اسلایدهایی که برای بحث خنثایی پول در اقتصاد ایران ساخته بودم.

Download Report

Transcript اسلایدهایی که برای بحث خنثایی پول در اقتصاد ایران ساخته بودم.

‫به نام خدا‬
‫آیا در اقتصاد ایران شوک های عرضه پول‬
‫توسط تقاضای پول‬
‫جذب می شود؟‬
‫فرضیات و پرسش ها‬
‫در اقتصاد ايران پول پيش بيني شده كامل در سطح قيمتهاي جاري‬
‫منعكس ميشود‪.‬‬
‫در اقتصاد ايران نسبتي از پول پيش بيني نشده به عنوان‬
‫تقاضايمطلوب پول نگهداري ميشود‪.‬‬
‫آیا پول در اقتصاد ایران خنثی است؟‬
‫خنثایی پول‬
‫تئوری مقداری پول‬
‫تغيير در مقدار پول هيچگونه تاثيري بر‬
‫سطح متغيرهاي حقيقي ندارد و تنها‬
‫تاثيرات اسمي کلن بر جاي ميگذارد‪:‬‬
‫خنثایی پول در بلند مدت‬
‫خنثایی پول از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصاد‬
‫• پول در درازمدت خنثي بوده و گردش آن در اقتصاد تأثيري بر روي متغيرهاي بخش حقيقي اقتصاد‬
‫ندارد‪ .‬براساس نظريات كلسيكها تغييرات حجم پول در بلندمدت تنها قيمتها را تحت تأثير قرار‬
‫ميدهد‪.‬‬
‫‪AS‬‬
‫‪AD2‬‬
‫‪p‬‬
‫‪LM1‬‬
‫‪LM2‬‬
‫‪AD1‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Yf‬‬
‫‪IS‬‬
‫‪Y2‬‬
‫‪r‬‬
‫کلسیک‬
‫خنثایی پول از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصاد‬
‫• کينزينها (و نه کينزينهاي افراطي) اعتقاد به تأثيرگذاري سياستهاي پولي و ناخنثايي آن دارند‬
‫کینزی‬
‫‪r‬‬
‫‪p‬‬
‫‪r1‬‬
‫‪r2‬‬
‫‪IS‬‬
‫)‪md(Y2‬‬
‫‪Y2‬‬
‫‪r3‬‬
‫خنثایی پول از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصاد‬
‫• پوليون بر خلف کینزی ها منشاء بيثباتي در اقتصاد را سياست هاي پولي و مالي دولت مي دانند‪.‬‬
‫• فریدمن‪ :‬سياستهاي پولي در کوتاه مدت‪ ،‬و به خنثايي آن در بلندمدت اعتقاد دارد‪ .‬فرضیه انتظارات‬
‫تطبیقی)‬
‫• اقتصاددانان پولي از سياست قاعده پولی در مقابل تشخيص يا مصلحت گرايي حمايت مي کردند‬
‫پولیون‬
‫خنثایی پول از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصاد‬
‫• فرضیات اصلی‪ -1 :‬انتظارات عقلیی‪ -2 ،‬تسویه مداوم بازارها‪ -3 ،‬بستگي تغيير در ميزان عرضه به قيمتهاينسبي و‬
‫نه قيمتهاي مطلق‬
‫• سياستهاي پولي سيستماتيک و منظم (پیش بینی شده) قادر به تغيير مسير توليد و اشتغال نيستند و فقط بر‬
‫ارزشزهای اسمی تدثيرگذارند‬
‫• سیاست های پولی پیش بینی نشده در کوتاه مدت اثرگذار خواهند بود‪.‬‬
‫• سياست هاي پولي چه به صورت پيش بيني شده و چه به صورت پيش بيني نشده خنثي هستند‬
‫کالسیک های جدید‬
‫چرخه هاي تجاري‬
‫حقيقي‬
