DOĞRU CEVAP - edebiyatfatihi

Download Report

Transcript DOĞRU CEVAP - edebiyatfatihi

DİVAN EDEBİYATI
SINAVLARDA ÇIKMIŞ
SORULAR SUNUSU
www.edebiyatfatihi.blogspot.com
(1977/ÖSYS)
www.edebiyatfatihi.blogspot.com
 1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Divan
nesrinde yoktur? (1974/ÖSYS)
 A) Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü
olması
 B) Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi
 C) Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem
verilmesi
 D) Kullanılan cümlelerin çok uzun olması
 E) Noktalama işaretlerine yer verilmemesi
 DOĞRU
CEVAP: C
(1974/ÖSYS)
www.edebiyatfatihi.blogspot.com

Bir merhaleden güneşle derya görünür
Bir merhaleden iki dünya görünür
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür
Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rubai
B) Murabba
C) Tuyuğ
D) Şarkı
E) Musammat

DOĞRU CEVAP : A




(1976/ÖSYS)
www.edebiyatfatihi.blogspot.com

“Divan şiiri, özellikle kasidelerde, bir bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan
1


şairi, gazellerde salt söz ustalığına önem verir, bu ustalığı ile duygulandırır
2


okuyucusunu. Mesnevilede Divan şairi halk hikayecisi ile birleşir. Gazellerde ise
3

4

şiire yararın karıştığı daha belirgindir.

Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki numaralandırılmış
sözcüklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu yanlışlık giderilmiş
olur? A) 2 ve 3
B) 4 ve 1

C) 1 ve 2
D) 3 ve 1

E) 4 ve 3

DOĞRU CEVAP: B
(1977/ÖSYS)
www.edebiyatfatihi.blogspot.com
Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin
belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)
Mecaz manzumlarla yüklü olması
 B) Dış dünyaya yönelik somut konuların
işlenmesi
 C) Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı sözlere
yer verilmesi
 D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer
verilmesi
 E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer
verilmesi
 DOĞRU CEVAP: B

(1978/ÖSYS)
Aşağıdaki dizelerin hangisinde
konularına göre adlandırılan şiirler
birlikte verilmiştir?
 A) kaside – gazel – rubai – mersiye
 B) terkibibent – kaside – naat – güzelleme
 C) müstezat – ağıt – mesnevi – hicviye
 D) şarkı – nefes – taşlama – terciibent
 E) mersiye – koçaklama – tevhit – ilahi
 DOĞRU CEVAP: E

(1981/ÖSYS)
“Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helâkim zehri dermanımdadır.”
Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından
hangisi işlenmiştir?
 A) Aşk acısından duyulan mutluluk
 B)
Sevgiliye duyulan özlem
 C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı

D)
E)

DOĞRU CEVAP: A

Sevginin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış
Aşk derdine derman bulunamayış
(1981/ÖSYS)
Beni ağlayan beni kim, üstüme gelmez ölicek
Bir avuç toprak atar bad-ı sabadan gayrı.”
Yukarıdaki dizeler, Divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda
verilen yaygın yargılardan hangisiyle bağdaşmaz? A) Bütün
şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 B)
Yapıt, değişmez kurallara göre, güçlü bir düzen içinde ve
çoklukla beyit beyit işlenir.
 C) Söz ve anlam sanatlarına sık sık başvurulur.
 D) Biçim ve söyleyiş kaygısı oldukça ağır basar.
 E)
İnsandan kopuk, insanı anlatmayan soyut bir dünyası vardır.

DOĞRU CEVAP: E
(1984/ÖSYS)
Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır? A)
Nedim, şiirine günlük hayatı yansıtmış; Fuzuli ise
bundan kaçınmıştır.
 B)
İkisi de kasideden çok gazelde başarılı olmuştur.

C) Fuzuli tasavvuftan esinlenmiş, Nedim tasavvufla hiç
ilgilenmemiştir.
D) İkisinin de dili, çağdaşlarına göre daha sadedir.
E) İkisinin de, “Divan”larından başka, “Mesnevi”leri de vardır.

