Outplacement - príprava na hľadanie nového pracovného miesta

Download Report

Transcript Outplacement - príprava na hľadanie nového pracovného miesta

OUTPLACEMENT –
PRÍPRAVA NA HĽADANIE NOVÉHO
PRACOVNÉHO MIESTA
Ako zvýšiť svoju hodnotu na trhu
práce
• Zvyšovanie hodnoty pre zamestnávateľa:
– Sebavzdelávaním
– Sebapoznávaním – objektívnym hodnotením
– Rozširovaním sociálnych kontaktov
– Rozvojom sociálnych kompetencií
(komunikácia, celkové vystupovanie, image)
– Cieľavedomosťou a suverenitou
– Zodpovednosťou a flexibilitou
Personálny úrad
2
Kde hľadať prácu
• Internet: stránky personálnych agentúr, médií,
firiem Ústredeia práce, sociálnych vecí a rodiny
– V prípade agentúr ostražitosť: seriózne agentúry
nevyžadujú za služby peniaze, žiadajú písomný
súhlas s použitím osobných údajov, odozva býva
kratšia
• Oslovením konkrétneho subjektu
– Treba mať ujasnené čo chcem robiť
• Informovanie známych
• Inzerát
Personálny úrad
3
Motivačný list
•
•
•
•
•
•
•
•
hlavička (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail),
adresát,
oslovenie,
odsek, v ktorom uvádzate odkiaľ ste sa o danom pracovnom mieste
dozvedeli,
odsek, v ktorom uvádzate svoje vzdelanie (relevantné pre danú
pozíciu), schopnosti (počítačové zručnosti, jazykové znalosti),
absolvované školenia a pracovné skúsenosti (aj významné
pracovné úspechy),
odsek, v ktorom uvádzate tie osobnostné charakteristiky, ktorými sa
chcete prezentovať a ktoré zároveň reflektujú na požiadavky
uvedené v inzeráte,
záverečné zdvorilostné formulky,
podpis.
Personálny úrad
4
Štruktúrovaný životopis
• kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa,
telefón, e-mail),
• údaje o vzdelaní (vždy sa začína od najvyššie
dosiahnutého vzdelania a pokračuje k
predchádzajúcemu),
• prehľad predchádzajúcich zamestnaní (v
prípade potreby aj prehľad predchádzajúcich
funkcií),
• znalosti a zručnosti,
• hobby a koníčky,
• prípadné referencie.
Personálny úrad
5
Príprava na pracovný pohovor
• Príprava: zhodnotenie pracovnej motivácie, zhodnotenie
vlastných silných a slabých stránok
• Silné stránky:
– predchádzajúce pracovné skúsenosti,
– vzdelanie (vrátane kurzov, seminárov, školení),
– tzv. „mäkké“ schopnosti (komunikatívnosť, zmysel pre tímovú
prácu, schopnosť viesť, organizačné schopnosti),
– osobné charakteristiky (zodpovednosť, pracovná morálka,
flexibilita, disciplinovanosť, optimizmus a pod.),
– zázemie v odbore a sieť odborných kontaktov,
– činnosť v profesijných organizáciách,
– hlboký vzťah k profesii (mať rád tento druh práce).
Personálny úrad
6
Príprava na pracovný pohovor
• Otázky na pracovnom
pohovore:
• Neverbálna komunikácia
– vaše doterajšie pracovné
skúsenosti
– vaše skúsenosti s vedením
– vaša schopnosť riešiť
konflikty a krízové situácie
– Vaša iniciatíva a otvorenosť
zmenám
– otázky na vaše
komunikačné schopnosti
– ostatné otázky
– udržujte očný kontakt,
– hovorte sebaisto, nahlas,
– každú otázku si pozorne
vypočujte až do konca a na
odpoveď si doprajte
niekoľko sekúnd na jej
premyslenie,
– seďte pokojne,
– nevytvárajte bariéry medzi
sebou a personalistom
(taška na kolenách,
založené ruky).
Personálny úrad
7