มาตรฐานผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท

Download Report

Transcript มาตรฐานผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท

Research Methodology (Full Proposal)
Chayakorn Lotongkum
542132003
หัวข้องานวิจ ัย
การนาระบบ E-Learning เข ้ามาปร ับใช ้
ระบวนการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจซีพี เฟรชม
หัวข้อ
้
ความเป็ นมาและความสาคัญของเนื อ
2. วัตถุประสงค ์และปั ญหาของการวิจยั
3. กรอบแนวคิดและทษฏี
4. ผลงานทบทวนวรรณกรรม
5. ขอบเขตและวิธวี จ
ิ ัย
6. ประโยชน์ทได้
ี่ จากการวิจย
ั
่
สถานการณ์ ทีมาและ
ความสาค ัญ
ความเป็ นมาและความสาค ัญ
ของปั ญหา
ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ความส าเร็ จ ขององค ก
์ รมิ ใ ช่ อ ยู่ ที่ การ
จัดระบบหรือกระบวนการภายในการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้ มา
ใช ้ในองค ์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
่
ภายในองค ก์ รเป็ นอีก สิ่งหนึ่ งที่มีค วามส าคัญ ซึงหลายต่
อ หลาย
่
องค ก
์ รได เ้ ริมตระหนั
ก และให ค
้ วามส าคัญ กับ การสร า้ งและ
ปร บ
ั เปลี่ยนองค ก์ รให เ้ ป็ นองค ก์ รแห่ ง ความรู ้ และการเรีย นรู ้อยู่
ตลอดเวลาโดยการปลูก ฝั งให พ
้ นั ก งานสามารถแสวงหาความรู ้
และเข ้าถึงข ้อมูลข่าวสารต่างๆได ้ด ้วยตนเอง
Self Development
(การพัฒนาตนเอง)
อ ้างอิง: อาภรณ์ ภูว่ ท
ิ ยพันธ ์ (2546)
ความเป็ นมาและความสาค ัญ
ของปั ญหา
Self-Developing
impro
ve
ความเป็ นมาและความสาค ัญของปั ญหา
ปี พ.ศ. 2547 ซีพเี อฟ
เปิ ดศูนย ์จาหน่ ายผลิตภัณฑ ์
อาหาร ซี.พี.
่
ปี พ.ศ. 2549 มีการปร ับเปลืยนรู
ป
ร ้าน ซีพี เฟรชมาร ์ท (CP Fresh
Mart)
Ready to “Kitchen of the World”
่
สถานการณ์ ทีมาและ
ความส
าค
ัญ
้านซีพี เฟรชมาร ์ท ประกอบไปด ้วยพนักงานจานวน 2 คน
พนักรงานต้
องมีความรู ้อะไรบ้างก่อนจะ
ทางานได้
หลักสู ตร???