DOĞRU CEVAP: E


(1985/ÖSYS)

“Fuzuli, Leyla ve Mecnun’u ile bütün edebiyatımız boyunca tek başına kalmış
bir eserin sahibidir. Baki’nin Mersiye’si gibi, onun Mesnevi’si de uzun zamanı
kapatan eserlerdendir. Çağdaşı Yahya Bey gibi, Atai gibi bu yola heves
edenler az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çevriye özenmişlerdir.

Parçaya göre, Fuzuli’nin Mesnevi’si ile Baki’nin Mersiye’sinin
ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A)
Uzun zaman,
eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması

B)
Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları

C)
Bu eserlerle “mesnevi” ve “mersiye” devrinin kapanmış olması

D)
Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları

E)
İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmış olmaları

DOĞRU CEVAP: A
(1986/ÖSYS)

Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Divan
edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?
A)
gazel – şarkı – murabba – mani – mesnevi
B) rubai – muhammes – destan – tuyuğ – masal
C) tuyuğ – kaside – murabba – türkü – gazel
D) müstezat – mersiye – gazel – naat – münacat
E) şarkı – ağıt – rubai – müstezat – mani

DOĞRU CEVAP: D





(1987/ÖSYS)
Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde,
şairlerin büyük bir çoğunluğu, şiiri, toplumsal
amaçlarından, bilimsel içeriklerden uzak, salt
şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve
ortak biçimler içinde kalıplaşmış ortak
kavramlar kullanmışlardır?
 A) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 B) Milli Edebiyat
 C) Servet-i Fünûn Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)
 D) Tanzimat Edebiyatı
 E) Divan Edebiyatı


DOĞRU CEVAP: E
(1988/ÖSYS)




Baki, gelmiş geçmiş Divan şairlerimizin çoğundan daha az eser
vermiş, bir küçük Divan bırakmıştır. Buna karşın Divan
edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri olarak bilinir. Bu başarının
belli başlı nedenini, onun... aramalıyız. Baki’nin tek dizesi bile, yazarını
hemen belirler.
Bu parçada boş kalan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir? A)
yergilerindeki hünerinde
B) dilindeki sadelikte
C) seçtiği konuların güzelliğinde

D)
E)

DOĞRU CEVAP: D

kendine özgü üslubunda
aruzdaki ustalığında
(1991/ÖSYS)
Biyografi türüyle benzerlik gösteren
eserlere Divan edebiyatında ne ad
verilir?
 A) Tezkire
B) Münşeat
 C) Hamse
D) Velayetname
 E) Siyer
 DOĞRU CEVAP: A

(1992/ÖSYS)








Kasidelerinde kullanıldığı ağır dil, gazellerinde, özellikle
şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça ve Arapça şiirleri de
olmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok,
yeni buluşlarla süslediği şarkı ve gazelleriyle ünlüdür.
Gazellerine, “Malumdur bemin sühanım mahlas istemez.” diye
haklı olarak övünecek derecede kişiliğinin damgasını
vurmuştur.
Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fuzuli
B) Baki
C) Nedim
D) Nefi
E) Nabi
DOĞRU CEVAP: C
(1992/ÖSYS)
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Ferhat ile Şirin’i beraber gördük
Baktık geceden fecre kadar ellerde
Yıldızlara yükselen kadehler gördük
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rubai
B) Mani
C) Şarkı
D) Murabba
E) Nefes
DOĞRU CEVAP: C
(1994/ÖSYS)

Aşağıdaki eserlerden hangisi 15. yüzyılda
“mesnevi” biçiminde yazılmış bir yergidir?
A) Tazarruname
B) Kabusname
C) İskendername
D) Harname
E) Garipname
DOĞRU CEVAP : D
(1994/ÖSYS)

Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin matla (ilk) beytidir? A)
Bahar erdi yine düştü letafes gülistan üzre
Yine oldu zemin lütfu galip asman üzre


B)
Aşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem


C)
D)


