Hastane Yönetimi

download report

Transcript Hastane Yönetimi

REKTÖR
Prof.Dr. Candeğer YILMAZ
DEKAN
Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU
Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Ahmet AYDIN
Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Tahir YAĞDI
BAŞHEKİM
Prof.Dr. Mehmet ÖZKAHYA
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK
Başhekim Yardımcısı
Prof.Dr. Alper TÜNGER
Tıbbi Koordinatörlük
Hastane Müdür Yrd.
Başhekim Yardımcısı
Prof.Dr. Kubilay DEMİRAĞ
Hastane Müdürlüğü
Başhekim Yardımcısı
Prof.Dr. Sait EĞİLMEZ
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Hastane Müdür Yrd.
Başdiyetisyenlik
Başhekim Yardımcısı
Prof.Dr. Okan GÜLBAHAR
Başeczacılık
Başhekim Yardımcısı
Prof.Dr. Bilgin ARDA
Hemşirelik Hizmetleri
Yönetimi
Hastane Müdür Yrd.
.
REKTÖR
Görev yetki ve Sorumlulukları:
•Üniversite kurullarına ve kuruluşlarına başkanlık etmek
•Üniversitenin
•yatırım programlarını, bütçesini
•kadro ihtiyaçlarını, hazırlamak
•Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
(üniversite yönetim kurulu ve senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra )
• Üniversitede görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev
yerlerini değiştirmek/ yeni görevler vermek
•Üniversitedeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim
.
REKTÖR
•Üniversitenin öğretim kapasitesinin kullanılması ve geliştirilmesinde
• Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,
• Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,
• Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin
planlanıp yürütülmesini
.
DEKAN
Görev Yetki ve sorumlulukları:
Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının
kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli
çalışmayı sağlamak,
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu
ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte
rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim
kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel
gözetim ve denetim görevini yapmak,
.
DEKAN
• Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel
bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde
• Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,
• Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin
düzenli bir şekilde yürütülmesinde,
• Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimi, takip ve kontrol
edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci
derecede sorumludur.
.
DEKAN YARDIMCILARI
Görev Yetki ve Sorumlulukları:
Dekan Yardımcıları, Dekanın vereceği görevleri yapmakla
ve Dekanın görevi başında bulunmadığı hallerde de
kendisine vekalet etmekle görevlidirler.
.
BAŞHEKİM
Görev, yetki ve sorumlulukları:
Hastaneyi, idari, eğitim-öğretim ve tıbbi araştırmalar için, en
üst düzeyde, uygulama alanı durumuna getirmek ve hastane
hizmetlerini en ekonomik, kaliteli ve verimli şekilde
gerçekleştirmekle yetkili ve sorumludur.
Kurumun verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık
içinde yapılması, kaliteyi düşürmeden ekonomi sağlanması ile
hizmeti olabilecek en yüksek düzeye çıkarmak için gerekli
tedbirleri alır.
Kuruma ait bütün işlerde muhatap ve haberleşmeye yetkili tek
mercidir.
Bu görevlerini doğrudan Dekan ve Üniversite dışındaki resmi
ve özel kurum ve kuruluşlara karşı, sorumlu olarak yürütür.
.
BAŞHEKİM YARDIMCILARI
Görev, yetki ve sorumlulukları:
Başhekim Yardımcıları, her hususta başhekime yardım eder
ve ona karşı sorumludur. Başhekimin vereceği görevleri
yapmakla ve Başhekimin görevi başında bulunmadığı
hallerde de kendisine vekalet etmekle görevlidirler.
.
HASTANE MÜDÜRÜ
Görev, yetki ve sorumlulukları:
Baştabipliğe bağlı olarak kurumun idari, mali ve teknik
hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca
yürütmekle yükümlü ve yetkilidir.
Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü
ihtiyaçlarını zamanında tesbit eder ve sağlanması için gerekli
tedbirleri alır. Baştabibin vereceği talimata göre sonuçlandırır.
Satınalma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini
yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar.
Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce
zamanında yapılmasını sağlar.
.
HASTANE MÜDÜRÜ
• İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde
yapmalarını sağlamakla, kendisine bağlı personelin görev
yetki ve sorumluluklarını belirlemekle yükümlü ve doğrudan
baştabibe karşı sorumludur.
• Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma
uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları
gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları idare
amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle yürütür.
.
HASTANE MÜDÜRÜ
• Sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin kurumca
zamanında düzenlenip ait olduğu makama gönderilmesini
sağlar.
• Bulaşıcı hastalıklar teşhisi konulan vak'aları ve bunlardan
ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe
ve ayrıntılı bir şekilde haber verir.
.
HASTANE MÜDÜR
YARDIMCILARI
Görev, yetki ve sorumlulukları:
Hastane müdür yardımcısı; hastane müdürünün görevlerine
yardım eder. Hastane müdürünün kendisine vereceği idari,
mali ve teknik görevlerde kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer
mevzuata göre hizmet görür. Hastane müdürünün yokluğunda
onun görevini yapar.
.
BAŞHEMŞİRE
(Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi)
Görev, yetki ve sorumlulukları:
•
Hasta bakım hizmetlerinin en iyi şekilde görülmesini sağlamakla
görevli olup doğrudan Baştabibe karşı sorumludur.
• Kurumda çalışan başhemşire yardımcıları, servis sorumlu
hemşireleri, ile kendisine bağlı diğer hizmet birim amir ve
sorumlularının birinci derecede amiri olup, hasta bakımı
hizmetlerinde görevli personelin zamanında ve gereğince
yönetmelik hükümlerine göre görev yapmalarını sağlamak ve
kontrol etmekle yükümlüdür.
• Gerekli noksanlıkları tıbbi konularda baştabibe, idari konularda
hastane müdürüne bildirir.
.
BAŞHEMŞİRE
(Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi)
• Hizmetlerin yapılması sırasında gördüğü eksik ve kusurları
gidermek ve yapamayacağı veya yetkisi dışında kalan işleri
baştabibe zamanında bildirmekle görevlidir.
• Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin
belirlenmesi ve bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili
hususlarda görüş ve isteklerini baştabibe iletir ve verilen kararları
uygular.
• Kendisine bağlı (hemşire, ebe, hemşire yardımcısı ve yardımcı
hizmetler sınıfı) personelinin, mesleki bilgi ve tecrübelerinin
gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitimini sağlar.
.
BAŞHEMŞİRE
(Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi)
• Hasta bakımı ile ilgili hususlardan sorumlu olarak özellikle,
hastaların temizlik ve beslenmelerine ve yatıp kalkmalarına,
ilaçlarının vaktinde verilip verilmediğine, yemeklerinin bölüm ve
dağıtımına nezaret eder.
• Klinik ve polikliniklerin genel temizlik ve düzenini sağlar.
• Hemşire ve kendisine bağlı diğer personele ait nöbet ve izin
cetvellerini düzenler ve baştabibe onaylatır.
.
BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
(Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi)
Görev, yetki ve sorumlulukları:
Başhemşire yardımcısı, başhemşirenin vereceği görevleri
yapmakla ve başhemşirenin bulunmadığı hallerde de
kendisine vekalet etmekle yükümlüdür.
.
BAŞDİYETİSTEN
Görev, yetki ve sorumlulukları:
• Başdiyetisyen kurumun ihtiyaçlarını gözönünde tutarak bir hizmet
proğramı hazırlar. Bunun uygulanmasını ve yürütülmesini sağlar.
• Diyetisyenler arasında işbölümü yapar. Başdiyetisyen doğrudan
baştabibe karşı sorumludur.
• Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli
olmasını sağlar.
• Mutfak, yemekhane ve anbar hizmetlerinin düzenli ve verimli bir
şekilde yürütülmesinden sorumludur.
.
BAŞDİYETİSTEN
• Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı
olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin
değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlar ve
dağıtımını kontrol eder.
• Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun
olarak saklanmasını sağlar ve denetler.
• Mutfak personelini seçer ve baştabibin onayına sunar.
• Beslenme ile ilgili lüzumlu araç ve gereçleri saptar ve
sağlanması için hastane müdürüne bildirir.
.
BAŞDİYETİSTEN
• Hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin sofrasına kadar
kaliteli ve gerekenlerin sıcak bir şekilde getirilmesini sağlar.
• Personelden özel diyet alanların listelerini hazırlar ve onları bu
konuda eğitir.
•
Ayrıca mutfak personelinin hizmet içi eğitim proğramını
hastane müdürü ile birlikte planlıyarak yaptırır.
.
BAŞECZACI
Görev, yetki ve sorumlulukları:
• Eczanede bulundurulması gereken belirli ilaçları daima
bulundurmak ve ilaçların her zaman taze ve kodekse uygun
olmasını sağlamakla yükümlüdür.
• Eczane ile ecza deposunda bulunan bütün ilaçların, alet ve
malzemenin iyi bir şekilde muhafazasından ve usulüne uygun
olarak sarfedilmesinden sorumludur.
• Eczanede mevcut ilaçların cinslerine göre sınıflandırılarak
dolaplara yerleştirilmesinden, bozulan veya üzerinde etiket
bulunmaması nedeniyle ne olduğu belli olmayan ilaç ve sıhhi
malzemenin, Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre yoketme ve
kayıttan düşme işlemlerini yapar.
.
BAŞECZACI
• Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları
aşanlar ile Kodekse uygun olmayanlar hakkında ilgili tabibi uyarır.
• İlaçlar yapılırken eczane laboratuvarında hazır bulunarak
eczanede çalışanlar tarafından sorulan mesleki ve fenni soruları
cevaplandırır ve gerektiğinde onları uyarır.
• Kurumun ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında bildirmeye,
sağlanması için hazırlayacağı listeleri baştabibe vermeğe
zorunludur.
• Kurumlarda Türk Kodeksine aykırı ilaçlar bulunmasından
başeczacı sorumludur.
• Bir sonraki yıla ait ilaç ve malzeme ihtiyacını listesiyle birlikte
baştabibe bildirir.
.
BAŞECZACI
• Eczacıların, eczade çalışan depo memuru ile eczane memur ve
hizmetlilerinin hizmetle ilgili hususlarda amiri olup, bunlar
arasında görev bölümü yapar. Bunların düzenli, tertipli ve verimli
çalışmaları için gereken tedbirleri alarak çalışmalarını izler ve
kontrol eder.
• Kurum personeline ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine
ait reçeteleri yapan anlaşmalı eczanelerin getirdiği reçete ve
faturaların kontrolünü yapar veya bu iş için bir eczacıyı
görevlendirir.
.
.
GÖREVİNİZDE
BAŞARILAR
DİLERİZ
.