Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku

Download Report

Transcript Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke
toiminguid
PMAN
1. juuli 2013
• Määrus moodustab osa Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 5
määruse paketist:
– Kontrollimäärus
– Loomatervise määrus
– Taimetervise määrus
– Seemne ja paljundusmaterjali määrus
– Kulutuste määrus
Hetkeolukord
• Kehtiv ametliku kontrolli määrus
882/2004/EÜ katab osa toidutarneahelast
– Loomatervis
– Toiduohutus
– Söödaohutus
Uus määruse eelnõu
• Reguleerimisala
 Lisaks 882/2004/EÜ reguleeritule laieneb uus määrus
• geneetiliselt muundatud organismide tahtlikku keskkonda viimine ja nende kasutamine
suletud keskkonnas
• Veterinaarravimite kasutamine (varem osaliselt hõlmatud)
• loomsed kõrvalsaadused ja loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted
• Loomade heaolu
• Taimetervis
• Taimne paljundusmaterjal (sh metsamaterjal)
• Taimekaitsevahendite turulelaskmine ja kasutamine (sh säästva kasutamise põhimõtted)
• Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine
• kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste
toodete kasutamine ja märgistamine
 Määrus ei laiene:
• ÜPP raames tehtavad kontrollid
• Teaduslikel eesmärkidel kasutatavad loomad (katseloomad)
Uus määruse eelnõu
•
Pädevad asutused – kohustused, auditeerimine, konfidentsiaalsus
•
Ametlikku kontrolli üldpõhimõtted – kellele laieneb, läbipaistvus, dokumenteeritud
protseduurid, aruandlus, kontrollimeetodid, ettevõtjate kohustused, delegeeritud
aktid täpsemate kontrollimeetmete kohta valdkonniti
•
Ülesannete delegeerimine: nõuded, tingimused, delegeerimine füüsilisele isikule,
kohustused
•
Proovide võtmine, laboratoorsed uuringud, ettevõtja õigus teisele arvamusele,
ametlike laborite akrediteerimine, nende auditeerimine, erandid akrediteerimisest
Uus määruse eelnõu
• Liitu sisenevate loomade ja kaupade ametlik kontroll
 nende loomade ja kaupade ametlik kontroll, mille suhtes ei kohaldata piiril
ametlikku erikontrolli
 Loomad ja kaubad, mille suhtes kohaldatakse piiripunktis ametlikku kontrolli
(piiripunktide loetelu, kontrolli kord, erisused, kontrolli sagedus, ühtne
sisenemisdokument, tolli kohustused)
 Loomad ja kaubad, mis on vabastatud piiripunktis tehtavast ametlikust
kontrollist (art 46)
 Meetmed mittenõuetekohase kaubasaadetise või selle kahtluse korral
(meetmed, ametiasutuste vaheline koostöö, kolmanda riigi ekspordieelse
kontrolli heakskiitmine)
Uus määruse eelnõu
• Ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute
rahastamine
 Rahastamise süsteemi muutmise/täpsustamise eesmärgid
• Ametlike kontrollide tarbeks piisavate vahendite olemasolu
kindlustamine
• Võrdsem kohtlemine ja õiglane jaotus ametlike kontrollide
rahastamisel
• Läbipaistvuse suurendamine
• Rakendusala
 Registreeritud või tunnustatud toidukäitlejad
 Registreeritud või tunnustatud söödakäitlejad
 Taimse materjali ning seemne ja paljundusmaterjali
regulatsioonides defineeritud käitlejad;
 kontrollid, mida viiakse läbi eesmärgiga väljastada ametlikke
sertifikaate/tõendeid
 tunnustamise otsuse või lubade andmisega seotud ametlikud
kontrollid, mis kinnitavad, et tunnustamise ning lubade saamiseks
ja säilimiseks vajalikud nõuded on täidetud;
 Piirikontroll
 ametlikud kontrollid, mida viiakse läbi eesmärgiga saada kinnitust,
et KOM poolt vastuvõetud erakorralised ohumeetmed on täidetud
• Järelevalvetasude peatükk ei laiene
Mahepõllumajanduslik tootmine
kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste
tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete
kasutamist ja märgistamist
Vähema kui 10 töötajaga ettevõtted, mille aastakäive
või aastabilansi maht ei ületa kahte miljonit eurot, on
tasude maksmisest vabastatud (EL-s 80-90%
ettevõtetest)!