Bu derv içinde benim padişeh-i mülk-i sühan
Bana sunuldu kaside bana verildi gazel


Cefa taşın ne gam atsa Hayali sana alçaklar
Belagat meyvesin hasıl eden nahl-i hünersin sen


Gül devri ayş eyyamdır zevk usafa hengamıdır
E)
Azırın yadıyle memnak olsa müjganım n’ola
Zayi olmaz gül temannasıyla vermek hare su
DOĞRU CEVAP: A
(1995/ÖSYS)
Gazelin ilk beytine matla, genellikle şairin adı bulunan sen beytine tegazzül
I
II
en güzel beytine beytü’l gazel denir. Her beyti aynı
konudan bahseden gazele
III
yek-ahenk, her beyti aynı derecede güzel gazele yek-avaz adı verilir.
IV
V
Bu parçadaki numaralı terimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

DOĞRU CEVAP : B
(1996/ÖSYS)







Mesneviyle ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Uyak düzeni aa, ba, ca... biçimindedir.
B) Beyit sayısı, konunun işlenişine göre belirlenir.
C) Daha çok, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.
D) Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan
geçmiştir.
E) Öyküleme gerektiren konular, bu türde
işlenmiştir.
DOĞRU CEVAP : A
(1997/ÖSYS)

Bir şairin, başka bir şairin şiirini konu ve biçim
yönünden örnek alarak aynı ölçü, aynı uyak ve
aynı redifle yazdığı benzer şiire ne ad verilir?
A) Muhammes
B) Nazire
C) Murabba
D) Taştir
E) Müseddes

DOĞRU CEVAP: B





(1997/ÖSYS)
Divan şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
 A) Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil
kullanılmıştır.
 B) Ölçü olarak aruz kullanılmıştır.
 C) Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözlerle
anlatılmıştır.
 D) Konular genellikle gerçek yaşamdan alınmıştır.
 E) Şiirler “divan” adı verilen kitaplarda toplanmıştır.


DOĞRU CEVAP: D
(1998/ÖSYS)
www.edebiyatfatihi.blogspot.com

Bize İran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz
ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle önemli bir
şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen
özelliğidir. Genelde felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir.
Bu parçada sözü edilen Divan şiiri biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel
B) Müstezat
C) Murabba
D) Rubai
E) Kaside

DOĞRU CEVAP: D






(1998/ÖSYS)

Aşağıdakilerin hangisinde bir yazar, kendisine ait
olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir?
A) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig
B) Kaşgarlı Mahmut – Divanü Lügati’t-Türk
C) Ahmet Yesevi – Divan-ı Hikmet
D) Ali Şir Nevai – Muhakemetü’l-Lügateyn
E) Kâtip Çelebi – Hüsn ü Aşk

DOĞRU CEVAP: E





(1998/ÖSYS)

15. yüzyılda Mercimek Ahmet’in Farsçadan çevirdiği Kabusname, 15. yüzyılda
I


II
derlenip yazıya geçirildiği tahmin edilen Dede Korkut Hikayeleri, 17. yüzyılda
III


Evliya Çelebi’nin Keşf’üz Zünun’u düzyazı türümüzün öyküye kaynaklık eden ilk
IV


ürünleri olarak alınabilir. Klasik Osmanlı düzyazısının ürünlerinden olan gazavatnameler ile
menakıbnameler de yine bu türün kaynakları arasında

V

sayılabilir.

Bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol
açmaktadır?


A) I
B) II
C) III
D) IV
DOĞRU CEVAP: D
E) V
(2006/ÖSYS)
Divan edebiyatı diye adlandırdığımız düşünüş ve yazış
biçiminin tam anlamıyla başlaması, Türklerin Anadolu’ya
egemen oldukları 13. yüzyıl sonlarına rastlar. Bu edebiyat,
... etkisi altında yeni edebiyatın doğduğu 19. yüzyılın
ortalarına kadar sürer. İlk Divan şairi diyebileceğimiz şair
ise 13. yüzyılda yaşamış olan ...

Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 A) Fransa – Sultan Veled’dir.
 B) Batı – Hoca Dehhani’dir.
 C) Avrupa – Yusuf Has Hacip’tir.
 D) Tanzimat – Ahmet Yesevi’dir.
 E) Halkçılık – Âşık Paşa’dır.
 DOĞRU CEVAP: B

2007-ÖSS
Divan Edebiyatı’nda modern öykü ve romanın yerini
I
tutan en önemli tür mesnevidir. Fuzûlî’nin
II
Hüsn ü Aşk, Süleyman Çelebi’nin Mevlid adlı yapıtları
III
IV
V
bu türün tanınmış örnekleridir.
Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
 A) I.
 B) II.
 C) III.
 D) IV.
 E) V.

DOĞRU CEVAP: C
2007-ÖSS

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen
kişiyle ilgili değildir?

A) Risaletü’n-Nushiye adlı mesneviyi aruz ölçüsüyle yazmıştır.
(Yunus Emre)
B) Makalât adlı yapıtında tasavvuf konularını bölümler hâlinde ele
almıştır. (Hacı Bektaş Veli)
C) Yapıtlarında aşk ve kahramanlık temalarının yanında tasavvufa da
yer vermiştir. (Kadı Burhaneddin)
D) Sade bir dille, ölçülü ve uyaklı, halk şiiri geleneğine uygun
nefesler yazmıştır. (Pir Sultan Abdal)
E) Türkçenin başarılı örneklerinden olan Mantıku’t-Tayr ile
Feleknâme onun tarafından oluşturul-muştur. (Ali Şir Nevaî)





DOĞRU CEVAP: E
2007-ÖSS

Tam bir kaside çeşitli bölümlerden oluşur. Bunlardan biri,
----.
Yukarıda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) doğa güzelliklerinden söz eden nesib ya da teşbib
bölümüdür
B) asıl konuya girişi sağlamak için yazılan girizgâh
bölümüdür
C) kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerinin abartılı bir
övgüyle anlatıldığı methiye bölümüdür
D) şairin kendisini övdüğü dizelerden oluşan fahriye
bölümüdür
E) şairin adının da geçtiği tegazzül bölümüdür

DOĞRU CEVAP : E






2007-ÖSS
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre
aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış
olabilir?
 A) Şarkı
 B) Kaside
 C) Terkib-i Bent
 D) Kıt’a
 E) Rübai
 DOĞRU CEVAP : A
2008-ÖSS

(I) Yunus Emre, şiirlerinde hiçbir insanı, hiçbir dini ve mezhebi hor
görmemiş; duygularını engin ve evrensel bir sevgiyle dile getirmiştir. (II)
İnsanın, kendisi için ne düşünüyorsa başkaları için de aynı şeyi
düşünmesi gerektiğini vurgulamıştır. (III) Buna karşın yaşadığı dönemi
dar bir dünya görüşüyle ele alarak yansıtmıştır. (IV) Bu arada erdemli
olmayı, gururdan ve kibirden uzak durmayı, dünya malına aşırı ölçüde
önem vermemeyi öğütlemiştir. (V) Ona göre iyilik etmek, bir gönle
girmek, kimseyi kırmamak, dinlemeyi bilmek, yerinde konuşmak
erdemlerin başında gelmektedir.


Yunus Emre’nin şiirlerinin içeriğiyle ilgili olarak, yukarıdaki
numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru
değildir?

A) I.

DOĞRU CEVAP: C
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
2008-ÖSS





I. Hicivleriyle ünlüdür. (Nefî)
II. Hayriyye ve Hayrâbâd adlı ünlü mesnevilerin şairidir. (Nâbî)
III. Ünlenmesini Hüsn ü Aşk adlı mesnevisi sağlamıştır. (Şeyh Gâlip)
IV. Süslü nesrin en güzel örneklerinden biri olan Tazarrunâme’nin
yazarıdır. (Kâtip Çelebi)
V. Keşfü’z-Zünûn adında bir ansiklopedi kaleme almış, bu yapıtta
yaklaşık 10 bin yazar ve 15 bin eser tanıtmıştır. (Sinan Paşa)




Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen
sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı
giderilmiş olur?
A) I. ve II. D) III. ve IV.
B) I. ve V.
C) II. ve III. E) IV. ve V.
DOĞRU CEVAP: E
2008-ÖSS

Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin
Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?

A) Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir Mübtelâ-yı gama sor kim
geceler kaç sâ'at

B) Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden Lâlin öptürmek bu
haletle muhal olmuş sana

C) Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir
Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir


D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna Ayna pusluydu bunca
yıl nice sır taşımaktan

E)


Senin hüsnün benim aşkım senin çevrin benim sabrım
Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir
DOĞRU CEVAP: D
www.edebiyatfatihi.blogspot.com
Divan şiirinin İran edebiyatından aktarılmış, şaire -------- bir
estetiği vardır. Sevgilinin boyundan posundan başlayarak
saçları, kaşları, gözleri, kirpikleri, ağzı, dişleri, dudakları,
yanakları -------- adı verilen, hazır benzetmelerle anlatılır,
övülür.
 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) örnekler sunan - istiare
B) özgürlük tanımayan - mazmun
C) yön gösteren - mecaz-ı mürsel
D) konu seçme olanağı vermeyen - tenasüp
E) kolaylık sağlayan - teşhis ve intak
 DOĞRU CEVAP: B

2009-ÖSS
www.edebiyatfatihi.blogspot.com

I. Grup
I. Anonim halk şiiri
II. Sanatkârane nesir
III. Nazım türü
IV. Terkibibent
V. Kaside

II. Grup
Nesib
Hece ölçüsü
Seci
Hicviye

Yukarıda I. grupta verilen terimlerden hangisi, II. grupta verilenlerden
biriyle ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

DOĞRU CEVAP : D
2010-LYS
www.edebiyatfatihi.blogspot.com
Paylaşırsa dost paylaşırmış
İnsanın derdini, sevincini
Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör
Hangi kapıyı çalsam kimseler yok
Hangi omza dokunsam yabancı çıkar
Aşağıdakilerden hangisi içerdiği duygu yönünden yukarıdaki şiire anlamca en
yakındır?
A) Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı
B) Hep seninçündür benim dünyâ cefâsın çektiğim
Yoksa ömrüm varı sensiz neyleyim dünyâyı ben
C) Gülmek ol gonceye münâsibdir
Ağlamak bu dil-i hazîne gerek
D) Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok
Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahârın
E) Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz.
Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz
DOĞRU CEVAP: A
2010-LYS
www.edebiyatfatihi.blogspot.com
Ahlakla ilgili öğütler veren, türlü hayat görüşlerini
yansıtan, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere hikemî gazel denir. Bu tarzdaki gazelleriyle ----ün
salmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden
hangisi getirilmelidir?
 A) Bâkî
B) Fuzûlî
C) Nedîm
 D) Nef’î
E) Nâbî
 DOĞRU CEVAP: E

2010-LYS
www.edebiyatfatihi.blogspot.com

Türk edebiyatının gelişimi içinde divan edebiyatı varlığını 13-19. yüzyıllar arasında
sürdürdü. Bu edebiyatın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:







Sanatta kurallara bağlı olmak, öncelikle konuşma dilinden yararI
II
lanmak, yüksek tabakaya seslenmek, belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak,
III
IV
Arapça ve Farsçanın dil kurallarını benimsemek.
V

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi
divan edebiyatının bir özelliği değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

DOĞRU CEVAP: B

2010-LYS
Bende Mecnûn’dan füzun âşıklık isti’dadı var Âşık-ı sâdık benim Mecnûn’un ancak adı var
Kıl tefâhur kim senin hem var benim tek âşıkın Leyli’nin Mecnûn’u Şîrîn’in eger Ferhâd’ı var
Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
A)
Muhammes
B)
B) Şarkı
C)
C) Rubai
D)
D) Gazel
E)
E) Mesnevî
DOĞRU CEVAP : D