Transcript CPI

Použitie Deflátora HDP k výpočtu miery inflácie oproti predchádzajúcemu obdobiu (roku)

inflácia = X

deflátor HDP X

deflátor HDP X deflátor HDP X

 1  1  100 • zmena cenovej hladiny v percentách oproti minulému obdobiu

• • • •

Inflácia

situácia, keď ceny všeobecne rastú percentuálna zmena cenovej hladiny oproti minulému obdobiu kľúčová premenná pri hospodársko-politickom uvažovaní využitie CPI pri výpočte hladiny inflácie • opakom je

deflácia

Meranie životných nákladov (Indexy)

• • Porovnanie platov v minulosti a teraz ?

Ako previesť veličiny počítané v dolároch (mene) na zmysluplné jednotky kúpnej sily => • • • •

Index spotrebiteľských cien CPI

meranie zmien životných nákladov meria náklady na tovar a služby priemerného spotrebiteľa rast CPI pokles CPI

Príklad 1

Uvažujme zjednodušenú ekonomiku predávajúcu iba hotdogy a hamburgery.

1. Určenie položiek spotrebného koša

4 hotdogy, 2 hamburgery • váha je priradená jednotlivým tovarom a službám podľa toho, aké množstvo daného tovaru je za daný rok predané

2. Nájdenie cien pre položky spotrebného koša priebežne za roky

Rok 2001 2002 2003 Cena hotdoga (USD)

1 2 3

Cena hamburgera (USD)

2 3 4 nájdenie cien každého tovaru a služby v jednotlivých rokoch

3. Náklady na zaobstaranie spotrebného koša v jednotlivých rokov (N

X

) Rok 2001 2002 2003 Náklady na spotrebiteľský kôš (USD)

8 14 20 • cena tovarov a služieb sa v priebehu rokov mení, množstvá ostávajú =>eliminácia účinku zmien množstva od zmeny cien

4. Výber základného obdobia a prepočet CPI pre jednotlivé roky Rok 2001 2002 2003 CPI

• základné obdobie: rok 2001

CPI X

N X N ZO

 100 100 175 250

5. Použitie CPI k výpočtu miery inflácie oproti predchádzajúcemu roku Rok 2001 2002 2003 Miera inflácie

75.00% 43.00%

RI X

CPI X

CPI X

 1  100

CPI X

 1 • zmena cenového indexu v percentách oproti minulému obdobiu

Celková miera inflácie za n období

RI

1+2+  n

=100       

RI

1

100 1    

RI

100

2

1     

RI

100

n

   1    RI - miera inflácie v roku X

X

RI

1+2+…+n

- miera inflácie za roky1až n

Spotrebný kôš (kategórie tovarov a služieb)

- Bývanie

(41 %) = percentuálne váhy, relatívna dôležitosť

- Potraviny a nápoje (17 %) - Doprava (17 %) - Ostatné statky a služby (8 %) - Zdravotná starostlivosť (7 %) - Oblečenie a údržba (6%) - Zábava (4%)

• • • existencia ďalších indexov – pre jednotlivé kategórie tovarov a služieb

index cien výrobcov

– náklady na kôš tovarov a služieb, ktoré kupujú firmy, predikcia spotrebiteľských cien

CPI

-

substitučné skreslenie

- vychádza sa z pevne stanoveného spotrebného koša - ceny sa nevyvíjajú proporcionálne - nadhodnocovanie cenovej hladiny – neberie uvedené do úvahy

Deflátor vs. CPI

• •

1. Rozdiel

Deflátor meria cenu doma vyrobených statkov CPI meria statky nakúpené spotrebiteľom - napr. tovar vyrobený v domácej krajine, sa predá do zahraničia (započíta sa do HDP ako export, no nie do CPI, nekúpilo sa v danej krajine – ak je veľká položka) (to isté s importom, cena ropy)

• • • •

2. Rozdiel

CPI porovnáva cenu pevne stanoveného spotrebného koša s cenami toho koša v základnom období položky koša sa v štatistickom úrade menia menej často Deflátor HDP – porovnanie cien aktuálneho roka oproti cenám základného obdobia Skupina výrobkov počítaná v deflátore sa mení okamžite a automaticky

Vývoj indexu CPI a Deflátoru HDP v priebehu rokov 1965 - 1995

Očistenie cien od inflácie (peňažné agregáty v rôznych rokoch)

Porovnanie peňažných ukazovateľov v rôznych rokoch.

Príklad

CPI 1931

= 8.7

CPI 1995

= 107.6 (základné obdobie 1992) Cena v roku 1931 = 80 000 USD

cena v roku

1995 

cena v roku

1931 

cenová hladina roku cenová hladina roku

1995 1931

Nominálna a reálna úroková miera

reálna úroková miera = = nominálna úroková miera – miera inflácie

Nominálna úroková miera ozn.

i nom

Reálna úroková miera ozn.

i real

Miera inflácie

π

1 

i real i nom

 )