Jõgede toitumine ja veerežiim

Download Report

Transcript Jõgede toitumine ja veerežiim

Üldmaateadus gümnaasiumile, AVITA,2003 Üldmaateadus gümnaasiumile, Eesti Loodusfoto, 2004 http://et.wikipedia.org/wiki/ www.ekk.edu.ee

http://www.grdc.sr.unh.edu/html/Stn.html

Koostaja: J. Vidinjova, Maardu Gümnaasium

Jõed on vooluveekogud

   Jõed kulutavad ja kuhjavad pinnavorme Jõed kujundavad Maa pinnamoodi Jõgi on veeringega seotud ainete ümberpaigutamise kõige olulisem lüli

Jõed ja ojad saavad alguse allikast,liustikust,soost,järvest.

Jõed toituvad ehk saavad vett juurde:  Lume ja igilume sulamisest     Sademetest Liustikujää sulamisest Põhjaveest Teistest veekogudest JÕE TOITUMINE MÄÄRAB KA TEMA VEEREŽIIMI

Jõe veerežiim on jõe veetaseme ajaline muutumine

Jõe veerohkuse, veetaseme ja voolukiiruse muutumine sõltub  kliimast,      aastaajast, jõe geograafilisest asendist, pinnamoest, muld-ja taimkattest ning maakasutusest.

Vooluhulk

Olulised mõisted

Hüdrograaf Valgla ehk äravooluala TULV

See on vee kogus kuup meetrites või liitrites, mis ühe sekundi jooksul läbib jõe ristlõiget See on jõe äravoolu diagramm, mis kajastab jõe voolu hulkade hooajalist muutlikust Maa-ala, millelt veekogu või selle osa saab oma vee lühiajaline järsk ja juhuslik veetaseme tõus, mida võivad põhjustada hoogvihmad jne

Kaart jõgede äravooludiagrammidega

Volga

( Volgograd)

   Toitub valdavalt lume sulamisveest ( 60%) Tasandiku jõgi, 5-6 kuud on lumevangis ja väikese äravooluga 2-3 kuud on kõrge veeseis

Rein -Lääne-Euroopa jõgi

Algab Alpidest mitme lähtejõena, toitub ka lume sulamisest

Toitub aastaringselt peamiselt sademetest

Reini(Baseli jaam) hüdrograaf

Kongo jõgi

 Asub ekvatoriaalses kliimavöötmes  Toitub peamiselt sademetest

AMAZONASE vooluhulk

Niilus-

maailma pikim jõgi

    Saab alguse mäestikust Läbib mitut kliimavöödet Voolab kesk- ja alamjooksul tasandikul Toitub peamiselt sademetest

Tiber ja Sakramento asuvad vahemerelise kliimaga piirkonnas

Tiber saab alguse Apenniinidest

   Toituvad talvistest sademetest Suvel on väga madal veeseis Talvel vihmasadude tõttu on kõrge veeseis, mis võib põhjustada üleujutusi

Tigris( Bagdad)-kõrbe-ja poolkõrbevööndi jõgi 

Algab Türgi kaguosa mägedest, kesk- ja alamjooksul voolab Mesopotaamias settelisel tasandikul .

Toitub sademetest  Lühiajalise kõrge veeseisuga  Ülejäänud osa aastast väga vähese veega

Ganges algab Gangotri liustikust Himaalajas .

Asub mussoonkliimaga alal

• • •

Toitub peamiselt sademetest Toitub ka mäestikes lume sulamisest

Suvel ja sügisel on kõrge veeseis mussoonvihmade tõttu, mis võib põhjustada üleujutusi Talvel on madalvesi

Huang He ehk Kollane jõgi saab alguse Kunlunist, ülemjooksul voolab läbi Ngoringi ja Gyaringi järve. Suubub Kollasesse merre.

   Toitub mäestikes lume sulamisest ja sademetest ( mussoonvihmadest) Suvel ja sügisel on kõrge veeseis Talvel on madal veeseis

Jenissei on jõgi Venemaal Lääne-

ja Ida-Siberi piiril.

• •

Jenissei on Venemaa veerohkeim jõgi.

Ta toitub peamiselt lume sulamisest Suurvesi kestab 2–3 kuud.

Jääkate püsib alamjooksul 7, ülemjooksul 5 kuud.

Voolav vesi kujundab pinnamoodi

   

PÕHJAVESI

Põhjaveeks nimetatakse maakore kivimite ja setete poorides, lõhedes ja tühikutes olevat vett.

Maakoore ülemises osas eristatakse veesisalduse alusel aeratsioonivööndit ja küllastusvööndit.

Aeratsioonivööndis

täidab poore ja lõhesid õhk ning vesi esineb seal ajutiselt.

Küllastusvööndis

on poorid ja tühikud täitunud veega ning on kujunenud põhjaveekiht.

