OZE zielona energia

download report

Transcript OZE zielona energia

Odnawialne źródła energii –
zielone inwestycje
Bartłomiej Świderek
Wodzisław Śl., 7 marca 2013
OZE – definicja, stan dotychczasowy
Podstawowe problemy:
- Brak jasno zdefiniowanych kryteriów OZE
- Lobbing na rzecz poszczególnych źródeł energii odnawialnej
- Charakterystyczne: marginalne potraktowanie sektora
fotowoltaicznego w porównaniu do innych technologii OZE
OZE - definicja, stan dotychczasowy
Brak jednoznacznej definicji OZE
OZE to źródła, których
wykorzystywanie nie wiąże
się z długofalowym
zmniejszaniem zasobów a ich
pozyskiwanie wiąże się z brakiem
lub bardzo niskim negatywnym
oddziaływaniem na środowisko
Grafika: http://zielonytelefon.eco.pl
OZE - definicja, stan dotychczasowy
Ustawa Prawo Energetyczne
-
(OZE) to "źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania
słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię
pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i
zwierzęcych
Projekt Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii
-
Art 2 Pkt 21 – odnawialne źródło energii - energia wiatru, energia promieniowania
słonecznego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna,
hydroenergia, energia otrzymywana z biomasy, energia otrzymywana z biogazu,
energia otrzymywana z biogazu rolniczego, fal, prądów i pływów morskich oraz energia
otrzymywana z biopłynów
Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE:
-
Wejście w życie: 2013 – kiedy? Veto Ministra Finansów
-
Przewidziano instrumenty wsparcia dla instalacji wykorzystujących OZE
-
Regulacje ustawy o OZE korzystne dla inwestycji fotowoltaicznych
-
Różne rodzaje wsparcia w zależności od rodzaju i wielkości instalacji
Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE:
-
obowiązkowy zakup energii przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego (wyznaczany przez Prezesa
URE, sprzedawca energii elektrycznej zaopatrujący w nią największą liczbę odbiorców
końcowych w odniesieniu do liczby odbiorców końcowych podłączonych do sieci
dystrybucyjnej lub przesyłowej danego operatora na obszarze jego działania)
-
system świadectw pochodzenia – dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej
z oze, stanowi system wsparcia wytworzenia energii elektrycznej z oze
-
cena w ramach zakupu obowiązkowego: 198,90 zł/mWh
-
współczynniki korekcyjne dla poszczególnych oze
Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE:
-
System taryf gwarantowanych - feed in tariffs:
1) ułatwienia w przyłączaniu i operowaniu domowymi instalacjami OZE,
2) przejrzysty i atrakcyjny system dopłat do sprzedaży zielonej energii produkowanej w
gospodarstwach domowych,
3) stała perspektywa dochodu w kilkunastoletnim okresie,
4) okresowe rewizje wysokości taryf, które obowiązują jednak tylko instalacje oddawane do
użytku po wprowadzeniu zmian
Dotyczy mikroinstalacji tj. o mocy do 40 kW (de facto przydomowych)
założenie: zwolniemie operatorów mikroinstalacji z obowiązku posiadania działalności
gospodarczej i koncesji, uproszczenie procedury przyłączania do sieci, zapewnienie
gwarantowanego przez 15 lat poziomu dochodu za energię sprzedawaną do sieci.
Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE (po 4.10.2012) na przykładzie PV:
-
Instalacje o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej 10-100 KW (wyłącznie poza budynkami,
wyłącznie na budynkach): taryfa stała określona w rozporządzeniu
wsparcie o charakterze długoterminowym: 15 lat (do 2027 roku)
-
Instalacje fotowoltaiczne (wyłącznie poza budynkami, wyłącznie na budynkach) powyżej 100 KW:
wsparcie o charakterze długoterminowym: 15 lat (nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku)
cena zakupu: 198,90 zł/1MWh
