Lesing og lesestrategier

Download Report

Transcript Lesing og lesestrategier

Jeg bare leser jeg, og så ser jeg hva som skjer
• BROBYGGER
• MODELLERE
• MIDDELMÅDIG I BERGEN
LITEN FREMGANG TIL TROSS FOR STOR SATSING
HVORFOR?
”Det er ingen grunn til å tro at den rene
leseferdigheten er for dårlig blant norske
elever.”
ELEVENE LESER
OG DE LESER KANSKJE FOR Å HUSKE
MEN DE LESER IKKE FOR Å FORSTÅ
Hvordan leser du for å forstå innholdet
i teksten?
HVA GJØR DU HVIS DET ER NOE DU
IKKE FORSTÅR NÅR DU LESER?
Å kontekstlese
Konklusjon
• Tiden det tar
• Passiviteten
• Snevre strategier
• JEG LESER DET OM IGJEN HELT TIL JEG
FORSTÅR DET
• TRENGER ELEVENE STRATEGIER FOR Å LESE?
• Middelmådig i Bergen
”Vi må få flere lærere inn i skolen,
avbyråkratisere lærerhverdagen
og øke kompetansenivået hos lærerne”
BROBYGGER
MODELLERER
De viktige forkunnskapene
Ivar: Luftens dronning, det var litt rart, men det betyr
sikkert at det er en som bestemmer over luften.
Dronninger bestemmer jo ofte ting. Et sånt lite fly har jeg
sett på TV. Jeg tror denne damen var i filmen som heter
Natt på museet 1 eller 2. Når en så det spinkle flyet oppe
på himmelen, lignet det på et lite insekt. Det forstår jeg
ikke helt, jeg vet ikke hva spinkle er, men det ser ut som
om det lille flyet kan falle ned når som helst. Og hvis du
ser noe langt borte, så ser det veldig lite ut. Luftens
dronning tok en modig beslutning da hun bestemte seg
for å fly over Atlanterhavet i et lite fly. Jeg husker da jeg
var modig og hoppet fra 5-meteren på Osbadet. Nå har
hun, luftens dronning, bestemt seg for noe modig.
24
En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent
område er bedre enn en gate. I
begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå.
Du må trolig prøve noen ganger. Det krever
visse ferdigheter, men disse er enkle å
lære. Selv små barn har glede av det. Når
du først har lyktes, blir det sjelden
vesentlige problemer, Fugler vil sjelden
komme for nær. Derimot kan regnvær by
på problemer. Fra Bråten, Leseforståelse.
25
Å lage drager
En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent
område er bedre enn en gate. I
begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå.
Du må trolig prøve noen ganger. Det krever
visse ferdigheter, men disse er enkle å
lære. Selv små barn har glede av det. Når
du først har lyktes, blir det sjelden
vesentlige problemer, Fugler vil sjelden
komme for nær. Derimot kan regnvær by på
problemer. Fra Bråten, Leseforståelse.
26
Hva kan du gjøre?
•
•
•
•
•
•
Hvorfor skal teksten leses?
Forkunnskaper om teksttype
Skriv opp overskrifter som gjelder temaet
Skriv opp fakta som gjelder temaet
Hvilket vokabular tenker dere på
Hvilke holdninger har dere til temaet?
• mennesker skal ha samme muligheter og
rettigheter
• 6 av 10 studenter ved universiteter og
høgskoler er kvinner
• Kvinners månedslønn er 85 prosent av menns
månedslønn
• Gi menn mulighet til å være menn
• Er det alltid rettferdig å dele kaken likt?
TEST DEG SELV
a: Kastesystemet
Påstand
Enig
Kastesystemet er forbudt i dag
Ulike yrker hører til de ulike
kastene
Det er din karma som
bestemmer hvilken kaste du blir
født inn i
Alle indere tilhører en kaste
Kastesystemet har med renhet /
urenhet å gjøre
30
Uenig
Jeg hadde
rett
TEST DEG SELV
a: Kastesystemet
Påstand
Enig
Uenig
x
Jeg hadde
rett
G
Kastesystemet er forbudt i dag
X
G
Ulike yrker hører til de ulike
kastene
X
R
Det er din karma som
bestemmer hvilken kaste du blir
født inn i
X
R
Alle indere tilhører en kaste
X
Kastesystemet har med renhet /
urenhet å gjøre
R
31
• ”Reading strategies take more time at first,
but with practice, help the reader to
understand and remember much more from
the text in less time than it would take
without using the strategies.”
MODELLERER
• HUKOMMELSE
• ORGANISERE
• UTDYPE
• OVERVÅKE
• NØKKELORD
• AVSNITT FOR AVSNITT
• UNDERSTREKING
• TANKEKART
• TIDSLINJE
• STORYBOARD
• ORDBANK
• VENN-DIAGRAM
Venn-diagram
Forelskelse
følelse av stor beundring for, tiltrekning mot
eller begjær etter en annen person
Forelskelse
er den følelsen man har når man opplever at
en annen person har en helt spesiell
betydning for en
Kjærlighet og forelskelse
• STILLE SPØRSMÅL
• SAMMENDRAG MED EGNE ORD
• ORDSKY
Det amerikanske presidentvalget
Ordsky www.wordle.net
”Husk å lese side 37-39 til i morgen”
”Jeg har bare klassen i RLE, så jeg trenger ikke dette
med lesestrategier”
”Jeg bare leser, og så ser jeg hva som skjer”
