Unga och arbete

Download Report

Transcript Unga och arbete

Susanne Zander coordinator

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga

Ungdomsprojekt 2007–2011 Mellersta Norrland

9 %

Norra Mellansverige

9 %

Västsverige

22 %

Sydsverige

14%

Mellanregionala

1%

Övre Norrland

13 %

Östra Mellansverige

10 %

Stockholm

5%

Småland och öarna

17%

Målgruppen Metoder/ arbetssätt Systemfel

Unga 16-25 år 1 200 000 individer

En polarisering, å ena sidan…

• Den mest välutbildade generationen någonsin • Intresserade av samhällsfrågor • Ser positivt på sin framtid • Har god fysisk hälsa

Å andra sidan…

• Mer än var tionde elev byter gy-program under de första två åren. • Av dem får bara var tredje slutbetyg efter tre års studier, jämfört med 85 procent av dem som stannat kvar på samma program.

• Varför hoppa av? Bristande vägledning, skäl kopplade till skolan, skäl utanför skolan

Forts…

• Etableringsåldern är 27 år • Varannan erfarenhet av arbetslös • Ökad psykisk ohälsa/ ekonomisk utsatthet • Bor kvar hos föräldrarna/senarelagd familjebildning • Var tionde varken arbetar eller studerar

Ungdomsarbetslösheten inte ett temporärt problem

15 10 5 0 35 30 25 20 Andel arbetslösa 18-24 år av den registerbaserade arbetskraften, okt 2012, AF med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa

Unga som varken arbetar eller studerar under ett helt år

• Många både i låg- och högkonjunktur • Många har funktionsnedsättningar • Fler i åldern 20-25 år men en högre andel av dem i 16 19 års ålder har okänd aktivitet • En högre andel 16-19 åringar varken arbetar eller studerar 2 år i följd • Förebyggande och tidiga insatser saknas!

Problembilden är komplex

Inte avslutad utbildning Depression Bristande kunskaper i svenska språket Läs- och skrivsvårigheter Saknar arbetslivs erfarenhet Neuropsykiatrisk nedsättning Fysisk funktionsnedsättning Intellektuell funktionsnedsättning Social fobi Kriminalitet Missbruk Problem i hemmet

Och kräver samarbete…

Samtalsstöd Praktik Motivationshöjande insatser Stöd för att deltagaren ska få en struktur i sin vardag Vägledning i att söka arbete Yrkesutbildning Vägledning i att söka studier Vidareslussning till stöd/andra insatser Stöd för att avsluta grundskole- eller gymnasieutbildning Vägledning stimulera entreprenörskap/eget företagande Friskvård Entreprenörskap Transnationellt erfarenhetsutbyte med andra länder Psykologstöd Tid utomlands i arbete, studier eller praktik för deltagare Vanligt i ungdomsprojekten Mindre vanligt i ungdomsprojekten

Det lönar sig Den faktiska kostnadsminskningen/individ ett år efter projektdeltagande, projektkostnad avräknad 1 år 36 000 SEK 5 år (440 000 SEK) Pensionsålder (67 år) 592 individer=över 21 miljoner

Allt går inte att räkna i pengar ”Alla mina drömmar var så långt borta förut, nu kan jag snart ta på dom!” deltagare i projekt

Framgångsfaktorer i arbetet med unga

• Samverkan och samlokalisering • Helhetsperspektiv • Frivillighet • Bemötandet och engagemanget • En flexibel verktygslåda • Samarbete med arbetsgivare • Individuellt anpassade insatser • Långsiktighet – det får ta tid • Tydligt syfte med varje insats

Hur och varför ESF i det regionala utvecklingsarbetet?

-strategiskt verktyg för ett långsiktigt arbete -strukturell påverkan -växla upp offentliga medel

I det regionala utvecklingsarbetet

• Prao • Praktik • Sommarjobb • Sommarentreprenörer • Ung företagsamhet • Mentorer • Generationsväxling • Programråd • Navigatorcenter • Vägledning och information • Kompetensutveckling för personalgrupper • Fadderklasser • Läxhjälp • Modersmålsundervisning • Ungdomsjobb • Fler förslag?

Implementering inget att ta lätt på

• Vad ska utvecklas? (nära ordinarie verksamhet) • Hur och av vem? (ordinarie personal) • Fokus på effektmål (strukturell förändring) inte projektmål (antal deltagare) • Möjligt att implementera (inte för dyrt) • Implementering styrgruppens ansvar – inte projektledarens • Rätt personer i styrgruppen (mandat att fatta beslut) • Tänk implementering före dag ett – behoven i regionen

Systemfel temagruppen strävar att motverka

Svårt lära från genomförda insatser

• Förbättrad utvärdring för kunskapsbaserad arbetsmarknadspolitik •

Unga hoppar av skolan

•Kommunernas informationsansvar •

Kartläggningen har brister – unga anvisas fel

Problematiskt att samverka mellan myndigheter

www.temaunga.se

[email protected]