‫خنثایی پول از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصاد‬
‫• پسا کينزين ها به پول به عنوان يک پديده درون زا مي نگرند‪.‬‬
‫• ر شد حجم پول در پاسخ به تبيين رابطه بين پول و تورم و نه نتیجه آن است‪ .‬در ديدگاه پسا کينزين ها‬
‫برعکس نظريه کلسيک ها است‪ .‬آنها رشد پول را پاسخي به تورم و نه علت آن مي دانند‪.‬‬
‫• اعتقاد به شکل گيري عقليي انتظارات‪.‬‬
‫• معتقد به تاثيرگذاري سياستهاي پولي و ناخنثايي دليل اصلي آنان نيز وجود چسبندگيهاي قيمتي و دستمزدي‬
‫در اقتصاد‪ ،‬اطلعات ناقص و ‪ ...‬آن در کوتاه مدت هستند‪.‬‬
‫پساکینزین ها‬
‫کینزین های جدید‬
‫مروری بر مطالعات انجام شده‬
‫رشد پولي غير قابل انتظار اثر مثبت و معني داري بر محصول دارد (‪ )1946-1973‬برای‬
‫امریکا‬
‫بارو ‪1976‬‬
‫تاثير شديد رشد پولي غير منتظره بيشتر در سال اول خود را نشان مي دهد‪ ،‬به علوه‬
‫مجموع ضرايب رشد پولي غير منتظره نيز نمايان گر تاثير ضعيف تر شوك هاي پولي غير اتفيلد‪ ،‬داک و دمري ‪ 1981‬و‬
‫‪1983‬‬
‫منتظره بر محصول‪.‬‬
‫برای اینگیلیس و برخی از کشورهای در حال توسعه‬
‫جزء قابل انتظار رشد پولي اثر عميقي بر سطح محصول و بيكاري در آمريكا دارد‪.‬‬
‫نتايجي مخالف با نتايج بارو‬
‫نتایجی مخالف بارو‬
‫رابطه تولید با عرضه پول‬
‫ميشکين (کینزی)‪ ،‬گوردون‪،‬‬
‫مک گي و استاسياک ‪1982‬‬
‫پسران ‪1987‬‬
‫مروری بر مطالعات انجام شده‬
‫وقار ‪1353‬‬
‫آزمون اعتبار دیدگاه پولیون‪ .‬متغيرهاي پولي هيچگونه تاثيري بر توليد نداشته و تنها تاثير آنها بر تورم بوده است‪.‬‬
‫ختايي و دانه كار ‪1371‬‬
‫تاثير گذاري سياست هاي پولي پيش بيني شده و نشده در اقتصاد رسيدند‬
‫جللي ناييني و شيوا ‪1372‬‬
‫افزايش حجم پول و نقدينگي هيچ كمكي به رشد توليد نمي كند و باعث فشارهاي تورمي نيز مي گردد‪.‬‬
‫ختايي و قديمي نيا ‪1374‬‬
‫در کوتاه اثر گذار‪ -‬در بلندمدت بی تاثير‬
‫كميجاني و منجذب ‪1375‬‬
‫وجود توهم پولي در اقتصاد و عدم شكل گيري انتظارات به صورت عقليي بود‬
‫مهرآرا ‪1377‬‬
‫خنثایی پول و افزایش تورم‬
‫ابريشمي ‪1381‬‬
‫خنثایی و ابرخنثایی پول‪ :‬عدم وجود ارتباط بلند مدت ميان پول و سطح توليد ملي‬
‫ياوري و اصغپور ‪.1381‬‬
‫پول حداقل در كوتاه مدت در اقتصاد اثرگذار است‬
‫شفيعي و عباس ي نژاد ‪1382‬‬
‫فرضيه خنثايي پول را در ايران تائيد مي کنند‬
‫الگوی بارو‬
DM t   0  1DM t 1   2 DM t  2   3 FEDVt   4UNt 1  tm
U 0t   0  1DMRt   2 DMRt 1   3 DM t  2   4 DM t 3   5 MILt  ty
‫ نرخ‬U0 ‫ و‬،‫ تغييرات موقتي در مخارج دولتي‬FEDV ،‫ مخارج دولتي‬G ،‫ رشد غير قابل انتظار عرضه پول‬DMR ،‫ رشد عرضه پول‬DM ‫در آن‬