• Tasude arvestamise üldpõhimõte
Kogutavad tasud peavad täies ulatuses katma tekkivad
järelevalvekulud!
Kulukomponendid ja nende arvestamine defineeritakse
paremini
Miinimumtasudest loobutakse
• Kulukomponendid
 ametliku kontrolliga seotud töötajate, sealhulgas abipersonali
palgad, sotsiaalkindlustus-, pensioni- ja kindlustuskulud;
 seadmete ja rajatiste kulud, sealhulgas hooldus- ja kindlustuskulud;
 tarbekaupade, teenuste ja töövahendite kulud
 töötajate koolituskulud
 reisimise ja transpordiga seotud kulud;
 proovide võtmise ja laboratoorse analüüsimisega seotud kulud.
Tasude tüübid
Ühtlaselt jagatud kogukulu ehk riigilõiv
• Arvestatakse pädeva asutuse toimingute kogukulu teatud
ajaperioodil (nt aasta)
• Korjatakse kõigilt käitlejatelt, olenemata kas reaalselt
kontrolli tehti
• Kogukulu jagatakse võttes arvesse ettevõtte suurust, tüüpi
ja asjakohaseid riskifaktoreid
• Bonus-malus süsteemi rakendamine
Kulupõhine tasu
• Iga individuaalse kontrolli tegelik kulu
• Kogutakse igalt kohustatud isikult eraldi
• Võib võtta ajatasuna (nt tunnitasu)
Riigilõiv vs järelevalvetasu
207,000 €
380,000 €
Riigilõiv
Tasu
• Läbipaistvuse nõude täitmiseks avalikustatakse:
 Järelevalvekulud mille katmiseks kogutakse tasusid tegevuste ning
kuluelementide lõikes
 tasude summa ettevõtjate kategooriate ja ametliku kontrolli
kategooriate kaupa
 tasude kindlaksmääramiseks kasutatav meetod, sealhulgas artikli 79
lõike 1 punktis a osutatud kindlasummaliste tasude
kindlaksmääramiseks kasutatud andmed ja prognoosid;
 Mikroettevõtete erandi rakendamisega seotud vastavate tasude
kogusumma
 Bonus-malus süsteemi rakendamisel meetod, mille alusel tasude
määra artikli 80 kohaselt kohandatakse
Uus määruse eelnõu
• Sertifitseerimine (ametlike sertifikaatide ja kinnituste üldnõuded,
allkirjastamine ja väljaandmine)
• Referentslaboratooriumid ja keskused (CRL, NRL, EL
referentskeskused – vastutus, ülesanded)
• Haldusabi ja koostöö
 Kontaktasutused, abistamise protseduur, taotluse, mittetaotluse ja
nõuete rikkumise korral, kolmandate riikide abistamine, Komisjoni
poolne abi
• Kavandamine ja abi
 MANCP (üks vastutav asutus kogu määruse reguleerimisala osas) –
ettevalmistamine, aruandlus,
 Toidu ja söödaalased situatsioonplaanid
Uus määruse eelnõu
• Euroopa Liidu tegevus
 Komisjoni poolne kontroll (Komisjoni kontroll LR-s ja
kolmandates riikides, kontrollide planeerimine, LR kohustused,
kolmandate riikide poolne kontroll EL LR-s)
 Loomade ja kaupade liitu sisenemise tingimused
 Pädevate asutuste töötajate koolitus
 Teabehaldussüsteemid (IMSOC)
Uus määruse eelnõu
• Sunnimeetmed
 Pädevate asutuste poolsed meetmed ja sanktsioonid (uurimine,
meetmed, karistused)
 Euroopa Liidu poolsed sunnimeetmed
Menetlemise ajakava
• Eelnõu heakskiitmine 2015
• Allaktide väljatöötamine – kuni 36 kuud
• Kogu paketi jõustumine hiljemalt 2018
Eesti seisukohtade kujundamine
•
Kaasamine: VM, RM, KM, MKM – ettepanekud PM-i 30. august
•
VV seisukohtade heakskiitmine – 26. september 2013.
•
PM ootab sidusministeeriumidelt sisendit eeskätt reguleerimisala, impordi ja
järelevalvetasude peatükkide osas
•
Erialaorganisatsioonidelt oodatakse kommentaare 30. augustiks 2013. a
– Kontaktisik PM-s: Martin Minjajev ([email protected])
– Eelnõu võib leida DG SANCO kodulehelt:
• http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/animal-planthealth_en.htm
Tänan!