Πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου

Download Report

Transcript Πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1)Τι ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο;................................................................................................................................................3

2)Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι;...............................................................................................................................................4

3)Τι ονομάζουμε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου;................................................................................................................................................6

4)Ποια είναι τα βήματα της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου;...................................................7

5)Τι ονομάζουμε εργατικό ατύχημα;.................................................................................................10

6)Τι είναι επαγγελματική ασθένεια....................................................................................................11

7)Κατηγορίες επαγγελματικών ασθενειών......................................................................................12

8)Ποιες είναι οι καλές και υγιεινές συνθήκες εργασίας..................................................................15

9)Ατομικά μέσα προστασίας.............................................................................................................20

10)Τι συμβολίζουν οι πινακίδες της μόνιμης σήμανσης;................................................................25

11)Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά των μόνιμης σήμανσης;..........................................26

12)Ποιοι είναι οι κυριότεροι επαγγελματικοί κίνδυνοι;..................................................................32

Πρόληψη διάφορων κινδύνων........................................................................................................34

Πρώτες βοήθειες...............................................................................................................................85

1)Τι ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο;

Με τον όρο "επαγγελματικό κίνδυνο" εννοούμε τον κίνδυνο

για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους

βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Ο επαγγελματικός κίνδυνος σχετίζεται α) με την πιθανότητα ή

τη συχνότητα έκθεσης των εργαζομένων σε κάποια πηγή

έκθεσης που βρίσκεται στον εργασιακό χώρο (π.χ. θόρυβος, χημικές ουσίες, μονότονη ή επαναληπτική εργασία απροστάτευτα κινούμενα μέρη μηχανών), και β) με τη

σοβαρότητα των συνεπειών, δηλαδή τη βιολογική βλάβη

που προκλήθηκε από την έκθεση αυτή.

2)Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι;

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: • • • • •

1η ομάδα: κίνδυνοι για τη ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήματος, που οφείλεται σε:

Κτιριακές δομές Μηχανές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Επικίνδυνες ουσίες Πυρκαγιές και εκρήξεις

2η ομάδα: κίνδυνοι για την υγεία, που

• • •

οφείλονται σε:

Χημικούς παράγοντες Φυσικούς παράγοντες Βιολογικούς παράγοντες • • • •

3η ομάδα: εγκάρσιοι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια, που οφείλονται σε:

Οργάνωση εργασίας Ψυχολογικούς παράγοντες Αντίξοες συνθήκες εργασίας Εργονομικούς παράγοντες

3)Τι ονομάζουμε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου; Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ονομάζεται η συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας με σκοπό να διαπιστωθεί: 1)τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές η βλάβες 2)κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου και αν αυτό δεν γίνεται 3)ποια μετρά πρόληψης εφαρμόζει η πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να ελεγχθούν οι κίνδυνοι Η εκτίμηση αυτή είναι υποχρεωτική με βάση το Π.Δ 17/96 και γίνεται είτε από τον γιατρό εργασίας, είτε από τον τεχνικό ασφαλείας.

4)Ποια είναι τα βήματα της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

;

1)εντοπισμός των κινδύνων 2)προσδιορισμός των ατόμων η των ομάδων εργαζομένων που μπορούν να υποστούν βλάβη 3)αξιολόγηση των κινδύνων ,προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λαμβάνεται επαρκείς προφυλάξεις 4)περιγραφή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν 5)έλεγχος των αποτελεσμάτων της εκτίμησης κινδύνου και αναθεώρηση εφόσον κριθεί απαραίτητο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 18 16 17 14 14 14 13 12 12 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 6 7 7 5 4 2 2 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Έτος

5)Τι ονομάζουμε εργατικό ατύχημα;

Εργατικό ατύχημα ονομάζεται κάθε ανεπιθύμητη σωματική βλάβη η θάνατος εργαζομένου από βίαιο η απροσδόκητο συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας η εξαιτίας αυτής (κατά τη μετάβαση προς η την αποχώρηση από την εργασία). Ατύχημα, συμφώνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει κατά τη μετάβαση προς το χώρο εργασίας η την αποχώρηση από αυτόν, ανεξάρτητα με το μέσον μεταφοράς, αρκεί να υπάρχει χρονική και χωρική συσχέτιση.

