Transcript pptx

PRACA ZALICZENIOWA
Anita Piotrowska
Pedagogika
Plastyka i technika w szkole podstawowej i gimnazjum
Rok I
Semestr II

To metoda dyskusji, która polega na tym, że
uczestnicy tworzą wspólnie plakat, będący
graficznym skrótem całej debaty. Tę metodę
można wykorzystać zarówno w małych
grupach, jak i większych zespołach.
Pole plakatu musi być podzielone na obszary:
 Opis aktualnego stanu:
Jak jest?

Informacje o stanie idealnym
Jak być powinno?

Informacje dotyczące przyczyn rozbieżności
między stanem aktualnym a idealnym
Dlaczego
nie jest tak,
jak powinno
być?

Myśli, które powinny posłużyć jako bodziec
do dalszego działania
Wnioski!

Temat pracy zapisujemy w chmurce 
Temat!






Nauczyciel zapisuje temat w chmurce
Uczniowie dostają flamastry i karty z
narysowanymi figurami oraz pytaniami
Uczestnicy zapisują swoje myśli w formie
krótkich zdań do przygotowanych pól
Odbywa się prezentacja wypisanych plakatów
Wszystkie prace łączy się w całość, a
następnie omawia
Plakat może służyć do dalszej pracy

To metoda nauczania, która pozwala na
dzielenie materiału nauczania na serię małych
projektów, inaczej zadań do zrealizowania
przez grupę uczniów. Wykonując określone
wcześniej założenia uczniowie zdobywają
wiedzę i doświadczenie, a następnie dzielą
się z nią z rówieśnikami, prezentując efekty
swojej pracy.

Istotą tej prezentacji jest analiza, porównanie
i zebranie wniosków i spostrzeżeń, które
pozwolą wybrać nauczycielom odpowiednią
dla danej grupy uczniów metodę nauczania.
ZALETY















UCZY WSPÓŁPRACY
PRZYGOTOWUJE DO PRACY BADAWCZEJ, M. IN.
MATURALNEJ, LICENCJACKIEJ, MAGISTERSKIEJ
UCZY ZWIĘZŁEGO FORMUŁOWANIA MYŚLI
WZBUDZA ZAANGAŻOWANIE CZŁONKÓW
GRUPY
POZWALA NA SWOBODNE WYPOWIADANIE SIĘ
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
UCZY PLANOWANIA
ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ PRACY
DAJE MOŻLIWOŚĆ PORÓWNYWANIA
SPOSTRZEŻEŃ
UMOŻLIWIA ROZDZIELENIE ZADAŃ DLA
POSZCZEGÓLNYCH GRUP
PORZĄDKUJE UZYSKANĄ WIEDZĘ
UCZY ODPOWIEDZIALNOŚCI
POZWALA NA WIZUALIZACJĘ WYNIKÓW DEBATY
ROZWIJA UMIEJĘTNOŚĆ LOGICZNEGO
MYŚLENIA I CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
UCZY ANALIZOWANIA I PORZĄDKOWANIA
INFORMACJI
PRZYCIĄGA UWAGĘ NOWOCZESNYM UJĘCIEM
ZAGADNIENIA
WADY




PRZYNOSI ZAGROŻENIE ZRZUCANIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
REZULTATY PRACY NA LIDERA
GRUPY
PRZYCZYNIA SIĘ DO MYŚLENIA
SCHEMATAMI, BEZ DOGŁĘBNEGO
WNIKANIA W ISTOTĘ SPRAWY
OGRANICZA MOŻLIWOŚĆ DŁUŻSZEJ
WYPOWIEDZI NA ZADANY TEMAT
NIEESTETYCZNE WYKONANIE
NISZCZY EFEKT KOŃCOWY
ZALETY










UCZY SAMODZIELNOŚCI
PRZYNOSI ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE I
TEORETYCZNE
UCZY DOPILNOWYWANIA USTALONYCH
TERMINÓW I ORAGANIZACJI PRACY
UCZY WSPÓPRACOWANIA W ZESPOLE
KSZTAŁTUJE TWÓRCZE MYŚLENIE
ROZWIJA UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z
RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY
ŁĄCZY TREŚCI Z RÓŻNYCH
PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH W
SZKOLE
DAJE MOŻLIWOŚĆ WŁASNEJ INICJATYWY
UCZY OCENIANIA PRACY WŁASNEJ I
CZŁONKÓW GRUPY
UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ PREZENTOWANIA
WŁASNEJ WIEDZY, KSZTAŁTUJĄ
UMIEJĘTNOŚĆ PUBLICZNEGO
WYPOWIADANIA SIĘ
WADY







DŁUGI OKRES REALIZACJI
MOŻLIWY NIERÓWNY PODZIAŁ
OBOWIĄZKÓW
TRUDNOŚCI Z DOPASOWANIEM
TEMATU PRACY DO MOŻLIWOŚCI
GRUPY
CZASOCHŁONNY DLA
NAUCZYCIELA
NIEWSPÓŁMIEROŚĆ EFEKTU DO
WYSIŁKU
NIEUMIEJĘTNOŚĆ PREZENTACJI
PRZYGOTOWANYCH
MATERIAŁÓW NIWECZY EFEKT
FINALNY
MOŻE PROWADZIĆ DO SKUPIENIA
SIĘ NP. NA OPRAWIE
PLASTYCZNEJ PROJEKTU
ZAMIAST NA JEGO ZAWARTOŚCI
MERYTORYCZNEJ
METAPLAN
Wybierz, jeśli nie dysponujesz
wystarczającymi źródłami
(zapleczem informacyjnym)
 Zdecydowanie wybierz, jeśli chcesz
ciekawego efektu w krótkim czasie
 Nie jest odpowiedni dla uczniów,
którzy stawiają na swobodę twórczą i
możliwość stworzenia własnej
koncepcji pracy
 Idealny w celu powtórzenia
przyswojonego wcześniej materiału
 Nie daje możliwości przedstawienia
praktycznego zastosowania danych
koncepcji i pomysłów
 Nie kładzie tak dużego nacisku na
prezentację pracy
 Wybierz, kiedy zależy Ci na
urozmaiceniu zajęć, zaangażowaniu
uczniów w pracę grupową
 Metaplan jest prostszy w realizacji,
składa się z mniejszej liczby etapów

PROJEKT
Wybierz, jeśli masz do zaoferowania
uczniom odpowiednie źródła informacji

Nie wybieraj, jeśli masz mało czasu

Idealny dla uczniów ambitnych, którzy
mogą wykazać się własną inicjatywą i
zaangażowaniem w tworzenie koncepcji
pracy

Metoda sprawdza się jako możliwość
zapoznania uczniów z ciekawym
zagadnieniem ponadprogramowym

Daje uczniom możliwość działań
praktycznych

Dobra metoda w celu rozwijania
umiejętności publicznego występowania

Wybierz, kiedy zależy Ci na
urozmaiceniu zajęć, zaangażowaniu
uczniów w pracę grupową

Metoda projektu jest większym
wyzwaniem, z uwagi na poprzedzające
przygotowania, m.in. opracowanie
instrukcji (cele, standardy, zasady
wykonania), podział zadań, zawarcie
kontraktu z uczniami (m.in.
zobowiązania i termin)

Powodzenia!




http://www.nkjosieradz.pl/pub/met.pdf
http://www.gm37.krakow.pl/grafika/metapla
n_metoda_aktywizujaca.pdf
http://www.medyk.lbl.pl/pub/6.pdf
H. Hamer „Nowoczesne uczenie się…”, VEDA,
Warszawa, 1999