Cena zakupu podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem z roku poprzedniego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, przy czym nie może być wyższa niż średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku
konkurencyjnym, ogłoszona przez Prezesa URE na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 23 lit. b ustawy Prawo energetyczne
współczynniki korekcyjne będą określane przez ministra właściwego ds. gospodarki co trzy lata do
30 czerwca danego roku
Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE (po 4.10.2012):
-
Zachowano podział na instalacje do 100KW oraz powyżej 100KW
-
Instalacje o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej 10-100 KW (wyłącznie poza budynkami,
wyłącznie na budynkach): taryfa stała określona w rozporządzeniu
do 10 kW
na dachu 1,30 zł/kWh
do 10 kW
przy budynku 1,15 zł/kWh
10 - 100 kW
na budynku 1,15 zł/kWh
10 - 100 kW
na gruncie 1,10 zł/kWh
wsparcie o charakterze długoterminowym: 15 lat (do 2027 roku)
Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE
Współczynniki korekcyjne dla PV (dla instalacji PV 100 kW-1MW wyłącznie na budynkach):
2013-2,85;
2014-2,85;
2015-2,70;
2016-2,55;
2017-2,40
Współczynniki korekcyjne :
farmy wiatrowe lądowe od 500kW
farmy wiatrowe morskie
biomasa do spalania wielopaliwowego
biomasa lub układ hybrydowy od 10MW
geotermia wytwarzająca elektryczność
- 0,9 (2013,2014)
- 1,8 (2013-2017)
- 0,3 (2013,2014)
- 0,95 (2013,2014)
- 1,20 (2013-2017)
Instrumenty finansowe w perspektywie 2007-2013
Publiczne - fundusze europejskie (środki wyczerpane)
-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.4
beneficjenci: m.in. przedsiębiorcy, jst, kościoły
minimalna wartość projektów: 20 mln. PLN
przykładowe rodzaje projektów: montaż kolektorów słonecznych
-
Regionalne Programy Operacyjne
wsparcie dla zielonych inwestycji na poziomie od 0,5 do 1,5% alokacji; możliwe konkursy na
przełomie 2012/2013 po aktualizacji budżetów w ramach poszczególnych RPO
Instrumenty finansowe w perspektywie 2007-2013
Publiczne – środki NFOŚ i WFOŚ
-
Działania o charakterze ponadregionalnym
w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
m.in. System Zielonych Inwestycji (GIS), System Inteligentnych Sieci Energetycznych, itd
-
Działania o charakterze regionalnym
w dyspozycji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dostępne instrumenty finansowe
Bankowe – premie, kredyty i pożyczki udzielane przez
-
Bank Gospodarstwa Krajowego
premia termomodernizacyjna - bezzwrotna pomoc państwa dla inwestorów realizujących
przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, w formie spłaty 20% kapitału kredytu
zaciągniętego na ten cel w jednym z banków komercyjnych
-
Bank Ochrony Środowiska (BOŚBank)
wsparcie w formie preferencyjnych kredytów i pożyczek
1.
Eko Pożyczka
2.
Kredyt z Klimatem
3.
Kredyt z dobrą energią
4.
Kredyt energooszczędny
5.
Kredyt inwestycyjny z linii NIB (Nordic Investment Bank)
Wsparcie merytoryczne
Wsparcie merytoryczne
Profesjonalne szkolenia i usługi doradcze:
•
Zarządzanie procesem inwestycyjnym
•
Zarządzanie projektem
•
Analiza finansowa w procesie inwestycyjnym
•
Realizacja projektów badawczych, rozliczanie
oraz transfer technologii
•
Analiza opłacalności i wykonalności w projekcie inwestycyjnym
•
Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji
•
Realizacja projektów badawczych, rozliczanie oraz transfer technologii
•
Rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach programów UE
http://www.globenergia.pl/wydarzenia-redakcji/item/3013-doradztwo-i-szkolenia.html
Perspektywy finansowania instalacji
fotowoltaicznych
Kontakt:
Bartłomiej Świderek
GEOSYSTEM, Redakcja GLOBEnergia
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, Poland
tel/fax +48 12 654 52 12
[email protected]
http://www.globenergia.pl