6)Τι είναι επαγγελματική ασθένεια

Επαγγελματική ασθένεια ή επαγγελματική νόσος, ή επαγγελματική πάθηση, χαρακτηρίζεται εκείνη που προσβάλλει ορισμένα άτομα αποκλειστικά και μόνο λόγω του επαγγέλματος τους. Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια ασθένεια επαγγελματική και προκειμένου οι παθόντες επαγγελματίες να τύχουν την νόμιμα προβλεπόμενη προστασία και αποζημίωση θα πρέπει να εξακριβωθεί η ιδιαίτερη και ειδική επίδραση του είδους της εργασίας επί της αιτιολογίας της νόσου ή της πάθησης γενικότερα.

7)Κατηγορίες επαγγελματικών ασθενειών

Στη σύγχρονη άποψη διάκρισης όπου οι επαγγελματικές ασθένειες είναι πολλές και ποικίλες συγκαταλέγονται στις ακόλουθες βασικές ομάδες, χωρίς όμως να παραβλέπονται και οι συνθήκες εργασίας, όπως:

• • • • • • • Παθήσεις υπό υψηλή θερμοκρασία Παθήσεις από ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ραδιενεργά υλικά, Βλάβες από συνεχείς δονήσεις Ακουστικές βλάβες από υπερβολικό θόρυβο Λοιμώδεις νόσοι Εγκαύματα από χημικές ουσίες.

Τραυματισμοί καλούμενοι γενικά και εργατικά ατυχήματα.

• • • • • Οι νοσοκονιάσεις, από τις οποίες προσβάλλονται οι εργαζόμενοι σε εργασίες που υφίσταται κονιορτός, όπως π.χ. σε λατομεία, μεταλλεία, ανθρακαποθήκες, καρβουνόσκονες, κατεργασίας ζωικών και φυτικών προϊόντων, κλωστοϋφαντουργεία, κτλ.

Επαγγελματικές δερματίτιδες, Βλάβες οργάνων, Δηλητηριάσεις από αέριες ουσίες Βλάβες προκαλούμενες από πιέσεις

8)Ποιες είναι οι υγιεινές και καλές συνθήκες εργασίας;

Α)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

Χώροι εργασίας θεωρούνται εκείνοι που προορίζονται να περιλάβουν θέσεις εργασίας μέσα στα κτίρια της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης. Στους χώρους εργασίας περιλαμβάνεται και κάθε άλλο μέρος στην περιοχή της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης στο οποίο ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στο πλαίσιο της εργασίας του. Σε αυτούς τους χώρους εργασίας εφαρμόζονται προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας

Β)Φωτισμός χώρων εργασίας

Ο ανεπαρκής φωτισμός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα μάτια, ενώ αυξάνει την κόπωση των εργαζομένων, μειώνοντας έτσι την παραγωγικότητα τους και αυξάνοντας την πιθανότητα ατυχήματος Αντίθετα, ο επαρκής φωτισμός είναι σημαντικός για την σωστή εστίαση των ματιών στα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται, αλλά και για την μείωση της οπτικής οξύτητας των εργαζομένων.

Γ)Πηγες φωτισμου

1. Λαμπτήρες πυράκτωσης. 2. Λαμπτήρες φθορισμού.

3. Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης και λαμπτήρες μικτού φωτισμού. 4. Λαμπτήρες ατμών Νατρίου χαμηλής πίεσης

Δ)Θερμοκρασία

Οι χώροι εργασίας σ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της, λαμβανομένων πάντα υπόψη των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους. Περιοχές θέσεων εργασίας που βρίσκονται υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών που εκλύονται από τις εγκαταστάσεις, πρέπει να ψύχονται μέχρι μια ανεκτή θερμοκρασία, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό.

Ε)Αερισμος

Στους κλειστούς χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής νωπός αέρας, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας την οποία καταβάλουν οι εργαζόμενοι. Στον κατωτέρω πίνακα αναγράφονται ενδεικτικά οι ανάγκες σε παροχή νωπού αέρα, ανά εργαζόμενο και ώρα συναρτήσει του είδους της εργασίας .

9)Ατομικά μέσα προστασίας

Α)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ • • • Κράνη προστασίας για τη βιομηχανία Ελαφρά προστατευτικά καλύμματα για την προστασία του τριχωτού του κεφαλιού Προστατευτικά καλύμματα κεφαλιού

Β) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ • • • • • • Σφαιρίδια και βύσματα για τα αυτιά. Ωτασπίδες που καλύπτουν πλήρως το πτερύγιο του αυτιού.

