Fundamenty kultury europejskiej

download report

Transcript Fundamenty kultury europejskiej

Fundamenty kultury europejskiej
Plan zajęć
•
•
•
•
•
Wynalezienie pisma i jego znaczenie.
Nazwa epoki.
Ramy czasowe epoki.
Znaczenie przymiotnika klasyczny.
Rola starożytności klasycznej w historii kultury
europejskiej.
• Różnice między politeizmem a monoteizmem.
• Etymologia i znaczenie słowa antropocentryzm w
odniesieniu do kultury antyku.
• Kalokagatia.
Wynalezienie pisma
Sumerowie IV tysiąclecie p.n.e.
Znaczenie wynalezienia pisma
• Możliwość utrwalania
i przekazywania informacji
odbiorcom oddalonym
w przestrzeni i czasie.
• Gromadzenie wiedzy
i przekazywanie jej
następnym pokoleniom.
• Usprawnienie zarządzania
państwem.
Starożytność
Najstarsze cywilizacje, które
powstały na Bliskim Wschodzie
oraz w basenie Morza
Śródziemnego po wynalezieniu
pisma przez Sumerów (IV
tysiąclecie p.n.e.) do upadku
cesarstwa zachodniorzymskiego
(476)
Kultury starożytne – religia istotny
czynnik rozwoju cywilizacji
monoteizm
• Wiara w istnienie jednego
Boga.
• gr. monos jedyny, theos bóg
• judaizm, chrześcijaństwo,
islam
politeizm
• Wiara w wielu bogów,
wielobóstwo.
• gr. polys liczny, theos bóg
• wierzenia starożytnych
Greków i Rzymian
Starożytność klasyczna / antyk
(starożytność grecka i rzymska)
• Kultura śródziemnomorska
Grecja:
•polis (miasto –
państwo) jako
wspólnota
obywateli
•demokracja podejmowanie
ważnych decyzji
państwowych
wolą większości
obywateli
Starożytność klasyczna / antyk
(starożytność grecka i rzymska)
•Kultura śródziemnomorska
Rzym:
•W wyniku podbojów
stał się imperium.
•Państwo było bardzo
dobrze zorganizowane
(system dróg, prawo)
Fundamenty kultury europejskiej
• Cywilizacja antyczna
• Chrześcijaństwo , którego podstawą jest
wywodząca się z tradycji judaistycznej Biblia.
• Symboliczne fundamenty kultury europejskiej:
Ateny,
Rzym,
Jerozolima
Antropocentryzm – cecha cywilizacji
antycznej
• Anthropos – człowiek, centrum - środek
• Cywilizacja skoncentrowana na człowieku, na
zaspokajaniu jego potrzeb duchowych
i cielesnych.
Antropocentryzm
Antropocentryzm przejawia się
w sztuce, literaturze, polityce,
filozofii oraz w kulturze życia
codziennego (m.in. troska o
zdrowie i higienę)
Kalokagatia
• Jedna z najważniejszych idei
starożytnych Greków.
• Kalos kai agathos – piękny
i dobry
• Człowiek powinien łączyć
w sobie doskonałość
moralną i fizyczną, piękno
duchowe i cielesne.
Fundamenty kultury europejskiej
• Materialny dorobek starożytności klasycznej
stanowił przez wieki najważniejszy punkt
odniesienia dla europejskich twórców
i filozofów.
• Co odziedziczyliśmy po starożytnych?
Jakie ślady starożytności klasycznej
odnajdujemy we współczesności?
Co o tym wiesz?
•
•
•
•
•
Wynalezienie pisma i jego znaczenie.
Nazwa epoki starożytność.
Ramy czasowe epoki.
Znaczenie przymiotnika klasyczny.
Rola starożytności klasycznej w historii kultury
europejskiej.
• Różnice między politeizmem a monoteizmem.
• Etymologia i znaczenie słowa antropocentryzm w
odniesieniu do kultury antyku.
• Kalokagatia.
• Platon dzieli rzeczywistość na dwie sfery: idealną i
materialną. Świat idei jest niezmienny, wiecznotrwały i
dobry, natomiast świat materialny jest niedoskonały,
ograniczony, zmienny, niekompletny. Dusza istniała jeszcze
przed narodzinami człowieka, potem została uwięziona w
ciele, które stanowi jej grób, więzienie. Jedynym celem
duszy jest śmierć człowieka i jej powrót do świata idei.
Dusze posiadały prawdziwą wiedzę o ideach, ale w drodze
do ciała ją utraciły. Człowiek może sobie przypomnieć tą
ideę poprzez studiowanie samego siebie. Dobro, wg
Platona, to pamięć o ideach. Zło natomiast to brak tej
pamięci (zło wynika z niewiedzy). Wg Platona świat stworzył
Wielki Demiurg (wielki stwórca). Wzorował się na ideach,
ale świat stworzył z materii.