”Jeg finner ikke svaret noen steder”
”Jeg forstår hva fotosyntese er, men hva betyr å
produsere?”
”Bildene i teksten gjør at det blir mindre å lese”
”Men lærer, dette stemmer ikke med det faren min har
sagt..”
44
Lesing og lesestrategier
Jeg leser gjennom teksten nøye en gang og understreker viktig informasjon
mens jeg leser. Jeg lager alltid store tankekart av det jeg har understreket. Da får
jeg lest det to ganger og nå som det nærmer seg eksamen har jeg ikke tid til å
lese en tekst flere ganger enn det. Jeg lager tankekartet for hånd. Jeg er ikke pcfan. Hvis jeg ikke har det i hendene, husker jeg dårlig.
Helle, elev Vg3
Hvordan kan elevene lese slik at de forstår?
Hvordan kan elevene lære å bruke effektive
lesestrategier?
Å lære å lese
Å lese for å lære
Etter at jeg har
lest teksten,
diskuterer jeg
innholdet med
andre.
Antall elever som oppnådde studieeller yrkeskompetanse til normert tid:
55,5 prosent i 2004
57,8 prosent i 2005
57,1 prosent i 2006
Nifu
Fagtekster<bilde fagbok>
• Sammensatte tekster
• Skal forklare begreper, fenomener og
sammenhenger
• Er fagspesifikke
• Har ofte et krevende språk
• Mer detaljerte faktaopplysninger
<Oppslag fagtekst>
STRUKTUR
Avsnitt, overskrifter,
tittel, kursivering,
uthevede ord, få
utropstegn, ikke direkte
tale
SAMMENSATT TEKST
Grafer, tabeller, bilder,
bildetekst, figurer,
diagrammer
ORD OG UTTRYKK
Nøytralt språk, nye
begreper og faguttrykk
• 1. De færreste elevene reflekterte over hva kapitlet
skulle komme til å handle om på forhånd, eller hva de
visste om temaet fra før.
• 2. De færreste bladde gjennom sidene for å få en
oversikt over teksten eller for å se på overskriftene.
• 3. De færreste leste nøkkelordene på første side i
kapitlet eller så på bildene.
• 4. De færreste stilte spørsmål om formålet med
lesingen.
• 5. De fleste regnet med at de skulle svare på spørsmål
bakerst i boka i etterkant av lesingen.
• 6. De fleste leste for fort for å bli raskt ferdig.
Plastmaterialer lages ved at mang små
molekyler, monomerer, kopler seg sammen til
lange molekyler, polymerer. I de vanligste
plastene som PE, PP, PS og PVC er det en
dobbeltbinding i monomerene, og hver av disse
plastene dannes av en type monomer. PET er et
eksempel på en last som lages ved vekselvis
sammenkobling av to forskjellige monomere.
Eureka! 10. trinn
Mulig kutte
• DO-YOU-BELIEVE-IN-GOD-YES-WHICH-ONE
Forståelse er noe annet enn
hukommelse!
• Hvordan forstår elevene? Hvordan misforstår
elevene? Hvordan undervises det? Hvordan
vurderes det? Hva hindrer dyp forståelse?
OPPGAVELØSING - OPPGAVESLØSING
Å hente informasjon på nett
Elevene finner alt for mye stoff
Elevene bruker lang tid og blir opptatt av andre
tekster enn de som er aktuelle
Fagtekstene blir for vanskelige
Tekstene kopieres ukrititisk og skrives ut.
Å lese i matematikk
•
•
•
•
Skanne teksten
”Hva er det jeg egentlig skal regne ut her?”
Skriv ned nøkkeltallene
Tomme tallinjer, tankekart, prosessnotat
Motivasjon
• Motiv for å oppnå suksess og motiv for å
unngå fiasko
• Hva kan du gjøre?
– Presise, oppnåelige mål
– Hjelp til å bruke lesestrategier
– Samarbeidsoppgaver om lesingen
– Respons fra lærer
Hva er en strategi for lesing?
Hvordan man leser?
Måter å lese på?
Som får deg til å få med informasjon når du
leser…
Som får deg til å huske bedre…
Det du gjør utover det å lese teksten –
Fremgangsmåter som brukes bevisst og systematisk
I kontrast til…
”Bruker ikke lesestrategier, men bare leser, ikke
så fort, men, men. Husker ikke så mye alltid.”
”Leser vanlig. Leser alt en gang.”
Er lesestrategier nødvendige?
JA
De hjelper elevene til å forstå mer krevende
tekster
• HVOR EFFEKTIVT SYNES ELEVENE SELV AT DE
LESER?
• HVORDAN VURDERER ELEVENE NYTTEN AV
LESEMÅTEN SIN?
KONTROLLSTRATEGIER
• Hva er det første jeg gjør når jeg skal lese en
ny tekst?
• Forstår du det jeg leser?
• Er det ord du ikke forstår? Hva gjør du?
HUKOMMELSESSTRATEGIER
• HENSIKTEN MED LESINGEN BØR IKKE OFTEST
VÆRE Å HUSKE EN TEKST…
Å gjenta noe ordrett.. (glose, definisjon)
Nøyaktig avskrift..
UTDYPINGSSTRATEGIER
•
•
•
•
Å danne seg et indre bilde av informasjonen
Ny informasjon kobles til det en vet fra før
”Hva kan du om dette emnet fra før?”
”Hvordan stemmer dette med det du har lest
fra før?”
• ”Har du lest andre tekster som berører det
samme?”
• ”Hva assosierer du dette med?”
ORGANISERINGSSTRATEGIER
• For å se strukturen i en tekst
• Tankekart
• Tidslinje