Ωτασπίδες που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη της βιομηχανίας. Ωτασπίδες με δέκτη για βρόγχο επαγωγής χαμηλής συχνότητας. Προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου εξοπλισμένα με συσκευές ενδοεπικοινωνίας

Γ)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

• • • • • • Γυαλιά με βραχίονες. Γυαλιά-προσωπίδες που καλύπτουν εν μέρει το πρόσωπο.

Γυαλιά-προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ, τις ακτινοβολίες λέιζερ και τις υπεριώδεις, υπέρυθρες και ορατές ακτινοβολίες.

Οθόνες προσώπου.

Προσωπίδες και κράνη για ηλεκτροσυγκόλληση

Δ)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

• • • • • Διηθητικές συσκευές που συγκρατούν τις σκόνες, τα αέρια και τις ραδιενεργές σκονες Συσκευές που απομονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος με τροφοδοσία σε αερα Αναπνευστικές συσκευές που διαθέτουν κινητή προσωπίδα συγκόλλησης. 4 Συσκευές και εξοπλισμοί για δύτες Σκάφανδρα για δύτες

10)Τι συμβολίζουν οι πινακίδες της μόνιμης σήμανσης;

1)Σήματα απαγόρευσης 2)Σήματα προειδοποίησης 3)Σήματα υποχρέωσης 4)Σήματα εντοπισμού

11)Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά των πινακίδων μόνιμης σήμανσης;

Οι πινακίδες θα πρέπει : α) να είναι απλές β) να αποτελούνται από ανθεκτικό υλικό γ) να φωτίζονται επαρκώς και αποτελούνται από φωσφορίζον υλικό δ) να μη συγχέονται μεταξύ τους ως προς το τι σημαίνει καθεμιά ε) να είναι εύκολα ορατές

Δηλώνει κίνδυνο

Δηλώνει Ενημέρωση

Δηλώνει υποχρέωση

Δηλώνουν Πυρασφάλεια

Δηλώνει Απαγόρευση

12)Ποιοι είναι οι κυριότεροι επαγγελματικοί κίνδυνοι;

• • • 1.

Πυρκαγιά και υψηλές θερμοκρασίες Καύσιμη ύλη : είναι το υλικό που θα καεί και μπορεί να είναι στερεό υγρό η αέριο πχ ξύλο βενζίνη γκάζι.

Οξυγόνο :είναι απαραίτητο για να διατηρείται η φλόγα οξυγόνο υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Σπινθήρας-φλόγα ή θερμότητα: χρειάζεται για να θερμανθεί η καύσιμη ύλη μέχρι το σημείο ανάφλεξης της.

• 2. Ηλεκτροπληξία Είναι η επικίνδυνη προσβολή του ανθρωπίνου οργανισμού από το ηλεκτρικό ρεύμα.

3. Χημικοί κίνδυνοι • • • Η είσοδος των χημικών ενώσεων στον άνθρωπο πραγματοποιείται δια μέσου Της κατάποσης Της δερματικής επαφής Της εισπνοής 4. Ακτινοβολίες και εργασιακό περιβάλλον 5. Μηχανικοί κίνδυνοι

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

13)ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι 5 χρυσοί κανόνες ασφαλείας :

1. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος Προσοχή! Η διακοπή γίνεται σ' όλες τις φάσεις και σε σημεία εκατέρωθεν της θέσης εργασίας. Πρέπει να είναι ορατή.

2. Διασφάλιση από αυθαίρετη επαναφορά του ηλεκτρικού Ρεύματος Προσοχή! Εξασφαλίστε ότι κανείς δεν θα ξανατροφοδοτήσει το ρεύμα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αφαίρεση των ασφαλειών και την τοποθέτηση κόκκινων πινακίδων και λουκέτων.

3. Επιβεβαίωση της έλλειψης της τάσης Προσοχή! Διαπιστώστε με διπολικούς δοκιμαστές τάσης ότι σ' όλες τις φάσεις υπάρχει η έλλειψη της τάσης.

4. Γείωση και βραχυκύκλωση Προσοχή!

Στην τοποθέτηση γειώσεων συνδέεταιτο καλώδιο γείωσης προς τη γη και ύστερα με το προς γείωση μέρος της εγκατάστασης.