‫بيكاري‬
DM t  mt  mt 1
,
U
UNt  log[ t
FEDV  g t  g t*
,
g t*  0.2 g t  0.8 g t*1
(1  U t )
]
‫بیشتر مطالعات به بررس ی رابطه حجم پول و تولید می پرداختند‪ ،‬اما گروه دیگری از مطالعات از اوایل دهه ‪ 1980‬به بررس ی این روابط‬
‫از زاویه تقاضای پول پرداختند‪.‬‬
‫ا‬
‫فرضية پول به عنوان عامل جذبكنندة شوك داللت بر آن دارد كه پول پيشبيني شده كامل در سطح قيمتهاي جاري منعكس (‪ )δ=0‬و‬
‫نسبتي (‪ )0<a<1‬از پول پيشبيني نشده به عنوان تقاضاي مطلوب پول نگهداري ميشود‬
‫• نسبتي از تغييرات پيشبينينشده در عرضه پول در کوتاه مدت به عنوان تقاضاي پول مطلوب نگهداري ميشود‪ ،‬در حاليکه‬
‫تغييرات پيشبينيشده در عرضه پول به طور کامل در سطح قيمتها منعکس ميشود‪ ،‬بنابراين اين تغييرات پيش بيني شده‬
‫خنثي خواهد بود‬
‫کار و داربی ‪1981‬‬
‫• تایید فرضیه ضربه گير بودن پول‬
‫کاتبرتسون و تيلور (‪ 1986‬و‬
‫‪ 1998‬و ‪)2006‬‬
‫(‪)1‬‬
‫بررس ی الگو متغيرهای آن‬
‫‪(m  p)t  X t   (mt  mta )  mta  ut‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪mt  mta  ut  Z t 1  t‬‬
‫‪ mt‬لگاريتم موجودي اسمي پول در زمان ‪t‬‬
‫‪ pt‬لگاريم سطح قيمت‬
‫و ‪ xt‬برداري از متغيرهاي تعيينكنندة تقاضاي پول (مانند درآمد‪ ،‬نرخهاي بهره و وقفههاي تراز حقيقي پول)‬
‫‪mta‬‬
‫عرضة پول مورد انتظار بوده‬
‫‪ Zt-1‬بردار متغيرهايي است كه تأثير سيستماتيكي روي عرضة پول دارند‬
‫‪3‬‬
‫‪pt  X t  (1  a)(m  m ) t  (1   )m  ut‬‬
‫‪a‬‬
‫‪t‬‬
‫‪a‬‬
‫اگر ‪ δ=0‬باشد پول پيشبيني شده اثر متناسب روي قيمت دارد‪ .‬بطوري كه شوكهاي پولي پيشبيني نشده‪ ،‬مانده حقيقي‬
‫پول را در كوتاهمدت افزايش ميدهد‬
‫معادلة (‪ )2‬به شكلهاي مختلف (مانند (‪ ARIMA ،AR )4‬و مدل رگرسيون) تصريح شده و پيشبينيهاي و شوكهاي‬
‫غيرمنتظره پولي محاسبه ميشوند‪ .‬سپس اين مقادير بجاي و در معادلة(‪ )1‬جايگزين و معادله حاصل به روش ‪ OLS‬برآورد ميگردد‪.‬‬
‫بررس ي مانايي داده ها‬
‫نتايج آزمون ريشه واحد ديكي فولر‬
‫آماره آزمون سطح متغير‬
‫آماره آزمون تفاضل مرتبه اول متغير‬
‫بدون روند‬
‫بدون روند‬
‫‪M2‬‬
‫‪-75/2‬‬
‫‪-1/7‬‬
‫‪GDP‬‬
‫‪4/2‬‬
‫‪-9/3‬‬
‫‪P‬‬
‫‪45/0‬‬
‫‪-74/3‬‬
‫نام متغير‬
‫مقدار بحراني آزمون(در سطح ‪ :)%5‬الف) بدون روند ‪-930/2‬‬
‫مقدار بحراني آزمون(در سطح ‪ :)%10‬الف) بدون روند ‪-603/2‬‬
‫نتايج آزمون ريشه واحد ديكي‪ -‬فولر بيانگر آن است كه كليه متغيرها در سطح‪ ،‬داراي ريشه واحد و ناايستا مي باشند‪ .‬در نتيجه اين آزمون در‬
