Pangandusliit ja ühtne pangajärelevalve mehhanism

Download Report

Transcript Pangandusliit ja ühtne pangajärelevalve mehhanism

Soojenduseks: pangandusliit ja ühtne pangajärelevalve mehhanism.

Raammääruse eelnõu infopäev

Kilvar Kessler 26.2.2014

Miks vajalik teada?

• • • Kuulajatel erinevad taustateadmised Valmistab ette teema täpsemaks käsitlemiseks FI prioriteet 2014

Sisukord

• • • • Pangandusliit SSM • • • • • • Õiguslik alus Ülesehitus Pädevus Koostöö Tegevuse finantseerimine Kesksed dokumendid Finantsinspektsioon SSM rakendamises Raammääruse eelnõu

Pangandusliit

• Kolm sammast • • • Ühtne pangandusjärelevalve mehhanism Ühtne kriisijuhtimise raamistik, kriisi lahendamise asutus ja fond [Ühtne hoiuste tagamise skeem] • Sambaid tuleb käsitleda süsteemina ja võimalikult koos

SSM – õiguslik alus

• EL toimimise lepingu konsolideeritud versiooni artikkel 127 lõige 6: Nõukogu võib seadusandliku erimenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpangaga anda Euroopa Keskpangale määruste abil ühehäälselt eriülesandeid, mis käsitlevad krediidiasutuste ja muude rahaasutuste, välja arvatud kindlustusseltsid, usaldatavusnor matiivide täitmise järelevalvega seotud poliitikat.

• Nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga

SSM – ülesehitus

• Euroopa Keskpank (EKP) moodustab SSM keskuse • Eurotsooni riikide ja SSM-ga liituvate liikmesriikide pangajärelevalve asutused on SSM liikmed • EKP järelevalvenõukogu otsustab EKP-SSM pädevusse kuuluvaid pangajärelevalve küsimusi • EKP juhtnõukogul lõplik otsustusõigus tulenevalt EL aluslepingutest

SSM – pädevus

• EKP sisuline õiguspädevus (kesksed küsimused): • Tegevusloa andmine ja kehtetuks tunnistamine • • • • • Asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse realiseerimine Oluliste osaluste omandamise otsused Regulatiivse kapitali nõuded, SREP-d, stresstestid Ühingujuhtimine, sh riskijuhtimine ja sisekontrolli süsteem, juhtide sobivus, tasustamine, kapitaliadekvaatsuse hindamise protsess (sh IRB) Recovery plaanid ja varajane sekkumine nõrga krediidiasutuse korral • EKP isikuline õiguspädevus: • Eurotsooni riigilt ja SSM-ga liitunud riigilt tegevusloa saanud krediidiasutused • Eelnimetatutega seoses konsolideeritud järelevalve, finantskonglomeraadi täiendav järelevalve • Finantsteenuste järelevalve, rahapesu tõkestamine ei ole pädevuses; makroprudentsete instrumentide osas EKP-l piiratud pädevus

SSM – koostöö

• EKP otsejärelevalve all iga krediidiasutuse tegevusload ja oluliste osaluste omandamine • Muus sisulise pädevuse osas alluvad EKP otsejärelevalvele üksnes suuremad krediidiasutused, Eesti puhul nt kolm suuremat panka • EKP otsene järelevalve SSM liikme kaudu, kuid EKP-l võimalus ka tegelikuks otsejärelevalveks • EKP-l „kvaliteedikontrolli“ funktsioon SSM liikme suhtes

SSM – tegevuse finantseerimine

• EKP järelevalvekulud peavad olema selgesti eristatavad eelarvest • EKP kehtestab iga-aastase tasu krediidiasutustele kõrgeimal konsolideerimistasemel • Tasu arvutamise aluseks on järelevalvekulud, ettemakse nõudmine võimalik • SSM liikmete tegevust pangajärelevalve valdkonnas võib EKP osaliselt või täielikult finantseerida, kuid see ei mõjuta liikmesriikide õigust koguda järelevalvetasusid selle tegevuse osas, mida EKP ei teosta või mis tulenevad koostööst EKP-ga

SSM – kesksed dokumendid (hetkel)

• Määrus (EL) nr 1024/2013 • Vastu võetud, avaldatud ja kehtiv, rakendub täiel määral 4.11.2014

• Määruse nr 1024/2013 artiklis 6(7) nimetatud raamistik ehk Raammäärus • Eelnõu avaldatud, konsultatsioon, peab olema vastu võetud 4.5.2014 (artikkel 33(1)) • Järelevalve käsiraamat • Põhimõtteliselt vastu võetud, avaldamine arutlusel, elav ja arenev dokument • Määruse nr 1024/2013 artiklis 30(2) nimetatud järelevalvetasu raamistik • Põhimõtted arutlusel • [Sisekorrad ja kokkulepe Euroopa Parlamendiga]

SSM – praegused tegevused

• Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 33(4) kohane oluliste pankade põhjalik hindamine • SSM õigusliku, tehnilise kehandi ülesehitamine, töötajatega mehitamine • SSM järelevalvenõukogul juba olnud kaks istungit, kolmas 27.2.14. Koosolekud iga teise nädala neljapäeval 2014 esimesel poolaastal

FI osalemine SSM rakendamises

• EKP SSM järelevalvenõukogus (6ECB+18NCA) osaleb hääleõigusliku liikmena Kessler • EKP SSM järelevalvenõukogu steering committe’s (3ECB+5NCA) osaleb FI • FI osales EL Nõukogu töörühmas, osaleb EKP alalistes ja ad hoc töörühmades, sh töörühmas, mis vastutas Raammääruse eelnõu väljatöötamise eest • Aktiivne panustamine artikkel 33(4) hindamisse: • Lõppenud riigihange välisaudiitorite leidmiseks, kes aitavad oluliste pankade varade kvaliteeti hinnata • • Hindamise FI-sisene organisatsiooniline ülesehitus kinnitatud, mehitatud, toimib Portfellivalimid töös, audiitorite koolitamine töös, jmt • Eesmärgiks on • Tagada nii avatud, ühetaoliselt toimiv ja mõistlikult paindlik SSM, kui see on Eesti ja eurotsooni huve arvestades võimalik • • Tagada Eesti panganduse faktipõhine ja erapooletu käsitlemine SSM-s ning sujuv koostöö jätkumine kolleegiumites Sealhulgas läbi konstruktiivse kriitika ja ettepanekute saavutada piisav arvestamine mikroriikidega

Raammäärus

• Raammäärus peab olema vastu võetud ja avaldatud hiljemalt 4.5.2014

• Kommentaare eelnõu kohta oodatakse kuni 7.3.2014 kella 24:00 • Täpsem teave: http://www.ecb.europa.eu/ssm/consultations/html/framework.en.html

• Frankfurtis toimus eelnõu avalik arutelu 19.2.2014

• Webcast salvestatud ja vaadatav: http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/other/html/webcast_140219.en.html

Tänan!