πρώτα 5. Κάλυψη των γειτονικών στοιχείων που βρίσκονται υπό Τάση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η επαφή μ' αυτά

14)ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΟΡΜΑ), ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 2.

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Ή ΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΔΙΚΤΥ, ΣΚΟΥΦΟ) 3.

ΝΑ ΜΗ ΦΟΡΟΥΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ, ΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ Κ.ΛΠ.

4.

ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΓΡΕΖΙΩΝ.

5.

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΓΡΕΖΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ.

ΝΑ

6.

ΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΟΠΗΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ.

ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΠΕΡΕΛΑΙΟ, ΒΕΝΖΙΝΗ Κ.ΛΠ., ΠΟΥ ΕΡΕΘΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

7.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, Η ΛΙΠΑΝΣΗ, ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ, ΑΛΛΙΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

8.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ.

9.

ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΝΟΥ ΜΑΣ

15)ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

16)Η ΣΩΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1.

ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ, ΤΡΑΧΥΤΗΤΕΣ, ΚΑΡΦΙΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ. ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ, ΑΝ ΓΛΙΣΤΡΑ Η ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΡΥ ΓΙΑ ΜΑΣ.

Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΑ

2.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ, ΘΑ ΠΛΗΣΙΑΣΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΘΑ ΛΥΓΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΜΕ ΣΕ ΒΑΘΥ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΑΜΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΜΕΡΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΚΤΥΠΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΤΟ ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΩ.

ΚΑΘΙΣΜΑ.

ΤΟΤΕ, ΘΑ

3.

ΑΦΟΥ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΣ, ΘΑ ΙΣΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΑΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΕΝΤΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΧΗ ΜΑΣ ΙΣΙΑ. ΕΤΣΙ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ.

4.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑ ΜΗ ΠΕΣΟΥΜΕ.

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ <<ΤΙΝΑΖΟΥΜΕ>> ΤΟ ΒΑΡΟΣ Ή ΝΑ ΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ.

17)ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Όταν γίνονται εργασίες με εύφλεκτα υλικά πρέπει: να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πυρκαγιάς, δηλαδή να απαγορεύεται το κάπνισμα, να μην υπάρχουν κοντά φλόγες και σπινθήρες, να είναι προσιτοί κατάλληλοι πυροσβεστήρες

18)ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ α) Γυαλιά ασφαλείας ή ειδικές κουκούλες.

β) Γάντια λαστιχένια.

γ) Ποδιές λαστιχένιες.

δ) Μπότες λαστιχένιες.

Σε περίπτωση που πέσει πάνω σε κάποιο μέρος του σώματος ή στα ενδύματα καυστικό υγρό, πρέπει αμέσως να ξεπλένεται το μέρος ή στα άφθονο νερό για να διαλυθεί το καυστικό υγρό.

19)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ: 1)Να εφαρμόζονται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.

2)Να πλένονται τα χέρια πριν το φαγητό.

3)Να υπάρχει κατάλληλος αερισμός – εξαερισμός.

4)Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας όπως: α) Γάντια λαστιχένια ή ναύλων.

β) Αναπνευστικές συσκευές

20)ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οι μηχανικοί αυτοκινήτων, όπως όλοι οι τεχνίτες διατρέχουν και αυτοί ορισμένους κινδύνους που ιδιομορφία επαγγέλματος τους.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι, που αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται με τα αυτοκίνητα: 

(A)

κ.λ.π) Η πυρκαγιά από τα εύφλεκτα υγρά (βενζίνες, πετρέλαια 

(B)

Η δηλητηρίαση από τις εξατμίσεις των κινητήρων 

(Γ)

Οι πτώσεις των εργαζομένων στα ολισθηρά δάπεδα και στους λάκκους επισκευής των αυτοκινήτων.

(Δ)

Τα εγκαύματα από τα ζεστά μέρη του αυτοκινήτου, πχ ( εξατμίσεις ή από οξέα συσσωρευτών.

21)ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Οι κυριότεροι κίνδυνοι, που αντιμετωπίζει ο συγκολλητής στην εργασία του, προέρχεται : Από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες που προσβάλουν περισσότερο τα μάτια.

Από τα αέρια (οξυγόνου και ασετιλίνης) και τις φλόγες που μπορεί να δημιουργήσουν πυρκαγιές, εγκαύματα, ακόμη και εκρήξεις.