Termaalvete kujunemine sügavamates kihtides vulkaanilises piirkonnas

  Termaalveed kujunevad maa sisesoojuse mõjul Termaalveed on kõrgema mineralisatsiooniga

Põhjavee režiimi võib mõjutada inimtegevus.

Inimtegevuse mõju tagajärjed:  Veetaseme alanemine  Veekvaliteedi halvenemine

Millised tagajärjed võivad ilmneda, kui kaevust A linna tarbeks intensiivselt vett välja pumbata? Tähistage kolm tõest väidet X-ga.

Kummal pildil kujutatud rannas on ülekaalus mere kulutav tegevus? Põhjendage.

Mere kulutav tegevus on ülekaalus pildil ……………kujutatud rannas.

Põhjendus:

Viimastel aastatel on olnud suured üleujutused Briti saartel, Saksamaal ja Tšehhis, kus kestvad vihmasajud on kiiresti ja ulatuslikult tõstnud veetaset jõgedes. 2 p Selgitage, kuidas inimtegevus on kaasa aidanud suurte üleujutuste tekkele Euroopas.

1.

.............................................................

2.

.............................................................

Õige vastus:

 Suured üleujutused Euroopas on tingitud 1) kliimasoojenemisest, mis eriti ilmneb paraskliimaga laiustel, seega Euroopa „Ilmaköögis“ Põhja-Atlandil 2) See suurendab aurumist ja intensiivistab tsüklonaalset tegevust ning tulemuseks on sagedased pikaajalised paduvihmad, mis põhjustavad üleujutusi Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias, Tśehhimaal, Slovakkias ja Poolas.

 Kus paikneb 69% Maa magevee varudest? Õige vastus tähistage X-ga. A liustikes B jõgedes C järvedes D põhjavees E soodes  Miks soojeneb ookean aeglasemalt kui maismaa? Tõesed väited tähistage X-ga

A Vesi on pidevas liikumises.

B Aurumise tõttu vee temperatuur alaneb.

C Vee soojusmahtuvus on väiksem kui maismaal.

Piltidel on kujutatud 2005. a. detsembris Pärnu jõe ääres juhtunut. Kuidas nimetatakse nähtust, mis Pärnumaal aset leidis?

Piltidel kujutatud nähtust nimetatakse Nimetage kaks looduslikku tegurit, mis võivad pildil oleva nähtuse esile kutsuda.

Tooge näide inimtegevusest, mis võib pildil oleva nähtuse esile kutsuda.

Õige vastus:

Looduslikud tegurid, mis võivad maalihke kutsuda: 1) kallakpind, maapinna kallakus, 2) savikihid pinnases, mille peal olevad kihid võivad libiseda, 3) jõe veetaseme muutused kiire veetaseme langus jões, 4) jõe erodeeriv tegevus (muudab kalda väga järsuks) 5) viirsavi kihi all kasvas põhjavee surve, põhjavee tase tõusis, 6) tugevad vihmasajud, 7) ebaühtlane lume sulamine kevadel,

Inimtegevus, mis võib maalihke põhjustada: 1) hoonete ehitamine orupervele, 2) autoliiklusest tulenev vibratsioon 3) nõlva järsemaks muutmine (ehitustööde, teede rajamise käigus) 4) metsa maha võtmine nõlvadelt

Täienda joonist nii, et see kujutaks suurt veeringet. Tähista noolte ja numbritega järgmised protsessid: 1) aurumine, 2) veeauru kondenseerumine 3) sademed 4)maapinda imendumine 5) pindmine äravool 6) maasisene äravool

Miks sajab Kairos väga vähe?

Miks on aasta sademed jaotunud Entebbes ühtlasemalt kui Bahir Daris?

Graafikutel A ja B on kujutatud Niiluse vooluhulga muutumist aasta jooksul kahes erinevas kohas, Hartumis ja Kairos. Kumb graafik kumba kohta iseloomustab?

Põhjendage.

Õige vastus:

   

Kairos sajab väga vähe, sest Kairo paikneb troopikavöötmes ehk pöörijoone lähedal, mistõttu valitseb seal aastaringselt kõrgrõhuala/laskuvad õhumassid, mis sademeid ei anna.

Entebbes on aasta sademed jaotunud ühtlasemalt kui Bahir Daris, sest Entebbe asub ekvatoriaalses kliimavöötmes, Bahir Dar aga lähisekvatoriaalses kliimas.

Niiluse vooluhulga muutumist Hartumis iseloomustab graafik B, sest sademeteperiood ja suur vooluhulk langevad mõlemal diagrammil samale perioodile.

Niiluse vooluhulga muutumist Kairos iseloomustab graafik A, sest Aswani pais/Nasseri veehoidla ühtlustab vooluhulka.

Selgitage näidete abil Läänemere mõju pinnamoele ja kliimale.

1.

2.

Nimeta!

A.lauskmaa B.jõgi C.saar

D. meri E.jõgi F. kanal