“มาตรฐานผู ช
้ ว
่ ยผู ช
้ ว
่ ยผู จ
้ ด
ั การร ้านซี
พี เฟรชมาร ์ท”
ผูจ้ ด
ั การร ้านซีพี เฟรชมาร
ผูช
้ ว่ ์ทยผูจ้ ด
ั การร ้านซีพี เฟรชมาร ์ท
ความเป็ นมาและความสาค ัญ
ของปั ญหา
ศูนย์การเรียนรู ้
พิษณุโลก
ศูนย์การเรียนรู ้
กรุงเทพ
ศูนย์การเรียนรู ้
ขอนแก่น
ศูนย์การเรียนรู ้
ราชบุรี
ร ้านค ้ามากกว่า 500 ร ้าน (ทัว่
ประเทศ)
ศูนย์การเรียนรู ้
นครศรีธรรมราช
่
สถานการณ์ ทีมาและ
ความสาค ัญ
พนักงานในร ้านทุกคนต้องผ่านการอบรม
หลักสู ตร
มาตรฐานผู ช
้ ว
่ ยผู ช
้ ว
่ ยผู จ
้ ด
ั การร ้านซีพ ี เฟร
ชมาร
์ท
่
ความรู ้เรือง
Fresh Mart
การจัดร ้านและการ
เป็ นเวลา
4ณวัฑน์ ณ ศู นStep
ย ์การเรียน ตามภู
ภ
ิ าาค
ผลิตภั
จัดเรียงสิม
นค้
การใช้โปรแกรม Smart pos
มาตรฐานประจาร ้าน CP Fresh
้
นั
นๆ
Smart
soft
Mart
่
การสังสินค้า
การร ับสินค้า
การจัดเก็บเอกสารและการเปิ ด
ปิ ดร ้าน
่
มาตรฐานเรืองการบริ
การ
(ร ัตติกาล เนตรสัก :2554)
ศูนย์การเรียนรู ้
การอบรมหลักสู ตร “มาตรฐานผู ช
้ ว
่ ยผู จ
้ ัดการร ้าน ซี
พี เฟรชมาร ์ท”
่ อนละ 1-2 ครง้ั
สามารถจัดการอบรมได้เฉลียเดื
่ 4 ้เวลานาน
โดยจัดอบรมรุ
่ หา
ละไม่อาจระบุได
เกิน 15้ว่าคน
เป็ นเวลาใช
วัน
เป็ นการอบรมที
ปั ญน
้
ขั
นต้
น
่
้ ้านทีตั
่ วเองประจาอยูไ่ ปเข ้าร ับการอบรม
นทีเข ้าร ับการอบรมจะต ้องทิงร
่
โดยเหลือพนักงานเหลือเพียงคนเดียวทีประจ
าการอยู่
่ มในเป็ นภาคละ 2 แห่ง
การแก้
ไขที่ าลองศูนย ์การเรียนรู ้เพิมเติ
ได ้ทดลองจ
ผ่านมา
ผลกระทบด้านค่าใช้จา
่ ย
่
ขาดผู เ้ ชียวชาญ
(ร ัตติกาล เนตรสัก :2554)
ปั ญหา
(ผูช
้ านาญการ ร ัตติกาล เนตรสัก :255
่ าเป็ นงาน ทาให ้การบริการใน
1. เนื่ องจากงานประจาทีท
ร ้านขาดประสิทธิภาพ และเกิดความล่าช ้าในการบริการ
่
เมือเหลื
ออยู่ 1 คน
2. ไม่มรี ะบบการจัดการสารสนเทศเชิงพัฒนาบุคลากร
่
ที่เชือมโยงกั
บ ร ้านซีพี เฟรชมาร ์ท ท าให พ
้ นั ก งานไม่
สามารถเรียนรู ้ด ้วยตนเอง
3. ศู น ย ก
์ ารเรีย นรู ซ
้ ีพี เฟรชมาร ์ท ประจ าภาคอยู่
้ ่ ซึงเป็
่ นปั ญหาและอุปสรรคต่อการ
ห่างไกลในบา้ งพืนที
่ ญเสียระหว่างการเดินทางเพือไป
่
เดินทาง รวมถึงเวลาทีสู
ทาการฝึ กอบรม (ต ้นทุนค่าเสียโอกาส = 6 วันทางาน)
ว ัตถุประสงค ์ของการวิจย
ั
1 . เ พื่ อ ท ด ล อ ง ป ร ั บ เ ป ลี่ ย น
กระบวนการพัฒ นาบุ ค ลากรโดยน าระบบ
การจัดการความรู ้มาประยุกต ์ใช ้
2. เพื่อส่ ง เสริมให พ
้ นั ก งานเกิด การเรีย นรู ้
ดว้ ยตนเองผ่านระบบE-Learning ก่อนเขา้