Από το ηλεκτρικό ρεύμα, που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Οι φιάλες των αερίων (οξυγόνο-ασετιλίνη) πρέπει να είναι τοποθετημένες όρθιες ή με μικρή κλήση και να τις εξασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο, ώστε να μη πέφτουν (να τις δένουμε π.χ με αλυσίδα, σχοινί ή να τοποθετούμε κολλάρα). Αν μια γεμάτη φιάλη υποστεί ζημιά από πτώση ή αν χτυπηθεί, μπορεί και να εκραγεί με καταστρεπτικές συνέπειες.

Για τον ίδιο λόγω πρέπει να προσέχουμε τις φλόγες, ώστε να μη πάθουν ζημιά, είτε από κινούμενα οχήματα, είτε από αντικείμενα που μπορεί να πέσουν επάνω τους.

Οι φιάλες δεν πρέπει να είναι κοντά σε πηγές θερμότητας (κλίβανοι-θερμάστρες, σωλήνες ατμού, ακτίνες ηλίου κ.λπ.) γιατί αυξάνει η πιέσείς τους και δημιουργείται κίνδυνος εκρήξεως.

Όταν γίνει διαρροή ασετιλίνης σε κλειστό χώρο (το αντιλαμβανόμαστε από την μυρωδιά), πρέπει αμέσως να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις πόρτες, για να αεριστεί το μέρος. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί όταν η ασετιλίνη αναμιχθεί στον ατμοσφαιρικό αέρα σε ένα ορισμένο ποσοστό (2,3%) δημιουργεί εκρηκτικό μίγμα και με μια φλόγα ή με ένα σπινθήρα γίνεται έκρηξη.

Όταν ψάχνουμε να βρούμε μια διαρροή αερίου στα κλείστρα των φιαλών, στους μανομετροεκτονωτάς, στους ελαστικούς αγωγούς κ.λπ. πρέπει να χρησιμοποιούμε σαπουνάδα και ποτέ φλόγα, γιατί υπάρχει κίνδυνος αναφλέξεως στο σημείο στο σημείο της διαρροής.

Μετά από κάθε χρήση πρέπει να κλείνουμε τις φιάλες με το καπάκι τους, για να προστατευτούν τα κλείστρα που είναι ευαίσθητα και μπορεί να προκαλέσουν διαρροές, αν υποστούν κάποιο κτύπημα.

Το οξυγόνο, που εξέρχεται με πίεση από φιάλες, όταν έρθει σε επαφή με γράσα και λίπη, τα κάνει να αναφλέγονται. Για τον σοβαρό αυτό λόγο πρέπει: α) να μη φορούμε ρούχα που είναι διαποτισμένα με λιπαρές ουσίες και β) να μη λιπαίνουμε τα κλείστρα των φιαλών, τους ελαστικούς σωλήνες και τους καυστήρες.

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

1.Πριν να τοποθετήσουμε τα μανόμετρα στις φιάλες, πρέπει: α) να αφαιρούμε την σκόνη, την σκουριά ή τις ακαθαρσίες, που μπορεί να υπάρχουν στο στόμιο του κλείστρου της φιάλης και β) να χαλαρώνουμε τον ρυθμιστικό κοχλία του μονόμετρου, για να μη υποστεί βλάβη η μεμβράνη από την πίεση του αερίου για να μην καταστραφεί το όργανο.

2. Οι συνδέσεις των μανομέτρων στις φιάλες Οξυγόνου πρέπει να είναι πολύ καλές για να αποφεύγεται η διαρροή ή και ακόμη να πεταχτεί το μανόμετρο από την πίεση. Για τον λόγο Αυτόν πρέπει να βιδώνεται το όργανο αρκετά, ώστε να πιάσουν τουλάχιστον 5 σπείρες.

3. Το ξεπάγωμα των μανομέτρων πρέπει να γίνεται με ζεστό νερό ή με τον ειδικό ηλεκτρικό θερμαντήρα, που πρέπει να είναι γειωμένος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε για την δουλειά αυτή τη φλόγα, γιατί μπορεί να υπάρχει διαρροή και να έχουμε φωτιά με όλα τα επακόλουθα της.