‫مورد تفاضل مرتبه اول متغيرها بكار گرفته شده و نتايج بيانگر اين است كه لگاريتم متغيرهاي لگاريتم حجم پول تعديل شده )‪ ،(M‬لگاريتم‬
‫توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ‪ ،)GDP76( 76‬لگاريتم شاخص قيمت مصرف کننده )‪ )P‬در سطح ‪ %95‬ايستا مي باشند‬
‫برآورد مدل‬
‫مرحله اول پيش بيني حجم پول با استفاده از ‪:‬‬
‫‪ ‬فرايند خود توضيح (‪ )AR‬و‬
‫‪ ‬فرايند خود توضيح جمعي ميانگين متحرک(‪ )ARIMA‬و‬
‫‪ ‬يک مدل رگرسيون‬
‫الگوی رگرسیونی‬
‫‪M te   0  1 M t 1   2 M t 2   3GCt   tm‬‬
‫الگوي )‪ AR(4‬بهترين نتايج را در مورد پيش بيني نقدينگي نشان داد‬
‫آزمون هاي تشخيص ي براي اطمينان از الگوي انتخابي براي پيش بيني پول‬
‫ آزمون دوربين‪ -‬واتسن رگرسيون همجمعي(‪)CRDW‬‬‫براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بلند مدت بين متغير هاي برازش شده از آزمون دوربين‪ -‬واتسن‬
‫رگرسيون همجمعي استفاده شده است‪ .‬به صورت ساده اين آزمون آماره دوربين واتسن حاصل از‬
‫رگرسيون اوليه را با مقادير بحراني ارائه شده توسط سارگان و بارگاوا مقايسه مي نمايد‬
‫مقدار دوربين واتسن‬
‫كميت بحراني در‬
‫حاصل از رگرسيون‬
‫سطح ‪%10‬‬
‫‪2/05‬‬
‫‪0/323‬‬
‫كميت در سطح ‪%5‬‬
‫‪0/386‬‬
‫نتيجه‬
‫رد فرض صفر‬
‫با مقايسه آماره دوربين واتسن و کميت بحراني مانائي جمله پس ماندن تائيد ميشود‪.‬‬
‫آزمون هاي تشخيص ي براي اطمينان از الگوي انتخابي براي پيش بيني پول‬
‫آزمون نرمال بودن( ‪)Normality‬‬
‫اين آزمون هيستتوگرام جمتالت مستماند و آمتاره ‪ Jarque-Bera‬بتراي نرمتال بتودن بته اضتافه يتک ستري آمارهتاي توهتيفي ستاده جمتالت مستماند را‬
‫ارائه مي دهد‪.‬‬
‫آزمون نرماليتي‬
‫فرض صفر‬
‫آماره ‪Jarque-Bera‬‬
‫عدم وجود خود همبستگي‬
‫‪1/63‬‬
‫چنانکه مشخص است توزيع جمالت مسماند نرمال مي باشد‪.‬‬
‫احتمال پذيرش‬
‫‪0/44‬‬
‫مرحله دوم‬
‫نتايج حاصل از برآورد معادله تقاضاي پول به عنوان ضربه گير‬
‫متغير‬
‫سطح احتمال معني‬
‫ضريب‬
‫آماره ‪t‬‬
‫جزء ثابت‬
‫‪2/35‬‬
‫‪3/97‬‬
‫‪0/95‬‬
‫رشد پيش بيني شده حجم پول‬
‫‪0/001‬‬
‫‪0/03‬‬
‫‪0/96‬‬
‫رشد پيش بيني نشده حجم پول‬
‫‪0/06‬‬
‫‪1/93‬‬
‫‪0/05‬‬
‫تقاضاي موثر پول با يک دوره وقفه‬
‫‪0/89‬‬
‫‪10/93‬‬
‫‪000/0‬‬
‫توليد ناخالص داخلي‬
‫‪0/08‬‬
‫‪2/6‬‬
‫‪0/05‬‬
‫داري‬
‫ضريب تعيين‬
‫‪0/96‬‬
‫ضريب تعيين تعديل شده‬
‫‪0/96‬‬
‫آماره ‪F‬‬
‫‪214‬‬
‫آماره دوربين واتسون‬
‫‪2/24‬‬
‫‪pt  X t  (1  a)(m  m ) t  (1   )m  ut‬‬
‫‪a‬‬
‫‪t‬‬
‫‪a‬‬
‫تفسير نتایج‬