อบรมจริง
่
3. เพือทดลองและสร
้างมาตรฐานใหม่ในการ
่ น
พัฒ นาบุ ค ลากรโดยการเริมต
้ จากการ
กรอบแนวคิดและทฤษฏี
่ เคราะห ์และทดลองปรบั เปลียนกระบวนการ
่
มีแนวคิดทีจะวิ
ฝึ กอบรม “มาตรฐานผูช
้ ว่ ยผูจ้ ด
ั การร ้าน ซีพี เฟรชมาร ์ท”
บางส่
วน าวิธก
โดยน
ี ารเรียนรู ้ในรู ปแบบของการพัฒนา
ตนเอง หรือ
Self-Development ด้วยระบบ E-Learning ใน
รู ปแบบของโปรแกรมจาลองร ้านเสมือน
(Virtual Simulator Shop)
กต ์ใช้
เพื่อให พ
้ นั กงานไดเข้
เ้ รีายมาประยุ
นรู ้ด ว้ ยตนเองบางส่
ว น ณ ร า้ นคา้
่
สะดวกซือ้ ซีพี เฟรชมาร ์ท ทีตนปฏิ
บต
ั งิ านอยู่ ก่อนเขา้ ทา
การอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานผูช
้ ว่ ยผูจ้ ด
ั การร ้าน ซีพี
้
ผลการทบทวนวรรณกรรม
่
1. แนวคิดเกียวกับการพั
ฒนาตนเอง (Self-Developin
2. แนวคิดด้าน E-Learning
่
3. แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู
้
4. แนวคิดด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศศาสตร ์
ผลการทบทวนวรรณกรรม
่
แนวคิดเกียวกับการพั
ฒนาตนเอง (Self-Developing)
้ วรรณ (2542) และ ทิพวรรณ ดวงแก ้ว (2545) ได ้กล่าว
สุณี เชือสุ
คล า้ ยกัน ว่ า “การพัฒ นาตนเอง” คื อ การด าเนิ นหรือ การท า
่ คคลได ้ปฏิบต
่
กิจกรรมใดๆ ก็ตามทีบุ
ั แิ ลว้ ก่อใหเ้ กิดการเปลียนแปลง
ด ้านความรู ้, ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และบุคลิกภาพในทางที่
ดีขน
ึ ้ โดยไม่ จากัด เวลาและสถานที่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
่
การปฏิ บ ัติ ง านทั้งในปั จ จุ บ ัน และอนาคต ซึงการพั
ฒ นาตนเอง
่
ดังSumma
กล่าวอาจเป็ นการริเริมของบุ
คคลหรือไดร้ บั ความสนั บสนุ นจาก
้ ได
้ ้ทาการวิจยั เชือมโยงกั
่
องค ์กรก็
ด ้ จยั ชินนี
บการพัฒนาบุคลากร
ry ไงานวิ
โดยการยึดหลัก “การพัฒนาตน” (Self-Development)
่ บุ
่ คคลนั้นจะสามารถทากิจกรรมใดๆเพือเพิ
่ มพู
่ นทักษะ
เพือที
โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ โดยนาระบบสารสนเทศเขา้
ผลการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดด้าน E-Learning
้ ได
้ ้ยึดหลักการของ ถนอมพร,2545 ทังหมด
้
งานวิจยั ชินนี
่
่ อใน
โดยเลือกการทาวิจยั โดยยึด สือหลั
ก เป็ นมิตแิ ละเครืองมื
ก า ร ส อ น โ ด ย มี ม ิ ต ิ ข อ ง ผู ้ เ รีย น คื อ ผู ้เ รีย น ท า งไ ก ล
(Distant
Learners) และใช ้องค ์ประกอบองค ์ E้
Learning ทัง้ 4 องค ์ประกอบคือ 1. เนื อหา
2. ระบบจัดกา
่