4. Όταν πρόκειται να σταματήσουμε την εργασία μας για λίγο, να ξεβιδώνουμε τον ρυθμιστικό κοχλία για να μη δημιουργείται υπερβολική πίεση και όταν πρόκειται να σταματήσουμε την εργασία μας για μεγάλο διάστημα να κλείνουμε το κλείστρο της φιάλης. Έτσι προστατεύουμε από βλάβη τον μανόμετρο.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

1.Να χρησιμοποιούμε τα τυποποιημένα χρώματα των σωλήνων (κόκκινο ή κίτρινο για την ασετιλίνη και μπλε ή μαύρο για το οξυγόνο). Να μη ξεχνάμε επίσης, ότι οι σύνδεσμοι της ασετιλίνης έχουν αριστερό σπείρωμα και του οξυγόνου δεξιό σπείρωμα.

Αυτές οι προφυλάξεις είναι απαραίτητες για να μην αναμιγνύονται τα αέρια κατά την σύνδεσή τους στον καυστήρα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί το εργαλείο, να έχουμε ανάφλεξη μέσα σ’αυτό και να προχωρήσει η φωτιά στους σωλήνες και ακόμη πιο πέρα, με καταστρεπτικά αποτελέσματα.

2. Να διατηρούμε τους σωλήνες σε καλή κατάσταση και να τους προφυλάσουμε από καυτά μέταλλα, φωτιές, κοφτερά και αιχμηρά αντικείμενα, για να μη δημιουργηθούν επικίνδυνες διαρροές. Για τον ίδιο λόγο, μετά το τέλος της εργασίας, να τυλίγουμε τους σωλήνες και να τους κρεμούμε σε ασφαλές μέρος.

3. Να μην χρησιμοποιούμε πολύ μακριούς σωλήνες και να μη τους περνούμε ανάμεσα από τα πόδια μας και τους ώμους μας. Σε περίπτωση διαρροής κινδυνεύουμε.

4. Οι ελαστικοί σωλήνες της οξυγονοκολλήσεως πρέπει να είναι αυθεντικοί στις υψηλές πιέσεις αερίων. Για τον λόγο αυτόν έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιούμε μόνο αυτούς τους ειδικούς σωλήνες, που πρέπει να αντέχουν σε πίεση 20 ατμοσφαιρών, τουλάχιστον, για να μη σκάσουν.

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

1.Τα ακροφύσια (μπέκ) των καυστήρων πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση για να εξασφαλίζουν καλή και ομαλή λειτουργία στον καυστήρα. Όταν φράζουν, πρέπει να τα ξεβιδώνουμε και να τα καθορίζουμε με μια βελόνα από μπρούτζο, από μέσα προς τα έξω, για να μη ξεχειλώσουν. Τα ξεχειλωμένα μπέκ δημιουργούν αναρροφήσεις, που οδηγούν στην ολογοεπιστροφή.

2. Σε περίπτωση φλογοεπιστροφής πρέπει να ενεργήσουν με ψυχραιμία. Πρώτα θα κλείσουμε την βαλβίδα της φιάλης ασετιλίνη και αμέσως μετά την βαλβίδα της φιάλης οξυγόνου. Ύστερα θα αποσυναρμολογήσουμε τον καυστήρα και τους σωλήνες και θα τους καθορίσουμε.

Για να αποφύγουμε την φλογοεπιστροφή πρέπει να γνωρίζουμε τις αιτίες που την προκαλούν. Οι κυριότερες είναι οι εξής: α) όταν τα μπέκ είναι ξεχειλωμένα ή διαβρωμένα από σκουριές.

β) όταν υπερθερμαίνεται το μπέκ, επειδή το πλησιάζουμε πολύ κοντά στο συγκολλούμενο υλικό και γ) όταν χρησιμοποιείται μικρότερη παροχή, από όση απαιτείται, για το μέγεθος της οπής του μπέκ.

4. Όταν εγκαταλείπουμε την εργασία μας, πρέπει να σβήνουμε τον καυστήρα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά ή να πάθει κάποιος διερχόμενος εγκαύματα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

Γενικοί κανόνες ασφαλείας

Για να αποφύγουμε τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας, πρέπει να αποκτήσουμε την συνήθεια να κάνουμε τις συνδέσεις με την ακόλουθει σειρά:

α) θα συνδέσουμε, πρώτα την συσκευή τα καλώδια της συγκολλήσεως.

β) θα βεβαιωθούμε ότι υπάρχει γείωση στον ρευματολήπτη και στον ρευματοδότη.

γ) θα συνδέσουμε το καλώδιο τροφοδοτήσεως.