‫ضريب رشد پول پيشبيني شده (‪ )0/001‬بي معني مي باشد و اين به آن معني است که در اقتصاد ايران رشد پول پيشبيني‬
‫در طول سالهاي مورد بررس ي نه تنها تاثيري بر تقاضاي موثر پول نداشته است بلکه پول پيشبيني شده اثر متناسب بر روي‬
‫قيمت داشته است‬
‫اما نسبتي از رشد پول پيشبيني نشده به عنوان تقاضاي موثر پول نگهداري شده است و يا به عبارت ديگر شوكهاي پولي‬
‫پيشبيني نشده‪ ،‬مانده حقيقي پول را افزايش داده اند‪.‬‬
‫آزمون خودهمبستگي ‪)Serial Correlation LM( LM‬‬
‫اين آزمون در واقع همان آزمون بريوش_گادفري است که براي تعيين بود يا نبود مشکل خود همبستگي جمالت مسماند به کار مي رود‪.‬‬
‫همانگونه که آماره ها نشان مي دهند مشکل خود همبستگي ميان جمالت مسماند وجود ندارد‪.‬‬
‫نتايج آزمون ‪LM‬‬
‫فرض صفر‬
‫عدم وجود خود همبستگي‬
‫آماره ‪F‬‬
‫‪1/19‬‬
‫احتمال پذيرش‬
‫‪0/69‬‬
‫آماره كاي دو‬
‫‪2/78‬‬
‫احتمال پذيرش‬
‫‪0/76‬‬
‫آزمون وايت (بدون ضرب متغييرهاي توضيحي) ‪Whith Heteroskedaticiti test‬‬
‫اين آزمون براي تشخيص ناهمساني واريانس بكار گرفته مي شود‬
‫فرض صفر‬
‫همساني واريانس‬
‫آماره ‪F‬‬
‫‪1/7‬‬
‫احتمال پذيرش‬
‫‪0/12‬‬
‫آماره كاي دو‬
‫‪14/7‬‬
‫احتمال پذيرش‬
‫‪0/14‬‬
‫جمع بندی و نتیجه گيری‬
‫تقاضاي موثر پول در اقتصاد ايران تنها تحت تاثير سياست هاي پولي پيش بيني نشده قرار دارد و به عبارت ديگر نسبتي از پول پيش‬
‫بيني نشده به عنوان تقاضاي موثر پول نگهداري مي شود‪ .‬البته اين نسبت بين هفر و يک مي باشد و اثرات مثبت ناش ي از آن‬
‫باعث افزايش توليد و سرمايه گذاري خواهد شد‪.‬‬
‫از سوي ديگر تغييرات پولي پيش بيني شده نقدينگي نه تنها اثري بر تقاضاي موثر براي پول ندارد بلکه به طور کامل در سطح‬
‫عمومي قيمت ها منعکس مي شود‪ .‬افزایش نقدینگی= افزایش تورم‬
‫سياست هاي پولي پیش بینی نشده در مقابل سياستهاي پولي پيش بيني شده قادر به تاثير گذاري بر توليد ملي هستند‬
‫توهيه هاي سياستي‬
‫استفاده از نقدینگی‬
‫برای کنترل تورم و نه‬
‫تاثيرگذاری بر تولید‬
‫بی تاثيری سیاست‬
‫پولی‬
‫افزایش تورم‬
‫از دست رفتن‬
‫استقلل بانک‬
‫مرکزی‬
‫‪ -‬استفاده از سیاست پولی پیش بینی نشده در کوتاه مدت‬
‫افزایش نقدینگی‬
‫افزایش نقدینگی‬
‫کسری بودجه دولت‬
‫• یکی از هوشمندانه ترین ویژگی های انتظارات عقلیی‪ ،‬کاربرد اصطلح عقلیی است به گونه ای که‬
‫مخالفان این رویکرد در یک موقعیت دفاعی قرار گرفتند که یا غيرعقلیی هستند یا مدلسازی‬
‫دیگران غيرعقلیی است که هیچکدام موقعیت های خوشایندی برای یک اقتصاددان نیست‬
‫رابرت بارو‬