่ อใน
รายวิชา 3. โหมดสือสาร
4. แบบทดสอบ มาเป็ นเครืองมื
่ ผ
การจัดทาระบบ E-Learning เพือให
้ ูเ้ รียนสามารถเขา้ มา
เรียนรู ้และพัฒนาตนเองได ้
ถนอมพร เลาหจร ัสแสง (2545:5
ผลการทบทวนวรรณกรรม
่
แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู
้
Summa
้ ้นาเอาหลักการของ Nonaka and Takeuchi, 1995
งานวิry
จยั นี ได
ใน กิจกรรมที่ 4 การจัดการความรู ้ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินคา้
หรือรูปแบบการทางาน เขา้ มาประยุกต ์ใช ้ประกอบการวิจยั เนื่ องจาก
มองว่าบุคลากรใน ธุรกิจซีพี เฟรชมาร ์ท ตอ้ งมีองค ์ความรู ค้ วบคู่ไป
่ เ้ กิดประสิทธิผลทีของงานโดยมี
่
่
กับการทางาน เพือให
เป้ าหมายทีการ
บริก ารคือ การตอบสนองของลู ก ค า้ เป็ นหลัก ดัง นั้ นองค ค์ วามรู ท้ ี่
่ เปิ ดเผย (Tacit Knowledge) จะ
กระจัดกระจายอยู่ หรือความรู ้ทีไม่
่ ดเผย (Explicit Knowledge) โดย
ถูกรวบรวมมาเป็ นความรู ้ทีเปิ
่
ผูเ้ ชียวชาญเป็
นผูร้ วบรวมความรู ้นั้นมาส่งมอบใหแ้ ก่ผูอ้ อกแบบระบบ
สารสนเทศเป็ นผูอ้ อกแบบและสร ้างความรู ้นั้นใหอ้ อกมาเป็ นความรู ้ที่
่
ผลการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศศาสตร ์
กิตติ ภักดีวฒ
ั นะกุล และจาลอง ครูอต
ุ สาหะ (2541) ได ้กล่าวถึง
Summa
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในแนวทางการแก ้ปัญหา
้ ได
้ ้ยึดหลัก่ การของ กิตติ ภักดีวฒ
ry
งานวิ
จ
ย
ั
ชิ
นนี
ั นะกุล และจาลอง
Frederick Taylor ทีเรียกว่า Scientific Management
ซึง่
ครูอุตสาหะ (2541)
มาทาการพั
ฒนตอนดั
ิ ยั ไม่ ไดเ้ ป็ น
้ นา เพียงนีงแต่
้ ผูว้ จ
ประกอบไปด
้วยขั
พ
้ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศเอง
้ ากั
แ ลและน า
้ เพีย งแต่เ ป็ นผู
1.ผูFeasibility
Study เป็ นขันตอนการประเมิ
นก
ต
้นทุบนดูของ
้นมาวิเคราะห ์ โดยมีผูเ้ ชียวชาญด
่
ระบบนั
้านการพัฒนาบุคลากร
ทางเลือกต่างๆ ในการพัฒ
่
และผู
เ
้
ชี
ยวชาญด
นผูพ
้ ฒ
ั นาระบบ
2. Requirement ้านระบบสารสนเทศเป็
Collection and Analysis
นัเก็บรวบรวม
ความต ้องการต่างๆ จากผูใ้ ช ้
3. Design นาเอาปัญหาและความต ้องการทางด ้านต่างๆ มาใช ้ใน
การออกแบบ
่ ้ออกแบบไว ้ จะถูกนามาพัฒนา
4. Prototyping ส่วนต่างๆ ทีได
ต ้นแบบของระบบงาน
ขอบเขตการวิจย
ั
ขอบเขต
้
เนืมอหา
ส่ง เสริ
ให พ
้ นั ก งานในระดับ ผู ช
้ ว่ ยผู จ้ ด
ั การร ้าน เรีย นรู ้
ด ว้ ยตนเอง (Self-Developing) ในรูป แบบการเรีย นรู ้
ในระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ค ส แ์ บบเสมื อ นจริง ด ว้ ยโปรแกรม
จาลองร ้านซีพเี ฟรชมาร ์ท (E-Learning simulator)
ก่อนเข ้าร ับการพัฒนาฝึ กอบรมในหลักสูตรมาตรฐาน
โดยระบบการเรียนรู ้ในระบบอิเล็ กทรอนิ คส ์แบบเสมื อน
จริง ด ว้ ยโปรแกรมจ าลองร า้ นซีพี เ ฟรชมาร ท์ นั้ นจะ
นาเสนอในรูปแบบของ E-Learning Courseware ซึง่
จะเป็ นการเรีย นรู เ้ กี่ยวกับ มาตรฐานการบริก าร (CP
Fresh mart Step), ความรู ้ผลิตภัณฑ ์ (Product
Knowledge)และมีก ารทดสอบด ว้ ยแบบฝึ กหัด (Post
test) หลั ง จากการเรีย นรู ด
้ ว้ ยตนเองโดยพนั กงาน
จ าเป็ นต อ้ งนาความรู ้ที่ได ร้ บ
ั จากการเรีย นรู ้ดว้ ยตนเอง
ขอบเขตการวิจย
ั
ขอบเขต
ประชากร
่ ้ในการศึกษาครงนี
้ั ้ คือ พนั กงานในระดับ
ประชากรทีใช
ผูช
้ ว่ ยผูจ้ ด
ั การร ้าน ในร ้านซีพี เฟรชมาร ์ท จานวน 75
่ พ นั ก งานจ านวน 120 คน
สาขาในเขตภาคเหนื อ ซึงมี
้ั จะเจาะลงไปยั
้
แต่ในการศึก ษาคร งนี
งกลุ่ม พนั ก งานเข า้
ใหม่ โดยคิด จากอัต ราเฉลี่ยการเข า้ ออกของพนั ก งาน
่ ดเป็ นประมาณ 10 คนต่อเดือน
จานวน 8% ซึงคิ
ขอบเขตการวิจย
ั
ข้อมู ลและ
้
้
ขันเตรี
ยมการและขันออกแบบ
แหล่งข้อมู ล
ข อ้ มู ล จากการสัม ภาษณ์ถึง ความต อ้ งการของ
่
้
่ าไปใช ้ใน
ผูเ้ ชียวชาญในด
า้ นของเนื อหาของบทเรี
ยนทีน
การสอนในหัวข ้อดังกล่าวโดยคัดเลือกบทเรียนบางส่วนที่
สามารถเรียนรู ้ทางไกลผ่านระบบ E-Learning ได ้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นผูศ้ ก
ึ ษาจึงนาขอ้ มูลดังกล่าว
่ อทีเป็
่ น
มาออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิ คส ์โดยใช ้เครืองมื
ซอฟต แ์ วร ์พัฒ นาในรู ป แบบจ าลองเสมื อ นจริง โดยผู ้
ศึก ษามีห น้า ที่ควบคุม และก ากับ ดูแ ลผู พ
้ ฒ
ั นาระบบอีก
ครง้ั
้
ขันปร
ับปรุงแก้ไข
ขอ
้ มู ล จากการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพของ
บทเรียนอิเล็ กทรอนิ กส ์ในรูปแบบจาลองร ้านเสมือ นจริง
่ ยบเทียบเชิงสถิตข
สามารถหาได ้จากผลสอบทีเปรี
ิ องการ
ประโยชน์ทจะได้
ี่
ร ับจากการวิจย
ั
1. ได ร้ บั การจัดการความรู ้อย่ า งเป็ นระบบ
และน าออกมาใช ้ในรูป แบบของ
ELearning Simulator
2. พนั กงานเกิดการเรียนรู ้และพัฒนาผ่ าน
ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ รี ย น รู ด
้ ้ว ย ต น เ อ ง ( SelfDeveloping)
3. ลดระยะเวลาในการอบรมหลั ก สู ต ร
“มาตรฐานผู ช
้ ่ว ยผู จ้ ัด การร า้ น ซีพี เฟร
Thank You
พลังงาน