δ) θα ανεβάσουμε τον γενικό διακόπτη.

Πρέπει να διατηρούμε τα καλώδια σε πολύ καλή κατάσταση και να το προστατεύουμε από φθορές.

Να μην αφήνουμε την τσιμπίδα επάνω στο συγκολλούμενο τεμάχιο ή σε άλλο υλικό, που δεν είναι μονωτικό γιατί μπορεί να δημιουργηθεί τόξο, να καταστραφεί ή τσιμπίδα και να υποστεί ζημιά η κατασκευή.

Προσοχή όταν χρησιμοποιούμε συσκευές για την συγκράτηση των αντικειμένων που κολλούμε.

Οι δημιουργημένοι καπνοί κατά την ηλεκτροσυγκόλληση είναι επικίνδυνοι στην υγεία του ανθρώπου γι’αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αναρρόφησης, που πρέπει να βρίσκεται όσο πιο κοντά στο σημείο συγκολλήσεως.

Όταν ο συγκολλητής πατά επάνω στο τεμάχιο που συγκολλά, ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνει. Πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μονωτικό τάπητα για να πατά.

Οι ηλεκτροσυγκολλητές και οι βοηθοί τους, εκτός από τα ατομικά προστατευτικά μέσα του οξυγονοσυγκολλητού, πρέπει επί πλέον να προστατεύουν με σχολαστική προσοχή τα μάτια τους, το πρόσωπο και τον λαιμό τους, φορώντας τις ειδικές ασπίδες για να αποφύγουν τις επικίνδυνες ακτινοβολίες.

Από τις επικίνδυνες αυτές ακτινοβολίες πρέπει να προφυλλάσωνται και όσοι βρίσκονται στον χώρο των ηλεκτροσυγκολλήσεων. Συνιστάται να χρησιμοποιούν οι ηλεκτροσυγκολλητές για να μη ενοχλούν τους παρευρισκόμενους. Επίσης συνιστάται να είναι οι τοίχοι του συνεργείου χρωματισμένοι με ειδικά σκούρα χρώματα, για να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις.

Τέλος το καθάρισμα της πάστας με το ματσακόνι δημιουργεί κίνδυνο στα μάτια γι’αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται γυαλιά προστασίας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η δουλειά ενός εργαζόμενου υπεύθυνου για τις πρώτες βοήθειες, είναι να βοηθήσει ένα εργαζόμενο που έπαθε εργατικό ατύχημα ή ξαφνικά αρρώστησε. Η άμεση περίθαλψη μέσο στα πρώτα λεπτό μετά από ατύχημα είναι πολύ σημαντική αφού μπορεί να σώσει τη ζωή του εργαζόμενου και να περιορίσει την έκταση του τραύματος. Όλοι μέσα στο χώρο εργασίας πρέπει να ξέρουν ποια είναι τα άτομο που έχουν εκπαιδευθεί στην παροχή πρώτων βοηθειών και πού μπορεί κάποιος να τα βρει. Τα άτομα αυτά πρέπει να επιμελούνται για την πληρότητα και καταλληλότητα του υλικού πρώτων βοηθειών.

Η ομάδα μας:

• • • • • • • • • • Αβράμπος Άγγελος Ανυφαντής Χρήστος Αυγουστόγλου Νίκη Βασιλός Στέφανος Βλάχος Βαγγέλης Βρούβας Χάρης Καραμποϊκη Νόρα Καραμποϊκης Νίκος Κουτής Φώτης Λαψάνη Ελενα • • • • • • • • • • • Μαλίκ Οσμάν Μαλίκ Σουλειμάν Μπαλμπίρ Μπαλμπίρ Μπουραντάς Παναγιώτης Μπούτουζα Ραούλ Ντέμο Ελις Ουαφίντ Ιάκωβος Σίνγκ Καραμτζίτ Στατήρης Δημήτρης Τζαβέλας Γιώργος Χουσείν Αμέτ

Υπεύθυνοι καθηγητές: Χρυσούλα Χ Καλογερόπουλος Μ Σχηματάρι Ιούνιος 2014

Πηγές

http://ygieini-asfaleia.pblogs.gr/ektimhsh epaggelmatikoy-kindynoy.html

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/755.htm

http://www.apnet.gr

http://el.wikipedia.org/wiki http://ygieini-asfaleia.pblogs.gr/mesa-atomikhs prostasias-shmansh-sto-hwro-ergasias.html