď je nulová)
ÚLOHA:
Vyznač a urč v radoch z predchádzajúcej úlohy gramatickú morfému!
Derivačná (odvodzovacia) morféma
pomocou nej sa tvorí nové slovo (napr.
poručík → podporučík, žena → ženský)
Derivačná morféma môže slovo derivovať niekoľkokrát, preto v slove
nemusí byť iba jedna (príklad: podporučík → porúčať, ík: poručík, pod:
podporučík)
ÚLOHA:
Urč v slove „ženskosťou“ koreňovú, gramatickú a derivačnú morfému.
Modifikačná (obmieňacia) morféma
obmieňa význam základného tvaru slova,
čiže v rámci jedného slovného druhu
(napr. nový → novší, učiť → učievať)
ÚLOHA:
Vymysli podobných 5 párov slov jedného slovného druhu a urč v nich
modifikačnú morfému!
Tematická morféma
pomocou nej sa sloveso!!! zaraďuje do
istých slovesných tried; určuje sa len pri
slovesách; stojí vždy pred gramatickou
morfémou slovesného tvaru (napr. učiť,
trieskal)
Interfigová (spájacia) morféma
vkladá sa medzi morfémy z hláskových
príčin – zložené slová alebo zložitá
výslovnosť (napr. veľkomesto, čítajú)
ÚLOHA:
Vymysli 5 zložených slov a urč v nich interfigovú morfému!
ÚLOHY
1.
Urob morfematický rozbor nasledujúcich slov:
príležitostným, podpriemernosťou, katastrofickými, parapsychologizmami, vodovodným,
najhospodárnejší...
Domáca úloha:
Morfematický rozbor nadiktovaných slov!